5 april, 2012

Unik studie om ungdomars sexuella risktagande

Titel:Marginaliserad sexualitet? – tvångsomhändertagna ungdomars attityder, erfarenheter och handlingar.
Malin Lindroth, Lotta Löfgren-Mårtenson och Sven-Axel Månsson.
Ungdomar hos SiS har debuterat sexuellt betydligt tidigare än andra unga och har ofta varit drogpåverkade första gången. Mer än en fjärdedel av flickorna har fått ersättning för sexuella tjänster. Det visar en unik studie. Se sid 32.


Forskningsnyheter
 • Rapport – Tar socialtjänsten sitt ansvar för barn och unga?

  Titel:Tar socialtjänsten sitt ansvar för barn och unga? Hantering av anmälningar och genomförande av utredningar.
  Inspektionen för vård och omsorg.
  Skyddsnätet genom socialtjänsten fungerar inte i praktiken för många barn och unga. Brister som har framkommit vid IVO:s inspektioner är så pass allvarliga att nämnderna måste vidta åtgärder för att säkerställa att de följer de lagar och regler som finns.
 • Många på äldreboende känner sig ensamma

  Titel:"Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?".
  Socialstyrelsen.
  Nästan sju av tio som bor på äldreboende besväras av ensamhet varav två av tio gör det ofta, enligt en enkätundersökning bland alla med äldreomsorg. Den visar även vad de äldre tycker om personalens bemötande, möjligheterna att komma utomhus och att påverka när de ska få hjälp, ända ner på enskilda boenden och enheter.
 • Ny studie från KI och Stressmottagningen – Utmattning och hjärnan

  Titel:The Influence of Work-Related Chronic Stress on the Regulation of Emotion and on Functional Connectivity in the Brain.
  Armita Golkar, Emilia Johansson, Maki Kasahara, Walter Osika, Aleksander Perski och Ivanka Savic.
  Utmattade patienternas kognitiva och emotionella symtom samt trötthet tyder på att stora limbiska och paralimbiska nätverk i mellanhjärnan kan vara inblandade, vilket väcker frågan om strukturella förändringar har skett i dessa nätverk. I en rad studier har vi kunnat visa dessa betydande förändringar med magnetresonansteknik (MRI).
 • Kvinnor och män behöver olika stöd när de utsätts för relationsvåld

  Titel:Exploring intimate partner violence among adult women and men in Sweden.
  Lotta Nybergh.
  Kvinnors och mäns utsatthet för våld i nära relationer skiljer sig åt, och kräver därmed också olika åtgärder och stöd. Det visar en avhandling vid Sahlgrenska akademin som bland annat intervjuat 20 män utsatta för relationsvåld.
 • Socialförsäkringsmål i förvaltningsdomstolarna

  Titel:Socialförsäkringsmål i förvaltningsdomstolarna - Rapport 2014 :18 .
  Inspektionen för socialförsäkringen.
  Den som är missnöjd med ett beslut från Försäkringskassan eller Pensionsmyndigheten kan begära att beslutet omprövas av myndigheten. Den som inte får rätt, har möjlighet att överklaga till förvaltningsrätt och därefter eventuellt till kammarrätt och Högsta förvaltningsdomstolen. ISF:s undersökning visar att möjligheten att få rätt vid Försäkringskassans omprövning varierar beroende på när i månaden personen är född.
 • Arbetsmiljöns betydelse för ryggproblem

  Titel:Arbetsmiljöns betydelse för ryggproblem En systematisk litteraturöversikt.
  SBU.
  SBU har systematiskt granskat och sammanställt den samlade forskningen om samband mellan exponering i arbetsmiljön och ryggproblem. Här använder vi ryggproblem som ett övergripande begrepp. Rapporten rör bröst- och ländrygg, däremot ingår inte halsryggen (nacken). SBU har tidigare publicerat en rapport om arbetets betydelse för besvär i bl a nacken.
 • Tillskott av omega 3 kan hjälpa barn med ADD

