12 april, 2012

Unga placerade på institution särskilt utsatta

Titel:Samhällsvård och välfärdsresurser: En studie av skolgång, fritid och kamratrelationer bland unga i familjehem och institutioner.
Hélène Lagerlöf.
Unga som är placerade i vård får mindre stöd i skolarbetet än unga som bor hemma. De har också färre kamratkontakter och måste ägna en större andel av tiden utanför skolan till hushållsarbete. De resultaten framkommer i en doktorsavhandling i socialt arbete om placerade ungas tillgång till välfärdsresurser av Hélène Lagerlöf som disputerar vid Stockholms universitet.


Forskningsnyheter
 • Kommunernas kostnader för assistansverksamhet

  Titel:Kommunernas kostnader för assistansverksamhet.
  Inspektionen för socialförsäkringen.
  Kostnaderna för den statliga assistansersättningen uppgick år 2013 till 27 miljarder kronor. Av dessa mottar kommunerna årligen cirka 10 miljarder kronor i statlig assistansersättning från Försäkringskassan för att utföra personlig assistans åt brukare som valt dem som assistansanordnare. Kommunernas kostnader för att utföra statligt finansierad personlig assistans är ett underlag inför regeringens årliga beslut om den timschablon som styr ersättningen till både kommunala och privata anordnare.
 • Barncancer i centrala nervsystemet påverkar identitet i vuxen ålder

  Titel:Altered self-perception in adult survivors treated for a CNS tumor in childhood or adolescence: population-based outcomes compared with the general population.
  Lina Hörnquist, Jenny Rickardsson, Birgitta Lannering, Göran Gustafsson och Krister K. Boman.
  Patienter som behandlats för cancer i centrala nervsystemet som barn uppvisar påverkan på självuppfattning och identitet ännu i vuxen ålder. Det visar en ny studie från Karolinska Institutet som publiceras i den vetenskapliga tidskriften Neuro-Oncology. Oönskade och långvariga efterverkningar – så kallade seneffekter – drabbar relativt ofta personer som överlevt barncancer i centrala nervsystemet (CNS).
 • Sjukfrånvaro och psykiatriska diagnoser

  Titel:Sjukfrånvaro och psykiatriska diagnoser.
  Inspektionen för socialförsäkringen.
  Analysen visar att antalet sjukfrånvarande med psykiatriska diagnoser har minskat den senaste tioårsperioden. Samtidigt har deras andel av samtliga sjukfrånvarande ökat. Det beror på att sjukfrånvaro i andra diagnoser har minskat ännu mer. En slutsats är att sjukförsäkringssystemets regelverk och tillämpning av allt att döma starkt har bidragit till en utveckling där de med en psykiatrisk diagnos utgör en större andel av de sjukfrånvarande.
 • Elever i behov av särskilt stöd drabbas vid skolbyten

  Titel:Särskilt stöd i grundskolan.
  Skolverket.
  Totalt har fler än var tionde elev i grundskolan hösten 2013 någon form av särskilt stöd eftersom de riskerar att inte klara av skolan. Andelen ökar i de högre årskurserna, men minskar mellan årskurs 6 och 7. Minskningen beror troligen på att dokumentationen inte alltid följer med vid skolbyten.
 • Lika stor andel högutbildade bland inrikes och utrikes födda

  Titel:Utbildningsbakgrund bland utrikes födda.
  Statistiska centralbyrån.
  De utrikes födda i befolkningen har en något lägre utbildningsnivå än de som är födda i Sverige. När det gäller eftergymnasial utbildning är dock skillnaden liten; 41 procent av de inrikes
  födda i åldern 25–64 år är eftergymnasialt utbildade jämfört med 39 procent av de utrikes födda. Andelen högutbildade, med eftergymnasial utbildning 3 år eller längre, är lika stor bland inrikes som utrikes födda, 25 procent. Däremot har en större andel av de utrikes födda en förgymnasial utbildning än de inrikes födda, 20 respektive 11 procent.
 • 12 000 personer i landet står för mer än hälften av alla brott

  Titel:Högaktiva lagöverträdare Antal och geografisk fördelning.
  Brå.
  I denna kortanalys undersöks den registrerade brottsligheten bland personer som lagförs under ett år. Vidare presenteras en definition av begreppet högaktiva lagöverträdare, som är tänkt att fånga upp den grupp individer i samhället som begår många brott och sammantaget står för en stor del av den totala brottsligheten.
 • Kvinnor mer utsatta för hot och trakasserier

