Utbildningar

 • Mäns våld mot kvinnor – tvärprofessionell kurs för yrkesverksamma(15 hp, 50 %)

  NCK:s universitetskurs ”Mäns våld mot kvinnor – tvärprofessionell kurs för yrkesverksamma, 15 hp” avser att ge grundläggande och fördjupad kunskap inom kompetensområdet mäns våld mot kvinnor. Mäns våld mot kvinnor behandlas utifrån ett tvärvetenskapligt perspektiv. Deltagarna ska även öka sin medvetenhet om egna värderingar och attityder till mäns våld mot kvinnor.

 • Forskning och utveckling i det sociala arbetet(7,5 hp, 50 %)

  Kursen ges inom ramen för masterprogrammet i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och –utveckling i civilsamhället. (Ansökan till den här kursen kan inte göras via Antagning.se.)

 • Ledning och styrning av ideella organisationer: Förutsättningar, utmaningar och möjligheter(7,5 hp, 50 %)

  Kursen ges inom ramen för masterprogrammet i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och –utveckling i civilsamhället. (Ansökan till den här kursen kan inte göras via Antagning.se.)

 • Det frivilliga sociala arbetets roll, former och praktik(7,5 hp, 50 %)

  Kursen ges inom ramen för masterprogrammet i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och –utveckling i civilsamhället. (Ansökan till den här kursen kan inte göras via Antagning.se.)

 • Magisterprogram i socialt arbete(60 hp, 100 %)

  De sociala utmaningarna i Sverige och världen är många: barn och unga som far illa, hemlöshet, psykiska och fysiska funktionshinder, trafficking, missbruk, segregation och utanförskap. För att möta dem behövs kunskap. Magisterexamen i socialt arbete som påbyggnad på socionomexamen efterfrågas av allt fler arbetsgivare och ger dig fördjupade kunskaper om socialt arbete.

 • Vetenskapligt arbete i socialt arbete(15 hp, 50 %)

  Studieperiod:2016-01-18 - 2016-06-05.
  Kursen ger möjlighet för dig som redan har skrivit en magisteruppsats inom socialt arbete att skriva ytterligare en uppsats på 15 hp på fördjupad nivå, och på så vis kunna uppgradera den till en masteruppsats.

 • Vetenskapligt arbete i socialt arbete(30 hp, 100 %)

  Studieperiod:2016-01-18 - 2016-06-05.
  Kursen ger dig kunskaper för att planera, genomföra, utvärdera, presentera och försvara ett kvalificerat självständigt arbete (examensarbete). Du skaffar dig aktuell kunskap om ett forskningsfält genom att aktivt söka vetenskapliga referenser. Metodologin, de forskningsetiska frågeställningarna och analysen har en central roll i arbetet. Du förväntas efter kursen kunna arbeta självständigt med forsknings- och utvecklingsarbete inom […]

 • Vetenskapligt arbete i socialt arbete(30 hp, 50 %)

  Studieperiod:2016-01-18 - 2017-01-15.
  Kursen ger dig kunskaper för att planera, genomföra, utvärdera, presentera och försvara ett kvalificerat självständigt arbete (examensarbete). Du skaffar dig aktuell kunskap om ett forskningsfält genom att aktivt söka vetenskapliga referenser. Metodologin, de forskningsetiska frågeställningarna och analysen har en central roll i arbetet. Du förväntas efter kursen kunna arbeta självständigt med forsknings- och utvecklingsarbete inom […]

 • Socialt arbete på samhällsnivå(5 hp, 100 %)

  Studieperiod:2016-01-18 - 2016-02-08.
  I kursen får du fördjupade kunskaper om socionomens roll och ansvar i socialt arbete på samhällsnivå. Centrala teman i kursen är samhällsplanering, samverkan med sociala rörelser/idéburna organisationer samt opinionsbildning. Speciellt riktas intresset mot att uppmärksamma utsatta gruppers levnadsvillkor och att kunna föreslå, och verka för, förändringar på samhällsnivå för att förbättra dessa.

 • Socialt arbete och åldrande(15 hp, 50 %)

  Studieperiod:2016-01-18 - 2016-06-05.
  Kursen ger dig fördjupade kunskaper inom ett flertal centrala områden: teoretiska perspektiv på ålder och åldrande, välfärdsstatens transfereringar till äldre, informell och formell omsorg om äldre, subjektiva upplevelser om att ge och ta emot äldreomsorg, makt och etik, etc. Till exempel belyses och diskuteras hur sociala kategoriseringar som ålder, genus, klass och etnicitet inverkar på […]

 • Socialt arbete och fattigdom(15 hp, 50 %)

  Studieperiod:2016-01-18 - 2016-06-05.
  Kursen ger dig fördjupade teoretiska kunskaper inom området socialt arbete och fattigdom både ur ett nationellt och globalt perspektiv. Den består av tre block. I det första diskuteras olika teorier och teoretiska förklaringar kring fattigdom och jämlikhet. Det andra blocket lägger fokus på samhälleliga strukturer som bidrar till och/eller kan förklara fattigdomens karaktär och orsaker. I […]

 • Socialpedagogik och social mobilisering(25 hp, 100 %)

