12 april, 2012

Unga placerade på institution särskilt utsatta

Titel:Samhällsvård och välfärdsresurser: En studie av skolgång, fritid och kamratrelationer bland unga i familjehem och institutioner.
Hélène Lagerlöf.
Unga som är placerade i vård får mindre stöd i skolarbetet än unga som bor hemma. De har också färre kamratkontakter och måste ägna en större andel av tiden utanför skolan till hushållsarbete. De resultaten framkommer i en doktorsavhandling i socialt arbete om placerade ungas tillgång till välfärdsresurser av Hélène Lagerlöf som disputerar vid Stockholms universitet.


Forskningsnyheter
 • 900 miljarder skäl att uppskatta invandringen

  Titel:900 miljarder skäl att uppskatta invandring. En analys av invandringens effekter på de offentliga finanserna i Sverige 1950–2014.
  Sandro Scocco och Lars Fredrik Andersson.
  Den offentliga debatten om invandring har mestadels handlat om kostnader och det som påverkar dessa kostnader; invandringsvolymen, kostnader för invandringsrelaterade insatserna och fördelningen av kostnaderna mellan länder. Ofta ställs invandring mot välfärd i en fråga om vad vi har råd med, men stämmer den bilden?
 • Kompetenssatsning inom den sociala barn- och ungdomsvården

  Titel:Kompetenssatsning inom den sociala barn- och ungdomsvården – Redovisning av 2014 års satsning.
  Socialstyrelsen.
  Rapporten redovisar hur kommunerna arbetat med kompetensutveckling under 2014. I rapporten beskrivs också resultaten av inventeringen av kompetensläge och behovet av kompetensutveckling hos den grupp kommuner som deltog i satsningen för första gången 2014.
 • Studie ger starka skäl att minska psykisk ohälsa och missbruk

  Titel:Barn som anhöriga - ekonomisk studie av samhällets långsiktiga kostnader.
  Bo Hovstadius, Lisa Ericson och Lennart Magnusson.
  Att växa upp med missbruk eller allvarlig psykisk sjukdom ger allvarliga konsekvenser för barns hälsa, skolgång och arbetsliv. En ny forskarrapport visar även att det finns stora samhällsvinster att göra, 35 miljarder årligen, om ohälsan i gruppen kan sänkas till samma nivå som i övriga befolkningen.
 • Längre yrkesprogram gav lägre brottslighet bland pojkar

  Titel:Utbildning och brottslighet – vad hände när man förlängde yrkesutbildningarna på gymnasiet?.
  Hans Grönqvist, Caroline Hall , Jonas Vlachos och Olof Åslund.
  Pojkarnas risk att begå brott minskade när yrkesprogrammen på gymnasiet förlängdes från två till tre år. Effekterna syns huvudsakligen under det utökade tredje året i gymnasieskolan, visar en ny studie från IFAU.
 • Felaktig styrning ökar belastningen på Försäkringskassan

  Titel:Onödig efterfrågan inom Försäkringskassan - slutrapport.
  Inspektionen för socialförsäkringen.
  En del av Försäkringskassans arbete är onödigt och beror på misstag. Orsakerna till sådan onödig efterfrågan ligger delvis hos Försäkringskassan själv. Dels beror den på att man styckat upp arbetet, dels på att man har valt fel väg när man velat göra myndigheten tillgänglig för allmänheten. Det konstateras i en studie genomförd av Karlstads universitet på uppdrag av Inspektionen för socialförsäkringen (ISF).
 • Rapport: Sverige bäst på integrationspolitik

  Titel:Migrant Integration Policy Index 2015.
  Den svenska integrationspolitiken får kritik på hemmaplan – men en ny studie visar att den ligger i topp i Europa. – Ambitionsnivån i Sverige är mycket hög, säger Thomas Huddleston, forskaren bakom rapporten.
 • Personer som riskerar deportering känner sig behandlade som kriminella

