12 april, 2012

Unga placerade på institution särskilt utsatta

Titel:Samhällsvård och välfärdsresurser: En studie av skolgång, fritid och kamratrelationer bland unga i familjehem och institutioner.
Hélène Lagerlöf.
Unga som är placerade i vård får mindre stöd i skolarbetet än unga som bor hemma. De har också färre kamratkontakter och måste ägna en större andel av tiden utanför skolan till hushållsarbete. De resultaten framkommer i en doktorsavhandling i socialt arbete om placerade ungas tillgång till välfärdsresurser av Hélène Lagerlöf som disputerar vid Stockholms universitet.


Forskningsnyheter
 • Hur fungerar den terapeutiska alliansen egentligen?

  Titel:Therapeutic alliance : exploration of the construct validity of the concept.
  Annika Lindgren.
  I denna avhandling undersöks begreppet allians i psykoterapi. Här undersöks både själva begreppet, men också hur alliansen utvecklas i en terapi och sambandet med utfallet.
 • Risk att arbetssökande behandlas olika trots standardiserat verktyg för bedömning

  Titel:Enhetlighet och träffsäkerhet i arbetsmarknadspolitiken: Hur använder arbetsförmedlare statistisk profilering i mötet med den arbetssökande?.
  Anahita Assadi och Martin Lundin.
  De flesta arbetsförmedlarna säger att de använder det profileringsverktyg som är tänkt att öka träffsäkerheten och enhetligheten när arbetssökande skrivs in på Arbetsförmedlingen. Men det finns också utbredd kritik mot verktyget, visar en ny IFAU-rapport.
 • Ny forskningsrapport visar att Arbetsförmedlingen lyckas bättre än privata aktörer

  Titel:Nya aktörer inom arbetsmarknaden. Hur väl lyckas de och till vilken kostnad?.
  Jonas Karlsson, Ryszard Szulkin, Clara Lindblom och Magnus Bygren.
  Sedan 2007 har möjligheterna för privata aktörer att delta i arbetsmarknadspolitiken förstärkts. En forskargrupp vid Institutet för Framtidsstudier har jämfört de kompletterande aktörerna med Arbetsförmedlingens ordinarie verksamhet. Dessutom har effekterna av medverkan i projekt finansierade av Europeiska Socialfonden (ESF) studerats. Resultaten visar att Arbetsförmedlingen lyckas bättre än både de kompletterande aktörerna och ESF med att få individer i arbete.
 • Handläggningen av bostadstillägg

  Titel:Handläggningen av bostadstillägg - Slutrapport.
  Inspektionen för Socialförsäkring.
  Denna rapport är den tredje och avslutande från ett flerårigt regeringsuppdrag som avser granskning av kvaliteten i handläggningen av bostadstillägg inom Pensionsmyndigheten och Försäkringskassan. Uppdraget innefattar också att följa upp övergången från tidsbestämda beslut till beslut som gäller tills vidare och undersöka vilka effekter de nya reglerna får för handläggningstiderna och för kvaliteten i underlag och utbetalningsbelopp. I rapporten sammanfattas iakttagelserna från hela granskningsperioden.
 • Välfärdstaten minskar sociala spänningar men befäster politiska skiljelinjer mellan samhällsklasser

  Titel:Attitudes towards the Market and the Welfare State: Incorporating attitudes towards the market into welfare state research.
  Arvid Lindh.
  I länder med mer omfattande välfärdsstater och lägre ekonomisk ojämlikhet upplever människor färre sociala konflikter mellan samhällsklasser. Dock är skillnaderna mellan samhällsklasserna i åsikter om välfärdspolitik starkare än i länder med mindre välfärdsstater och större ekonomisk ojämlikhet. Det visar sociologen Arvid Lindh, Umeå universitet, i en ny avhandling
 • MultifunC institutionsbehandling för ungdomar med svåra beteendeproblem – resultat efter ett år

  Titel:MultifunC institutionsbehandling för ungdomar med svåra beteendeproblem – resultat efter ett år.
  Socialstyrelsen.
  I den här rapporten jämförs ungdomar som behandlats med metoden MultifunC (Multifunktionell behandling på institution och i närmiljö) med ungdomar som behandlats traditionellt inom Statens institutionsstyrelse, SiS.
 • Svenskarna är nöjda med välfärdstjänsterna

  Titel:Ren fakta - om kommuner, landsting och regioner.
  Sveriges Kommuner och Landsting.
  I en unik vitbok som Sveriges Kommuner och Landsting lanserar i dag, framkommer att den absoluta merparten av svenskarna är nöjda med servicen från kommuner, landsting och regioner.
 • Yrkesinriktad arbetsmarknadsutbildning bra för arbetssökande med funktionsnedsättning

