Utbildningar

I samarbete med Samarbetskommittén för socionomutbildningar har vi samlat kurser på avancerad nivå och presenterar dem här för dig.
karusell-kurs1
Kurs
Anordnare
Studietakt
Omfattning
Språk
Distans
Studieort
Anmälningsdatum
Mäns våld mot kvinnor – tvärprofessionell kurs för yrkesverksamma
Halvtid
15 hp
svenska

24 januari, 2016
NCK:s universitetskurs ”Mäns våld mot kvinnor – tvärprofessionell kurs för yrkesverksamma, 15 hp” avser att ge grundläggande och fördjupad kunskap inom kompetensområdet mäns våld mot kvinnor. Mäns våld mot kvinnor behandlas utifrån ett tvärvetenskapligt perspektiv. Deltagarna ska även öka sin medvetenhet om egna värderingar och attityder till mäns våld mot kvinnor.
Forskning och utveckling i det sociala arbetet
Ersta Sköndal Högskola
Halvtid
7,5 hp
svenska
Campus Sköndal (Stockholm)
15 oktober, 2015
Kursen ges inom ramen för masterprogrammet i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och –utveckling i civilsamhället. (Ansökan till den här kursen kan inte göras via Antagning.se.)
Ledning och styrning av ideella organisationer: Förutsättningar, utmaningar och möjligheter
Ersta Sköndal Högskola
Halvtid
7,5 hp
svenska
Campus Sköndal (Stockholm)
15 oktober, 2015
Kursen ges inom ramen för masterprogrammet i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och –utveckling i civilsamhället. (Ansökan till den här kursen kan inte göras via Antagning.se.)
Det frivilliga sociala arbetets roll, former och praktik
Ersta Sköndal Högskola
Halvtid
7,5 hp
svenska
Campus Sköndal (Stockholm)
15 oktober, 2015
Kursen ges inom ramen för masterprogrammet i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och –utveckling i civilsamhället. (Ansökan till den här kursen kan inte göras via Antagning.se.)
Magisterprogram i socialt arbete
Mittuniversitetet
Heltid
60 hp
svenska
Östersund
15 oktober, 2015
De sociala utmaningarna i Sverige och världen är många: barn och unga som far illa, hemlöshet, psykiska och fysiska funktionshinder, trafficking, missbruk, segregation och utanförskap. För att möta dem behövs kunskap. Magisterexamen i socialt arbete som påbyggnad på socionomexamen efterfrågas av allt fler arbetsgivare och ger dig fördjupade kunskaper om socialt arbete.
Vetenskapligt arbete i socialt arbete
Göteborgs universitet
Halvtid
15 hp
svenska
Göteborg
15 oktober, 2015
Kursen ger möjlighet för dig som redan har skrivit en magisteruppsats inom socialt arbete att skriva ytterligare en uppsats på 15 hp på fördjupad nivå, och på så vis kunna uppgradera den till en masteruppsats.
Vetenskapligt arbete i socialt arbete
Göteborgs universitet
Heltid
30 hp
svenska
Göteborg
15 oktober, 2015
Kursen ger dig kunskaper för att planera, genomföra, utvärdera, presentera och försvara ett kvalificerat självständigt arbete (examensarbete). Du skaffar dig aktuell kunskap om ett forskningsfält genom att aktivt söka vetenskapliga referenser. Metodologin, de forskningsetiska frågeställningarna och analysen har en central roll i arbetet. Du förväntas efter kursen kunna arbeta självständigt med forsknings- och utvecklingsarbete inom […]
Vetenskapligt arbete i socialt arbete
Göteborgs universitet
Halvtid
30 hp
svenska
Göteborg
15 oktober, 2015
Kursen ger dig kunskaper för att planera, genomföra, utvärdera, presentera och försvara ett kvalificerat självständigt arbete (examensarbete). Du skaffar dig aktuell kunskap om ett forskningsfält genom att aktivt söka vetenskapliga referenser. Metodologin, de forskningsetiska frågeställningarna och analysen har en central roll i arbetet. Du förväntas efter kursen kunna arbeta självständigt med forsknings- och utvecklingsarbete inom […]
Socialt arbete på samhällsnivå
Göteborgs universitet
Heltid
5 hp
svenska
Göteborg
15 oktober, 2015
I kursen får du fördjupade kunskaper om socionomens roll och ansvar i socialt arbete på samhällsnivå. Centrala teman i kursen är samhällsplanering, samverkan med sociala rörelser/idéburna organisationer samt opinionsbildning. Speciellt riktas intresset mot att uppmärksamma utsatta gruppers levnadsvillkor och att kunna föreslå, och verka för, förändringar på samhällsnivå för att förbättra dessa.
