5 april, 2012

Unik studie om ungdomars sexuella risktagande

Titel:Marginaliserad sexualitet? – tvångsomhändertagna ungdomars attityder, erfarenheter och handlingar.
Malin Lindroth, Lotta Löfgren-Mårtenson och Sven-Axel Månsson.
Ungdomar hos SiS har debuterat sexuellt betydligt tidigare än andra unga och har ofta varit drogpåverkade första gången. Mer än en fjärdedel av flickorna har fått ersättning för sexuella tjänster. Det visar en unik studie. Se sid 32.


Forskningsnyheter
 • Patienter på akutmottagning bemöts som ”symtom”

  Titel:Medikaliserat och resultatstyrt vårdarbete på akutmottagning - en studie med utgångspunkt i medarbetares och chefers perspektiv.
  Henrik Andersson.
  Vårdarbetet på akutmottagning är medikaliserat och resultatstyrt. Som en följd bemöts patienter som ett ”symtom” och skjutsas runt på mottagningen som en ”produktionsenhet”. Det visar en avhandling vid Sahlgrenska akademin. Det är korta väntetider, effektiva vårdprocesser och en budget i balans som är centralt för svenska akutmottagningar, och vårdarbetet domineras av ett medicinskt perspektiv.
 • Behandling för personer med riskbruk, missbruk eller beroende av cannabis

  Titel: Behandling för personer med riskbruk, missbruk eller beroende av cannabis: Behandlares och klienters perspektiv och förändringsprocesser. Delrapport 1 – Behandlares perspektiv: metod och förhållningssätt.
  Russel Turner.

  Hur ser öppenvårdsbehandling ut i praktiken för personer som använder cannabis? Vad kan man lära av behandlarnas erfarenheter för att förbättra vård och behandling?

  En rapport om behandlares perspektiv på metod och förhållningssätt. Studien är en del av det nationella projektet Trestad2.

 • Analys av sjukfrånvarons nivå över tid

  Titel:Analys av sjukfrånvarons variation Väsentliga förklaringar av upp- och nedgång över tid.
  Försäkringskassan.
  Sjukfrånvarons storlek har varierat över tid. När sjukfrånvaron var som högst var den tre gånger så hög som idag. Samtidigt har folkhälsan inte förändrats nämnvärt över tid. Försäkringskassan har analyserat vilka faktorer som ligger bakom utvecklingen. Resultaten pekar på att det är en mängd samverkande krafter som driver upp- och nedgångar i sjukfrånvaro snarare än en enskild faktor.
 • Socialstyrelsens arbete med sociala insatsgrupper 2013−2014

  Titel:Åtgärder för att stödja sociala insatsgrupper Socialstyrelsens arbete 2013−2014.
  Socialstyrelsen.
  Rapporten beskriver hur Socialstyrelsen har bidragit till det pågående arbetet med sociala insatsgrupper åren 2013–2014. Den pekar också på socialtjänstens behov av fortsatt stöd i det lokala arbetet. Mottagare av vägledningen är i första hand verksamma inom socialtjänst, polis och skola.  
 • Utvärdering av Multisystemisk terapi för ungdomar med allvarliga beteendeproblem

  Titel:Utvärdering av Multisystemisk terapi för ungdomar med allvarliga beteendeproblem – resultat efter fem år .
  Socialstyrelsen.
  Multisystemisk terapi (MST) är en strukturerad familje- och närmiljöbaserad öppenvårdsbehandling inom socialtjänsten för ungdomar med beteendeproblem. Det här är den tredje och sista delstudien i en utvärdering som undersökt hur MST har fungerat jämfört med socialtjänstens traditionella insatser. Resultat efter fem år.
 • Sambanden mellan studenternas bakgrund och utfallet av kvalitetsutvärderingarna

  Titel:Förutsättningar för hög kvalitet En analys av sambanden me llan studenternas bakgrund och utfallet av kvalitetsutvärderingarna .
  Universitetskanslersämbetet.
  Universitetskanslersämbetet har i denna rapport analyserat sambanden mellan studenternas bakgrund och utfallet av kvalitetsutvärderingarna. De bakgrundsvariabler som undersökts är kön, studenternas genomsnittliga gymnasiebetyg, föräldrarnas utbildningsnivå, svensk respektive utländsk bakgrund och andelen inresande studenter.
 • Kommunernas kostnader för assistansverksamhet