  Titel:Non-stimulant interventions in ADHD.
  Mats Johnson.
  Tillskott av fettsyran omega 3 kan hjälpa barn och ungdomar som har en viss form av ADHD. Det visar en avhandling vid Sahlgrenska akademin, som också pekar på att ett särskilt kognitivt träningsprogram kan förbättra problembeteenden vid alla former av ADHD. Ofta behandlas ADHD med centralstimulerande läkemedel, som för de flesta har god effekt men som inte fungerar för alla.
 • Frågor om våld bör ställas i vården

  Titel:Att vilja se, vilja veta och att våga fråga – vägledning för att öka förutsättningarna att upptäcka våldsutsatthet .
  Socialstyrelsen.
  Mödrahälsovården bör ställa rutinfrågor om våld, och alla kvinnor som söker psykiatrisk vård bör tillfrågas om sina erfarenheter av våld. Socialstyrelsen rekommenderar även att frågan om våld tas upp i samtliga ärenden inom barn- och ungdomspsykiatrin.
 • Att dra alla över en kam bromsar ensamkommande barns möjligheter

  Titel:Governing the unaccompanied child – media, policy and practice.
  Live Stretmo.
  Ensamkommande barn betraktas ibland av samhället som sårbara barn i behov av stöd och ibland som problematiska och svårhanterliga ungdomar. I andra sammanhang misstänks de vara vuxna som försöker kringgå asylregelverket genom att passera som barn. Denna tvetydighet präglar också det mottagande barnen får i Sverige och de förutsättningar för god integration och utveckling som ges dem, visar en avhandling från Göteborgs universitet.
 • Ungas frågor om alkohol och droger

  Titel:Ungas frågor om alkohol och droger.
  Anna Raninen och Nina Dahlman, CAN.
  Varje år ställer vi en mängd frågor till tusentals skolelever om deras alkohol-, narkotika-, tobaks- och sniffningsvanor. En annan del av CAN (Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning) är den verksamhet som riktar sig till unga och professionella som arbetar med unga – Drugsmart. På webbplatsen Drugsmart.com besvarar vi bland annat frågor från unga, cirka 500 frågor per år får ett personligt svar.
 • Myter och berättelser kan underlätta förändringsarbete

  Titel:Narrativer i förändringsarbete – Från projekt till Athenas plan.
  Maria Bolin.
  Förändringar sker oavbrutet ute i våra organisationer. Merparten av dessa förändringsprojekt misslyckas, eftersom man inte lyckats med att engagera och motivera de berörda och skapa förståelse. I en avhandling från Göteborgs universitet undersöks hur narrativer − berättelser, myter och sagor − kan användas för att skapa förståelse, motivation och engagemang i förändringsarbete.
 • Sverige behöver en ny innovationspolitik

  Titel:Var skapades Sveriges 100 främsta innovationer? .
  Christian Sandström.
  Sverige tappar i dagsläget innovativa näringar i en oroande takt. Därför är det hög tid att initiera en radikal och kreativ översyn av innovationspolitiken. Innovationspolitiken måste bli evidensbaserat. Grundläggande är att regeringen följer upp Reforminstitutets analys och löpande tar reda på i vilka miljöer viktiga innovationer tas fram i Sverige och hur den processen kan stärkas.
 • ”Kejsarens nya kläder – implementering av evidensbaserad praktik i socialt arbete.

  Titel:"Kejsarens nya kläder - implementering av evidensbaserad praktik i socialt arbete. .
  Verner Denvall och Kerstin Johansson.
  Artikeln är ett viktigt och lite annorlunda inlägg i den pågående debatten om evidensbaserat socialt arbete (EBP). Författarna visar bland annat att statens försök att implementera EBP fixerats vid formerna för genomförandet av denna nya styrning av det lokala sociala arbetet, medan frågorna om hur den nödvändiga kunskapen skall utvecklas och hur den praktiska arbetet skall förändras, liksom de brukare som skulle gynnas av nyordningen, hamnat i skymundan.
 • Skolor dåliga på att hjälpa skolkande elever

