5 april, 2012

Unik studie om ungdomars sexuella risktagande

Titel:Marginaliserad sexualitet? – tvångsomhändertagna ungdomars attityder, erfarenheter och handlingar.
Malin Lindroth, Lotta Löfgren-Mårtenson och Sven-Axel Månsson.
Ungdomar hos SiS har debuterat sexuellt betydligt tidigare än andra unga och har ofta varit drogpåverkade första gången. Mer än en fjärdedel av flickorna har fått ersättning för sexuella tjänster. Det visar en unik studie. Se sid 32.


Forskningsnyheter
 • Felaktig styrning ökar belastningen på Försäkringskassan

  Titel:Onödig efterfrågan inom Försäkringskassan - slutrapport.
  Inspektionen för socialförsäkringen.
  En del av Försäkringskassans arbete är onödigt och beror på misstag. Orsakerna till sådan onödig efterfrågan ligger delvis hos Försäkringskassan själv. Dels beror den på att man styckat upp arbetet, dels på att man har valt fel väg när man velat göra myndigheten tillgänglig för allmänheten. Det konstateras i en studie genomförd av Karlstads universitet på uppdrag av Inspektionen för socialförsäkringen (ISF).
 • Rapport: Sverige bäst på integrationspolitik

  Titel:Migrant Integration Policy Index 2015.
  Den svenska integrationspolitiken får kritik på hemmaplan – men en ny studie visar att den ligger i topp i Europa. – Ambitionsnivån i Sverige är mycket hög, säger Thomas Huddleston, forskaren bakom rapporten.
 • Personer som riskerar deportering känner sig behandlade som kriminella

  Titel:Suspicious Minds and Unwelcome Researchers: Obstacles Encountered When Researching Forced Return in Sweden.
  Daniela DeBono, Sofia Rönnqvist och Karin Magnusson.
  Migranter som sökt asyl i Sverige men fått avslag och beslut om avvisning har intervjuats i denna forskning. De berättar om upplevelsen att bli behandlade som kriminella utan att ha begått brott, och de psykosociala effekterna av att leva i limbo.
 • Efter NPM-vågen – evidensbaserad praktik och den försvunna klienten

  Titel:After the NPM Wave. Evidence-Based Practice and the Vanishing Client.
  Kerstin Johansson, Verner Denvall and Evert Vedung.
  Författarna beskriver implementeringen av evidensbaserad praktik och olika sätt att definiera och förstå fenomenet i Sverige och dess koppling till new public management. Är randomiserade kontrollerade studier det enda rätta eller bör den kompletteras med professionell erfarenhet och klientens behov och önskningar? Den senare uppfattningen har varit gängse, men författarna konstaterar att klientens synpunkter ändå hamnat i skymundan.
 • Saknas strategier för elevhälsoarbetet

  Titel:Elevhälsa 2015:15.
  Skolinspektionen.
  Skolinspektionen har granskat kvaliteten avseende elevhälsans arbete i sammanlagt 25 fristående och kommunala grundskolor. Elever som mår dåligt på de granskade skolorna träffar sällan en skolpsykolog. Skolorna saknar ofta strategier för hur det förebyggande och hälsofrämjande elevhälsoarbetet ska planeras, genomföras och följas upp
 • I nationens intresse – en översikt av hur invandring bidrar till Sverige

  Titel:I nationens intresse – en översikt av hur invandring bidrar till Sverige.
  Jesper Strömbäck.
  I rapporten kartläggs forskningslitteraturen om invandringens konsekvenser för landets ekonomiska utveckling. Det är en viktig och omdebatterad fråga där många har en åsikt. Det finns dock förvånansvärt mycket forskning på området som ger bättre vägledning.
 • Ny modell för samverkan kring äldre

  Titel:Implementing a continuum of care model for older people—results from a Swedish case study.
  Anna Dunér, Staffan Blomberg och Henna Hasson.
  Samverkan är nödvändig för att omhändertagandet av svårt sjuka äldre ska bli bra, men är ofta svår att få att fungera. I denna studie följer man en process där sjukhus, vårdcentral och kommunal äldrevård tillsammans implementerar en ny omvårdnadsmodell.
 • Ekonomiskt bistånd – årsstatistik 2014

  Titel:Ekonomiskt bistånd – årsstatistik 2014 – Belopp samt antal biståndsmottagare och antal biståndshushåll.
  Socialstyrelsen.
  Rapporten innehåller statistik om biståndshushåll, biståndsmottagare och utbetalda belopp av ekonomiskt bistånd 2014 i kommuner, län och i hela landet. Statistiken för år 2014 präglas dock ett stort bortfall, då vissa kommuner inte rapporterat in uppgifter.
 • Utsatthet i unga år och psykisk ohälsa i vuxen ålder