Socialt arbete och åldrande
Göteborgs universitet
Halvtid
15 hp
svenska
Göteborg
15 oktober, 2015
Kursen ger dig fördjupade kunskaper inom ett flertal centrala områden: teoretiska perspektiv på ålder och åldrande, välfärdsstatens transfereringar till äldre, informell och formell omsorg om äldre, subjektiva upplevelser om att ge och ta emot äldreomsorg, makt och etik, etc. Till exempel belyses och diskuteras hur sociala kategoriseringar som ålder, genus, klass och etnicitet inverkar på […]
Socialt arbete och fattigdom
Göteborgs universitet
Halvtid
15 hp
svenska
Göteborg
15 oktober, 2015
Kursen ger dig fördjupade teoretiska kunskaper inom området socialt arbete och fattigdom både ur ett nationellt och globalt perspektiv. Den består av tre block. I det första diskuteras olika teorier och teoretiska förklaringar kring fattigdom och jämlikhet. Det andra blocket lägger fokus på samhälleliga strukturer som bidrar till och/eller kan förklara fattigdomens karaktär och orsaker. I […]
Socialpedagogik och social mobilisering
Göteborgs universitet
Heltid
25 hp
svenska
Göteborg
15 oktober, 2015
I kursen får du fördjupade kunskaper om centrala teoribildningar för socialpedagogik och social mobilisering. Genom dessa teoribildningar får du analysera och problematisera socialt liv. Kursen utvecklar teoretiska perspektiv för socialpedagogiskt förändringsarbete och diskuterar yrkesroll, förhållningssätt och etik. Kursen ger kunskap om socialpedagogiska handlingsstrategier för att utveckla resurser och förändra livsvillkor. Du får också kunskap om […]
Samhällsvetenskaplig metod, kvantitativ metod
Göteborgs universitet
Halvtid
7,5 hp
svenska
Göteborg
15 oktober, 2015
Kursen ger dig kunskaper för att kunna förklara, diskutera och kritiskt granska kvantitativ forskning. Efter genomgången kurs kommer du att ha kännedom om ett flertal statistiska test, behärska univariat, bivariat analys och grundläggande multivariatanalys. Kursen har ett fokus på praktiska tillämpningsövningar varvat med föreläsningar.
Samhällsvetenskaplig metod, kvalitativ metod
Göteborgs universitet
Halvtid
7,5 hp
svenska
Göteborg
15 oktober, 2015
Hur forskar man om människors förståelse och tolkningar av sina liv? Du kommer att lära dig att generera data och att analysera och tolka material med hjälp av kvalitativa metoder som har varit mycket använda i nyare forskning. Genom föreläsningar presenteras metoder som t. ex narrativ intervju, diskursanalys och observation och i övningsuppgifter och seminarier […]
Psykosocialt arbete
Göteborgs universitet
Heltid
25 hp
svenska
Göteborg
15 oktober, 2015
Dina kunskaper i teoribildningar som är centrala för det psykosociala arbetet fördjupas. Du utvecklar även dina övergripande teoretiska perspektiv på psykosocialt arbete. Teoriernas konsekvenser för människosyn, etik och professionellt handlande inom psykosocialt arbete belyses. Du läser om olika behandlingsområden som rör arbete med individer, grupper och familjer. Samhälleliga, organisatoriska och personliga förutsättningar för att bedriva […]
Myndighetsutövning i socialt arbete – förutsättningar och konsekvenser
Göteborgs universitet
Heltid
25 hp
svenska
Göteborg
15 oktober, 2015
I kursen får du fördjupade kunskaper om juridikens roll i det sociala arbetet samt analyserar och problematiserar myndighetsutövning. Myndighetsutövningen lokaliseras till organisation och social kontext och analyseras i förhållande till olika former av maktrelationer. Du tränas också i att diskutera och integrera ett etiskt förhållningssätt.
