5 april, 2012

Unik studie om ungdomars sexuella risktagande

Titel:Marginaliserad sexualitet? – tvångsomhändertagna ungdomars attityder, erfarenheter och handlingar.
Malin Lindroth, Lotta Löfgren-Mårtenson och Sven-Axel Månsson.
Ungdomar hos SiS har debuterat sexuellt betydligt tidigare än andra unga och har ofta varit drogpåverkade första gången. Mer än en fjärdedel av flickorna har fått ersättning för sexuella tjänster. Det visar en unik studie. Se sid 32.


Forskningsnyheter
 • Att smälta in och sticka ut men utan pekpinnar – en balans för skolkuratorer

  Titel:Den kritiska gästen. En professionsstudie om skolkuratorer.
  Cristine Isaksson.

  Skolkuratorn måste balansera mellan ett kritiskt förhållningssätt till skolan och samtidigt skapa förtroende för sin yrkesmässighet för att uppfattas som en i kollegiet. Detta enligt en ny avhandling från Umeå universitet.

 • Vuxnas perspektiv lyfts fram i ny avhandling om autism

  Titel:Description and measurement of sensory symptoms in autism spectrum.
  Marie Elwin.
  Psykolog Marie Elwin har i sin doktorsavhandling i medicinsk vetenskap vid Örebro universitet utvecklat en skala för att mäta ovanliga reaktioner på sinnesintryck hos vuxna personer med autism. De reagerar ofta starkt på och är känsliga för sinnesintryck från sin omgivning, exempelvis ljud, ljus eller beröring.
 • Systematiskt förbättringsarbete inom idéburen social omsorg

  Titel:Quality improvement within nonprofit social service providers.
  Neubeck, Truls.
  Denna avhandling bygger på fem års arbete med att stödja Famnas satsning på ett systematiskt förbättringsarbete i idéburen social omsorg. Stödet har syftat till att ge kompetens och leda förbättringsprojekt i olika idéburna verksamheter som utför social omsorg.
   

 • Sysselsättning och social rättvisa: En nationell registerstudie om 12 269 unga vuxna med intellektuell funktionsnedsättning

  Titel:Sysselsättning och social rättvisa: En nationell registerstudie om 12 269 unga vuxna med intellektuell funktionsnedsättning.
  Jessica Arvidsson.
  Huvudsyftet med denna sammanläggningsavhandling är tredelat: att (a) öka kunskapen om vilka typer av sysselsättning som personer med intellektuell funktionsnedsättning har efter avslutad gymnasiesärskola, att (b) åskådliggöra mönster och faktorer (kön, förfluten tid sedan examen, utbildningsprogram, boendekommun samt föräldrarnas födelseland och utbildningsnivå) som kan bidra till skillnader vad gäller typ av sysselsättning, samt att (c) skapa ett nationellt register som möjliggör kvantitativa analyser, longitudinella studier och utgör underlag för kvalitativa fördjupande studier av efter(sär)gymnasial sysselsättning.
 • ”Bli inte hopplösa” En studie om vardagsstrategier hos barn på flykt i en papperslös situation

  Titel:” Bli inte hopplösa ” - En studie om vardagsstrategier hos barn på flykt i en papperslös situation.
  Henry Ascher och Åsa Wahlström Smith.
  Rapporten bygger på en studie om barns egna vardagsstrategier i en papperslös situation. Under närmare två år följde författarna 19 barn i skolåldern som sökt asyl med sina föräldrar, fått avslag och gått ”under jord” för att förhindra att de skulle bli utvisade till det land de flytt. Syftet med forskningsstudien var att ta reda på hur barn i papperslöshet själva uppfattar sin situation och vad de gör för att hantera den.
 • Bostadsanpassning öppnar dörrar för delaktighet

  Titel:Home, health and participation for community living people with disability.
  Björg Thordardottir.
  Bostadsanpassning i det egna hemmet kan möjliggöra delaktighet. Hur nöjd en person med funktionshinder sedan känner sig med sin delaktighet påverkas av individuella förutsättningar. Bostadsanpassningar är därmed inte lösningen för fullgod delaktighet – men är en viktig grundförutsättning, visar en ny avhandling vid Lunds universitet.
 • 20 barnavårdsärenden – risktecken, insatser och kostnader