  Titel:Kommunernas kostnader för assistansverksamhet.
  Inspektionen för socialförsäkringen.
  Kostnaderna för den statliga assistansersättningen uppgick år 2013 till 27 miljarder kronor. Av dessa mottar kommunerna årligen cirka 10 miljarder kronor i statlig assistansersättning från Försäkringskassan för att utföra personlig assistans åt brukare som valt dem som assistansanordnare. Kommunernas kostnader för att utföra statligt finansierad personlig assistans är ett underlag inför regeringens årliga beslut om den timschablon som styr ersättningen till både kommunala och privata anordnare.
 • Ny årsrapport om narkotikasituationen i Sverige

  Titel:2014 National Report.
  Folkhälsomyndigheten.
  Folkhälsomyndighetens rapport beskriver bland annat Sveriges narkotikaanvändning, skador, brott, policyutveckling och åtgärder. Rapporten har gjorts i samarbete med bland andra rättsvårdande myndigheter.
  Cannabis är den vanligast förekommande substansen i Sverige följt av amfetamin. Cannabisbruket har ökat något bland vissa grupper under de senaste åren.
 • Både positiva och negativa effekter av subventionerade anställningar och skyddat arbete

  Titel:"Lönebidrag och skyddat arbete: en utvärdering av särskilda insatser för sökande med funktionshinder" .
  Marcus Eliason och Nikolay Angelov.
  Fem år efter påbörjad subventionerad anställning var andelen sysselsatta 26–27 procentenheter högre än vad den hade varit utan åtgärderna. Andelen i osubventionerad anställning var däremot 6–7 procentenheter lägre. Anställningarna tycks i stor utsträckning ha kombinerats med sjuk- eller aktivitetsersättning på deltid.
 • Rapport: Inför barnombud som kan ge stöd när kommunerna brister

  Titel:Humanas barnbarometer.
  Humana.
  De politiska intentionerna kring barnens bästa är tydliga, men ändå kommer med jämna mellanrum rapporter om att politiska målsättningar inte uppfylls i praktiken.
  Många kommuner genomför inte barnutredningar inom de fyra månader som lagen kräver. Mer än hälften av kommunerna misslyckas med att uppfylla lagkravet på snabba utredningar.
 • Barncancer i centrala nervsystemet påverkar identitet i vuxen ålder

  Titel:Altered self-perception in adult survivors treated for a CNS tumor in childhood or adolescence: population-based outcomes compared with the general population.
  Lina Hörnquist, Jenny Rickardsson, Birgitta Lannering, Göran Gustafsson och Krister K. Boman.
  Patienter som behandlats för cancer i centrala nervsystemet som barn uppvisar påverkan på självuppfattning och identitet ännu i vuxen ålder. Det visar en ny studie från Karolinska Institutet som publiceras i den vetenskapliga tidskriften Neuro-Oncology. Oönskade och långvariga efterverkningar – så kallade seneffekter – drabbar relativt ofta personer som överlevt barncancer i centrala nervsystemet (CNS).
 • Ny studie om svenskars attityder till legalisering av cannabis

  Titel:A dawning demand for a new cannabis policy : A study of Swedish online drug discussions.
  Josefin Månsson.
  En ny undersökning om svenskars attityder till legalisering av cannabis visar att argument för en ny cannabispolicy kommer från olika ideologiska ståndpunkter. Studien är gjord vid Stockholms universitet och är baserad på diskussioner på internet. Internationellt finns ett växande intresse för cannabislegalisering.
 • Ny studie kartlägger läckage från substitutionsprogram

  Titel:Diversion of methadone and buprenorphine by patients in opioid substitution treatment in Sweden: Prevalence estimates and risk factors.
  Björn Johnsonemail och Torkel Richert.
  Majoriteten som behandlas för heroinmissbruk har delat med sig av eller sålt sin medicin till drogberoende vänner och bekanta. Det är dock en liten grupp som står för merparten av läckaget. – Vi har studerat motiven till att patienter delar med sig av eller säljer sin medicin. Vi har också undersökt vilka grupper det är som står för läckaget av metadon eller buprenorfin, säger en av forskarna bakom studien. Han menar att man bör fokusera på riskgrupperna för att minska läckaget.
 • Sjukfrånvaro och psykiatriska diagnoser

