12 april, 2012

Unga placerade på institution särskilt utsatta

Titel:Samhällsvård och välfärdsresurser: En studie av skolgång, fritid och kamratrelationer bland unga i familjehem och institutioner.
Hélène Lagerlöf.
Unga som är placerade i vård får mindre stöd i skolarbetet än unga som bor hemma. De har också färre kamratkontakter och måste ägna en större andel av tiden utanför skolan till hushållsarbete. De resultaten framkommer i en doktorsavhandling i socialt arbete om placerade ungas tillgång till välfärdsresurser av Hélène Lagerlöf som disputerar vid Stockholms universitet.


Forskningsnyheter
 • Rätten till transport i vardagslivet för människor med funktionsnedsättningar

  Titel:Out and About in the Welfare State – the Right to Transport in Everyday Life for People with Disabilities in Swedish, Danish and Norwegian Law.
  Andreas Pettersson.
  Finns det skyldigheter och rättigheter i förhållandet mellan samhället och individen? I denna avhandling belyses det perspektivet i svensk, dansk och norsk kontext utifrån rättigheter som för funktionshindrades rätt till att köra bil, rätt till färdtjänst och ersättning för ökade kostnader för transport.
 • Graviditeter oroar ungdomar mer än könssjukdomar

  Titel:Ungdomar och sexualitet 2014/2015.
  Folkhälsomyndigheten i samarbete med Ungdomsbarometern.
  Ungdomar är mer oroade för oönskade graviditeter än för att få sexuellt överförda infektioner. Det framkommer i en ny rapport från Folkhälsomyndigheten om ungas hälsa och sexualitet.
 • Hur kan vården och omsorgen möta behoven hos äldre migranter?

  Titel:Sociala nätverk och nätverksskapande En intervjustudie med personer från västra Balkan och Finland.
  Hanna Mac Innes.
  Syftet med intervjustudien var att undersöka hur äldre migranter etablerar och upprätthåller sociala nätverk med ett särskilt fokus på vilka möjligheter och hinder de upplever när det gäller att skapa sociala nätverk samt hur de ser på det sociala nätverkets betydelse i framtiden.
 • Nio av tio kommuner erbjuder stöd till barn till missbrukare

  Titel:Fullständiga rättigheter. Om kommunernas stöd till barn som växer upp i familjer med missbruk.
  Helena Wannberg.
  Fler barn till missbrukare får hjälp i sin hemkommun. Det visar Junis årliga kommunrapport som släpps i dag. Men rapporten visar att det också finns skillnader mellan kommunerna.
 • Psykisk ohälsa, arbetsliv och sjukfrånvaro

  Titel:Psykisk ohälsa, arbetsliv och sjukfrånvaro.
  Eva Vingård.
  sykiska problem utgör nu den dominerande andelen av långtidssjukskrivningar, efter problem i rörelseorganen. Vilka typer av psykiska problem rör det sig om och vilka faktorer på arbetsplatsen påverkar risk för sjukskrivning? Vilka faktorer påverkar återgång i arbete efter sjukskrivning? Vad vet vi redan och vilka frågor behöver ytterligare granskning? Detta är några av de frågor som behandlas i denna kunskapsöversikt avseende sambanden mellan arbetsförhållanden, psykisk ohälsa och sjukskrivning.
 • Förbättrad vård för papperslösa

  Titel:Vård till papperslösa En uppföljning av lagen om vård till personer som vistas i Sverige utan tillstånd.
  Statskontoret.
  De flesta papperslösa i Sverige som söker vård erbjuds vård enligt den nya lagen från 2013, visar Statskontorets uppföljning. Det finns dock hinder i tillämpningen. Den vanligaste orsaken är bristande kunskaper bland vårdpersonal om vad lagen innebär.
 • Ojämn kompetens hos barnutredare

  Titel:Öppna jämförelser av social barn- och ungdomsvård.
  Socialstyrelsen.
  Kompetensen hos handläggare som utreder barn skiljer kraftigt i kommunerna, visar en ny uppföljning. Placerade barn missgynnas också i skolan då bara 55 procent får gymnasiebehörighet, jämfört med 88 procent bland övriga barn. ”Det är allvarligt. God utbildning är avgörande för att må bra och klara sig väl i livet”, säger utredaren Ann Johansson.
 • Funktionsnedsattas fritid som andras?