  Titel:Barnavårdskarriärer - En studie av risktecken och insatser för unga vuxna som varit föremål för omfattande interventioner från socialtjänst, skola och hälso- och sjukvård.
  Lennart Nygren, Disa Edvall Malm, Malin Eriksson och Kerstin Hamreby.
  Studien 20 barnavårdsärenden är unik i sitt slag. Studien omfattar 20 unga vuxna där forskarna har tittat tillbaka i deras liv och kartlagt alla dokumenterade problem de har haft och vilken hjälp de fått, eller inte fått, under sin uppväxt.
 • Möjlighet att leva som andra ökar delaktighetskänslan för utlandsfödda med funktionsnedsättning

  Titel:The dynamic nature of participation - Experiences, strategies and conditions for occupations in daily life amongst persons with late effects of polio.
  Iolanda Santos Tavares Silva.
  En funktionsnedsättning kan leda till ytterligare påfrestningar för personer med utländsk bakgrund. De vill kunna leva som andra och möjligheten att vara aktiv i sin vardag är grundläggande för känslan av att vara delaktig. Det visar en ny avhandling vid Sahlgrenska akademin.
 • Brukarmedverkan på verksamhetsnivå inom psykiatri, missbruks- och beroendevården

  Titel:"Vi kan ju inte hjälpa dem om vi inte frågar vad de vill ha hjälp med" - en rapport om brukarmedverkan på verksamhetsnivå inom psykiatri, missbruks- och beroendevården.
  Marianne Paunia och Tomas Bons.
  Studiens syfte var att försöka ta reda på i vilken omfattning det finns brukarmedverkan på verksamhetsnivå samt vilka utvecklingsområden som är möjliga. Några av resultaten är att både brukare och profession anser att brukarmedverkan är viktigt men att det samtidigt saknas rutiner, systematik och strukturer för att samla in brukarnas åsikter och erfarenheter på individ- och verksamhetsnivå.
 • Förberedelse för närståendevård: utvärdering av ett informations- och stödprogram

  Titel:Promoting preparedness for family caregiving – a randomised controlled intervention in palliative care.
  Maja Holm.
  Närstående som vårdar svårt sjuka patienter i hemmet åläggs ett stort ansvar som de ofta är oförberedda inför. Ett nytt informations- och stödprogram, som syftar till att ge både praktiskt och känslomässigt stöd till närstående, har utvärderats i ett avhandlingsarbete. Deltagarna i programmet upplevde ökad kompetens och kände sig mer förberedda.
 • Nekad sjukpenning för inrikes och utrikes födda

  Titel:Nekad sjukpenning för inrikes och utrikes födda.
  Martin Söder, Åsa Barat Ullenius, Ola Leijon, Malin Josephson och Niklas Österlund.
  ISF har granskat hur andelen avslag på ansökan om sjukpenning skiljer sig åt mellan personer som är inrikes födda och personer födda i andra delar av världen. Gruppen som är födda i Mellanöstern, Nordafrika och Turkiet samt Afrika söder om Sahara har högst andel avslag på ansökan om sjukpenning. Lägst andel avslag har inrikes födda och födda i övriga Norden. Faktorer såsom ålder, utbildningsnivå, yrke, arbetsmarknadssektor och inkomst kan endast till liten del förklara de skillnader som finns i avslagsfrekvens mellan inrikes födda som grupp och gruppen utrikes födda. Syftet med granskningen är att öka förståelsen för och kunskapen om varför andelen avslag på ansökan om sjukpenning skiljer sig åt mellan försäkrade som är inrikes födda och försäkrade födda i andra delar av världen.
 • Framtiden oroar unga

