12 april, 2012

Unga placerade på institution särskilt utsatta

Titel:Samhällsvård och välfärdsresurser: En studie av skolgång, fritid och kamratrelationer bland unga i familjehem och institutioner.
Hélène Lagerlöf.
Unga som är placerade i vård får mindre stöd i skolarbetet än unga som bor hemma. De har också färre kamratkontakter och måste ägna en större andel av tiden utanför skolan till hushållsarbete. De resultaten framkommer i en doktorsavhandling i socialt arbete om placerade ungas tillgång till välfärdsresurser av Hélène Lagerlöf som disputerar vid Stockholms universitet.


Forskningsnyheter
 • Droganvändning och psykiatriska och psykosociala riskfaktorer bland unga

  Titel:Substance Use in Swedish Adolescents : The Importance of Co-occurring Psychiatric Symptoms and Psychosocial Risk.
  Sara Lövenhag.
  Denna avhandling visar att mycket större uppmärksamhet måste ägnas åt psykiatriska och psykosociala riskfaktorer när man ger unga droganvändare behandling för att behandlingen ska få effekt. Detta behöver särskilt uppmärksammas vid tjejers missbruk.
 • Vardagsliv för anhöriga till deprimerade

  Titel:Everyday life of relatives of persons suffering from severe depression : Experiences of health, burden, sense of coherence and encounters with psychiatric specialist health services.
  Hege Skundberg Kletthagen.
  Syftet med denna avhandling var att undersöka hur vardagslivet ser ut för anhöriga till personer som lider av svår depression. Hur upplever de sin hälsa, belastning, känsla av sammanhang och samarbete med psykiatrin?
 • Vem är jag utan cannabis – en behandlingsstudie

  Titel:”Vem är jag utan cannabis?” En studie om behandling för personer med riskbruk, missbruk eller beroende av cannabis: Behandlares och klienters perspektiv och förändringsprocesser.
  Russell Turner och Torbjörn Forkby.
  Hur väl fungerar öppenvårdsbehandling för personer som använder cannabis? Hur upplever klienterna behandlingen? Och vilket blir utfallet? Om detta handlar denna rapport från Trestad2, storstädernas satsning mot cannabis.
 • Många som söker primärvård har tecken på utmattningssyndrom

  Titel:Prevalence of perceived stress and associations to symptoms of exhaustion, depression and anxiety in a working age population seeking primary care - an observational study.
  Lilian Wiegner, Dominique Hange, Cecilia Björkelund och Gunnar Ahlborg.
  Mer än hälften av alla i arbetsför ålder som söker till primärvården, oavsett diagnos, upplever sig stressade. Av de som är stressade uppvisar varannan symptom som liknar utmattningssyndrom. Det visar studier vid Sahlgrenska akademin.
 • Familjebildning i Sverige kring millennieskiftet

  Titel:Family Formation in Sweden around the Turn of the New Millennium.
  Sofi Ohlsson-Wijk.
  Denna avhandling består av ett introduktionskapitel och fyra empiriska studier som undersöker mönster i familjebildning i Sverige kring millennieskiftet. Detta är en intressant kontext för ämnet eftersom Sverige ofta ses som en föregångare inom familjedemografisk utveckling och jämställdhets- och värderingsförändringar.
 • Allt fler unga använder ADHD-läkemedel

  Titel:Användningen av centralstimulantia vid adhd – Utvecklingen regionalt och i riket.
  Socialstyrelsen.
  Användandet av ADHD-läkemedel fortsätter att öka. Vanligast är det bland pojkar i åldern 10-17 år, där cirka 5 procent medicinerar. I en ny rapport från Socialstyrelsen redovisas för första gången hur användandet ser ut i de enskilda kommunerna. Resultatet visar på stora skillnader.
 • Tonårsflickor berättar om att vara eller inte vara i behov av särskilt stöd

  Titel:Tonårsflickor berättar om att vara eller inte vara i behov av särskilt stöd : En longitudinell fallstudie.
  Barbro Johansson.
  Tonårsflickorna som deltar i föreliggande longitudinella studie berättar om sina erfarenheter från en målstyrd skola där elevers prestationer bedöms i förhållande till läroplanens uppställda mål. Flickornas reflektioner handlar om den skolgång som vuxenvärlden har utformat för dem och hur de hanterar vardagen i relation till egna, kamraters och till skolans krav och förväntningar.
 • Värdering på välfärdsmarknader

  Titel:Valuation in Welfare Markets : The Rule Books, Whiteboards and Swivel Chairs of Care Choice Reform.
  Linus Johansson Krafve.
  Avhandlingen intresserar sig för hur värden får sin praktiska innebörd i marknadsreformer av välfärdstjänster. Studien bygger på att undersöka hur värden blir lokalt iscensatta snarare än att behandla dem som universella och stabila. Syftet med studien är att utveckla begrepp för att förstå hur marknadsskapande styrning av välfärd hanterar de motstridiga värden som står på spel i välfärdsreform.
 • Sjukskrivnas rätt till ersättning kontrolleras allt mindre

