12 april, 2012

Unga placerade på institution särskilt utsatta

Titel:Samhällsvård och välfärdsresurser: En studie av skolgång, fritid och kamratrelationer bland unga i familjehem och institutioner.
Hélène Lagerlöf.
Unga som är placerade i vård får mindre stöd i skolarbetet än unga som bor hemma. De har också färre kamratkontakter och måste ägna en större andel av tiden utanför skolan till hushållsarbete. De resultaten framkommer i en doktorsavhandling i socialt arbete om placerade ungas tillgång till välfärdsresurser av Hélène Lagerlöf som disputerar vid Stockholms universitet.


Forskningsnyheter
 • Kvinnor med ”otypisk” könsutveckling utmanar normalitetens gränser

  Titel:Ambivalent ambiguity? A study of how women with ’atypical’ sex development make sense of female embodiment. .
  Lisa Guntram.
  Tusentals flickor får i tonåren reda på att de har en ”otypisk” könsutveckling, de kan sakna en x-kromosom eller delar av könsorganen. Med anpassning – och med motstånd – tacklar de normerna för kvinnlig kroppslighet.
 • Rökningen minskar men sämre utveckling för narkotika

  Titel:Drogutvecklingen i Sverige 2014.
  Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning.
  Det framgår av rapporten ”Drogutvecklingen i Sverige 2014” som CAN presenterar idag. I den återkommande rapporten följs ett antal indikatorer upp över tid och mycket tyder på att narkotikasituationen försämrats.
 • Lektioner i motvind. Om skola för unga på institution

  Titel:Lektioner i motvind. Om skola för unga på institution.
  David Wästerfors.
  Det finns en lång tradition av att placera unga människor som begår brott på ungdomshem. Ute på landet, bortom storstadens förmodat destruktiva inflytande, ska de behandlas och anpassas till ett konventionellt liv. Ungdomarna är i högstadie- eller gymnasieåldern. De förväntas gå i skola, de har gått i skola och de vill gå i skola, åtminstone de flesta och i princip. Men skolarbetet har haft en nedtonad betydelse, bland både behandlare och experter.
 • Att öka kunskapen om barnen i gruppverksamheter

  Titel:Att öka kunskapen om barnen i gruppverksamheter Första halvåret 2014.
  Annika Almqvist och Per Åsbrink.
  Resultat från en enkät:
  Mer än hälften av barnen anser att gruppen har varit till mycket god hjälp, vi finner bl.a. att 70 % anser att det har varit mycket bra att träffa andra barn med liknande erfarenheter.
  Som exempel noterar vi att 35 % instämmer helt i att de nu vet mera om missbruk/-psykisk sjukdom/våld. 33 % av barnen instämmer helt att det har blivit lättare att be om hjälp efter gruppen.
 • Tidig integration av flyktingar möjlig

  Titel:A case–control study of self-reported health, quality-of-life and general functioning among recent immigrants and age- and sex-matched Swedish-born controls.
  Monica Löfvander, Andreas Rosenblad, Tony Wiklund, Halina Bennström och Jerzy Leppert.
  Flyktingar med nya uppehållstillstånd mår bättre i flera avseenden än svenskar. Att komma i jobb och utbildning är viktigare än att tas omhand. Det visar en studie från Centrum för klinisk forskning i samarbete med Asylhälsan i Västerås.
 • Rapport – Tar socialtjänsten sitt ansvar för barn och unga?

  Titel:Tar socialtjänsten sitt ansvar för barn och unga? Hantering av anmälningar och genomförande av utredningar.
  Inspektionen för vård och omsorg.
  Skyddsnätet genom socialtjänsten fungerar inte i praktiken för många barn och unga. Brister som har framkommit vid IVO:s inspektioner är så pass allvarliga att nämnderna måste vidta åtgärder för att säkerställa att de följer de lagar och regler som finns.
 • Diagnosens dilemman för kvinnor med ADHD