  Titel:En fritid som andra?.
  John Magnus Roos.
  I linje med tidigare internationell forskning tycks även svenskar med omfattande funktionsnedsättning exkluderas i sociala aktiviteter. Det är anmärkningsvärt att nästan var femte person med omfattande funktionsnedsättning umgåtts med vänner vid högst ett tillfälle under det senaste året. Den främsta förklaringen som vi funnit till varför människor med omfattande funktionsnedsättning inte umgås med vänner i den utsträckning de önskar är dåligt anpassade byggnader och lokaler.
 • Sexbrottslighet vanligare i vissa familjer

  Titel:Sexual offending runs in families: A 37-year nationwide study.
  Niklas Långström, Kelly M. Babchishin, Seena Fazel, Paul Lichtenstein & Thomas Frisell.
  Ny forskning från Karolinska Institutet visar att nära anhöriga till personer som dömts för sexuella övergrepp själva begår liknande brott oftare än kontrollpersoner, och att detta tycks bero på genetiska snarare än familjegemensamma miljöfaktorer. I studien ingår samtliga män som dömts för sexbrott i Sverige under 37 års tid.
 • Ny rapport om brukarinflytande inom Färdtjänsten

  Titel:Med brukaren som ordförande! En utvärdering av Färdtjänstnämndens råd för funktionshinderfrågor i Göteborgs Stad.
  Björn Wallermark.
  Hur fungerar brukarrådet? Kan brukarrepresentanterna påverka de politiska besluten och färdtjänstens service? Det är ett par av frågorna som FoU i Väst har studerat.
 • Sjukfrånvaron i Sverige på europeisk nivå

  Titel:Analys av sjukfrånvarons variation Väsentliga förklaringar av upp- och nedgång över tid.
  Försäkringskassan.
  Sjukfrånvaron i Sverige ligger på samma nivå som andra jämförbara europeiska länder. För tio år sedan var sjukfrånvaron i Sverige dubbelt så hög som i dessa länder.
 • Bättre resultat av rehabiliteringen med personcentrerad vård

  Titel:Person-centred care after acute coronary syndrome, from hospital to primary care – a randomised controlled trial.
  Andreas Fors, Inger Ekman, Charles Taft, Cecilia Björkelund, Kerstin Frid, Maria Larsson, Jörgen Thorn, Kerstin Ulin, Axel Wolf och Karl Swedberg.
  Patienter som drabbats av akut kranskärlssjukdom har nästan tre gånger större chans att förbättras om de får vård utifrån ett personcentrerat synsätt jämfört med traditionell vård. Det visar forskare vid Sahlgrenska akademin i en studie med 199 hjärtpatienter.
 • Forskning som hjälper personer med autism att kommunicera

  Titel:Training-induced plasticity of the social brain in autism spectrum disorder..
  Bölte S, Ciaramidaro A, Schlitt S, Hainz D, Kliemann D, Beyer A, Poustka F, Freitag C, Walter H.
  Personer med autism har begränsad förmåga till socialt samspel. En studie visar att datoriserade träningsprogram kan hjälpa personer med autismspektrumtillstånd att tolka ansiktsuttryck och känna igen känslor. Övningarna skapar förändringar både på beteendet och skapar funktionsförändringar i centrala delar av den sociala hjärnan. Resultatet visar att lämplig träning kan leda till att barn med autism får lättare att interagera och läsa av sociala sammanhang.
 • Positiva erfarenheter av hur mottagandet av ensamkommande barn fungerar

