12 april, 2012

Unga placerade på institution särskilt utsatta

Titel:Samhällsvård och välfärdsresurser: En studie av skolgång, fritid och kamratrelationer bland unga i familjehem och institutioner.
Hélène Lagerlöf.
Unga som är placerade i vård får mindre stöd i skolarbetet än unga som bor hemma. De har också färre kamratkontakter och måste ägna en större andel av tiden utanför skolan till hushållsarbete. De resultaten framkommer i en doktorsavhandling i socialt arbete om placerade ungas tillgång till välfärdsresurser av Hélène Lagerlöf som disputerar vid Stockholms universitet.


Forskningsnyheter
 • Situationen på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning 2013

  Titel:Situationen på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning 2013.
  Statistiska centralbyrån.
  Arbetsförmedlingen (Af) har i regleringsbrev från regeringen fått i uppdrag att senast den 31 mars varje år från och med 2014 redovisa resultat från en årligen återkommande undersökning av situationen på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning.
 • Stor ökning av ensamkommande flyktingbarn

  Titel:Befolkningsstatistik.
  Statistiska Centralbyrån.
  Under 2014 sökte drygt 7 000 ensamkommande flyktingbarn asyl i Sverige vilket var 83 procent fler än året innan. Totalt var det 81 301 personer som sökte asyl, den största gruppen var syriska medborgare.
 • Sämre hälsa hos personer med funktionsnedsättning

  Titel:Delrapportering av regeringsuppdrag inom ramen för ”En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011–2016” under Hälsa hos personer med funktionsnedsättning.
  Folkhälsomyndigheten.
  Personer med funktionsnedsättning uppger att de har en sämre hälsa än övrig befolkning. Lägre sysselsättningsgrad, avsaknad av praktiskt stöd och utsatthet för kränkande behandling är några faktorer som spelar roll. Det visar resultat från den nationella folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor som genomförs av Folkhälsomyndigheten.
 • Utsatta barns hälsa – resultat av en undersökning av fysisk och psykisk hälsa hos barn vars behov utreds av socialtjänsten

  Titel:Utsatta barns hälsa – resultat av en undersökning av fysisk och psykisk hälsa hos barn vars behov utreds av socialtjänsten.
  Socialstyrelsen.
  Studien resultat visar påtagliga brister i hur barnhälsovården, elevhälsan och tandhälsovården möter behov hos barn som lever i riskmiljöer. Resultaten är baserade på läkarundersökningar på 120 barn i åldrarna 0–18 år som var föremål för en barnskyddsutredning i socialtjänsten.
 • Äldre och personer med funktionsnedsättning – regiform år 2014

  Titel:Äldre och personer med funktionsnedsättning – regiform år 2014 Vissa kommunala insatser enligt socialtjänstlagen.
  Socialstyrelsen.
  Rapporten innehåller statistik från 2014 om antalet personer som får hemtjänst och särskilt boende, korttidsplats och permanent, för äldre och personer med funktionsnedsättning, fördelat på regiform.
 • Hur kan vården och omsorgen möta behoven hos äldre migranter?

  Titel:Sociala nätverk och nätverksskapande En intervjustudie med personer från västra Balkan och Finland.
  Hanna Mac Innes.
  Läs en intervjustudie med äldre personer från västra Balkan och Finland om sociala nätverk och nätverksskapande. Syftet med intervjustudien var att undersöka hur äldre migranter etablerar och upprätthåller sociala nätverk med ett särskilt fokus på vilka möjligheter och hinder de upplever när det gäller att skapa sociala nätverk samt hur de ser på det sociala nätverkets betydelse i framtiden.
 • Konsekvenser av våldtäkt – psykologiska konsekvenser och påverkan på hjärnan

  Titel:Consequences of rape : injuries, posttraumatic stress and neuroendocrinological changes.
  Anna Tiihonen Möller.
  Akutmottagningen för våldtagna kvinnor (AVK) på Södersjukhuset tar varje år emot mellan 600-700 kvinnor som söker akut hjälp efter våldtäkt. Den här avhandlingen är baserad på studier på just dessa kvinnor. Syftet med avhandlingen var att öka kunskapen om kvinnor som söker hjälp efter våldtäkt samt de psykologiska konsekvenserna av våldtäkt och påverkan på hjärnan.
 • Aspekter på arbete hos kvinnor med fibromyalgi