  Titel:Tidsgränserna i sjukförsäkringen.
  Inspektionen för socialförsäkringen.
  Sjukskrivningarna har sedan 2011 blivit allt längre. Det har skett samtidigt som Försäkringskassan kontrollerar de sjukskrivnas rätt till ersättning i allt mindre utsträckning. Det konstateras i en ny rapport från Inspektionen för socialförsäkringen (ISF).
 • Omgivningens stöd viktigt för arbetsförmågan hos kvinnor med fibromyalgi

  Titel:Aspects of work and health in women with fibromyalgia.
  Annie Palstam.
  Ett gott stöd från omgivning, chefer och arbetskamrater är, tillsammans med välfungerande strategier för att hantera sin smärta, viktiga faktorer för att kvinnor med fibromyalgi ska kunna arbeta. Det visar en avhandling vid Sahlgrenska akademin.
 • Dagböcker avslöjar dilemman i psykiatrin

  Titel:Ethical considerations in psychiatric inpatient care : The ethical landscape in everyday practice as described by staff.
  Veikko Pelto-Piri.
  Personal inom psykiatrin känner dåligt stöd från sina chefer och har svårt att säga ifrån. Det visar dagböcker om svåra etiska situationer i jobbet som sammanställts i en avhandling.
 • Skolsegregationen har ökat till följd av boendesegregation och fritt skolval

  Titel:Skolsegregation och skolval.
  Helena Holmlund, Anders Böhlmark och Mikael Lindahl.
  Elever med utländsk respektive svensk bakgrund går idag oftare i olika skolor. Ökad boendesegregation är den viktigaste orsaken till denna utveckling, men det fria skolvalet kan också förklara en del visar en ny IFAU-rapport.
 • Familjerådgivningen ökar i kommunerna

  Titel:Kommunal familjerådgivning år 2014.
  Socialstyrelsen.
  Den kommunala familjerådgivningen ökar och antalet pågående ärenden har ökat med 28 procent sedan år 2004. Totalt hanterades 35 000 ärenden i kommunerna under år 2014. Skillnaderna är dock stora mellan olika regioner, visar ny statistik från Socialstyrelsen.
 • Kognitiv förmåga, alkoholanvändning och alkoholrelaterad skada

  Titel:Cognitive ability, alcohol use and alcohol-related harm.
  Sara Sjölund.
  I denna avhandling undersöks om det finns ett samband mellan kognitiv förmåga, alkoholanvändning och alkoholrelaterad skada eftersom tidigare forskning inte gett tydliga svar. Låg IQ associerade i högre utsträckning med hög alkoholkonsumtion.
 • Hopp om förbättrat stöd för föräldrar med intellektuella funktionshinder

  Titel:Understanding support workers’ competence development in working with parents with intellectual disability.
  Elaine Mc Hugh och Mikaela Starke.
  Föräldrar med intellektuella funktionshinder är många gånger ifrågasatta och deras barn omhändertas i betydligt större utsträckning än andra barn. Nu visar forskning från Göteborgs universitet att ett särskilt föräldrautbildningsprogram bidrar till att göra barnens behov tydligare för föräldrarna så att deras föräldraförmåga kan utvecklas.
Annat om Förskola och skola
 • Droganvändning och psykiatriska och psykosociala riskfaktorer bland unga

  Titel:Substance Use in Swedish Adolescents : The Importance of Co-occurring Psychiatric Symptoms and Psychosocial Risk.
  Sara Lövenhag.
  Denna avhandling visar att mycket större uppmärksamhet måste ägnas åt psykiatriska och psykosociala riskfaktorer när man ger unga droganvändare behandling för att behandlingen ska få effekt. Detta behöver särskilt uppmärksammas vid tjejers missbruk.
 • Vardagsliv för anhöriga till deprimerade

  Titel:Everyday life of relatives of persons suffering from severe depression : Experiences of health, burden, sense of coherence and encounters with psychiatric specialist health services.
  Hege Skundberg Kletthagen.
  Syftet med denna avhandling var att undersöka hur vardagslivet ser ut för anhöriga till personer som lider av svår depression. Hur upplever de sin hälsa, belastning, känsla av sammanhang och samarbete med psykiatrin?
 • Vem är jag utan cannabis – en behandlingsstudie

  Titel:”Vem är jag utan cannabis?” En studie om behandling för personer med riskbruk, missbruk eller beroende av cannabis: Behandlares och klienters perspektiv och förändringsprocesser.
  Russell Turner och Torbjörn Forkby.
  Hur väl fungerar öppenvårdsbehandling för personer som använder cannabis? Hur upplever klienterna behandlingen? Och vilket blir utfallet? Om detta handlar denna rapport från Trestad2, storstädernas satsning mot cannabis.
 • Många som söker primärvård har tecken på utmattningssyndrom