  Titel:Mottagning och etablering av nyanlända 2014 – Enkätundersökning riktad till Sveriges samtliga kommuner.
  Länsstyrelserna.
  Många kommuner i Sverige anser att mottagandet av ensamkommande barn och ungdomar fungerar bra. Det visar länsstyrelsernas gemensamma enkätundersökning om mottagande och etablering av nyanlända flyktingar och ensamkommande barn, META 2014.
 • Stroke kan fördubbla risken för självmordsförsök

  Titel:Poststroke suicide attempts and completed suicides A socioeconomic and nationwide perspective.
  Marie Eriksson, Eva-Lotta Glader, Bo Norrving och Kjell Asplund.
  Strokepatienter har upp till en fördubblad risk att genomföra självmord jämfört med den övriga befolkningen och risken för självmordsförsök är störst de första två åren efter sjukdomsdebut. Det visar en studie från Umeå universitet som publiceras i tidskriften Neurology.
Annat om Förskola och skola
 • Rätten till transport i vardagslivet för människor med funktionsnedsättningar

  Titel:Out and About in the Welfare State – the Right to Transport in Everyday Life for People with Disabilities in Swedish, Danish and Norwegian Law.
  Andreas Pettersson.
  Finns det skyldigheter och rättigheter i förhållandet mellan samhället och individen? I denna avhandling belyses det perspektivet i svensk, dansk och norsk kontext utifrån rättigheter som för funktionshindrades rätt till att köra bil, rätt till färdtjänst och ersättning för ökade kostnader för transport.
 • Graviditeter oroar ungdomar mer än könssjukdomar

  Titel:Ungdomar och sexualitet 2014/2015.
  Folkhälsomyndigheten i samarbete med Ungdomsbarometern.
  Ungdomar är mer oroade för oönskade graviditeter än för att få sexuellt överförda infektioner. Det framkommer i en ny rapport från Folkhälsomyndigheten om ungas hälsa och sexualitet.
 • Hur kan vården och omsorgen möta behoven hos äldre migranter?

  Titel:Sociala nätverk och nätverksskapande En intervjustudie med personer från västra Balkan och Finland.
  Hanna Mac Innes.
  Syftet med intervjustudien var att undersöka hur äldre migranter etablerar och upprätthåller sociala nätverk med ett särskilt fokus på vilka möjligheter och hinder de upplever när det gäller att skapa sociala nätverk samt hur de ser på det sociala nätverkets betydelse i framtiden.
 • Nio av tio kommuner erbjuder stöd till barn till missbrukare

  Titel:Fullständiga rättigheter. Om kommunernas stöd till barn som växer upp i familjer med missbruk.
  Helena Wannberg.
  Fler barn till missbrukare får hjälp i sin hemkommun. Det visar Junis årliga kommunrapport som släpps i dag. Men rapporten visar att det också finns skillnader mellan kommunerna.
 • Psykisk ohälsa, arbetsliv och sjukfrånvaro

  Titel:Psykisk ohälsa, arbetsliv och sjukfrånvaro.
  Eva Vingård.
  sykiska problem utgör nu den dominerande andelen av långtidssjukskrivningar, efter problem i rörelseorganen. Vilka typer av psykiska problem rör det sig om och vilka faktorer på arbetsplatsen påverkar risk för sjukskrivning? Vilka faktorer påverkar återgång i arbete efter sjukskrivning? Vad vet vi redan och vilka frågor behöver ytterligare granskning? Detta är några av de frågor som behandlas i denna kunskapsöversikt avseende sambanden mellan arbetsförhållanden, psykisk ohälsa och sjukskrivning.
 • Förbättrad vård för papperslösa

  Titel:Vård till papperslösa En uppföljning av lagen om vård till personer som vistas i Sverige utan tillstånd.
  Statskontoret.
  De flesta papperslösa i Sverige som söker vård erbjuds vård enligt den nya lagen från 2013, visar Statskontorets uppföljning. Det finns dock hinder i tillämpningen. Den vanligaste orsaken är bristande kunskaper bland vårdpersonal om vad lagen innebär.
 • Ojämn kompetens hos barnutredare