  Titel:Aspects of work and health in women with fibromyalgia.
  Annie Palstam.
  Fibromyalgi (FM) karaktäriseras av långvarig utbredd smärta och många upplever även trötthet, oro, nedstämdhet, har nedsatt fysisk kapacitet, aktivitetsbegränsningar och svårigheter att klara sitt förvärvsarbete. Det övergripande syftet med denna avhandling var att nå ökad kunskap om aspekter relaterade till arbete och hälsa hos kvinnor med FM.
 • Utvärdering av en handlingsplanen för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism

  Titel:Värna demokratin mot våldsbejakande extremism. Utvärdering av en handlingsplan.
  Statskontoret.
  Regeringen beslutade i december 2011 om Handlingsplan för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism (skr. 2011/12:44). Syftet med handlingsplanen är att värna och stärka demokratin och att därmed göra samhället mer motståndskraftigt mot våldsbejakande extremism. Handlingsplanen omfattar 15 åtgärder, som har utförts av utpekade myndigheter. Statskontoret har på regeringens uppdrag utvärderat handlingsplanen. I uppdraget har bland annat ingått att utreda om syftet med handlingsplanen har uppnåtts.
 • Att arbeta med våld i nära relationer hos äldre och funktionsnedsatta

  Titel:Att arbeta med våld i nära relationer En beskrivning av och erfarenheter från projektet Freda inom omsorgen om äldre och funktionsnedsatta,.
  Ingrid Hjalmarson.
  Våld i nära relationer betecknas som ett samhällsproblem. En ny föreskrift från Socialstyrelsen (SOSFS 2014:4) skärper kraven på kommunerna och hälso- och sjukvården att utveckla och förstärka arbetet med våldsoffer. Forskning visar att våld ofta leder till svåra och omfattande konsekvenser i form av fysiska, psykiska och sociala problem.
 • Samvetsstress allt vanligare bland vårdpersonal i äldreomsorgen

  Titel:Samvetsstress och utbrändhet bland vårdpersonal som arbetar på äldreboenden..
  Johan Åhlin.
  Vårdpersonal i äldreomsorg uppvisar högre nivåer av samvetsstress, den stress dåligt samvete ger, än vad tidigare forskning har visat. Det konstaterar Johan Åhlin i den avhandling som han försvarar vid Umeå universitet den 20 mars.
 • Hur emotioner och sociala normer påverkar sjukvårdspersonals bedömningar av om barn far illa

  Titel:Emotions and normativity in assessments of children at risk.
  Veronica Svärd.
  Studien bygger på omkring 300 enkätsvar från läkare, sjuksköterskor, barnsköterskor och kuratorer på fyra universitetssjukhus i Sverige och deras bedömningar av barn och unga som misstänks fara illa. Genom att studera faktorer så som erfarenheter, kunskap, stöd på arbetsplatsen och det interprofessionella arbetet, är avsikten att öka förståelsen för vad som påverkar dessa bedömningar. Avhandlingen undersöker också hur emotioner och sociala normer baserade på kön, klass, funktionalitet och nationell bakgrund inverkar i bedömningarna.
 • Ny rapport om hemlöshet

  Titel:Motverka hemlöshet och underlätta inträdet på bostadsmarknaden.
  Länsstyrelserna.
  För tre år sedan fick länsstyrelserna i uppdrag att stödja landets kommuner i arbetet med att motverka hemlöshet. Nu släpps rapporten Hemlöshet – en fråga om bostäder.
 • Prostitutionen i Sverige 2014 – en omfattningskartläggning

  Titel:Prostitutionen i Sverige 2014, en omfattningskartläggning.
  Endrit Mujaj och Amanda Netscher.
  Sexuella tjänster marknadsförs öppnare än någonsin i Sverige, visar Länsstyrelsens kartläggning. Trots det finns det inget som tyder på att prostitutionen skulle ha ökat i omfattning.
 • Hur mycket påverkas kriminalitet, missbruk och psykisk sjukdom av var man bor?