  Titel:Prevalence of perceived stress and associations to symptoms of exhaustion, depression and anxiety in a working age population seeking primary care - an observational study.
  Lilian Wiegner, Dominique Hange, Cecilia Björkelund och Gunnar Ahlborg.
  Mer än hälften av alla i arbetsför ålder som söker till primärvården, oavsett diagnos, upplever sig stressade. Av de som är stressade uppvisar varannan symptom som liknar utmattningssyndrom. Det visar studier vid Sahlgrenska akademin.
 • Familjebildning i Sverige kring millennieskiftet

  Titel:Family Formation in Sweden around the Turn of the New Millennium.
  Sofi Ohlsson-Wijk.
  Denna avhandling består av ett introduktionskapitel och fyra empiriska studier som undersöker mönster i familjebildning i Sverige kring millennieskiftet. Detta är en intressant kontext för ämnet eftersom Sverige ofta ses som en föregångare inom familjedemografisk utveckling och jämställdhets- och värderingsförändringar.
 • Allt fler unga använder ADHD-läkemedel

  Titel:Användningen av centralstimulantia vid adhd – Utvecklingen regionalt och i riket.
  Socialstyrelsen.
  Användandet av ADHD-läkemedel fortsätter att öka. Vanligast är det bland pojkar i åldern 10-17 år, där cirka 5 procent medicinerar. I en ny rapport från Socialstyrelsen redovisas för första gången hur användandet ser ut i de enskilda kommunerna. Resultatet visar på stora skillnader.
 • Tonårsflickor berättar om att vara eller inte vara i behov av särskilt stöd

  Titel:Tonårsflickor berättar om att vara eller inte vara i behov av särskilt stöd : En longitudinell fallstudie.
  Barbro Johansson.
  Tonårsflickorna som deltar i föreliggande longitudinella studie berättar om sina erfarenheter från en målstyrd skola där elevers prestationer bedöms i förhållande till läroplanens uppställda mål. Flickornas reflektioner handlar om den skolgång som vuxenvärlden har utformat för dem och hur de hanterar vardagen i relation till egna, kamraters och till skolans krav och förväntningar.
 • Värdering på välfärdsmarknader

  Titel:Valuation in Welfare Markets : The Rule Books, Whiteboards and Swivel Chairs of Care Choice Reform.
  Linus Johansson Krafve.
  Avhandlingen intresserar sig för hur värden får sin praktiska innebörd i marknadsreformer av välfärdstjänster. Studien bygger på att undersöka hur värden blir lokalt iscensatta snarare än att behandla dem som universella och stabila. Syftet med studien är att utveckla begrepp för att förstå hur marknadsskapande styrning av välfärd hanterar de motstridiga värden som står på spel i välfärdsreform.
 • Sjukskrivnas rätt till ersättning kontrolleras allt mindre

  Titel:Tidsgränserna i sjukförsäkringen.
  Inspektionen för socialförsäkringen.
  Sjukskrivningarna har sedan 2011 blivit allt längre. Det har skett samtidigt som Försäkringskassan kontrollerar de sjukskrivnas rätt till ersättning i allt mindre utsträckning. Det konstateras i en ny rapport från Inspektionen för socialförsäkringen (ISF).
 • Omgivningens stöd viktigt för arbetsförmågan hos kvinnor med fibromyalgi

  Titel:Aspects of work and health in women with fibromyalgia.
  Annie Palstam.
  Ett gott stöd från omgivning, chefer och arbetskamrater är, tillsammans med välfungerande strategier för att hantera sin smärta, viktiga faktorer för att kvinnor med fibromyalgi ska kunna arbeta. Det visar en avhandling vid Sahlgrenska akademin.
Annat om Institutionsplacering
 • Droganvändning och psykiatriska och psykosociala riskfaktorer bland unga

  Titel:Substance Use in Swedish Adolescents : The Importance of Co-occurring Psychiatric Symptoms and Psychosocial Risk.
  Sara Lövenhag.
  Denna avhandling visar att mycket större uppmärksamhet måste ägnas åt psykiatriska och psykosociala riskfaktorer när man ger unga droganvändare behandling för att behandlingen ska få effekt. Detta behöver särskilt uppmärksammas vid tjejers missbruk.
 • Vardagsliv för anhöriga till deprimerade

  Titel:Everyday life of relatives of persons suffering from severe depression : Experiences of health, burden, sense of coherence and encounters with psychiatric specialist health services.
  Hege Skundberg Kletthagen.
  Syftet med denna avhandling var att undersöka hur vardagslivet ser ut för anhöriga till personer som lider av svår depression. Hur upplever de sin hälsa, belastning, känsla av sammanhang och samarbete med psykiatrin?
 • Vem är jag utan cannabis – en behandlingsstudie