  Titel:Öppna jämförelser av social barn- och ungdomsvård.
  Socialstyrelsen.
  Kompetensen hos handläggare som utreder barn skiljer kraftigt i kommunerna, visar en ny uppföljning. Placerade barn missgynnas också i skolan då bara 55 procent får gymnasiebehörighet, jämfört med 88 procent bland övriga barn. ”Det är allvarligt. God utbildning är avgörande för att må bra och klara sig väl i livet”, säger utredaren Ann Johansson.
 • Funktionsnedsattas fritid som andras?

  Titel:En fritid som andra?.
  John Magnus Roos.
  I linje med tidigare internationell forskning tycks även svenskar med omfattande funktionsnedsättning exkluderas i sociala aktiviteter. Det är anmärkningsvärt att nästan var femte person med omfattande funktionsnedsättning umgåtts med vänner vid högst ett tillfälle under det senaste året. Den främsta förklaringen som vi funnit till varför människor med omfattande funktionsnedsättning inte umgås med vänner i den utsträckning de önskar är dåligt anpassade byggnader och lokaler.
 • Sexbrottslighet vanligare i vissa familjer

  Titel:Sexual offending runs in families: A 37-year nationwide study.
  Niklas Långström, Kelly M. Babchishin, Seena Fazel, Paul Lichtenstein & Thomas Frisell.
  Ny forskning från Karolinska Institutet visar att nära anhöriga till personer som dömts för sexuella övergrepp själva begår liknande brott oftare än kontrollpersoner, och att detta tycks bero på genetiska snarare än familjegemensamma miljöfaktorer. I studien ingår samtliga män som dömts för sexbrott i Sverige under 37 års tid.
 • Ny rapport om brukarinflytande inom Färdtjänsten

  Titel:Med brukaren som ordförande! En utvärdering av Färdtjänstnämndens råd för funktionshinderfrågor i Göteborgs Stad.
  Björn Wallermark.
  Hur fungerar brukarrådet? Kan brukarrepresentanterna påverka de politiska besluten och färdtjänstens service? Det är ett par av frågorna som FoU i Väst har studerat.
Annat om Institutionsplacering
 • Rätten till transport i vardagslivet för människor med funktionsnedsättningar

  Titel:Out and About in the Welfare State – the Right to Transport in Everyday Life for People with Disabilities in Swedish, Danish and Norwegian Law.
  Andreas Pettersson.
  Finns det skyldigheter och rättigheter i förhållandet mellan samhället och individen? I denna avhandling belyses det perspektivet i svensk, dansk och norsk kontext utifrån rättigheter som för funktionshindrades rätt till att köra bil, rätt till färdtjänst och ersättning för ökade kostnader för transport.
 • Graviditeter oroar ungdomar mer än könssjukdomar

  Titel:Ungdomar och sexualitet 2014/2015.
  Folkhälsomyndigheten i samarbete med Ungdomsbarometern.
  Ungdomar är mer oroade för oönskade graviditeter än för att få sexuellt överförda infektioner. Det framkommer i en ny rapport från Folkhälsomyndigheten om ungas hälsa och sexualitet.
 • Hur kan vården och omsorgen möta behoven hos äldre migranter?

  Titel:Sociala nätverk och nätverksskapande En intervjustudie med personer från västra Balkan och Finland.
  Hanna Mac Innes.
  Syftet med intervjustudien var att undersöka hur äldre migranter etablerar och upprätthåller sociala nätverk med ett särskilt fokus på vilka möjligheter och hinder de upplever när det gäller att skapa sociala nätverk samt hur de ser på det sociala nätverkets betydelse i framtiden.
 • Nio av tio kommuner erbjuder stöd till barn till missbrukare