  Titel:Diagnosens dilemman: Identitet, anpassning och motstånd hos kvinnor med ADHD.
  Kitty Lassinantti.
  Det finns mycket forskning om ADHD, framförallt ur ett biomedicinskt perspektiv. Den mesta forskningen är gjord på pojkar och ur ett problemperspektiv.
  Då denna studie utgår från ett kritiskt perspektiv kommer tyngdpunkten att ligga på samhällsvetenskapliga kritiska studier av diagnosen ADHD och fenomenet (neuro)psykiatriska diagnoser, men också samhällsvetenskapliga studier av ADHD som inte utgår från ett kritiskt perspektiv har inkluderats.
 • Många på äldreboende känner sig ensamma

  Titel:"Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?".
  Socialstyrelsen.
  Nästan sju av tio som bor på äldreboende besväras av ensamhet varav två av tio gör det ofta, enligt en enkätundersökning bland alla med äldreomsorg. Den visar även vad de äldre tycker om personalens bemötande, möjligheterna att komma utomhus och att påverka när de ska få hjälp, ända ner på enskilda boenden och enheter.
 • Ny studie från KI och Stressmottagningen – Utmattning och hjärnan

  Titel:The Influence of Work-Related Chronic Stress on the Regulation of Emotion and on Functional Connectivity in the Brain.
  Armita Golkar, Emilia Johansson, Maki Kasahara, Walter Osika, Aleksander Perski och Ivanka Savic.
  Utmattade patienternas kognitiva och emotionella symtom samt trötthet tyder på att stora limbiska och paralimbiska nätverk i mellanhjärnan kan vara inblandade, vilket väcker frågan om strukturella förändringar har skett i dessa nätverk. I en rad studier har vi kunnat visa dessa betydande förändringar med magnetresonansteknik (MRI).
 • Kvinnor och män behöver olika stöd när de utsätts för relationsvåld

  Titel:Exploring intimate partner violence among adult women and men in Sweden.
  Lotta Nybergh.
  Kvinnors och mäns utsatthet för våld i nära relationer skiljer sig åt, och kräver därmed också olika åtgärder och stöd. Det visar en avhandling vid Sahlgrenska akademin som bland annat intervjuat 20 män utsatta för relationsvåld.
 • Socialförsäkringsmål i förvaltningsdomstolarna

  Titel:Socialförsäkringsmål i förvaltningsdomstolarna - Rapport 2014 :18 .
  Inspektionen för socialförsäkringen.
  Den som är missnöjd med ett beslut från Försäkringskassan eller Pensionsmyndigheten kan begära att beslutet omprövas av myndigheten. Den som inte får rätt, har möjlighet att överklaga till förvaltningsrätt och därefter eventuellt till kammarrätt och Högsta förvaltningsdomstolen. ISF:s undersökning visar att möjligheten att få rätt vid Försäkringskassans omprövning varierar beroende på när i månaden personen är född.
 • Arbetsmiljöns betydelse för ryggproblem

  Titel:Arbetsmiljöns betydelse för ryggproblem En systematisk litteraturöversikt.
  SBU.
  SBU har systematiskt granskat och sammanställt den samlade forskningen om samband mellan exponering i arbetsmiljön och ryggproblem. Här använder vi ryggproblem som ett övergripande begrepp. Rapporten rör bröst- och ländrygg, däremot ingår inte halsryggen (nacken). SBU har tidigare publicerat en rapport om arbetets betydelse för besvär i bl a nacken.
 • Tillskott av omega 3 kan hjälpa barn med ADD

  Titel:Non-stimulant interventions in ADHD.
  Mats Johnson.
  Tillskott av fettsyran omega 3 kan hjälpa barn och ungdomar som har en viss form av ADHD. Det visar en avhandling vid Sahlgrenska akademin, som också pekar på att ett särskilt kognitivt träningsprogram kan förbättra problembeteenden vid alla former av ADHD. Ofta behandlas ADHD med centralstimulerande läkemedel, som för de flesta har god effekt men som inte fungerar för alla.
 • Frågor om våld bör ställas i vården