  Titel:Utsatthet i unga år och psykisk ohälsa i vuxen ålder – Sammanfattning av resultat från en intervjustudie av 2 500 unga vuxna.
  Socialstyrelsen.
  Rapporten sammanfattar resultat av intervjuer med 2500 unga vuxna om deras utsatthet under uppväxten. En av slutsatserna är att det är viktigt att skapa trygga och konfidentiella vägar för barn att berätta vad de varit med om.
 • Bristfällig kunskap om hur psykisk stress påverkar hälsan hos ungdomar

  Titel:The Link between Psychological Stress and Autoimmune Response in Children.
  Maria Faresjo.
  Det har hittills gjorts för få studier som visar om och hur psykisk stress kan leda till folksjukdomar som till exempel barndiabetes och glutenintolerans hos barn och ungdomar. Det skriver professor Maria Faresjö vid Hälsohögskolan i Jönköping i en översiktsartikel som publiceras i den välrenommerade amerikanska tidskriften Critical Reviews in Immunology.
 • Rapport om barnfamiljers ekonomiska situation

  Titel:Barnhushållens ekonomi Resultatindikatorer för den ekonomiska familjepolitiken 2015.
  Försäkringskassan.
  Den ekonomiska familjepolitiken har stor betydelse för barnfamiljernas ekonomiska situation. Störst betydelse har den för ensamstående med barn. Det visar rapporten ”Resultatindikatorer för den ekonomiska familjepolitiken”, som Försäkringskassan presenterar idag.
 • Försämrad matchning på arbetsmarknaden

  Titel:Arbetsförmedlingens Arbetsmarknadsrapport 2015.
  Arbetsförmedlingen.
  Andelen inskrivna arbetslösa som tillhör grupper som står långt från arbetsmarknaden fortsätter att öka. Därmed har det blivit allt svårare att matcha de arbetssökande som skrivs in på Arbetsförmedlingen med de lediga jobben.
 • Ny rapport om kvalitet i äldreomsorgen

  Titel:Når fortiden er længere end fremtiden.
  Tine Rostgaard.
  Vad ska de nordiska länderna fokusera på för att säkra en god och trygg äldreomsorg? Vilka olika system har man för att styra kvaliteten inom äldreomsorgen? Nordens Välfärdscenter har gjort en kartläggning av hur de nordiska länderna och självstyrelseområden arbetar med kvalitet och tillsyn i äldreomsorgen.
 • Barn som vi blir utmanade av

  Titel:Barn som vi blir utmanade av – En kunskapsöversikt över aktuell forskningPDF.
  Torbjörn Forkby och Ulf Axberg.
  Denna kunskapsöversikt har växt fram ur ett utvecklingsarbete mellan Gryning Vård och FoU i Väst. Fokus har varit när barnens beteende blir svårhanterligt – det vill säga för utmanande för olika verksamheter – och inte barnets beteende i sig.
 • Socialsekreterare gör bättre bedömningar med struktur

  Titel:Improving evidence-based social work practice with youths exhibiting conduct problems through structured assessment.
  Anna-Karin Andershed & Henrik Andershed.
  Örebroforskarna Anna-Karin Andershed och Henrik Andershed har utvecklat och testat Ester, ett strukturerat bedömningsinstrument som kan användas av alla verksamheter som arbetar med barn och ungdomar – barnavårdscentralen, socialtjänsten, polisen, skolan och barn- och ungdomspsykiatrin. I en studie publicerad i European Journal of Social Work i dag visar de att bedömningarna blir mer relevanta när socialsekreterarna använder ett strukturerat bedömningsinstrument.
Annat om Institutionsplacering
 • Felaktig styrning ökar belastningen på Försäkringskassan

  Titel:Onödig efterfrågan inom Försäkringskassan - slutrapport.
  Inspektionen för socialförsäkringen.
  En del av Försäkringskassans arbete är onödigt och beror på misstag. Orsakerna till sådan onödig efterfrågan ligger delvis hos Försäkringskassan själv. Dels beror den på att man styckat upp arbetet, dels på att man har valt fel väg när man velat göra myndigheten tillgänglig för allmänheten. Det konstateras i en studie genomförd av Karlstads universitet på uppdrag av Inspektionen för socialförsäkringen (ISF).
 • Rapport: Sverige bäst på integrationspolitik

  Titel:Migrant Integration Policy Index 2015.
  Den svenska integrationspolitiken får kritik på hemmaplan – men en ny studie visar att den ligger i topp i Europa. – Ambitionsnivån i Sverige är mycket hög, säger Thomas Huddleston, forskaren bakom rapporten.
 • Personer som riskerar deportering känner sig behandlade som kriminella