  Titel:Suspicious Minds and Unwelcome Researchers: Obstacles Encountered When Researching Forced Return in Sweden.
  Daniela DeBono, Sofia Rönnqvist och Karin Magnusson.
  Migranter som sökt asyl i Sverige men fått avslag och beslut om avvisning har intervjuats i denna forskning. De berättar om upplevelsen att bli behandlade som kriminella utan att ha begått brott, och de psykosociala effekterna av att leva i limbo.
 • Efter NPM-vågen – evidensbaserad praktik och den försvunna klienten

  Titel:After the NPM Wave. Evidence-Based Practice and the Vanishing Client.
  Kerstin Johansson, Verner Denvall and Evert Vedung.
  Författarna beskriver implementeringen av evidensbaserad praktik och olika sätt att definiera och förstå fenomenet i Sverige och dess koppling till new public management. Är randomiserade kontrollerade studier det enda rätta eller bör den kompletteras med professionell erfarenhet och klientens behov och önskningar? Den senare uppfattningen har varit gängse, men författarna konstaterar att klientens synpunkter ändå hamnat i skymundan.
 • Saknas strategier för elevhälsoarbetet

  Titel:Elevhälsa 2015:15.
  Skolinspektionen.
  Skolinspektionen har granskat kvaliteten avseende elevhälsans arbete i sammanlagt 25 fristående och kommunala grundskolor. Elever som mår dåligt på de granskade skolorna träffar sällan en skolpsykolog. Skolorna saknar ofta strategier för hur det förebyggande och hälsofrämjande elevhälsoarbetet ska planeras, genomföras och följas upp
 • I nationens intresse – en översikt av hur invandring bidrar till Sverige

  Titel:I nationens intresse – en översikt av hur invandring bidrar till Sverige.
  Jesper Strömbäck.
  I rapporten kartläggs forskningslitteraturen om invandringens konsekvenser för landets ekonomiska utveckling. Det är en viktig och omdebatterad fråga där många har en åsikt. Det finns dock förvånansvärt mycket forskning på området som ger bättre vägledning.
 • Inkomster går i arv bland fattiga och rika

  Titel:Att skatta intergenerationella inkomstsamband: en jämförelse av de vanligaste måtten.
  Martin Nybom och Jan Stuhler.
  I Sverige är det genomsnittliga sambandet mellan söners och fäders livsinkomster svagare än i andra länder. För de allra rikaste och allra fattigaste stämmer det dock inte, där ”ärver” barnen i högre utsträckning sina föräldrars inkomst. En ny IFAU-rapport studerar olika statistiska mått för att mäta ekonomisk rörlighet mellan generationer.
 • Ny modell för samverkan kring äldre

  Titel:Implementing a continuum of care model for older people—results from a Swedish case study.
  Anna Dunér, Staffan Blomberg och Henna Hasson.
  Samverkan är nödvändig för att omhändertagandet av svårt sjuka äldre ska bli bra, men är ofta svår att få att fungera. I denna studie följer man en process där sjukhus, vårdcentral och kommunal äldrevård tillsammans implementerar en ny omvårdnadsmodell.
 • Ekonomiskt bistånd – årsstatistik 2014

  Titel:Ekonomiskt bistånd – årsstatistik 2014 – Belopp samt antal biståndsmottagare och antal biståndshushåll.
  Socialstyrelsen.
  Rapporten innehåller statistik om biståndshushåll, biståndsmottagare och utbetalda belopp av ekonomiskt bistånd 2014 i kommuner, län och i hela landet. Statistiken för år 2014 präglas dock ett stort bortfall, då vissa kommuner inte rapporterat in uppgifter.
 • Utsatthet i unga år och psykisk ohälsa i vuxen ålder

  Titel:Utsatthet i unga år och psykisk ohälsa i vuxen ålder – Sammanfattning av resultat från en intervjustudie av 2 500 unga vuxna.
  Socialstyrelsen.
  Rapporten sammanfattar resultat av intervjuer med 2500 unga vuxna om deras utsatthet under uppväxten. En av slutsatserna är att det är viktigt att skapa trygga och konfidentiella vägar för barn att berätta vad de varit med om.
 • Bristfällig kunskap om hur psykisk stress påverkar hälsan hos ungdomar