  Studieperiod:2016-02-09 - 2016-01-03.
  I kursen får du fördjupade kunskaper om centrala teoribildningar för socialpedagogik och social mobilisering. Genom dessa teoribildningar får du analysera och problematisera socialt liv. Kursen utvecklar teoretiska perspektiv för socialpedagogiskt förändringsarbete och diskuterar yrkesroll, förhållningssätt och etik. Kursen ger kunskap om socialpedagogiska handlingsstrategier för att utveckla resurser och förändra livsvillkor. Du får också kunskap om […]

 • Samhällsvetenskaplig metod, kvantitativ metod(7,5 hp, 50 %)

  Studieperiod:2016-03-28 - 2016-06-05.
  Kursen ger dig kunskaper för att kunna förklara, diskutera och kritiskt granska kvantitativ forskning. Efter genomgången kurs kommer du att ha kännedom om ett flertal statistiska test, behärska univariat, bivariat analys och grundläggande multivariatanalys. Kursen har ett fokus på praktiska tillämpningsövningar varvat med föreläsningar.

 • Samhällsvetenskaplig metod, kvalitativ metod(7,5 hp, 50 %)

  Studieperiod:2016-01-18 - 2016-03-27.
  Hur forskar man om människors förståelse och tolkningar av sina liv? Du kommer att lära dig att generera data och att analysera och tolka material med hjälp av kvalitativa metoder som har varit mycket använda i nyare forskning. Genom föreläsningar presenteras metoder som t. ex narrativ intervju, diskursanalys och observation och i övningsuppgifter och seminarier […]

 • Psykosocialt arbete(25 hp, 100 %)

  Studieperiod:2016-02-09 - 2016-01-03.
  Dina kunskaper i teoribildningar som är centrala för det psykosociala arbetet fördjupas. Du utvecklar även dina övergripande teoretiska perspektiv på psykosocialt arbete. Teoriernas konsekvenser för människosyn, etik och professionellt handlande inom psykosocialt arbete belyses. Du läser om olika behandlingsområden som rör arbete med individer, grupper och familjer. Samhälleliga, organisatoriska och personliga förutsättningar för att bedriva […]

 • Myndighetsutövning i socialt arbete – förutsättningar och konsekvenser(25 hp, 100 %)

  Studieperiod:2016-02-09 - 2016-01-03.
  I kursen får du fördjupade kunskaper om juridikens roll i det sociala arbetet samt analyserar och problematiserar myndighetsutövning. Myndighetsutövningen lokaliseras till organisation och social kontext och analyseras i förhållande till olika former av maktrelationer. Du tränas också i att diskutera och integrera ett etiskt förhållningssätt.

 • Ledning och organisering av socialt arbete(25 hp, 100 %)

  Studieperiod:2016-02-09 - 2016-01-03.
  I kursen fördjupas dina kunskaper om organisationsteorier, organisations- och samverkansformer och hur de kan tillämpas inom sociala verksamheter. Du läser om ledarskapsteorier för att få handlingsberedskap att leda verksamheter utifrån ett reflekterat och kritiskt förhållningssätt. Du läser om konflikt och konflikthantering samt kommunikationens betydelse för utveckling av arbetsgrupper. Du lär dig att planera en social […]

 • Ledarskap inom socialt arbete(15 hp, 50 %)

  Studieperiod:2016-01-18 - 2016-01-05.
  Kursen ger dig fördjupade kunskaper i att värdera och tolka teorier om ledarskap i välfärdsorganisationer. Olika ledarskapsstilar beskrivs, granskas kritiskt och diskuteras. Du kommer att få kunskaper om hur man kan identifiera, analysera och hantera samarbete och konflikter på ett konstruktivt sätt. Du har också möjlighet att fördjupa dina kunskaper om olika kommunikationsmönster och utifrån […]

 • Handledning inom verksamhetsförlagd utbildning(7,5 hp, 25 %)

  Studieperiod:2016-01-18 - 2016-01-05.
  Detta är en kurs för dig som handleder eller planerar att handleda en socionomstudent. Du lär dig om handledningsbegreppet och handledningsteorier, den handledda verksamhetsförlagda utbildningens (VFU) mål, faser i handledningsprocessen samt metoder och hjälpmedel i handledningen. Vi diskuterar betydelsen av relationen mellan handledare och socionomstudent och mellan socionomstudent och den målgrupp som socionomstudenten möter i […]

 • Familjebehandling i psykosocialt arbete(15 hp, 50 %)

  Studieperiod:2016-01-18 - 2016-01-05.
  I kursen får du fördjupade teoretiska kunskaper om familj, familjedynamik samt om familjebehandling i psykosocialt arbete. En genomgång av olika familjeterapeutiska skolor, synsätt och metoder görs. Fokus ligger på socialt arbete med olika typer av familjer. Arbetsformerna under kursen är såväl teoretiska som praktiska där föreläsningar varvas med seminarier, övningar och rollspel.

Sida 1 av 3123


Välkommen

SocialVetenskap.se presenterar massor av ny forskning om socialt arbete här på sidan och i vårt nyhetsbrev! Välkommen att följa den ständigt pågående uppdateringen och att söka på "ditt" ämne i biblioteket. Vi tipsar också om kurser på avancerad nivå i socialt arbete.

Allt gott!
Kristina Granath 

Copyright SocialVetenskap 2012