  Titel:Suspicious Minds and Unwelcome Researchers: Obstacles Encountered When Researching Forced Return in Sweden.
  Daniela DeBono, Sofia Rönnqvist och Karin Magnusson.
  Migranter som sökt asyl i Sverige men fått avslag och beslut om avvisning har intervjuats i denna forskning. De berättar om upplevelsen att bli behandlade som kriminella utan att ha begått brott, och de psykosociala effekterna av att leva i limbo.
 • Efter NPM-vågen – evidensbaserad praktik och den försvunna klienten

  Titel:After the NPM Wave. Evidence-Based Practice and the Vanishing Client.
  Kerstin Johansson, Verner Denvall and Evert Vedung.
  Författarna beskriver implementeringen av evidensbaserad praktik och olika sätt att definiera och förstå fenomenet i Sverige och dess koppling till new public management. Är randomiserade kontrollerade studier det enda rätta eller bör den kompletteras med professionell erfarenhet och klientens behov och önskningar? Den senare uppfattningen har varit gängse, men författarna konstaterar att klientens synpunkter ändå hamnat i skymundan.
 • Saknas strategier för elevhälsoarbetet

  Titel:Elevhälsa 2015:15.
  Skolinspektionen.
  Skolinspektionen har granskat kvaliteten avseende elevhälsans arbete i sammanlagt 25 fristående och kommunala grundskolor. Elever som mår dåligt på de granskade skolorna träffar sällan en skolpsykolog. Skolorna saknar ofta strategier för hur det förebyggande och hälsofrämjande elevhälsoarbetet ska planeras, genomföras och följas upp
 • I nationens intresse – en översikt av hur invandring bidrar till Sverige

  Titel:I nationens intresse – en översikt av hur invandring bidrar till Sverige.
  Jesper Strömbäck.
  I rapporten kartläggs forskningslitteraturen om invandringens konsekvenser för landets ekonomiska utveckling. Det är en viktig och omdebatterad fråga där många har en åsikt. Det finns dock förvånansvärt mycket forskning på området som ger bättre vägledning.
 • Ny modell för samverkan kring äldre

  Titel:Implementing a continuum of care model for older people—results from a Swedish case study.
  Anna Dunér, Staffan Blomberg och Henna Hasson.
  Samverkan är nödvändig för att omhändertagandet av svårt sjuka äldre ska bli bra, men är ofta svår att få att fungera. I denna studie följer man en process där sjukhus, vårdcentral och kommunal äldrevård tillsammans implementerar en ny omvårdnadsmodell.
 • Ekonomiskt bistånd – årsstatistik 2014

  Titel:Ekonomiskt bistånd – årsstatistik 2014 – Belopp samt antal biståndsmottagare och antal biståndshushåll.
  Socialstyrelsen.
  Rapporten innehåller statistik om biståndshushåll, biståndsmottagare och utbetalda belopp av ekonomiskt bistånd 2014 i kommuner, län och i hela landet. Statistiken för år 2014 präglas dock ett stort bortfall, då vissa kommuner inte rapporterat in uppgifter.
 • Utsatthet i unga år och psykisk ohälsa i vuxen ålder

  Titel:Utsatthet i unga år och psykisk ohälsa i vuxen ålder – Sammanfattning av resultat från en intervjustudie av 2 500 unga vuxna.
  Socialstyrelsen.
  Rapporten sammanfattar resultat av intervjuer med 2500 unga vuxna om deras utsatthet under uppväxten. En av slutsatserna är att det är viktigt att skapa trygga och konfidentiella vägar för barn att berätta vad de varit med om.
 • Bristfällig kunskap om hur psykisk stress påverkar hälsan hos ungdomar

  Titel:The Link between Psychological Stress and Autoimmune Response in Children.
  Maria Faresjo.
  Det har hittills gjorts för få studier som visar om och hur psykisk stress kan leda till folksjukdomar som till exempel barndiabetes och glutenintolerans hos barn och ungdomar. Det skriver professor Maria Faresjö vid Hälsohögskolan i Jönköping i en översiktsartikel som publiceras i den välrenommerade amerikanska tidskriften Critical Reviews in Immunology.
Annat om Sex och samlevnad
 • Felaktig styrning ökar belastningen på Försäkringskassan

  Titel:Onödig efterfrågan inom Försäkringskassan - slutrapport.
  Inspektionen för socialförsäkringen.
  En del av Försäkringskassans arbete är onödigt och beror på misstag. Orsakerna till sådan onödig efterfrågan ligger delvis hos Försäkringskassan själv. Dels beror den på att man styckat upp arbetet, dels på att man har valt fel väg när man velat göra myndigheten tillgänglig för allmänheten. Det konstateras i en studie genomförd av Karlstads universitet på uppdrag av Inspektionen för socialförsäkringen (ISF).
 • Rapport: Sverige bäst på integrationspolitik