  Titel:Sveriges ungdomar om framtiden; Från YOLO till oro..
  Linnéuniversitetet och Novus.
  En ny studie visar att ungdomar mellan 18 och 25 känner oro och stress över sin egen framtid och en rädsla för att inte lyckas i livet. De unga känner sig stressade över alltifrån att slötid på internet upptar för mycket tid till att de måste leva upp till en viss idealbild. Samtidigt känner de också en växande oro för stora samhällsproblem som miljöförstöring, bostadsbrist och arbetslöshet.
 • Ojämn nationell spridning av ny kunskap inom hälso- och sjukvård

  Titel:Mellan evidens och praktik - utveckling och implementering av kunskapsbaserade arbetssätt i det svenska hälsosystemet inom prevention och mental hälsa..
  Linda Richter Sundberg.
  Trots potentiellt stor nytta tar det ofta lång tid för evidensbaserade metoder att omsättas till praktik i hälso- och sjukvården. Detta visar en ny avhandling vid Umeå universitet.
 • Barn i familjehem. Förslag på åtgärder som skulle göra skillnad för samhällets mest utsatta

  Det behövs en starkare lagreglering för att tillgodose familjehemsplacerade barns rätt till hälsa, utbildning och familj. Det menar två professorer i juridik respektive socialt arbete – som tillsammans har skrivit en ny forskningsrapport för SNS.
 • Psykisk ohälsa bland personer i samkönade äktenskap

  Titel:Psykisk ohälsa bland personer i samkönade äktenskap.
  Socialstyrelsen.
  Rapporten presenterar en studie med syfte att beskriva och analysera den psykiska ohälsan bland hbtq-personer. Studien visar på ett behov av att arbeta för preventiva insatser för hbtq-personer, och att höja kunskapen om gruppens levnadsvillkor.
Annat om Institutionsplacering
 • Att smälta in och sticka ut men utan pekpinnar – en balans för skolkuratorer

  Titel:Den kritiska gästen. En professionsstudie om skolkuratorer.
  Cristine Isaksson.

  Skolkuratorn måste balansera mellan ett kritiskt förhållningssätt till skolan och samtidigt skapa förtroende för sin yrkesmässighet för att uppfattas som en i kollegiet. Detta enligt en ny avhandling från Umeå universitet.

 • Vuxnas perspektiv lyfts fram i ny avhandling om autism

  Titel:Description and measurement of sensory symptoms in autism spectrum.
  Marie Elwin.
  Psykolog Marie Elwin har i sin doktorsavhandling i medicinsk vetenskap vid Örebro universitet utvecklat en skala för att mäta ovanliga reaktioner på sinnesintryck hos vuxna personer med autism. De reagerar ofta starkt på och är känsliga för sinnesintryck från sin omgivning, exempelvis ljud, ljus eller beröring.
 • Systematiskt förbättringsarbete inom idéburen social omsorg

  Titel:Quality improvement within nonprofit social service providers.
  Neubeck, Truls.
  Denna avhandling bygger på fem års arbete med att stödja Famnas satsning på ett systematiskt förbättringsarbete i idéburen social omsorg. Stödet har syftat till att ge kompetens och leda förbättringsprojekt i olika idéburna verksamheter som utför social omsorg.
   

 • Sysselsättning och social rättvisa: En nationell registerstudie om 12 269 unga vuxna med intellektuell funktionsnedsättning

  Titel:Sysselsättning och social rättvisa: En nationell registerstudie om 12 269 unga vuxna med intellektuell funktionsnedsättning.
  Jessica Arvidsson.
  Huvudsyftet med denna sammanläggningsavhandling är tredelat: att (a) öka kunskapen om vilka typer av sysselsättning som personer med intellektuell funktionsnedsättning har efter avslutad gymnasiesärskola, att (b) åskådliggöra mönster och faktorer (kön, förfluten tid sedan examen, utbildningsprogram, boendekommun samt föräldrarnas födelseland och utbildningsnivå) som kan bidra till skillnader vad gäller typ av sysselsättning, samt att (c) skapa ett nationellt register som möjliggör kvantitativa analyser, longitudinella studier och utgör underlag för kvalitativa fördjupande studier av efter(sär)gymnasial sysselsättning.
 • ”Bli inte hopplösa” En studie om vardagsstrategier hos barn på flykt i en papperslös situation