  Titel:”Vem är jag utan cannabis?” En studie om behandling för personer med riskbruk, missbruk eller beroende av cannabis: Behandlares och klienters perspektiv och förändringsprocesser.
  Russell Turner och Torbjörn Forkby.
  Hur väl fungerar öppenvårdsbehandling för personer som använder cannabis? Hur upplever klienterna behandlingen? Och vilket blir utfallet? Om detta handlar denna rapport från Trestad2, storstädernas satsning mot cannabis.
 • Många som söker primärvård har tecken på utmattningssyndrom

  Titel:Prevalence of perceived stress and associations to symptoms of exhaustion, depression and anxiety in a working age population seeking primary care - an observational study.
  Lilian Wiegner, Dominique Hange, Cecilia Björkelund och Gunnar Ahlborg.
  Mer än hälften av alla i arbetsför ålder som söker till primärvården, oavsett diagnos, upplever sig stressade. Av de som är stressade uppvisar varannan symptom som liknar utmattningssyndrom. Det visar studier vid Sahlgrenska akademin.
 • Familjebildning i Sverige kring millennieskiftet

  Titel:Family Formation in Sweden around the Turn of the New Millennium.
  Sofi Ohlsson-Wijk.
  Denna avhandling består av ett introduktionskapitel och fyra empiriska studier som undersöker mönster i familjebildning i Sverige kring millennieskiftet. Detta är en intressant kontext för ämnet eftersom Sverige ofta ses som en föregångare inom familjedemografisk utveckling och jämställdhets- och värderingsförändringar.
 • Allt fler unga använder ADHD-läkemedel

  Titel:Användningen av centralstimulantia vid adhd – Utvecklingen regionalt och i riket.
  Socialstyrelsen.
  Användandet av ADHD-läkemedel fortsätter att öka. Vanligast är det bland pojkar i åldern 10-17 år, där cirka 5 procent medicinerar. I en ny rapport från Socialstyrelsen redovisas för första gången hur användandet ser ut i de enskilda kommunerna. Resultatet visar på stora skillnader.
 • Tonårsflickor berättar om att vara eller inte vara i behov av särskilt stöd

  Titel:Tonårsflickor berättar om att vara eller inte vara i behov av särskilt stöd : En longitudinell fallstudie.
  Barbro Johansson.
  Tonårsflickorna som deltar i föreliggande longitudinella studie berättar om sina erfarenheter från en målstyrd skola där elevers prestationer bedöms i förhållande till läroplanens uppställda mål. Flickornas reflektioner handlar om den skolgång som vuxenvärlden har utformat för dem och hur de hanterar vardagen i relation till egna, kamraters och till skolans krav och förväntningar.
 • Värdering på välfärdsmarknader

  Titel:Valuation in Welfare Markets : The Rule Books, Whiteboards and Swivel Chairs of Care Choice Reform.
  Linus Johansson Krafve.
  Avhandlingen intresserar sig för hur värden får sin praktiska innebörd i marknadsreformer av välfärdstjänster. Studien bygger på att undersöka hur värden blir lokalt iscensatta snarare än att behandla dem som universella och stabila. Syftet med studien är att utveckla begrepp för att förstå hur marknadsskapande styrning av välfärd hanterar de motstridiga värden som står på spel i välfärdsreform.
 • Sjukskrivnas rätt till ersättning kontrolleras allt mindre

  Titel:Tidsgränserna i sjukförsäkringen.
  Inspektionen för socialförsäkringen.
  Sjukskrivningarna har sedan 2011 blivit allt längre. Det har skett samtidigt som Försäkringskassan kontrollerar de sjukskrivnas rätt till ersättning i allt mindre utsträckning. Det konstateras i en ny rapport från Inspektionen för socialförsäkringen (ISF).
 • Omgivningens stöd viktigt för arbetsförmågan hos kvinnor med fibromyalgi

  Titel:Aspects of work and health in women with fibromyalgia.
  Annie Palstam.
  Ett gott stöd från omgivning, chefer och arbetskamrater är, tillsammans med välfungerande strategier för att hantera sin smärta, viktiga faktorer för att kvinnor med fibromyalgi ska kunna arbeta. Det visar en avhandling vid Sahlgrenska akademin.

Välkommen

SocialVetenskap.se presenterar massor av ny forskning om socialt arbete här på sidan och i vårt nyhetsbrev! Välkommen att följa den ständigt pågående uppdateringen och att söka på "ditt" ämne i biblioteket. Vi tipsar också om kurser på avancerad nivå i socialt arbete.

Allt gott!
Kristina Granath


SocialVetenskaps nyhetsbrev kommer ut en gång i månaden.