  Titel:Sjukfrånvaro och psykiatriska diagnoser.
  Inspektionen för socialförsäkringen.
  Analysen visar att antalet sjukfrånvarande med psykiatriska diagnoser har minskat den senaste tioårsperioden. Samtidigt har deras andel av samtliga sjukfrånvarande ökat. Det beror på att sjukfrånvaro i andra diagnoser har minskat ännu mer. En slutsats är att sjukförsäkringssystemets regelverk och tillämpning av allt att döma starkt har bidragit till en utveckling där de med en psykiatrisk diagnos utgör en större andel av de sjukfrånvarande.
 • Elever i behov av särskilt stöd drabbas vid skolbyten

  Titel:Särskilt stöd i grundskolan.
  Skolverket.
  Totalt har fler än var tionde elev i grundskolan hösten 2013 någon form av särskilt stöd eftersom de riskerar att inte klara av skolan. Andelen ökar i de högre årskurserna, men minskar mellan årskurs 6 och 7. Minskningen beror troligen på att dokumentationen inte alltid följer med vid skolbyten.
Annat om Institutionsplacering
 • Patienter på akutmottagning bemöts som ”symtom”

  Titel:Medikaliserat och resultatstyrt vårdarbete på akutmottagning - en studie med utgångspunkt i medarbetares och chefers perspektiv.
  Henrik Andersson.
  Vårdarbetet på akutmottagning är medikaliserat och resultatstyrt. Som en följd bemöts patienter som ett ”symtom” och skjutsas runt på mottagningen som en ”produktionsenhet”. Det visar en avhandling vid Sahlgrenska akademin. Det är korta väntetider, effektiva vårdprocesser och en budget i balans som är centralt för svenska akutmottagningar, och vårdarbetet domineras av ett medicinskt perspektiv.
 • Behandling för personer med riskbruk, missbruk eller beroende av cannabis

  Titel: Behandling för personer med riskbruk, missbruk eller beroende av cannabis: Behandlares och klienters perspektiv och förändringsprocesser. Delrapport 1 – Behandlares perspektiv: metod och förhållningssätt.
  Russel Turner.

  Hur ser öppenvårdsbehandling ut i praktiken för personer som använder cannabis? Vad kan man lära av behandlarnas erfarenheter för att förbättra vård och behandling?

  En rapport om behandlares perspektiv på metod och förhållningssätt. Studien är en del av det nationella projektet Trestad2.

 • Analys av sjukfrånvarons nivå över tid

  Titel:Analys av sjukfrånvarons variation Väsentliga förklaringar av upp- och nedgång över tid.
  Försäkringskassan.
  Sjukfrånvarons storlek har varierat över tid. När sjukfrånvaron var som högst var den tre gånger så hög som idag. Samtidigt har folkhälsan inte förändrats nämnvärt över tid. Försäkringskassan har analyserat vilka faktorer som ligger bakom utvecklingen. Resultaten pekar på att det är en mängd samverkande krafter som driver upp- och nedgångar i sjukfrånvaro snarare än en enskild faktor.
 • Socialstyrelsens arbete med sociala insatsgrupper 2013−2014

  Titel:Åtgärder för att stödja sociala insatsgrupper Socialstyrelsens arbete 2013−2014.
  Socialstyrelsen.
  Rapporten beskriver hur Socialstyrelsen har bidragit till det pågående arbetet med sociala insatsgrupper åren 2013–2014. Den pekar också på socialtjänstens behov av fortsatt stöd i det lokala arbetet. Mottagare av vägledningen är i första hand verksamma inom socialtjänst, polis och skola.  
 • Utvärdering av Multisystemisk terapi för ungdomar med allvarliga beteendeproblem

  Titel:Utvärdering av Multisystemisk terapi för ungdomar med allvarliga beteendeproblem – resultat efter fem år .
  Socialstyrelsen.
  Multisystemisk terapi (MST) är en strukturerad familje- och närmiljöbaserad öppenvårdsbehandling inom socialtjänsten för ungdomar med beteendeproblem. Det här är den tredje och sista delstudien i en utvärdering som undersökt hur MST har fungerat jämfört med socialtjänstens traditionella insatser. Resultat efter fem år.
 • Sambanden mellan studenternas bakgrund och utfallet av kvalitetsutvärderingarna

  Titel:Förutsättningar för hög kvalitet En analys av sambanden me llan studenternas bakgrund och utfallet av kvalitetsutvärderingarna .
  Universitetskanslersämbetet.
  Universitetskanslersämbetet har i denna rapport analyserat sambanden mellan studenternas bakgrund och utfallet av kvalitetsutvärderingarna. De bakgrundsvariabler som undersökts är kön, studenternas genomsnittliga gymnasiebetyg, föräldrarnas utbildningsnivå, svensk respektive utländsk bakgrund och andelen inresande studenter.
 • Kommunernas kostnader för assistansverksamhet