  Titel:The Link between Psychological Stress and Autoimmune Response in Children.
  Maria Faresjo.
  Det har hittills gjorts för få studier som visar om och hur psykisk stress kan leda till folksjukdomar som till exempel barndiabetes och glutenintolerans hos barn och ungdomar. Det skriver professor Maria Faresjö vid Hälsohögskolan i Jönköping i en översiktsartikel som publiceras i den välrenommerade amerikanska tidskriften Critical Reviews in Immunology.
Annat om Förskola och skola
 • 900 miljarder skäl att uppskatta invandringen

  Titel:900 miljarder skäl att uppskatta invandring. En analys av invandringens effekter på de offentliga finanserna i Sverige 1950–2014.
  Sandro Scocco och Lars Fredrik Andersson.
  Den offentliga debatten om invandring har mestadels handlat om kostnader och det som påverkar dessa kostnader; invandringsvolymen, kostnader för invandringsrelaterade insatserna och fördelningen av kostnaderna mellan länder. Ofta ställs invandring mot välfärd i en fråga om vad vi har råd med, men stämmer den bilden?
 • Kompetenssatsning inom den sociala barn- och ungdomsvården

  Titel:Kompetenssatsning inom den sociala barn- och ungdomsvården – Redovisning av 2014 års satsning.
  Socialstyrelsen.
  Rapporten redovisar hur kommunerna arbetat med kompetensutveckling under 2014. I rapporten beskrivs också resultaten av inventeringen av kompetensläge och behovet av kompetensutveckling hos den grupp kommuner som deltog i satsningen för första gången 2014.
 • Studie ger starka skäl att minska psykisk ohälsa och missbruk

  Titel:Barn som anhöriga - ekonomisk studie av samhällets långsiktiga kostnader.
  Bo Hovstadius, Lisa Ericson och Lennart Magnusson.
  Att växa upp med missbruk eller allvarlig psykisk sjukdom ger allvarliga konsekvenser för barns hälsa, skolgång och arbetsliv. En ny forskarrapport visar även att det finns stora samhällsvinster att göra, 35 miljarder årligen, om ohälsan i gruppen kan sänkas till samma nivå som i övriga befolkningen.
 • Längre yrkesprogram gav lägre brottslighet bland pojkar

  Titel:Utbildning och brottslighet – vad hände när man förlängde yrkesutbildningarna på gymnasiet?.
  Hans Grönqvist, Caroline Hall , Jonas Vlachos och Olof Åslund.
  Pojkarnas risk att begå brott minskade när yrkesprogrammen på gymnasiet förlängdes från två till tre år. Effekterna syns huvudsakligen under det utökade tredje året i gymnasieskolan, visar en ny studie från IFAU.
 • Felaktig styrning ökar belastningen på Försäkringskassan

  Titel:Onödig efterfrågan inom Försäkringskassan - slutrapport.
  Inspektionen för socialförsäkringen.
  En del av Försäkringskassans arbete är onödigt och beror på misstag. Orsakerna till sådan onödig efterfrågan ligger delvis hos Försäkringskassan själv. Dels beror den på att man styckat upp arbetet, dels på att man har valt fel väg när man velat göra myndigheten tillgänglig för allmänheten. Det konstateras i en studie genomförd av Karlstads universitet på uppdrag av Inspektionen för socialförsäkringen (ISF).
 • Rapport: Sverige bäst på integrationspolitik

  Titel:Migrant Integration Policy Index 2015.
  Den svenska integrationspolitiken får kritik på hemmaplan – men en ny studie visar att den ligger i topp i Europa. – Ambitionsnivån i Sverige är mycket hög, säger Thomas Huddleston, forskaren bakom rapporten.
 • Personer som riskerar deportering känner sig behandlade som kriminella