  Titel:Effekter av yrkesinriktad arbetsmarknadsutbildning för deltagare med funktionsnedsättning, 1999–2006.
  Johan Regnér.
  Arbetssökande med funktionsnedsättning fick arbete snabbare, högre inkomster och högre sysselsättning till följd av att de gick en yrkesinriktad arbetsmarknadsutbildning. Det visar en ny IFAU-rapport av Johan Regnér.
 • Ny SOM-undersökning: Mittfåra och marginal

  Titel:Mittfåra och marginal.
  SOM-institutet.
  Hur ser svenskarna på främlingsfientlighet, invandring och intolerans? Vad tycker de om privatiseringar i välfärden? Hur är deras inställning till tv-reklam? Vad tycker de om e-böcker? Vilka är Sverigedemokraternas sympatisörer? Och när tar mobiltelefonen över helt?
 • Unga in i Malmö har gett många ungdomar i utanförskap en ny chans

  Titel:Unga in. Slututvärdering..
  Arbetsförmedlingen.
  Malmö är en av fem orter med Projektet Unga som vänder sig till unga (16-24 år) som står utanför våra trygghetssystem och inte arbetar, går i skolan eller har annan känd planering. Efter 2 år visar en slutrapport att man lyckats bra med att få unga, att trots sitt utanförskap, börja arbeta eller studera. I Malmö har 66 procent som lämnat projektet gått vidare till studier eller jobb. Framgångsfaktorer är bland annat att man lyckats få ungdomarnas förtroende och ett nära samarbete med arbetsgivarna .
 • Blandade resultat för rehabiliteringsgarantin

  Titel:Insatserna inom rehabiliteringsgarantin och deras effekter på hälsa och sjukfrånvaro.
  Pathric Hägglund, Per Johansson och Lisa Laun.
  Kognitiv beteendeterapi ger lägre sjukfrånvaro och bättre hälsa för dem som inte var sjukskrivna när behandlingen började. Det visar en ny rapport om rehabiliteringsgarantin från IFAU och ISF. Den smärtbehandling som också ges inom ramen för garantin ökar däremot sjukfrånvaron.
 • Utsatta grupper halkar efter i hälsa

  Titel:Folkhälsan i Sverige. Årsrapport 2014.
  Folkhälsomyndigheten.
  Skillnaderna i hälsa fortsätter att vara stora i Sverige och ökar i vissa grupper. Lågutbildade förväntas leva flera år kortare och drabbas hårdare och oftare av hjärtinfarkt, stroke, cancer, olyckor, självmord och psykisk ohälsa jämfört med högutbildade. Det visar Folkhälsomyndighetens rapport Folkhälsan i Sverige 2014.
 • Utsatta grupper halkar efter i hälsa

  Titel:Folkhälsan i Sverige 2014.
  Folkhälsomyndigheten.
  Skillnaderna i hälsa fortsätter att vara stora i Sverige och ökar i vissa grupper. Lågutbildade förväntas leva ett flera år kortare liv och drabbas hårdare och oftare av hjärtinfarkt, stroke, cancer, olyckor, självmord och psykisk ohälsa jämfört med högutbildade. Det visar Folkhälsomyndighetens rapport Folkhälsan i Sverige 2014.
 • Bilstöd till personer med funktionsnedsättning

  Titel:Bilstöd till personer med funktionsnedsättning.
  Inspektionen för socialförsäkringen.
  Personer som har en långvarig funktionsnedsättning som medför stora svårigheter att förflytta sig på egen hand eller att använda allmänna kommunikationer kan få bilstöd. Dagens system ger den försäkrade stor frihet att välja bilmodell, samtidigt som konkurrensen på marknaden för anpassningstjänster är svag. Detta har lett till onödigt höga kostnader för bilstödet.
 • Ekonomiskt bistånd – årsstatistik 2013

  Titel:Ekonomiskt bistånd – årsstatistik 2013 – Belopp samt antal biståndsmottagare och antal biståndshushåll .
  Socialstyrelsen.
  Rapporten innehåller statistik om biståndshushåll, biståndsmottagare och utbetalda belopp av ekonomiskt bistånd 2013 i kommuner, län och i hela landet.
Annat om Förskola och skola
Annat om Institutionsplacering

Välkommen

SocialVetenskap.se presenterar massor av ny forskning om socialt arbete här på sidan och i vårt nyhetsbrev! Välkommen att följa den ständigt pågående uppdateringen och att söka på "ditt" ämne i biblioteket. Vi tipsar också om kurser på avancerad nivå i socialt arbete.

Allt gott!
Kristina Granath


SocialVetenskaps nyhetsbrev kommer ut en gång i månaden.