  Titel:Att vilja se, vilja veta och att våga fråga – vägledning för att öka förutsättningarna att upptäcka våldsutsatthet .
  Socialstyrelsen.
  Mödrahälsovården bör ställa rutinfrågor om våld, och alla kvinnor som söker psykiatrisk vård bör tillfrågas om sina erfarenheter av våld. Socialstyrelsen rekommenderar även att frågan om våld tas upp i samtliga ärenden inom barn- och ungdomspsykiatrin.
 • Att dra alla över en kam bromsar ensamkommande barns möjligheter

  Titel:Governing the unaccompanied child – media, policy and practice.
  Live Stretmo.
  Ensamkommande barn betraktas ibland av samhället som sårbara barn i behov av stöd och ibland som problematiska och svårhanterliga ungdomar. I andra sammanhang misstänks de vara vuxna som försöker kringgå asylregelverket genom att passera som barn. Denna tvetydighet präglar också det mottagande barnen får i Sverige och de förutsättningar för god integration och utveckling som ges dem, visar en avhandling från Göteborgs universitet.
Annat om Förskola och skola
 • Kvinnor med ”otypisk” könsutveckling utmanar normalitetens gränser

  Titel:Ambivalent ambiguity? A study of how women with ’atypical’ sex development make sense of female embodiment. .
  Lisa Guntram.
  Tusentals flickor får i tonåren reda på att de har en ”otypisk” könsutveckling, de kan sakna en x-kromosom eller delar av könsorganen. Med anpassning – och med motstånd – tacklar de normerna för kvinnlig kroppslighet.
 • Rökningen minskar men sämre utveckling för narkotika

  Titel:Drogutvecklingen i Sverige 2014.
  Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning.
  Det framgår av rapporten ”Drogutvecklingen i Sverige 2014” som CAN presenterar idag. I den återkommande rapporten följs ett antal indikatorer upp över tid och mycket tyder på att narkotikasituationen försämrats.
 • Lektioner i motvind. Om skola för unga på institution

  Titel:Lektioner i motvind. Om skola för unga på institution.
  David Wästerfors.
  Det finns en lång tradition av att placera unga människor som begår brott på ungdomshem. Ute på landet, bortom storstadens förmodat destruktiva inflytande, ska de behandlas och anpassas till ett konventionellt liv. Ungdomarna är i högstadie- eller gymnasieåldern. De förväntas gå i skola, de har gått i skola och de vill gå i skola, åtminstone de flesta och i princip. Men skolarbetet har haft en nedtonad betydelse, bland både behandlare och experter.
 • Att öka kunskapen om barnen i gruppverksamheter

  Titel:Att öka kunskapen om barnen i gruppverksamheter Första halvåret 2014.
  Annika Almqvist och Per Åsbrink.
  Resultat från en enkät:
  Mer än hälften av barnen anser att gruppen har varit till mycket god hjälp, vi finner bl.a. att 70 % anser att det har varit mycket bra att träffa andra barn med liknande erfarenheter.
  Som exempel noterar vi att 35 % instämmer helt i att de nu vet mera om missbruk/-psykisk sjukdom/våld. 33 % av barnen instämmer helt att det har blivit lättare att be om hjälp efter gruppen.
 • Tidig integration av flyktingar möjlig

  Titel:A case–control study of self-reported health, quality-of-life and general functioning among recent immigrants and age- and sex-matched Swedish-born controls.
  Monica Löfvander, Andreas Rosenblad, Tony Wiklund, Halina Bennström och Jerzy Leppert.
  Flyktingar med nya uppehållstillstånd mår bättre i flera avseenden än svenskar. Att komma i jobb och utbildning är viktigare än att tas omhand. Det visar en studie från Centrum för klinisk forskning i samarbete med Asylhälsan i Västerås.
 • Rapport – Tar socialtjänsten sitt ansvar för barn och unga?