  Titel:Suspicious Minds and Unwelcome Researchers: Obstacles Encountered When Researching Forced Return in Sweden.
  Daniela DeBono, Sofia Rönnqvist och Karin Magnusson.
  Migranter som sökt asyl i Sverige men fått avslag och beslut om avvisning har intervjuats i denna forskning. De berättar om upplevelsen att bli behandlade som kriminella utan att ha begått brott, och de psykosociala effekterna av att leva i limbo.
 • Efter NPM-vågen – evidensbaserad praktik och den försvunna klienten

  Titel:After the NPM Wave. Evidence-Based Practice and the Vanishing Client.
  Kerstin Johansson, Verner Denvall and Evert Vedung.
  Författarna beskriver implementeringen av evidensbaserad praktik och olika sätt att definiera och förstå fenomenet i Sverige och dess koppling till new public management. Är randomiserade kontrollerade studier det enda rätta eller bör den kompletteras med professionell erfarenhet och klientens behov och önskningar? Den senare uppfattningen har varit gängse, men författarna konstaterar att klientens synpunkter ändå hamnat i skymundan.
 • Saknas strategier för elevhälsoarbetet

  Titel:Elevhälsa 2015:15.
  Skolinspektionen.
  Skolinspektionen har granskat kvaliteten avseende elevhälsans arbete i sammanlagt 25 fristående och kommunala grundskolor. Elever som mår dåligt på de granskade skolorna träffar sällan en skolpsykolog. Skolorna saknar ofta strategier för hur det förebyggande och hälsofrämjande elevhälsoarbetet ska planeras, genomföras och följas upp
 • I nationens intresse – en översikt av hur invandring bidrar till Sverige

  Titel:I nationens intresse – en översikt av hur invandring bidrar till Sverige.
  Jesper Strömbäck.
  I rapporten kartläggs forskningslitteraturen om invandringens konsekvenser för landets ekonomiska utveckling. Det är en viktig och omdebatterad fråga där många har en åsikt. Det finns dock förvånansvärt mycket forskning på området som ger bättre vägledning.
Annat om Institutionsplacering
 • 900 miljarder skäl att uppskatta invandringen

  Titel:900 miljarder skäl att uppskatta invandring. En analys av invandringens effekter på de offentliga finanserna i Sverige 1950–2014.
  Sandro Scocco och Lars Fredrik Andersson.
  Den offentliga debatten om invandring har mestadels handlat om kostnader och det som påverkar dessa kostnader; invandringsvolymen, kostnader för invandringsrelaterade insatserna och fördelningen av kostnaderna mellan länder. Ofta ställs invandring mot välfärd i en fråga om vad vi har råd med, men stämmer den bilden?
 • Kompetenssatsning inom den sociala barn- och ungdomsvården

  Titel:Kompetenssatsning inom den sociala barn- och ungdomsvården – Redovisning av 2014 års satsning.
  Socialstyrelsen.
  Rapporten redovisar hur kommunerna arbetat med kompetensutveckling under 2014. I rapporten beskrivs också resultaten av inventeringen av kompetensläge och behovet av kompetensutveckling hos den grupp kommuner som deltog i satsningen för första gången 2014.
 • Studie ger starka skäl att minska psykisk ohälsa och missbruk

  Titel:Barn som anhöriga - ekonomisk studie av samhällets långsiktiga kostnader.
  Bo Hovstadius, Lisa Ericson och Lennart Magnusson.
  Att växa upp med missbruk eller allvarlig psykisk sjukdom ger allvarliga konsekvenser för barns hälsa, skolgång och arbetsliv. En ny forskarrapport visar även att det finns stora samhällsvinster att göra, 35 miljarder årligen, om ohälsan i gruppen kan sänkas till samma nivå som i övriga befolkningen.
 • Längre yrkesprogram gav lägre brottslighet bland pojkar