Ledning och organisering av socialt arbete
Göteborgs universitet
Heltid
25 hp
svenska
Göteborg
15 oktober, 2015
I kursen fördjupas dina kunskaper om organisationsteorier, organisations- och samverkansformer och hur de kan tillämpas inom sociala verksamheter. Du läser om ledarskapsteorier för att få handlingsberedskap att leda verksamheter utifrån ett reflekterat och kritiskt förhållningssätt. Du läser om konflikt och konflikthantering samt kommunikationens betydelse för utveckling av arbetsgrupper. Du lär dig att planera en social […]
Ledarskap inom socialt arbete
Göteborgs universitet
Halvtid
15 hp
svenska
Göteborg
15 oktober, 2015
Kursen ger dig fördjupade kunskaper i att värdera och tolka teorier om ledarskap i välfärdsorganisationer. Olika ledarskapsstilar beskrivs, granskas kritiskt och diskuteras. Du kommer att få kunskaper om hur man kan identifiera, analysera och hantera samarbete och konflikter på ett konstruktivt sätt. Du har också möjlighet att fördjupa dina kunskaper om olika kommunikationsmönster och utifrån […]
Handledning inom verksamhetsförlagd utbildning
Göteborgs universitet
25 %
7,5 hp
svenska
Göteborg
15 oktober, 2015
Detta är en kurs för dig som handleder eller planerar att handleda en socionomstudent. Du lär dig om handledningsbegreppet och handledningsteorier, den handledda verksamhetsförlagda utbildningens (VFU) mål, faser i handledningsprocessen samt metoder och hjälpmedel i handledningen. Vi diskuterar betydelsen av relationen mellan handledare och socionomstudent och mellan socionomstudent och den målgrupp som socionomstudenten möter i […]
Familjebehandling i psykosocialt arbete
Göteborgs universitet
Halvtid
15 hp
svenska
Göteborg
15 oktober, 2015
I kursen får du fördjupade teoretiska kunskaper om familj, familjedynamik samt om familjebehandling i psykosocialt arbete. En genomgång av olika familjeterapeutiska skolor, synsätt och metoder görs. Fokus ligger på socialt arbete med olika typer av familjer. Arbetsformerna under kursen är såväl teoretiska som praktiska där föreläsningar varvas med seminarier, övningar och rollspel.
Empowerment i socialt arbete
Göteborgs universitet
Halvtid
15 hp
svenska
Göteborg
15 oktober, 2015
Empowerment handlar om att stärka och mobilisera socialt utsatta individers och gruppers egna resurser för att förändra sin livssituation. Kursen utgår från ett socialpedagogiskt perspektiv och är i huvudsak inriktad på social förändring, läroprocesser, makt och delaktighet. Du får studera praktiska exempel som olika samverkansprojekt mellan aktörer inom det professionella och frivilliga sociala arbetet. Under […]
Utvärdering och kunskapsproduktion i socialt arbete
Lunds universitet
Halvtid
15 hp
svenska
Lund
15 oktober, 2015
Kursen vänder sig till dig med minst kandidatexamen i socialt arbete eller motsvarande som vill få fördjupade kunskaper om teorier och forskning kring utvärdering och kunskapsproduktion i socialt arbete. Kursen kan ingå i en magister/masterexamen vid Socialhögskolan i Lund.
Socialt arbete: Psykisk (o)hälsa i ett socialt perspektiv
Lunds universitet
25 %
7,5 hp
svenska
Lund
15 oktober, 2015
I kursen studeras de utsattas syn på centrala funktioner som underlättar respektive försvårar vägen mot återhämtning och hälsa. Uppmärksamhet riktas mot hälso- och återhämtningsfrämjande handlingsstrategier som syftar till att mobilisera och stärka resurser hos individen och det sociala nätverket. Kursen tar också upp bemötande, förhållningssätt, etiska problem och dilemman i socialt arbete med människor med […]
Socialt arbete: Introduktion till handledning och mentorskap i socialt arbete
Lunds universitet
25 %
7,5 hp
svenska
Lund
15 oktober, 2015
Kursen syftar till att introducera kursdeltagaren i teoretiska och praktiska kunskaper i handledningsmetodik som stöd för socionomer inom det sociala arbetsfältet, särskilt socionomer som är tidigt i yrkeskarriären. Kursen integrerar grundläggande kunskaper om teorier om och metoder för handledning med inriktning på att stimulera professionellt socialt arbete. Kursen utgår från forskning och teorier samt deltagarnas […]
Socialt arbete: Examensarbete för masterexamen
Lunds universitet
Halvtid
30 hp
svenska
Distans
Lund
15 oktober, 2015
Denna kurs vänder sig till dig som vill skriva ett examensarbete på masternivå (uppsats) rörande problemställning med relevans för socialt arbete. Examensarbetet omfattar tre delar: en forskningsöversikt, ett självständigt arbete, en populärvetenskaplig presentation.