  Titel:Tar socialtjänsten sitt ansvar för barn och unga? Hantering av anmälningar och genomförande av utredningar.
  Inspektionen för vård och omsorg.
  Skyddsnätet genom socialtjänsten fungerar inte i praktiken för många barn och unga. Brister som har framkommit vid IVO:s inspektioner är så pass allvarliga att nämnderna måste vidta åtgärder för att säkerställa att de följer de lagar och regler som finns.
 • Diagnosens dilemman för kvinnor med ADHD

  Titel:Diagnosens dilemman: Identitet, anpassning och motstånd hos kvinnor med ADHD.
  Kitty Lassinantti.
  Det finns mycket forskning om ADHD, framförallt ur ett biomedicinskt perspektiv. Den mesta forskningen är gjord på pojkar och ur ett problemperspektiv.
  Då denna studie utgår från ett kritiskt perspektiv kommer tyngdpunkten att ligga på samhällsvetenskapliga kritiska studier av diagnosen ADHD och fenomenet (neuro)psykiatriska diagnoser, men också samhällsvetenskapliga studier av ADHD som inte utgår från ett kritiskt perspektiv har inkluderats.
 • Många på äldreboende känner sig ensamma

  Titel:"Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?".
  Socialstyrelsen.
  Nästan sju av tio som bor på äldreboende besväras av ensamhet varav två av tio gör det ofta, enligt en enkätundersökning bland alla med äldreomsorg. Den visar även vad de äldre tycker om personalens bemötande, möjligheterna att komma utomhus och att påverka när de ska få hjälp, ända ner på enskilda boenden och enheter.
 • Ny studie från KI och Stressmottagningen – Utmattning och hjärnan

  Titel:The Influence of Work-Related Chronic Stress on the Regulation of Emotion and on Functional Connectivity in the Brain.
  Armita Golkar, Emilia Johansson, Maki Kasahara, Walter Osika, Aleksander Perski och Ivanka Savic.
  Utmattade patienternas kognitiva och emotionella symtom samt trötthet tyder på att stora limbiska och paralimbiska nätverk i mellanhjärnan kan vara inblandade, vilket väcker frågan om strukturella förändringar har skett i dessa nätverk. I en rad studier har vi kunnat visa dessa betydande förändringar med magnetresonansteknik (MRI).
 • Kvinnor och män behöver olika stöd när de utsätts för relationsvåld

  Titel:Exploring intimate partner violence among adult women and men in Sweden.
  Lotta Nybergh.
  Kvinnors och mäns utsatthet för våld i nära relationer skiljer sig åt, och kräver därmed också olika åtgärder och stöd. Det visar en avhandling vid Sahlgrenska akademin som bland annat intervjuat 20 män utsatta för relationsvåld.
Annat om Institutionsplacering
 • Kvinnor med ”otypisk” könsutveckling utmanar normalitetens gränser

  Titel:Ambivalent ambiguity? A study of how women with ’atypical’ sex development make sense of female embodiment. .
  Lisa Guntram.
  Tusentals flickor får i tonåren reda på att de har en ”otypisk” könsutveckling, de kan sakna en x-kromosom eller delar av könsorganen. Med anpassning – och med motstånd – tacklar de normerna för kvinnlig kroppslighet.
 • Rökningen minskar men sämre utveckling för narkotika

  Titel:Drogutvecklingen i Sverige 2014.
  Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning.
  Det framgår av rapporten ”Drogutvecklingen i Sverige 2014” som CAN presenterar idag. I den återkommande rapporten följs ett antal indikatorer upp över tid och mycket tyder på att narkotikasituationen försämrats.
 • Lektioner i motvind. Om skola för unga på institution

  Titel:Lektioner i motvind. Om skola för unga på institution.
  David Wästerfors.
  Det finns en lång tradition av att placera unga människor som begår brott på ungdomshem. Ute på landet, bortom storstadens förmodat destruktiva inflytande, ska de behandlas och anpassas till ett konventionellt liv. Ungdomarna är i högstadie- eller gymnasieåldern. De förväntas gå i skola, de har gått i skola och de vill gå i skola, åtminstone de flesta och i princip. Men skolarbetet har haft en nedtonad betydelse, bland både behandlare och experter.
 • Att öka kunskapen om barnen i gruppverksamheter