  Titel:Utsatthet för brott 2013 Resultat från Nationella trygghetsundersökningen (NTU) 2014.
  Brå.
  Hot och trakasserier drabbar fler kvinnor än män, och särskilt ensamstående kvinnor med barn. Män utsätts å andra sidan något mer för bedrägerier än kvinnor. Det visar en delrapport av Nationella trygghetsundersökningen (NTU) som Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerar i dag.
 • Skärpta krav på bemanning på alla äldreboenden

  Titel:Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för äldre person er och bemanning i särskilda boenden.
  Socialstyrelsen.
  Nästa år ska alla äldreboenden vara bemannade efter de äldres individuella behov och ha personal dygnet runt. Det ska också vara tydligt för de äldre vilken omsorg de ska få. Det föreslår Socialstyrelsen i nya föreskrifter som skickas på remiss i dag. Föreskrifterna liknar i stort de regler Socialstyrelsen tidigare tagit fram för personer med demens, och kommer att ersätta dem när de beslutas.
 • Socialt arbete ökar risk för kortare yrkesliv

  Titel:Sambandet mellan arbetsmiljö och beslutet att lämna arbetskraften.
  Arbetsmiljöverket.
  Att människor inte orkar jobba fram till 65 år utan tvingas gå i pension tidigare är en kostnad för samhället. Arbetsmiljöverkets rapport har granskat vilka faktorer som är avgörande och för vilka yrken risken att slås ut tidigt är störst. Både fysiska och psykiska påfrestningar spelar roll för om man ska orka jobba fram till 65.
 • Påtvingad avflyttning från bostad : En rättssociologisk studie av socialtjänstens roll i teori och praktik

  Titel:Påtvingad avflyttning från bostad : En rättssociologisk studie av socialtjänstens roll i teori och praktik.
  Pia Kjellbom.
  När människor riskerar att förlora sin bostad kan socialtjänsten ibland spela en betydelsefull roll för att skydda enskildas möjligheter att bo kvar i sitt hem. I tidigare forskning har påtvingade avflyttningar i form av framförallt vräkningar uppmärksammats. Som denna studie visar tvingas emellertid många fler människor lämna sina hem varje år än vad vräkningsstatistiken antyder. I studien utvecklas begreppet ”påtvingade avflyttningar” för att fånga dessa förhållanden.
  Fulltext tillgänglig från 2014-11-28
   
 • Hållbara rehabmetoder som går att blanda

  Titel:Rehabilitera mera – och tidigare Om framgångsrika modeller för arbetslivsinriktad rehabilitering.
  Afa försäkring.

  – Det fanns de som dömde ut mig och sa att jag aldrig skulle kunna jobba igen. Det berättar Birgit Johansson i den nya rapporten Rehabilitera mera – och tidigare. Här kan man ta del av fem olika rehabmetoder för kommun och landsting.

  Rehabmetoderna har tagits fram med hjälp av forsknings- och utvecklingsprogrammet Arbetslivsinriktad rehabilitering i kommuner och landsting.
 • Lyssna till ditt hjärta: Muslimska moderskap och modrandets villkor i Sverige

  Titel:Lyssna till ditt hjärta : Muslimska moderskap och modrandets villkor i Sverige.
  Jenny Ask.
  Avhandling handlar om moderskapets konstruktion och villkor bland muslimska kvinnor i dagens Sverige. Genom intervjuer undersöker jag kvinnornas identitetsprocesser i relation till migration, religion, kön och plats. En central fråga är hur kvinnornas positioner och handlingsutrymme formas i samverkan med sociala kategoriseringar och (post)koloniala maktstrukturer i en transnationell kontext. Disputation 2014-11-28
 • Starkölsförsöket: från fosterstadiet till vuxen ålder

  Titel:Starkölsförsöket: från fosterstadiet till vuxen ålder.
  Peter Nilsson.
  Ökad kunskap behövs om vilka åtgärder som på ett effektivt sätt kompenserar för en sämre start i livet, exempelvis till följd av för tidig födsel eller andra hälsoproblem under barns tidiga utveckling. Det är en av slutsatserna i SNS Analys Starkölsförsöket: från fosterstadiet till vuxen ålder skriven av fil.dr Peter Nilsson.
 • Att studera människors utveckling

  Titel:Att studera människors utveckling - resultat från forskningsprogrammet IDA 1965-2013.
  Tommy Andersson, Daiva Daukantaité, Johnny Hellgren, Britt af Klinteberg, Petra Lindfors, Ulf Lundberg, Chris Magnusson, David Magnusson, Therése Skoog, Håkan Stattin, Magnus Sverke, Peter Wennberg, Alexander von Eye, Margit Wångby Lund, Peter Zettergren.