Socialt arbete: Examensarbete för masterexamen
Lunds universitet
Heltid
30 hp
svenska
Lund
15 oktober, 2015
Denna kurs vänder sig till dig som vill skriva ett examensarbete på masternivå (uppsats) rörande problemställning med relevans för socialt arbete. Examensarbetet omfattar tre delar: en forskningsöversikt, ett självständigt arbete, en populärvetenskaplig presentation.
Socialt arbete: Examensarbete för masterexamen
Lunds universitet
Heltid
30 hp
svenska
Lund
15 oktober, 2015
Denna kurs vänder sig till dig som vill skriva ett examensarbete på masternivå (uppsats) rörande problemställning med relevans för socialt arbete.
Socialt arbete: Examensarbete för masterexamen
Lunds universitet
Halvtid
30 hp
svenska
Distans
Lund
15 oktober, 2015
Denna kurs vänder sig till dig som vill skriva ett examensarbete på masternivå (uppsats) rörande problemställning med relevans för socialt arbete. Du måste ha kandidatexamen i socialt arbete/motsvarande. Därutöver krävs minst 30 högskolepoäng ämnesstudier i socialt arbete/motsvarande, minst 15 högskolepoäng samhällsvetenskaplig metod, minst 7,5 hp vetenskapsteori samt ytterligare minst 7,5 hp samhällsvetenskaplig metod eller vetenskapsteori. […]
Socialt arbete: Examensarbete för masterexamen
Lunds universitet
Halvtid
15 hp
svenska
Distans
Lund
15 oktober, 2015
Kursen vänder sig till dig som har en magisterexamen och vill skriva examensarbete för masterexamen. Kursen är obligatorisk för masterexamen i samhällsvetenskap med inriktning mot socialt arbete och består av ett självständigt arbete om 15 hp.
Socialt arbete: Examensarbete för masterexamen
Lunds universitet
Heltid
15 hp
svenska
Lund
15 oktober, 2015
Kursen vänder sig till dig som har en magisterexamen och vill skriva examensarbete för masterexamen. Kursen är obligatorisk för masterexamen i samhällsvetenskap med inriktning mot socialt arbete och består av ett självständigt arbete om 15 hp.
Socialt arbete: Examensarbete för magisterexamen
Lunds universitet
Heltid
15 hp
svenska
Lund
15 oktober, 2015
Kursen vänder sig till dig med minst kandidatexamen i socialt arbete eller motsvarande. Kursen kan ingå i en masterexamen vid Socialhögskolan i Lund.
Socialt arbete: Examensarbete för magisterexamen
Lunds universitet
Halvtid
15 hp
svenska
Distans
Lund
15 oktober, 2015
Kursen vänder sig till dig med minst kandidatexamen i socialt arbete eller motsvarande. Kursen kan ingå i en masterexamen vid Socialhögskolan i Lund.
Socialt arbete som mobilisering och entreprenörskap
Lunds universitet
Heltid
15 hp
svenska
Helsingborg
15 oktober, 2015
Kursen vänder sig till dig med minst kandidatexamen i socialt arbete eller motsvarande som vill få fördjupade kunskaper om teorier och forskning kring mobilisering och entreprenörskap. Kursen kan ingå i en magister/masterexamen i samhällsvetenskap med fördjupning i socialt arbete.
Socialt arbete som forskningsområde och kunskapsfält
Lunds universitet
Halvtid
15 hp
svenska
Distans
Lund
15 oktober, 2015
Kursen vänder sig till dig med minst kandidatexamen i socialt arbete eller motsvarande som vill få fördjupade kunskaper om forskningsämnet socialt arbete och dess kunskapsfält. Kursen är obligatorisk i en magister/masterexamen vid Socialhögskolan i Lund.
Socialt arbete som forskningsområde och kunskapsfält
Lunds universitet
Heltid
15 hp
svenska
Lund
15 oktober, 2015
Kursen vänder sig till dig med minst kandidatexamen i socialt arbete eller motsvarande som vill få fördjupade kunskaper om forskningsämnet socialt arbete och dess kunskapsfält. Kursen är obligatorisk i en magister/masterexamen vid Socialhögskolan i Lund.
Socialt arbete och migration
Lunds universitet
Halvtid
15 hp
svenska
Lund
15 oktober, 2015
Kursen vänder sig till dig som arbetar med migranter och migration.