  Titel:BILAGA 5 RAPPORT STÖD TILL RIKTADE IN SATSER INOM OMRÅDET PSYKISK HÄLSA 2013 PSYNK 7.1 BARN OCH UNGA 7. 1 PSYNK - PROJEKTET.
  Sveriges kommuner och landsting.
  Psynk – projektet har under 2013 haft fokus på spridning, uppföljning och mätning. Barn och unga i behov av stöd behöver upptäckas tidigt och alla barn ska ges möjlighet att nå sin fulla potential i skolan. För barn och unga i behov av samtidiga stödinsatser från flera aktörer, behövs dessa insatser synkroniseras.
 • Barnen förlorare när mammor tvingas till bidragsberoende

  Titel:I välfärdens utkant - Om ensamstående mödrar med socialbidrag och deras barn.
  Unicef.
  Nära en fjärdedel av alla ensamstående mödrar i Sverige är tvungna att få socialbidrag för att klara sig, och trenden är att de behöver bidrag under allt längre perioder. Bidragsberoendet får negativa följder för barnen, till exempel i form av ohälsa, misslyckad skolgång och ökad risk för samhällsvård, visar en ny rapport från UNICEF Sverige.
Annat om Institutionsplacering
 • Rapport – Tar socialtjänsten sitt ansvar för barn och unga?

  Titel:Tar socialtjänsten sitt ansvar för barn och unga? Hantering av anmälningar och genomförande av utredningar.
  Inspektionen för vård och omsorg.
  Skyddsnätet genom socialtjänsten fungerar inte i praktiken för många barn och unga. Brister som har framkommit vid IVO:s inspektioner är så pass allvarliga att nämnderna måste vidta åtgärder för att säkerställa att de följer de lagar och regler som finns.
 • Många på äldreboende känner sig ensamma

  Titel:"Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?".
  Socialstyrelsen.
  Nästan sju av tio som bor på äldreboende besväras av ensamhet varav två av tio gör det ofta, enligt en enkätundersökning bland alla med äldreomsorg. Den visar även vad de äldre tycker om personalens bemötande, möjligheterna att komma utomhus och att påverka när de ska få hjälp, ända ner på enskilda boenden och enheter.
 • Ny studie från KI och Stressmottagningen – Utmattning och hjärnan

  Titel:The Influence of Work-Related Chronic Stress on the Regulation of Emotion and on Functional Connectivity in the Brain.
  Armita Golkar, Emilia Johansson, Maki Kasahara, Walter Osika, Aleksander Perski och Ivanka Savic.
  Utmattade patienternas kognitiva och emotionella symtom samt trötthet tyder på att stora limbiska och paralimbiska nätverk i mellanhjärnan kan vara inblandade, vilket väcker frågan om strukturella förändringar har skett i dessa nätverk. I en rad studier har vi kunnat visa dessa betydande förändringar med magnetresonansteknik (MRI).
 • Kvinnor och män behöver olika stöd när de utsätts för relationsvåld

  Titel:Exploring intimate partner violence among adult women and men in Sweden.
  Lotta Nybergh.
  Kvinnors och mäns utsatthet för våld i nära relationer skiljer sig åt, och kräver därmed också olika åtgärder och stöd. Det visar en avhandling vid Sahlgrenska akademin som bland annat intervjuat 20 män utsatta för relationsvåld.
 • Socialförsäkringsmål i förvaltningsdomstolarna

  Titel:Socialförsäkringsmål i förvaltningsdomstolarna - Rapport 2014 :18 .
  Inspektionen för socialförsäkringen.
  Den som är missnöjd med ett beslut från Försäkringskassan eller Pensionsmyndigheten kan begära att beslutet omprövas av myndigheten. Den som inte får rätt, har möjlighet att överklaga till förvaltningsrätt och därefter eventuellt till kammarrätt och Högsta förvaltningsdomstolen. ISF:s undersökning visar att möjligheten att få rätt vid Försäkringskassans omprövning varierar beroende på när i månaden personen är född.
 • Arbetsmiljöns betydelse för ryggproblem

  Titel:Arbetsmiljöns betydelse för ryggproblem En systematisk litteraturöversikt.
  SBU.
  SBU har systematiskt granskat och sammanställt den samlade forskningen om samband mellan exponering i arbetsmiljön och ryggproblem. Här använder vi ryggproblem som ett övergripande begrepp. Rapporten rör bröst- och ländrygg, däremot ingår inte halsryggen (nacken). SBU har tidigare publicerat en rapport om arbetets betydelse för besvär i bl a nacken.
 • Tillskott av omega 3 kan hjälpa barn med ADD