  Titel:Kommunernas kostnader för assistansverksamhet.
  Inspektionen för socialförsäkringen.
  Kostnaderna för den statliga assistansersättningen uppgick år 2013 till 27 miljarder kronor. Av dessa mottar kommunerna årligen cirka 10 miljarder kronor i statlig assistansersättning från Försäkringskassan för att utföra personlig assistans åt brukare som valt dem som assistansanordnare. Kommunernas kostnader för att utföra statligt finansierad personlig assistans är ett underlag inför regeringens årliga beslut om den timschablon som styr ersättningen till både kommunala och privata anordnare.
 • Ny årsrapport om narkotikasituationen i Sverige

  Titel:2014 National Report.
  Folkhälsomyndigheten.
  Folkhälsomyndighetens rapport beskriver bland annat Sveriges narkotikaanvändning, skador, brott, policyutveckling och åtgärder. Rapporten har gjorts i samarbete med bland andra rättsvårdande myndigheter.
  Cannabis är den vanligast förekommande substansen i Sverige följt av amfetamin. Cannabisbruket har ökat något bland vissa grupper under de senaste åren.
 • Både positiva och negativa effekter av subventionerade anställningar och skyddat arbete

  Titel:"Lönebidrag och skyddat arbete: en utvärdering av särskilda insatser för sökande med funktionshinder" .
  Marcus Eliason och Nikolay Angelov.
  Fem år efter påbörjad subventionerad anställning var andelen sysselsatta 26–27 procentenheter högre än vad den hade varit utan åtgärderna. Andelen i osubventionerad anställning var däremot 6–7 procentenheter lägre. Anställningarna tycks i stor utsträckning ha kombinerats med sjuk- eller aktivitetsersättning på deltid.
 • Rapport: Inför barnombud som kan ge stöd när kommunerna brister

  Titel:Humanas barnbarometer.
  Humana.
  De politiska intentionerna kring barnens bästa är tydliga, men ändå kommer med jämna mellanrum rapporter om att politiska målsättningar inte uppfylls i praktiken.
  Många kommuner genomför inte barnutredningar inom de fyra månader som lagen kräver. Mer än hälften av kommunerna misslyckas med att uppfylla lagkravet på snabba utredningar.
Annat om Sex och samlevnad
 • Patienter på akutmottagning bemöts som ”symtom”

  Titel:Medikaliserat och resultatstyrt vårdarbete på akutmottagning - en studie med utgångspunkt i medarbetares och chefers perspektiv.
  Henrik Andersson.
  Vårdarbetet på akutmottagning är medikaliserat och resultatstyrt. Som en följd bemöts patienter som ett ”symtom” och skjutsas runt på mottagningen som en ”produktionsenhet”. Det visar en avhandling vid Sahlgrenska akademin. Det är korta väntetider, effektiva vårdprocesser och en budget i balans som är centralt för svenska akutmottagningar, och vårdarbetet domineras av ett medicinskt perspektiv.
 • Behandling för personer med riskbruk, missbruk eller beroende av cannabis

  Titel: Behandling för personer med riskbruk, missbruk eller beroende av cannabis: Behandlares och klienters perspektiv och förändringsprocesser. Delrapport 1 – Behandlares perspektiv: metod och förhållningssätt.
  Russel Turner.

  Hur ser öppenvårdsbehandling ut i praktiken för personer som använder cannabis? Vad kan man lära av behandlarnas erfarenheter för att förbättra vård och behandling?

  En rapport om behandlares perspektiv på metod och förhållningssätt. Studien är en del av det nationella projektet Trestad2.

 • Analys av sjukfrånvarons nivå över tid

  Titel:Analys av sjukfrånvarons variation Väsentliga förklaringar av upp- och nedgång över tid.
  Försäkringskassan.
  Sjukfrånvarons storlek har varierat över tid. När sjukfrånvaron var som högst var den tre gånger så hög som idag. Samtidigt har folkhälsan inte förändrats nämnvärt över tid. Försäkringskassan har analyserat vilka faktorer som ligger bakom utvecklingen. Resultaten pekar på att det är en mängd samverkande krafter som driver upp- och nedgångar i sjukfrånvaro snarare än en enskild faktor.
 • Socialstyrelsens arbete med sociala insatsgrupper 2013−2014