  Titel:Att öka kunskapen om barnen i gruppverksamheter Första halvåret 2014.
  Annika Almqvist och Per Åsbrink.
  Resultat från en enkät:
  Mer än hälften av barnen anser att gruppen har varit till mycket god hjälp, vi finner bl.a. att 70 % anser att det har varit mycket bra att träffa andra barn med liknande erfarenheter.
  Som exempel noterar vi att 35 % instämmer helt i att de nu vet mera om missbruk/-psykisk sjukdom/våld. 33 % av barnen instämmer helt att det har blivit lättare att be om hjälp efter gruppen.
 • Tidig integration av flyktingar möjlig

  Titel:A case–control study of self-reported health, quality-of-life and general functioning among recent immigrants and age- and sex-matched Swedish-born controls.
  Monica Löfvander, Andreas Rosenblad, Tony Wiklund, Halina Bennström och Jerzy Leppert.
  Flyktingar med nya uppehållstillstånd mår bättre i flera avseenden än svenskar. Att komma i jobb och utbildning är viktigare än att tas omhand. Det visar en studie från Centrum för klinisk forskning i samarbete med Asylhälsan i Västerås.
 • Rapport – Tar socialtjänsten sitt ansvar för barn och unga?

  Titel:Tar socialtjänsten sitt ansvar för barn och unga? Hantering av anmälningar och genomförande av utredningar.
  Inspektionen för vård och omsorg.
  Skyddsnätet genom socialtjänsten fungerar inte i praktiken för många barn och unga. Brister som har framkommit vid IVO:s inspektioner är så pass allvarliga att nämnderna måste vidta åtgärder för att säkerställa att de följer de lagar och regler som finns.
 • Diagnosens dilemman för kvinnor med ADHD

  Titel:Diagnosens dilemman: Identitet, anpassning och motstånd hos kvinnor med ADHD.
  Kitty Lassinantti.
  Det finns mycket forskning om ADHD, framförallt ur ett biomedicinskt perspektiv. Den mesta forskningen är gjord på pojkar och ur ett problemperspektiv.
  Då denna studie utgår från ett kritiskt perspektiv kommer tyngdpunkten att ligga på samhällsvetenskapliga kritiska studier av diagnosen ADHD och fenomenet (neuro)psykiatriska diagnoser, men också samhällsvetenskapliga studier av ADHD som inte utgår från ett kritiskt perspektiv har inkluderats.
 • Många på äldreboende känner sig ensamma

  Titel:"Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?".
  Socialstyrelsen.
  Nästan sju av tio som bor på äldreboende besväras av ensamhet varav två av tio gör det ofta, enligt en enkätundersökning bland alla med äldreomsorg. Den visar även vad de äldre tycker om personalens bemötande, möjligheterna att komma utomhus och att påverka när de ska få hjälp, ända ner på enskilda boenden och enheter.
 • Ny studie från KI och Stressmottagningen – Utmattning och hjärnan

  Titel:The Influence of Work-Related Chronic Stress on the Regulation of Emotion and on Functional Connectivity in the Brain.
  Armita Golkar, Emilia Johansson, Maki Kasahara, Walter Osika, Aleksander Perski och Ivanka Savic.
  Utmattade patienternas kognitiva och emotionella symtom samt trötthet tyder på att stora limbiska och paralimbiska nätverk i mellanhjärnan kan vara inblandade, vilket väcker frågan om strukturella förändringar har skett i dessa nätverk. I en rad studier har vi kunnat visa dessa betydande förändringar med magnetresonansteknik (MRI).
 • Kvinnor och män behöver olika stöd när de utsätts för relationsvåld

  Titel:Exploring intimate partner violence among adult women and men in Sweden.
  Lotta Nybergh.
  Kvinnors och mäns utsatthet för våld i nära relationer skiljer sig åt, och kräver därmed också olika åtgärder och stöd. Det visar en avhandling vid Sahlgrenska akademin som bland annat intervjuat 20 män utsatta för relationsvåld.

Välkommen

SocialVetenskap.se presenterar massor av ny forskning om socialt arbete här på sidan och i vårt nyhetsbrev! Välkommen att följa den ständigt pågående uppdateringen och att söka på "ditt" ämne i biblioteket. Vi tipsar också om kurser på avancerad nivå i socialt arbete.

Allt gott!
Kristina Granath


SocialVetenskaps nyhetsbrev kommer ut en gång i månaden.