Socialt arbete med äldre
Lunds universitet
Heltid
15 hp
svenska
Lund
15 oktober, 2015
Kursen vänder sig till dig med minst kandidatexamen i socialt arbete eller motsvarande som vill få fördjupade kunskaper om teorier och forskning kring socialt arbete med äldre. Kursen kan ingå i en magister/masterexamen i samhällsvetenskap med fördjupning i socialt arbete.
Socialt arbete med missbruk och beroendeproblematik
Lunds universitet
Heltid
15 hp
svenska
Lund
15 oktober, 2015
Kursen vänder sig till dig med minst kandidatexamen i socialt arbete eller motsvarande som vill få fördjupade kunskaper om teorier och forskning kring socialt arbete med drogmissbrukare. Kursen kan ingå i en magister/masterexamen i samhällsvetenskap med fördjupning i socialt arbete.
Socialt arbete med inriktning på funktionsförmåga och funktionshinder
Lunds universitet
Heltid
15 hp
svenska
Helsingborg
15 oktober, 2015
Kursen avser att ge fördjupade teoretiska kunskaper om förutsättningar som kan medverka till att människor med funktionsnedsättning ges möjlighet att delta i samhället. utan att diskrimineras. Kursen avser också att ge fördjupad förmåga att reflektera, analysera och dra slutsatser kring hur socialt arbete som profession kan bistå människor så att deras funktionsförmåga ökar.
Socialt arbete med inriktning på familjer
Lunds universitet
Heltid
15 hp
svenska
Lund
15 oktober, 2015
Kursen vänder sig till dig med minst kandidatexamen i socialt arbete eller motsvarande som vill få fördjupade kunskaper om behandlingsteorier och behandlingsmetoder relevanta för socialt arbete med familjer samt teorierna och metodernas samhälleliga och vetenskapliga betydelse för professionell familjebehandling. Kursen kan ingå i en magister/masterexamen i samhällsvetenskap med fördjupning i socialt arbete.
Socialt arbete med barn och unga
Lunds universitet
Heltid
15 hp
svenska
Helsingborg
15 oktober, 2015
Kursen vänder sig till dig med minst kandidatexamen i socialt arbete eller motsvarande som vill få fördjupade kunskaper om teorier och forskning kring barn, unga och deras familjer. Kursen kan ingå i en masterexamen i samhällsvetenskap med fördjupning i socialt arbete.
Professionellt socialt arbete
Lunds universitet
Heltid
15 hp
svenska
Helsingborg
15 oktober, 2015
Kursen vänder sig till dig med minst kandidatexamen i socialt arbete eller motsvarande som vill få fördjupade kunskaper kring professionellt socialt arbete. Kursens syfte är att ge kunskaper om villkoren för professionellt socialt arbete i förhållande till de rättsliga, administrativa och organisatoriska ramarna och att ge grundläggande kunskaper om utvärdering och uppföljning av sociala verksamheter […]
Professionellt socialt arbete
Lunds universitet
Heltid
15 hp
svenska
Lund
15 oktober, 2015
Kursen vänder sig till dig med minst kandidatexamen i socialt arbete eller motsvarande som vill få fördjupade kunskaper kring professionellt socialt arbete. Kursens syfte är att ge kunskaper om villkoren för professionellt socialt arbete i förhållande till de rättsliga, administrativa och organisatoriska ramarna och att ge grundläggande kunskaper om utvärdering och uppföljning av sociala verksamheter […]
Masterprogram i samhällsvetenskap, Socialt arbete
Lunds universitet
Halvtid
120 hp
svenska
Distans
Lund
15 oktober, 2015
Programmet vänder sig till dig som vill ha en masterexamen i socialt arbete vid Lunds universitet. Utbildningen förbereder dig såväl för kvalificerat socialt arbete som för forskarstudier. Programmet är en så kallad ”Skalmaster” vilket innebär relativt stor frihet att välja kurser i din masterexamen. Vad du behöver läsa och när, beslutas i samråd med studierektor. […]
Masterprogram i samhällsvetenskap, Socialt arbete
Lunds universitet
Heltid
120 hp
svenska
Lund
15 oktober, 2015
Programmet vänder sig till dig som vill ha en masterexamen i socialt arbete vid Lunds universitet. Utbildningen förbereder dig såväl för kvalificerat socialt arbete som för forskarstudier. Programmet är en så kallad ”Skalmaster” vilket innebär relativt stor frihet att välja kurser i din masterexamen. Vad du behöver läsa och när, beslutas i samråd med studierektor. […]
Grundläggande psykoterapiutbildning på psykodynamisk grund
Lunds universitet
Halvtid
45 hp
svenska
Lund
15 oktober, 2015
Kursen syftar till att den studerande skall förvärva grundläggande teoretiska och praktiska kunskaper i psykoterapeutiskt arbete. Kursen ger den teoretiska delen samt metodkunskap i form av psykoterapeutiskt arbete under handledning.