  Titel:Non-stimulant interventions in ADHD.
  Mats Johnson.
  Tillskott av fettsyran omega 3 kan hjälpa barn och ungdomar som har en viss form av ADHD. Det visar en avhandling vid Sahlgrenska akademin, som också pekar på att ett särskilt kognitivt träningsprogram kan förbättra problembeteenden vid alla former av ADHD. Ofta behandlas ADHD med centralstimulerande läkemedel, som för de flesta har god effekt men som inte fungerar för alla.
 • Frågor om våld bör ställas i vården

  Titel:Att vilja se, vilja veta och att våga fråga – vägledning för att öka förutsättningarna att upptäcka våldsutsatthet .
  Socialstyrelsen.
  Mödrahälsovården bör ställa rutinfrågor om våld, och alla kvinnor som söker psykiatrisk vård bör tillfrågas om sina erfarenheter av våld. Socialstyrelsen rekommenderar även att frågan om våld tas upp i samtliga ärenden inom barn- och ungdomspsykiatrin.
 • Att dra alla över en kam bromsar ensamkommande barns möjligheter

  Titel:Governing the unaccompanied child – media, policy and practice.
  Live Stretmo.
  Ensamkommande barn betraktas ibland av samhället som sårbara barn i behov av stöd och ibland som problematiska och svårhanterliga ungdomar. I andra sammanhang misstänks de vara vuxna som försöker kringgå asylregelverket genom att passera som barn. Denna tvetydighet präglar också det mottagande barnen får i Sverige och de förutsättningar för god integration och utveckling som ges dem, visar en avhandling från Göteborgs universitet.
 • Ungas frågor om alkohol och droger

  Titel:Ungas frågor om alkohol och droger.
  Anna Raninen och Nina Dahlman, CAN.
  Varje år ställer vi en mängd frågor till tusentals skolelever om deras alkohol-, narkotika-, tobaks- och sniffningsvanor. En annan del av CAN (Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning) är den verksamhet som riktar sig till unga och professionella som arbetar med unga – Drugsmart. På webbplatsen Drugsmart.com besvarar vi bland annat frågor från unga, cirka 500 frågor per år får ett personligt svar.
Annat om Sex och samlevnad
 • Rapport – Tar socialtjänsten sitt ansvar för barn och unga?

  Titel:Tar socialtjänsten sitt ansvar för barn och unga? Hantering av anmälningar och genomförande av utredningar.
  Inspektionen för vård och omsorg.
  Skyddsnätet genom socialtjänsten fungerar inte i praktiken för många barn och unga. Brister som har framkommit vid IVO:s inspektioner är så pass allvarliga att nämnderna måste vidta åtgärder för att säkerställa att de följer de lagar och regler som finns.
 • Många på äldreboende känner sig ensamma

  Titel:"Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?".
  Socialstyrelsen.
  Nästan sju av tio som bor på äldreboende besväras av ensamhet varav två av tio gör det ofta, enligt en enkätundersökning bland alla med äldreomsorg. Den visar även vad de äldre tycker om personalens bemötande, möjligheterna att komma utomhus och att påverka när de ska få hjälp, ända ner på enskilda boenden och enheter.
 • Ny studie från KI och Stressmottagningen – Utmattning och hjärnan

  Titel:The Influence of Work-Related Chronic Stress on the Regulation of Emotion and on Functional Connectivity in the Brain.
  Armita Golkar, Emilia Johansson, Maki Kasahara, Walter Osika, Aleksander Perski och Ivanka Savic.
  Utmattade patienternas kognitiva och emotionella symtom samt trötthet tyder på att stora limbiska och paralimbiska nätverk i mellanhjärnan kan vara inblandade, vilket väcker frågan om strukturella förändringar har skett i dessa nätverk. I en rad studier har vi kunnat visa dessa betydande förändringar med magnetresonansteknik (MRI).
 • Kvinnor och män behöver olika stöd när de utsätts för relationsvåld