  Titel:Åtgärder för att stödja sociala insatsgrupper Socialstyrelsens arbete 2013−2014.
  Socialstyrelsen.
  Rapporten beskriver hur Socialstyrelsen har bidragit till det pågående arbetet med sociala insatsgrupper åren 2013–2014. Den pekar också på socialtjänstens behov av fortsatt stöd i det lokala arbetet. Mottagare av vägledningen är i första hand verksamma inom socialtjänst, polis och skola.  
 • Utvärdering av Multisystemisk terapi för ungdomar med allvarliga beteendeproblem

  Titel:Utvärdering av Multisystemisk terapi för ungdomar med allvarliga beteendeproblem – resultat efter fem år .
  Socialstyrelsen.
  Multisystemisk terapi (MST) är en strukturerad familje- och närmiljöbaserad öppenvårdsbehandling inom socialtjänsten för ungdomar med beteendeproblem. Det här är den tredje och sista delstudien i en utvärdering som undersökt hur MST har fungerat jämfört med socialtjänstens traditionella insatser. Resultat efter fem år.
 • Sambanden mellan studenternas bakgrund och utfallet av kvalitetsutvärderingarna

  Titel:Förutsättningar för hög kvalitet En analys av sambanden me llan studenternas bakgrund och utfallet av kvalitetsutvärderingarna .
  Universitetskanslersämbetet.
  Universitetskanslersämbetet har i denna rapport analyserat sambanden mellan studenternas bakgrund och utfallet av kvalitetsutvärderingarna. De bakgrundsvariabler som undersökts är kön, studenternas genomsnittliga gymnasiebetyg, föräldrarnas utbildningsnivå, svensk respektive utländsk bakgrund och andelen inresande studenter.
 • Kommunernas kostnader för assistansverksamhet

  Titel:Kommunernas kostnader för assistansverksamhet.
  Inspektionen för socialförsäkringen.
  Kostnaderna för den statliga assistansersättningen uppgick år 2013 till 27 miljarder kronor. Av dessa mottar kommunerna årligen cirka 10 miljarder kronor i statlig assistansersättning från Försäkringskassan för att utföra personlig assistans åt brukare som valt dem som assistansanordnare. Kommunernas kostnader för att utföra statligt finansierad personlig assistans är ett underlag inför regeringens årliga beslut om den timschablon som styr ersättningen till både kommunala och privata anordnare.
 • Ny årsrapport om narkotikasituationen i Sverige

  Titel:2014 National Report.
  Folkhälsomyndigheten.
  Folkhälsomyndighetens rapport beskriver bland annat Sveriges narkotikaanvändning, skador, brott, policyutveckling och åtgärder. Rapporten har gjorts i samarbete med bland andra rättsvårdande myndigheter.
  Cannabis är den vanligast förekommande substansen i Sverige följt av amfetamin. Cannabisbruket har ökat något bland vissa grupper under de senaste åren.
 • Både positiva och negativa effekter av subventionerade anställningar och skyddat arbete

  Titel:"Lönebidrag och skyddat arbete: en utvärdering av särskilda insatser för sökande med funktionshinder" .
  Marcus Eliason och Nikolay Angelov.
  Fem år efter påbörjad subventionerad anställning var andelen sysselsatta 26–27 procentenheter högre än vad den hade varit utan åtgärderna. Andelen i osubventionerad anställning var däremot 6–7 procentenheter lägre. Anställningarna tycks i stor utsträckning ha kombinerats med sjuk- eller aktivitetsersättning på deltid.
 • Rapport: Inför barnombud som kan ge stöd när kommunerna brister

  Titel:Humanas barnbarometer.
  Humana.
  De politiska intentionerna kring barnens bästa är tydliga, men ändå kommer med jämna mellanrum rapporter om att politiska målsättningar inte uppfylls i praktiken.
  Många kommuner genomför inte barnutredningar inom de fyra månader som lagen kräver. Mer än hälften av kommunerna misslyckas med att uppfylla lagkravet på snabba utredningar.

Välkommen

SocialVetenskap.se presenterar massor av ny forskning om socialt arbete här på sidan och i vårt nyhetsbrev! Välkommen att följa den ständigt pågående uppdateringen och att söka på "ditt" ämne i biblioteket. Vi tipsar också om kurser på avancerad nivå i socialt arbete.

Allt gott!
Kristina Granath


SocialVetenskaps nyhetsbrev kommer ut en gång i månaden.