  Titel:Migrant Integration Policy Index 2015.
  Den svenska integrationspolitiken får kritik på hemmaplan – men en ny studie visar att den ligger i topp i Europa. – Ambitionsnivån i Sverige är mycket hög, säger Thomas Huddleston, forskaren bakom rapporten.
 • Personer som riskerar deportering känner sig behandlade som kriminella

  Titel:Suspicious Minds and Unwelcome Researchers: Obstacles Encountered When Researching Forced Return in Sweden.
  Daniela DeBono, Sofia Rönnqvist och Karin Magnusson.
  Migranter som sökt asyl i Sverige men fått avslag och beslut om avvisning har intervjuats i denna forskning. De berättar om upplevelsen att bli behandlade som kriminella utan att ha begått brott, och de psykosociala effekterna av att leva i limbo.
 • Efter NPM-vågen – evidensbaserad praktik och den försvunna klienten

  Titel:After the NPM Wave. Evidence-Based Practice and the Vanishing Client.
  Kerstin Johansson, Verner Denvall and Evert Vedung.
  Författarna beskriver implementeringen av evidensbaserad praktik och olika sätt att definiera och förstå fenomenet i Sverige och dess koppling till new public management. Är randomiserade kontrollerade studier det enda rätta eller bör den kompletteras med professionell erfarenhet och klientens behov och önskningar? Den senare uppfattningen har varit gängse, men författarna konstaterar att klientens synpunkter ändå hamnat i skymundan.
 • Saknas strategier för elevhälsoarbetet

  Titel:Elevhälsa 2015:15.
  Skolinspektionen.
  Skolinspektionen har granskat kvaliteten avseende elevhälsans arbete i sammanlagt 25 fristående och kommunala grundskolor. Elever som mår dåligt på de granskade skolorna träffar sällan en skolpsykolog. Skolorna saknar ofta strategier för hur det förebyggande och hälsofrämjande elevhälsoarbetet ska planeras, genomföras och följas upp
 • I nationens intresse – en översikt av hur invandring bidrar till Sverige

  Titel:I nationens intresse – en översikt av hur invandring bidrar till Sverige.
  Jesper Strömbäck.
  I rapporten kartläggs forskningslitteraturen om invandringens konsekvenser för landets ekonomiska utveckling. Det är en viktig och omdebatterad fråga där många har en åsikt. Det finns dock förvånansvärt mycket forskning på området som ger bättre vägledning.
 • Ny modell för samverkan kring äldre

  Titel:Implementing a continuum of care model for older people—results from a Swedish case study.
  Anna Dunér, Staffan Blomberg och Henna Hasson.
  Samverkan är nödvändig för att omhändertagandet av svårt sjuka äldre ska bli bra, men är ofta svår att få att fungera. I denna studie följer man en process där sjukhus, vårdcentral och kommunal äldrevård tillsammans implementerar en ny omvårdnadsmodell.
 • Ekonomiskt bistånd – årsstatistik 2014

  Titel:Ekonomiskt bistånd – årsstatistik 2014 – Belopp samt antal biståndsmottagare och antal biståndshushåll.
  Socialstyrelsen.
  Rapporten innehåller statistik om biståndshushåll, biståndsmottagare och utbetalda belopp av ekonomiskt bistånd 2014 i kommuner, län och i hela landet. Statistiken för år 2014 präglas dock ett stort bortfall, då vissa kommuner inte rapporterat in uppgifter.
 • Utsatthet i unga år och psykisk ohälsa i vuxen ålder

  Titel:Utsatthet i unga år och psykisk ohälsa i vuxen ålder – Sammanfattning av resultat från en intervjustudie av 2 500 unga vuxna.
  Socialstyrelsen.
  Rapporten sammanfattar resultat av intervjuer med 2500 unga vuxna om deras utsatthet under uppväxten. En av slutsatserna är att det är viktigt att skapa trygga och konfidentiella vägar för barn att berätta vad de varit med om.
 • Bristfällig kunskap om hur psykisk stress påverkar hälsan hos ungdomar

  Titel:The Link between Psychological Stress and Autoimmune Response in Children.
  Maria Faresjo.
  Det har hittills gjorts för få studier som visar om och hur psykisk stress kan leda till folksjukdomar som till exempel barndiabetes och glutenintolerans hos barn och ungdomar. Det skriver professor Maria Faresjö vid Hälsohögskolan i Jönköping i en översiktsartikel som publiceras i den välrenommerade amerikanska tidskriften Critical Reviews in Immunology.

Välkommen

SocialVetenskap.se presenterar massor av ny forskning om socialt arbete här på sidan och i vårt nyhetsbrev! Välkommen att följa den ständigt pågående uppdateringen och att söka på "ditt" ämne i biblioteket. Vi tipsar också om kurser på avancerad nivå i socialt arbete.

Allt gott!
Kristina Granath


SocialVetenskaps nyhetsbrev kommer ut en gång i månaden.