  Forskning som följer samma grupp människor över tid, är egentligen det enda sättet att studera människors utveckling. Den här boken handlar just om resultat från forskning där man undersöker hur både individfaktorer och omvärldsfaktorer påverkar människor på såväl kort som lång sikt. Här presenteras forskning om pubertetsutveckling, sexuell debut, personlighet, psykofysiologiska processer, stress, kamrater, subjektivt välbefinnande och social anpassning.

 • Mentorer kan förbättra återhämtning efter hjärtsjukdom

  Titel:Peer M entoring A Complementary Support to Persons after an Acute Myocardial Infarction.
  Lena Junehag.
  Kontakt med kamratstöd i form av mentorer innebar en ökad trygghet för personer som drabbats av akut hjärtinfarkt. I vissa fall hade mentorerna också en betydelse för återhämtningen efter infarkten. Det visar en avhandling vid Mittuniversitetet.
Annat om Förskola och skola
 • Kommunernas kostnader för assistansverksamhet

  Titel:Kommunernas kostnader för assistansverksamhet.
  Inspektionen för socialförsäkringen.
  Kostnaderna för den statliga assistansersättningen uppgick år 2013 till 27 miljarder kronor. Av dessa mottar kommunerna årligen cirka 10 miljarder kronor i statlig assistansersättning från Försäkringskassan för att utföra personlig assistans åt brukare som valt dem som assistansanordnare. Kommunernas kostnader för att utföra statligt finansierad personlig assistans är ett underlag inför regeringens årliga beslut om den timschablon som styr ersättningen till både kommunala och privata anordnare.
 • Barncancer i centrala nervsystemet påverkar identitet i vuxen ålder

  Titel:Altered self-perception in adult survivors treated for a CNS tumor in childhood or adolescence: population-based outcomes compared with the general population.
  Lina Hörnquist, Jenny Rickardsson, Birgitta Lannering, Göran Gustafsson och Krister K. Boman.
  Patienter som behandlats för cancer i centrala nervsystemet som barn uppvisar påverkan på självuppfattning och identitet ännu i vuxen ålder. Det visar en ny studie från Karolinska Institutet som publiceras i den vetenskapliga tidskriften Neuro-Oncology. Oönskade och långvariga efterverkningar – så kallade seneffekter – drabbar relativt ofta personer som överlevt barncancer i centrala nervsystemet (CNS).
 • Sjukfrånvaro och psykiatriska diagnoser

  Titel:Sjukfrånvaro och psykiatriska diagnoser.
  Inspektionen för socialförsäkringen.
  Analysen visar att antalet sjukfrånvarande med psykiatriska diagnoser har minskat den senaste tioårsperioden. Samtidigt har deras andel av samtliga sjukfrånvarande ökat. Det beror på att sjukfrånvaro i andra diagnoser har minskat ännu mer. En slutsats är att sjukförsäkringssystemets regelverk och tillämpning av allt att döma starkt har bidragit till en utveckling där de med en psykiatrisk diagnos utgör en större andel av de sjukfrånvarande.
 • Elever i behov av särskilt stöd drabbas vid skolbyten

  Titel:Särskilt stöd i grundskolan.
  Skolverket.
  Totalt har fler än var tionde elev i grundskolan hösten 2013 någon form av särskilt stöd eftersom de riskerar att inte klara av skolan. Andelen ökar i de högre årskurserna, men minskar mellan årskurs 6 och 7. Minskningen beror troligen på att dokumentationen inte alltid följer med vid skolbyten.
 • Lika stor andel högutbildade bland inrikes och utrikes födda

  Titel:Utbildningsbakgrund bland utrikes födda.
  Statistiska centralbyrån.
  De utrikes födda i befolkningen har en något lägre utbildningsnivå än de som är födda i Sverige. När det gäller eftergymnasial utbildning är dock skillnaden liten; 41 procent av de inrikes
  födda i åldern 25–64 år är eftergymnasialt utbildade jämfört med 39 procent av de utrikes födda. Andelen högutbildade, med eftergymnasial utbildning 3 år eller längre, är lika stor bland inrikes som utrikes födda, 25 procent. Däremot har en större andel av de utrikes födda en förgymnasial utbildning än de inrikes födda, 20 respektive 11 procent.
 • 12 000 personer i landet står för mer än hälften av alla brott

  Titel:Högaktiva lagöverträdare Antal och geografisk fördelning.
  Brå.
  I denna kortanalys undersöks den registrerade brottsligheten bland personer som lagförs under ett år. Vidare presenteras en definition av begreppet högaktiva lagöverträdare, som är tänkt att fånga upp den grupp individer i samhället som begår många brott och sammantaget står för en stor del av den totala brottsligheten.
 • Kvinnor mer utsatta för hot och trakasserier