  Titel:Utbildning och brottslighet – vad hände när man förlängde yrkesutbildningarna på gymnasiet?.
  Hans Grönqvist, Caroline Hall , Jonas Vlachos och Olof Åslund.
  Pojkarnas risk att begå brott minskade när yrkesprogrammen på gymnasiet förlängdes från två till tre år. Effekterna syns huvudsakligen under det utökade tredje året i gymnasieskolan, visar en ny studie från IFAU.
 • Felaktig styrning ökar belastningen på Försäkringskassan

  Titel:Onödig efterfrågan inom Försäkringskassan - slutrapport.
  Inspektionen för socialförsäkringen.
  En del av Försäkringskassans arbete är onödigt och beror på misstag. Orsakerna till sådan onödig efterfrågan ligger delvis hos Försäkringskassan själv. Dels beror den på att man styckat upp arbetet, dels på att man har valt fel väg när man velat göra myndigheten tillgänglig för allmänheten. Det konstateras i en studie genomförd av Karlstads universitet på uppdrag av Inspektionen för socialförsäkringen (ISF).
 • Rapport: Sverige bäst på integrationspolitik

  Titel:Migrant Integration Policy Index 2015.
  Den svenska integrationspolitiken får kritik på hemmaplan – men en ny studie visar att den ligger i topp i Europa. – Ambitionsnivån i Sverige är mycket hög, säger Thomas Huddleston, forskaren bakom rapporten.
 • Personer som riskerar deportering känner sig behandlade som kriminella

  Titel:Suspicious Minds and Unwelcome Researchers: Obstacles Encountered When Researching Forced Return in Sweden.
  Daniela DeBono, Sofia Rönnqvist och Karin Magnusson.
  Migranter som sökt asyl i Sverige men fått avslag och beslut om avvisning har intervjuats i denna forskning. De berättar om upplevelsen att bli behandlade som kriminella utan att ha begått brott, och de psykosociala effekterna av att leva i limbo.
 • Efter NPM-vågen – evidensbaserad praktik och den försvunna klienten

  Titel:After the NPM Wave. Evidence-Based Practice and the Vanishing Client.
  Kerstin Johansson, Verner Denvall and Evert Vedung.
  Författarna beskriver implementeringen av evidensbaserad praktik och olika sätt att definiera och förstå fenomenet i Sverige och dess koppling till new public management. Är randomiserade kontrollerade studier det enda rätta eller bör den kompletteras med professionell erfarenhet och klientens behov och önskningar? Den senare uppfattningen har varit gängse, men författarna konstaterar att klientens synpunkter ändå hamnat i skymundan.
 • Saknas strategier för elevhälsoarbetet

  Titel:Elevhälsa 2015:15.
  Skolinspektionen.
  Skolinspektionen har granskat kvaliteten avseende elevhälsans arbete i sammanlagt 25 fristående och kommunala grundskolor. Elever som mår dåligt på de granskade skolorna träffar sällan en skolpsykolog. Skolorna saknar ofta strategier för hur det förebyggande och hälsofrämjande elevhälsoarbetet ska planeras, genomföras och följas upp
 • I nationens intresse – en översikt av hur invandring bidrar till Sverige

  Titel:I nationens intresse – en översikt av hur invandring bidrar till Sverige.
  Jesper Strömbäck.
  I rapporten kartläggs forskningslitteraturen om invandringens konsekvenser för landets ekonomiska utveckling. Det är en viktig och omdebatterad fråga där många har en åsikt. Det finns dock förvånansvärt mycket forskning på området som ger bättre vägledning.

Välkommen

SocialVetenskap.se presenterar massor av ny forskning om socialt arbete här på sidan och i vårt nyhetsbrev! Välkommen att följa den ständigt pågående uppdateringen och att söka på "ditt" ämne i biblioteket. Vi tipsar också om kurser på avancerad nivå i socialt arbete.

Allt gott!
Kristina Granath


SocialVetenskaps nyhetsbrev kommer ut en gång i månaden.