  Titel:” Bli inte hopplösa ” - En studie om vardagsstrategier hos barn på flykt i en papperslös situation.
  Henry Ascher och Åsa Wahlström Smith.
  Rapporten bygger på en studie om barns egna vardagsstrategier i en papperslös situation. Under närmare två år följde författarna 19 barn i skolåldern som sökt asyl med sina föräldrar, fått avslag och gått ”under jord” för att förhindra att de skulle bli utvisade till det land de flytt. Syftet med forskningsstudien var att ta reda på hur barn i papperslöshet själva uppfattar sin situation och vad de gör för att hantera den.
 • Bostadsanpassning öppnar dörrar för delaktighet

  Titel:Home, health and participation for community living people with disability.
  Björg Thordardottir.
  Bostadsanpassning i det egna hemmet kan möjliggöra delaktighet. Hur nöjd en person med funktionshinder sedan känner sig med sin delaktighet påverkas av individuella förutsättningar. Bostadsanpassningar är därmed inte lösningen för fullgod delaktighet – men är en viktig grundförutsättning, visar en ny avhandling vid Lunds universitet.
 • 20 barnavårdsärenden – risktecken, insatser och kostnader

  Titel:Barnavårdskarriärer - En studie av risktecken och insatser för unga vuxna som varit föremål för omfattande interventioner från socialtjänst, skola och hälso- och sjukvård.
  Lennart Nygren, Disa Edvall Malm, Malin Eriksson och Kerstin Hamreby.
  Studien 20 barnavårdsärenden är unik i sitt slag. Studien omfattar 20 unga vuxna där forskarna har tittat tillbaka i deras liv och kartlagt alla dokumenterade problem de har haft och vilken hjälp de fått, eller inte fått, under sin uppväxt.
 • Möjlighet att leva som andra ökar delaktighetskänslan för utlandsfödda med funktionsnedsättning

  Titel:The dynamic nature of participation - Experiences, strategies and conditions for occupations in daily life amongst persons with late effects of polio.
  Iolanda Santos Tavares Silva.
  En funktionsnedsättning kan leda till ytterligare påfrestningar för personer med utländsk bakgrund. De vill kunna leva som andra och möjligheten att vara aktiv i sin vardag är grundläggande för känslan av att vara delaktig. Det visar en ny avhandling vid Sahlgrenska akademin.
 • Brukarmedverkan på verksamhetsnivå inom psykiatri, missbruks- och beroendevården

  Titel:"Vi kan ju inte hjälpa dem om vi inte frågar vad de vill ha hjälp med" - en rapport om brukarmedverkan på verksamhetsnivå inom psykiatri, missbruks- och beroendevården.
  Marianne Paunia och Tomas Bons.
  Studiens syfte var att försöka ta reda på i vilken omfattning det finns brukarmedverkan på verksamhetsnivå samt vilka utvecklingsområden som är möjliga. Några av resultaten är att både brukare och profession anser att brukarmedverkan är viktigt men att det samtidigt saknas rutiner, systematik och strukturer för att samla in brukarnas åsikter och erfarenheter på individ- och verksamhetsnivå.
 • Förberedelse för närståendevård: utvärdering av ett informations- och stödprogram

  Titel:Promoting preparedness for family caregiving – a randomised controlled intervention in palliative care.
  Maja Holm.
  Närstående som vårdar svårt sjuka patienter i hemmet åläggs ett stort ansvar som de ofta är oförberedda inför. Ett nytt informations- och stödprogram, som syftar till att ge både praktiskt och känslomässigt stöd till närstående, har utvärderats i ett avhandlingsarbete. Deltagarna i programmet upplevde ökad kompetens och kände sig mer förberedda.
Annat om Sex och samlevnad
 • Att smälta in och sticka ut men utan pekpinnar – en balans för skolkuratorer

  Titel:Den kritiska gästen. En professionsstudie om skolkuratorer.
  Cristine Isaksson.

  Skolkuratorn måste balansera mellan ett kritiskt förhållningssätt till skolan och samtidigt skapa förtroende för sin yrkesmässighet för att uppfattas som en i kollegiet. Detta enligt en ny avhandling från Umeå universitet.