  Titel:Utsatthet för brott 2013 Resultat från Nationella trygghetsundersökningen (NTU) 2014.
  Brå.
  Hot och trakasserier drabbar fler kvinnor än män, och särskilt ensamstående kvinnor med barn. Män utsätts å andra sidan något mer för bedrägerier än kvinnor. Det visar en delrapport av Nationella trygghetsundersökningen (NTU) som Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerar i dag.
 • Skärpta krav på bemanning på alla äldreboenden

  Titel:Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för äldre person er och bemanning i särskilda boenden.
  Socialstyrelsen.
  Nästa år ska alla äldreboenden vara bemannade efter de äldres individuella behov och ha personal dygnet runt. Det ska också vara tydligt för de äldre vilken omsorg de ska få. Det föreslår Socialstyrelsen i nya föreskrifter som skickas på remiss i dag. Föreskrifterna liknar i stort de regler Socialstyrelsen tidigare tagit fram för personer med demens, och kommer att ersätta dem när de beslutas.
 • Socialt arbete ökar risk för kortare yrkesliv

  Titel:Sambandet mellan arbetsmiljö och beslutet att lämna arbetskraften.
  Arbetsmiljöverket.
  Att människor inte orkar jobba fram till 65 år utan tvingas gå i pension tidigare är en kostnad för samhället. Arbetsmiljöverkets rapport har granskat vilka faktorer som är avgörande och för vilka yrken risken att slås ut tidigt är störst. Både fysiska och psykiska påfrestningar spelar roll för om man ska orka jobba fram till 65.
 • Påtvingad avflyttning från bostad : En rättssociologisk studie av socialtjänstens roll i teori och praktik

  Titel:Påtvingad avflyttning från bostad : En rättssociologisk studie av socialtjänstens roll i teori och praktik.
  Pia Kjellbom.
  När människor riskerar att förlora sin bostad kan socialtjänsten ibland spela en betydelsefull roll för att skydda enskildas möjligheter att bo kvar i sitt hem. I tidigare forskning har påtvingade avflyttningar i form av framförallt vräkningar uppmärksammats. Som denna studie visar tvingas emellertid många fler människor lämna sina hem varje år än vad vräkningsstatistiken antyder. I studien utvecklas begreppet ”påtvingade avflyttningar” för att fånga dessa förhållanden.
  Fulltext tillgänglig från 2014-11-28
   
Annat om Institutionsplacering
 • Kommunernas kostnader för assistansverksamhet

  Titel:Kommunernas kostnader för assistansverksamhet.
  Inspektionen för socialförsäkringen.
  Kostnaderna för den statliga assistansersättningen uppgick år 2013 till 27 miljarder kronor. Av dessa mottar kommunerna årligen cirka 10 miljarder kronor i statlig assistansersättning från Försäkringskassan för att utföra personlig assistans åt brukare som valt dem som assistansanordnare. Kommunernas kostnader för att utföra statligt finansierad personlig assistans är ett underlag inför regeringens årliga beslut om den timschablon som styr ersättningen till både kommunala och privata anordnare.
 • Barncancer i centrala nervsystemet påverkar identitet i vuxen ålder

  Titel:Altered self-perception in adult survivors treated for a CNS tumor in childhood or adolescence: population-based outcomes compared with the general population.
  Lina Hörnquist, Jenny Rickardsson, Birgitta Lannering, Göran Gustafsson och Krister K. Boman.
  Patienter som behandlats för cancer i centrala nervsystemet som barn uppvisar påverkan på självuppfattning och identitet ännu i vuxen ålder. Det visar en ny studie från Karolinska Institutet som publiceras i den vetenskapliga tidskriften Neuro-Oncology. Oönskade och långvariga efterverkningar – så kallade seneffekter – drabbar relativt ofta personer som överlevt barncancer i centrala nervsystemet (CNS).
 • Sjukfrånvaro och psykiatriska diagnoser

  Titel:Sjukfrånvaro och psykiatriska diagnoser.
  Inspektionen för socialförsäkringen.
  Analysen visar att antalet sjukfrånvarande med psykiatriska diagnoser har minskat den senaste tioårsperioden. Samtidigt har deras andel av samtliga sjukfrånvarande ökat. Det beror på att sjukfrånvaro i andra diagnoser har minskat ännu mer. En slutsats är att sjukförsäkringssystemets regelverk och tillämpning av allt att döma starkt har bidragit till en utveckling där de med en psykiatrisk diagnos utgör en större andel av de sjukfrånvarande.
 • Elever i behov av särskilt stöd drabbas vid skolbyten