Grundläggande psykoterapiutbildning på kognitiv-beteendeinriktad grund
Lunds universitet
Halvtid
45 hp
svenska
Lund
15 oktober, 2015
Kursen syftar till att studenten skall förvärva grundläggande teoretiska och praktiska färdigheter i psykoterapeutiskt arbete. Kursen ger teoretisk bas och metodkunskap för psykoterapeutiskt arbete under handledning.
Grundläggande psykoterapiutbildning i familjeterapi på systemteoretisk/interaktionistisk grund
Lunds universitet
Halvtid
45 hp
svenska
Lund
15 oktober, 2015
Kursen syftar till att studenten skall förvärva grundläggande teoretiska och praktiska färdigheter i psykoterapeutiskt arbete. Kursen ger teoretisk bas och metodkunskap för psykoterapeutiskt arbete under handledning.
Välfärdsrätt I
Linköpings universitet
Halvtid
7,5 hp
svenska
Norrköping
15 oktober, 2015
I kursen presenteras en orientering i välfärdsrätt som tvärvetenskaplig forskningsdisciplin och praktik. I kursen introduceras en teoretisk grund för ämnet med utgångspunkt i såväl rättsteori som samhällsteori med starka kopplingar till det praktiska fältet. I kursen behandlas även gränsområdet mellan rättsvetenskapliga och samhällsvetenskapliga metoder.
Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik I
Linköpings universitet
Halvtid
hp
svenska
Norrköping
15 oktober, 2015
Kursen behandlar på ett fördjupat sätt forskningsmetoder och vetenskapsteoretiska perspektiv, liksom aktuell forskning inom socialt arbete. I kursen studeras och problematiseras den vetenskapliga texten och det vetenskapliga samtalet genom granskning av relevanta vetenskapliga tidskrifter samt närvaro vid disputation. Forskningsetik och god forskningssed behandlas och diskuteras utifrån aktuella exempel.
Sociala problem och social utsatthet i teoretisk belysning
Linköpings universitet
Halvtid
7,5 hp
svenska
Norrköping
15 oktober, 2015
I kursen fördjupas kunskaper om den vetenskapliga och teoretiska diskussionen kring sociala problem och social utsatthet i dagens samhälle. Analyser av aktuella sociala problem och dess konsekvenser för enskilda individer såväl som samhällets välfärdsutveckling i stort står i fokus för kursen. Individuellt väljer den studerande ett socialt problem och ett eller flera teoretiska perspektiv som […]
Masteruppsats i socialt arbete
Linköpings universitet
Heltid
30 hp
svenska
Norrköping
15 oktober, 2015
I kursen fördjupas och används kunskaper om aktuell forskning och utveckling inom socialt arbete, liksom kunskaper om för ämnet relevanta teoretiska utgångspunkter och vetenskapliga metoder. Under kursen skall den studerande under handledning planera, genomföra och rapportera en självständig vetenskaplig undersökning som försvaras och diskuteras vid ett seminarium.
Magisteruppsats i socialt arbete
Linköpings universitet
Halvtid
15 hp
svenska
Norrköping
15 oktober, 2015
I kursen fördjupas och används kunskaper om aktuell forskning och utveckling inom socialt arbete, liksom kunskaper om för ämnet relevanta teoretiska utgångspunkter och vetenskapliga metoder. Under kursen skall den studerande under handledning planera, genomföra och rapportera en självständig vetenskaplig undersökning som försvaras och diskuteras vid ett seminarium.
Magisteruppsats i socialt arbete
Linköpings universitet
Heltid
15 hp
svenska
Norrköping
15 oktober, 2015
I kursen fördjupas och används kunskaper om aktuell forskning och utveckling inom socialt arbete, liksom kunskaper om för ämnet relevanta teoretiska utgångspunkter och vetenskapliga metoder. Under kursen skall den studerande under handledning planera, genomföra och rapportera en självständig vetenskaplig undersökning som försvaras och diskuteras vid ett seminarium.

Copyright SocialVetenskap 2012