  Titel:Exploring intimate partner violence among adult women and men in Sweden.
  Lotta Nybergh.
  Kvinnors och mäns utsatthet för våld i nära relationer skiljer sig åt, och kräver därmed också olika åtgärder och stöd. Det visar en avhandling vid Sahlgrenska akademin som bland annat intervjuat 20 män utsatta för relationsvåld.
 • Socialförsäkringsmål i förvaltningsdomstolarna

  Titel:Socialförsäkringsmål i förvaltningsdomstolarna - Rapport 2014 :18 .
  Inspektionen för socialförsäkringen.
  Den som är missnöjd med ett beslut från Försäkringskassan eller Pensionsmyndigheten kan begära att beslutet omprövas av myndigheten. Den som inte får rätt, har möjlighet att överklaga till förvaltningsrätt och därefter eventuellt till kammarrätt och Högsta förvaltningsdomstolen. ISF:s undersökning visar att möjligheten att få rätt vid Försäkringskassans omprövning varierar beroende på när i månaden personen är född.
 • Arbetsmiljöns betydelse för ryggproblem

  Titel:Arbetsmiljöns betydelse för ryggproblem En systematisk litteraturöversikt.
  SBU.
  SBU har systematiskt granskat och sammanställt den samlade forskningen om samband mellan exponering i arbetsmiljön och ryggproblem. Här använder vi ryggproblem som ett övergripande begrepp. Rapporten rör bröst- och ländrygg, däremot ingår inte halsryggen (nacken). SBU har tidigare publicerat en rapport om arbetets betydelse för besvär i bl a nacken.
 • Tillskott av omega 3 kan hjälpa barn med ADD

  Titel:Non-stimulant interventions in ADHD.
  Mats Johnson.
  Tillskott av fettsyran omega 3 kan hjälpa barn och ungdomar som har en viss form av ADHD. Det visar en avhandling vid Sahlgrenska akademin, som också pekar på att ett särskilt kognitivt träningsprogram kan förbättra problembeteenden vid alla former av ADHD. Ofta behandlas ADHD med centralstimulerande läkemedel, som för de flesta har god effekt men som inte fungerar för alla.
 • Frågor om våld bör ställas i vården

  Titel:Att vilja se, vilja veta och att våga fråga – vägledning för att öka förutsättningarna att upptäcka våldsutsatthet .
  Socialstyrelsen.
  Mödrahälsovården bör ställa rutinfrågor om våld, och alla kvinnor som söker psykiatrisk vård bör tillfrågas om sina erfarenheter av våld. Socialstyrelsen rekommenderar även att frågan om våld tas upp i samtliga ärenden inom barn- och ungdomspsykiatrin.
 • Att dra alla över en kam bromsar ensamkommande barns möjligheter

  Titel:Governing the unaccompanied child – media, policy and practice.
  Live Stretmo.
  Ensamkommande barn betraktas ibland av samhället som sårbara barn i behov av stöd och ibland som problematiska och svårhanterliga ungdomar. I andra sammanhang misstänks de vara vuxna som försöker kringgå asylregelverket genom att passera som barn. Denna tvetydighet präglar också det mottagande barnen får i Sverige och de förutsättningar för god integration och utveckling som ges dem, visar en avhandling från Göteborgs universitet.
 • Ungas frågor om alkohol och droger

  Titel:Ungas frågor om alkohol och droger.
  Anna Raninen och Nina Dahlman, CAN.
  Varje år ställer vi en mängd frågor till tusentals skolelever om deras alkohol-, narkotika-, tobaks- och sniffningsvanor. En annan del av CAN (Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning) är den verksamhet som riktar sig till unga och professionella som arbetar med unga – Drugsmart. På webbplatsen Drugsmart.com besvarar vi bland annat frågor från unga, cirka 500 frågor per år får ett personligt svar.

Välkommen

SocialVetenskap.se presenterar massor av ny forskning om socialt arbete här på sidan och i vårt nyhetsbrev! Välkommen att följa den ständigt pågående uppdateringen och att söka på "ditt" ämne i biblioteket. Vi tipsar också om kurser på avancerad nivå i socialt arbete.

Allt gott!
Kristina Granath


SocialVetenskaps nyhetsbrev kommer ut en gång i månaden.