  Titel:Särskilt stöd i grundskolan.
  Skolverket.
  Totalt har fler än var tionde elev i grundskolan hösten 2013 någon form av särskilt stöd eftersom de riskerar att inte klara av skolan. Andelen ökar i de högre årskurserna, men minskar mellan årskurs 6 och 7. Minskningen beror troligen på att dokumentationen inte alltid följer med vid skolbyten.
 • Lika stor andel högutbildade bland inrikes och utrikes födda

  Titel:Utbildningsbakgrund bland utrikes födda.
  Statistiska centralbyrån.
  De utrikes födda i befolkningen har en något lägre utbildningsnivå än de som är födda i Sverige. När det gäller eftergymnasial utbildning är dock skillnaden liten; 41 procent av de inrikes
  födda i åldern 25–64 år är eftergymnasialt utbildade jämfört med 39 procent av de utrikes födda. Andelen högutbildade, med eftergymnasial utbildning 3 år eller längre, är lika stor bland inrikes som utrikes födda, 25 procent. Däremot har en större andel av de utrikes födda en förgymnasial utbildning än de inrikes födda, 20 respektive 11 procent.
 • 12 000 personer i landet står för mer än hälften av alla brott

  Titel:Högaktiva lagöverträdare Antal och geografisk fördelning.
  Brå.
  I denna kortanalys undersöks den registrerade brottsligheten bland personer som lagförs under ett år. Vidare presenteras en definition av begreppet högaktiva lagöverträdare, som är tänkt att fånga upp den grupp individer i samhället som begår många brott och sammantaget står för en stor del av den totala brottsligheten.
 • Kvinnor mer utsatta för hot och trakasserier

  Titel:Utsatthet för brott 2013 Resultat från Nationella trygghetsundersökningen (NTU) 2014.
  Brå.
  Hot och trakasserier drabbar fler kvinnor än män, och särskilt ensamstående kvinnor med barn. Män utsätts å andra sidan något mer för bedrägerier än kvinnor. Det visar en delrapport av Nationella trygghetsundersökningen (NTU) som Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerar i dag.
 • Skärpta krav på bemanning på alla äldreboenden

  Titel:Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för äldre person er och bemanning i särskilda boenden.
  Socialstyrelsen.
  Nästa år ska alla äldreboenden vara bemannade efter de äldres individuella behov och ha personal dygnet runt. Det ska också vara tydligt för de äldre vilken omsorg de ska få. Det föreslår Socialstyrelsen i nya föreskrifter som skickas på remiss i dag. Föreskrifterna liknar i stort de regler Socialstyrelsen tidigare tagit fram för personer med demens, och kommer att ersätta dem när de beslutas.
 • Socialt arbete ökar risk för kortare yrkesliv

  Titel:Sambandet mellan arbetsmiljö och beslutet att lämna arbetskraften.
  Arbetsmiljöverket.
  Att människor inte orkar jobba fram till 65 år utan tvingas gå i pension tidigare är en kostnad för samhället. Arbetsmiljöverkets rapport har granskat vilka faktorer som är avgörande och för vilka yrken risken att slås ut tidigt är störst. Både fysiska och psykiska påfrestningar spelar roll för om man ska orka jobba fram till 65.
 • Påtvingad avflyttning från bostad : En rättssociologisk studie av socialtjänstens roll i teori och praktik

  Titel:Påtvingad avflyttning från bostad : En rättssociologisk studie av socialtjänstens roll i teori och praktik.
  Pia Kjellbom.
  När människor riskerar att förlora sin bostad kan socialtjänsten ibland spela en betydelsefull roll för att skydda enskildas möjligheter att bo kvar i sitt hem. I tidigare forskning har påtvingade avflyttningar i form av framförallt vräkningar uppmärksammats. Som denna studie visar tvingas emellertid många fler människor lämna sina hem varje år än vad vräkningsstatistiken antyder. I studien utvecklas begreppet ”påtvingade avflyttningar” för att fånga dessa förhållanden.
  Fulltext tillgänglig från 2014-11-28
   

Välkommen

SocialVetenskap.se presenterar massor av ny forskning om socialt arbete här på sidan och i vårt nyhetsbrev! Välkommen att följa den ständigt pågående uppdateringen och att söka på "ditt" ämne i biblioteket. Vi tipsar också om kurser på avancerad nivå i socialt arbete.

Allt gott!
Kristina Granath


SocialVetenskaps nyhetsbrev kommer ut en gång i månaden.