  Titel:Fullständiga rättigheter. Om kommunernas stöd till barn som växer upp i familjer med missbruk.
  Helena Wannberg.
  Fler barn till missbrukare får hjälp i sin hemkommun. Det visar Junis årliga kommunrapport som släpps i dag. Men rapporten visar att det också finns skillnader mellan kommunerna.
 • Psykisk ohälsa, arbetsliv och sjukfrånvaro

  Titel:Psykisk ohälsa, arbetsliv och sjukfrånvaro.
  Eva Vingård.
  sykiska problem utgör nu den dominerande andelen av långtidssjukskrivningar, efter problem i rörelseorganen. Vilka typer av psykiska problem rör det sig om och vilka faktorer på arbetsplatsen påverkar risk för sjukskrivning? Vilka faktorer påverkar återgång i arbete efter sjukskrivning? Vad vet vi redan och vilka frågor behöver ytterligare granskning? Detta är några av de frågor som behandlas i denna kunskapsöversikt avseende sambanden mellan arbetsförhållanden, psykisk ohälsa och sjukskrivning.
 • Förbättrad vård för papperslösa

  Titel:Vård till papperslösa En uppföljning av lagen om vård till personer som vistas i Sverige utan tillstånd.
  Statskontoret.
  De flesta papperslösa i Sverige som söker vård erbjuds vård enligt den nya lagen från 2013, visar Statskontorets uppföljning. Det finns dock hinder i tillämpningen. Den vanligaste orsaken är bristande kunskaper bland vårdpersonal om vad lagen innebär.
 • Ojämn kompetens hos barnutredare

  Titel:Öppna jämförelser av social barn- och ungdomsvård.
  Socialstyrelsen.
  Kompetensen hos handläggare som utreder barn skiljer kraftigt i kommunerna, visar en ny uppföljning. Placerade barn missgynnas också i skolan då bara 55 procent får gymnasiebehörighet, jämfört med 88 procent bland övriga barn. ”Det är allvarligt. God utbildning är avgörande för att må bra och klara sig väl i livet”, säger utredaren Ann Johansson.
 • Funktionsnedsattas fritid som andras?

  Titel:En fritid som andra?.
  John Magnus Roos.
  I linje med tidigare internationell forskning tycks även svenskar med omfattande funktionsnedsättning exkluderas i sociala aktiviteter. Det är anmärkningsvärt att nästan var femte person med omfattande funktionsnedsättning umgåtts med vänner vid högst ett tillfälle under det senaste året. Den främsta förklaringen som vi funnit till varför människor med omfattande funktionsnedsättning inte umgås med vänner i den utsträckning de önskar är dåligt anpassade byggnader och lokaler.
 • Sexbrottslighet vanligare i vissa familjer

  Titel:Sexual offending runs in families: A 37-year nationwide study.
  Niklas Långström, Kelly M. Babchishin, Seena Fazel, Paul Lichtenstein & Thomas Frisell.
  Ny forskning från Karolinska Institutet visar att nära anhöriga till personer som dömts för sexuella övergrepp själva begår liknande brott oftare än kontrollpersoner, och att detta tycks bero på genetiska snarare än familjegemensamma miljöfaktorer. I studien ingår samtliga män som dömts för sexbrott i Sverige under 37 års tid.
 • Ny rapport om brukarinflytande inom Färdtjänsten

  Titel:Med brukaren som ordförande! En utvärdering av Färdtjänstnämndens råd för funktionshinderfrågor i Göteborgs Stad.
  Björn Wallermark.
  Hur fungerar brukarrådet? Kan brukarrepresentanterna påverka de politiska besluten och färdtjänstens service? Det är ett par av frågorna som FoU i Väst har studerat.

Välkommen

SocialVetenskap.se presenterar massor av ny forskning om socialt arbete här på sidan och i vårt nyhetsbrev! Välkommen att följa den ständigt pågående uppdateringen och att söka på "ditt" ämne i biblioteket. Vi tipsar också om kurser på avancerad nivå i socialt arbete.

Allt gott!
Kristina Granath


SocialVetenskaps nyhetsbrev kommer ut en gång i månaden.