 • Vuxnas perspektiv lyfts fram i ny avhandling om autism

  Titel:Description and measurement of sensory symptoms in autism spectrum.
  Marie Elwin.
  Psykolog Marie Elwin har i sin doktorsavhandling i medicinsk vetenskap vid Örebro universitet utvecklat en skala för att mäta ovanliga reaktioner på sinnesintryck hos vuxna personer med autism. De reagerar ofta starkt på och är känsliga för sinnesintryck från sin omgivning, exempelvis ljud, ljus eller beröring.
 • Systematiskt förbättringsarbete inom idéburen social omsorg

  Titel:Quality improvement within nonprofit social service providers.
  Neubeck, Truls.
  Denna avhandling bygger på fem års arbete med att stödja Famnas satsning på ett systematiskt förbättringsarbete i idéburen social omsorg. Stödet har syftat till att ge kompetens och leda förbättringsprojekt i olika idéburna verksamheter som utför social omsorg.
   

 • Sysselsättning och social rättvisa: En nationell registerstudie om 12 269 unga vuxna med intellektuell funktionsnedsättning

  Titel:Sysselsättning och social rättvisa: En nationell registerstudie om 12 269 unga vuxna med intellektuell funktionsnedsättning.
  Jessica Arvidsson.
  Huvudsyftet med denna sammanläggningsavhandling är tredelat: att (a) öka kunskapen om vilka typer av sysselsättning som personer med intellektuell funktionsnedsättning har efter avslutad gymnasiesärskola, att (b) åskådliggöra mönster och faktorer (kön, förfluten tid sedan examen, utbildningsprogram, boendekommun samt föräldrarnas födelseland och utbildningsnivå) som kan bidra till skillnader vad gäller typ av sysselsättning, samt att (c) skapa ett nationellt register som möjliggör kvantitativa analyser, longitudinella studier och utgör underlag för kvalitativa fördjupande studier av efter(sär)gymnasial sysselsättning.
 • ”Bli inte hopplösa” En studie om vardagsstrategier hos barn på flykt i en papperslös situation

  Titel:” Bli inte hopplösa ” - En studie om vardagsstrategier hos barn på flykt i en papperslös situation.
  Henry Ascher och Åsa Wahlström Smith.
  Rapporten bygger på en studie om barns egna vardagsstrategier i en papperslös situation. Under närmare två år följde författarna 19 barn i skolåldern som sökt asyl med sina föräldrar, fått avslag och gått ”under jord” för att förhindra att de skulle bli utvisade till det land de flytt. Syftet med forskningsstudien var att ta reda på hur barn i papperslöshet själva uppfattar sin situation och vad de gör för att hantera den.
 • Bostadsanpassning öppnar dörrar för delaktighet

  Titel:Home, health and participation for community living people with disability.
  Björg Thordardottir.
  Bostadsanpassning i det egna hemmet kan möjliggöra delaktighet. Hur nöjd en person med funktionshinder sedan känner sig med sin delaktighet påverkas av individuella förutsättningar. Bostadsanpassningar är därmed inte lösningen för fullgod delaktighet – men är en viktig grundförutsättning, visar en ny avhandling vid Lunds universitet.
 • 20 barnavårdsärenden – risktecken, insatser och kostnader

  Titel:Barnavårdskarriärer - En studie av risktecken och insatser för unga vuxna som varit föremål för omfattande interventioner från socialtjänst, skola och hälso- och sjukvård.
  Lennart Nygren, Disa Edvall Malm, Malin Eriksson och Kerstin Hamreby.
  Studien 20 barnavårdsärenden är unik i sitt slag. Studien omfattar 20 unga vuxna där forskarna har tittat tillbaka i deras liv och kartlagt alla dokumenterade problem de har haft och vilken hjälp de fått, eller inte fått, under sin uppväxt.
 • Möjlighet att leva som andra ökar delaktighetskänslan för utlandsfödda med funktionsnedsättning

  Titel:The dynamic nature of participation - Experiences, strategies and conditions for occupations in daily life amongst persons with late effects of polio.
  Iolanda Santos Tavares Silva.
  En funktionsnedsättning kan leda till ytterligare påfrestningar för personer med utländsk bakgrund. De vill kunna leva som andra och möjligheten att vara aktiv i sin vardag är grundläggande för känslan av att vara delaktig. Det visar en ny avhandling vid Sahlgrenska akademin.
 • Brukarmedverkan på verksamhetsnivå inom psykiatri, missbruks- och beroendevården

  Titel:"Vi kan ju inte hjälpa dem om vi inte frågar vad de vill ha hjälp med" - en rapport om brukarmedverkan på verksamhetsnivå inom psykiatri, missbruks- och beroendevården.
  Marianne Paunia och Tomas Bons.
  Studiens syfte var att försöka ta reda på i vilken omfattning det finns brukarmedverkan på verksamhetsnivå samt vilka utvecklingsområden som är möjliga. Några av resultaten är att både brukare och profession anser att brukarmedverkan är viktigt men att det samtidigt saknas rutiner, systematik och strukturer för att samla in brukarnas åsikter och erfarenheter på individ- och verksamhetsnivå.
 • Förberedelse för närståendevård: utvärdering av ett informations- och stödprogram

  Titel:Promoting preparedness for family caregiving – a randomised controlled intervention in palliative care.
  Maja Holm.
  Närstående som vårdar svårt sjuka patienter i hemmet åläggs ett stort ansvar som de ofta är oförberedda inför. Ett nytt informations- och stödprogram, som syftar till att ge både praktiskt och känslomässigt stöd till närstående, har utvärderats i ett avhandlingsarbete. Deltagarna i programmet upplevde ökad kompetens och kände sig mer förberedda.

Välkommen

SocialVetenskap.se presenterar massor av ny forskning om socialt arbete här på sidan och i vårt nyhetsbrev! Välkommen att följa den ständigt pågående uppdateringen och att söka på "ditt" ämne i biblioteket. Vi tipsar också om kurser på avancerad nivå i socialt arbete.

Allt gott!
Kristina Granath


SocialVetenskaps nyhetsbrev kommer ut en gång i månaden. 

Copyright SocialVetenskap 2012

ADHD, DAMP, ADD Alkohol Anhöriga Arbeta med socialt arbete Arbete med familjer Arbete och sysselsättning Arbetslöshet Arbetsmarknad Arbetsmarknadsåtgärder Autism o asperger Barn Barn och unga Barn och ungdom Barns villkor Behandlingsarbete Behandlingsverksamheter mm Biståndsbedömning Boende Brottsoffer Brukarinflytande Demens Depression & manodepressivitet Droger Droger och beroenden Drogpolitik Ekonomi Etik Faktorer bakom sjukfrånvaro Familjehem Familjerätt Funktionshinder Förebygga kriminalitet Förebyggande arbete Förskola och skola Försörjningsstöd Föräldrar och barn Föräldraskap Genus - jämställdhet Hemlöshet Hälsa i arbetslivet Idébaserat och frivilligt socialt arbete Institutionsplacering Integration Invandrarbakgrund Invandrarkvinnor Kriminalitet Kunskapsbaserad socialtjänst Kvalitet & utvärdering Leva med sjukdom Metoder Migration Missbruk i familjen Misshandel Misshandel i familjen Narkotika Placerade barn Professionfrågor Psykiatri Psykisk hälsa Psykisk ohälsa i familjen Psykisk ohälsa och brott Psykossjukdomar Rasism och diskriminering Rehabilitering Relationer och kön Samverkan Sex och samlevnad Sexuella övergrepp Sjukdom & arbetsskada Självskada och suicid Skola Socialförsäkringssystemet Socialpolitik Socialt arbete och hälsa Socialtjänsten Spelberoende Stress och utbrändhet Tillsyn över socialtjänsten Ungdomar Utbildning Utlandsfödda på arbetsmarknaden Utredning och insats Utsatta bostadsområden Vad påverkar arbetslöshet Vad påverkar kriminalitet Våld i nära relationer Ångest Äldre Ätstörningar Övrigt