  Titel:Exploring the causal nature of neighborhood influences on violent criminality, substance misuse and psychiatric morbidity .
  Amir Sariaslan.
  Många studier har visat ett samband mellan kriminalitet, missbruk och psykisk sjukdom av var man bor, men man har inte alltid undersökt vilken påverkan som kan komma av genetiska faktorer och familjemiljö. Denna avhandling undersöker frågan.
Annat om Förskola och skola
 • Situationen på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning 2013

  Titel:Situationen på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning 2013.
  Statistiska centralbyrån.
  Arbetsförmedlingen (Af) har i regleringsbrev från regeringen fått i uppdrag att senast den 31 mars varje år från och med 2014 redovisa resultat från en årligen återkommande undersökning av situationen på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning.
 • Stor ökning av ensamkommande flyktingbarn

  Titel:Befolkningsstatistik.
  Statistiska Centralbyrån.
  Under 2014 sökte drygt 7 000 ensamkommande flyktingbarn asyl i Sverige vilket var 83 procent fler än året innan. Totalt var det 81 301 personer som sökte asyl, den största gruppen var syriska medborgare.
 • Sämre hälsa hos personer med funktionsnedsättning

  Titel:Delrapportering av regeringsuppdrag inom ramen för ”En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011–2016” under Hälsa hos personer med funktionsnedsättning.
  Folkhälsomyndigheten.
  Personer med funktionsnedsättning uppger att de har en sämre hälsa än övrig befolkning. Lägre sysselsättningsgrad, avsaknad av praktiskt stöd och utsatthet för kränkande behandling är några faktorer som spelar roll. Det visar resultat från den nationella folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor som genomförs av Folkhälsomyndigheten.
 • Utsatta barns hälsa – resultat av en undersökning av fysisk och psykisk hälsa hos barn vars behov utreds av socialtjänsten

  Titel:Utsatta barns hälsa – resultat av en undersökning av fysisk och psykisk hälsa hos barn vars behov utreds av socialtjänsten.
  Socialstyrelsen.
  Studien resultat visar påtagliga brister i hur barnhälsovården, elevhälsan och tandhälsovården möter behov hos barn som lever i riskmiljöer. Resultaten är baserade på läkarundersökningar på 120 barn i åldrarna 0–18 år som var föremål för en barnskyddsutredning i socialtjänsten.
 • Äldre och personer med funktionsnedsättning – regiform år 2014

  Titel:Äldre och personer med funktionsnedsättning – regiform år 2014 Vissa kommunala insatser enligt socialtjänstlagen.
  Socialstyrelsen.
  Rapporten innehåller statistik från 2014 om antalet personer som får hemtjänst och särskilt boende, korttidsplats och permanent, för äldre och personer med funktionsnedsättning, fördelat på regiform.
 • Hur kan vården och omsorgen möta behoven hos äldre migranter?

  Titel:Sociala nätverk och nätverksskapande En intervjustudie med personer från västra Balkan och Finland.
  Hanna Mac Innes.
  Läs en intervjustudie med äldre personer från västra Balkan och Finland om sociala nätverk och nätverksskapande. Syftet med intervjustudien var att undersöka hur äldre migranter etablerar och upprätthåller sociala nätverk med ett särskilt fokus på vilka möjligheter och hinder de upplever när det gäller att skapa sociala nätverk samt hur de ser på det sociala nätverkets betydelse i framtiden.
 • Konsekvenser av våldtäkt – psykologiska konsekvenser och påverkan på hjärnan

  Titel:Consequences of rape : injuries, posttraumatic stress and neuroendocrinological changes.
  Anna Tiihonen Möller.
  Akutmottagningen för våldtagna kvinnor (AVK) på Södersjukhuset tar varje år emot mellan 600-700 kvinnor som söker akut hjälp efter våldtäkt. Den här avhandlingen är baserad på studier på just dessa kvinnor. Syftet med avhandlingen var att öka kunskapen om kvinnor som söker hjälp efter våldtäkt samt de psykologiska konsekvenserna av våldtäkt och påverkan på hjärnan.
 • Aspekter på arbete hos kvinnor med fibromyalgi

  Titel:Aspects of work and health in women with fibromyalgia.
  Annie Palstam.
  Fibromyalgi (FM) karaktäriseras av långvarig utbredd smärta och många upplever även trötthet, oro, nedstämdhet, har nedsatt fysisk kapacitet, aktivitetsbegränsningar och svårigheter att klara sitt förvärvsarbete. Det övergripande syftet med denna avhandling var att nå ökad kunskap om aspekter relaterade till arbete och hälsa hos kvinnor med FM.
 • Utvärdering av en handlingsplanen för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism

  Titel:Värna demokratin mot våldsbejakande extremism. Utvärdering av en handlingsplan.
  Statskontoret.
  Regeringen beslutade i december 2011 om Handlingsplan för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism (skr. 2011/12:44). Syftet med handlingsplanen är att värna och stärka demokratin och att därmed göra samhället mer motståndskraftigt mot våldsbejakande extremism. Handlingsplanen omfattar 15 åtgärder, som har utförts av utpekade myndigheter. Statskontoret har på regeringens uppdrag utvärderat handlingsplanen. I uppdraget har bland annat ingått att utreda om syftet med handlingsplanen har uppnåtts.
 • Att arbeta med våld i nära relationer hos äldre och funktionsnedsatta

  Titel:Att arbeta med våld i nära relationer En beskrivning av och erfarenheter från projektet Freda inom omsorgen om äldre och funktionsnedsatta,.
  Ingrid Hjalmarson.
  Våld i nära relationer betecknas som ett samhällsproblem. En ny föreskrift från Socialstyrelsen (SOSFS 2014:4) skärper kraven på kommunerna och hälso- och sjukvården att utveckla och förstärka arbetet med våldsoffer. Forskning visar att våld ofta leder till svåra och omfattande konsekvenser i form av fysiska, psykiska och sociala problem.
Annat om Institutionsplacering
 • Situationen på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning 2013

  Titel:Situationen på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning 2013.
  Statistiska centralbyrån.
  Arbetsförmedlingen (Af) har i regleringsbrev från regeringen fått i uppdrag att senast den 31 mars varje år från och med 2014 redovisa resultat från en årligen återkommande undersökning av situationen på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning.
 • Stor ökning av ensamkommande flyktingbarn

  Titel:Befolkningsstatistik.
  Statistiska Centralbyrån.
  Under 2014 sökte drygt 7 000 ensamkommande flyktingbarn asyl i Sverige vilket var 83 procent fler än året innan. Totalt var det 81 301 personer som sökte asyl, den största gruppen var syriska medborgare.
 • Sämre hälsa hos personer med funktionsnedsättning

  Titel:Delrapportering av regeringsuppdrag inom ramen för ”En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011–2016” under Hälsa hos personer med funktionsnedsättning.
  Folkhälsomyndigheten.
  Personer med funktionsnedsättning uppger att de har en sämre hälsa än övrig befolkning. Lägre sysselsättningsgrad, avsaknad av praktiskt stöd och utsatthet för kränkande behandling är några faktorer som spelar roll. Det visar resultat från den nationella folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor som genomförs av Folkhälsomyndigheten.
 • Utsatta barns hälsa – resultat av en undersökning av fysisk och psykisk hälsa hos barn vars behov utreds av socialtjänsten

  Titel:Utsatta barns hälsa – resultat av en undersökning av fysisk och psykisk hälsa hos barn vars behov utreds av socialtjänsten.
  Socialstyrelsen.
  Studien resultat visar påtagliga brister i hur barnhälsovården, elevhälsan och tandhälsovården möter behov hos barn som lever i riskmiljöer. Resultaten är baserade på läkarundersökningar på 120 barn i åldrarna 0–18 år som var föremål för en barnskyddsutredning i socialtjänsten.
 • Äldre och personer med funktionsnedsättning – regiform år 2014

  Titel:Äldre och personer med funktionsnedsättning – regiform år 2014 Vissa kommunala insatser enligt socialtjänstlagen.
  Socialstyrelsen.
  Rapporten innehåller statistik från 2014 om antalet personer som får hemtjänst och särskilt boende, korttidsplats och permanent, för äldre och personer med funktionsnedsättning, fördelat på regiform.
 • Hur kan vården och omsorgen möta behoven hos äldre migranter?

  Titel:Sociala nätverk och nätverksskapande En intervjustudie med personer från västra Balkan och Finland.
  Hanna Mac Innes.
  Läs en intervjustudie med äldre personer från västra Balkan och Finland om sociala nätverk och nätverksskapande. Syftet med intervjustudien var att undersöka hur äldre migranter etablerar och upprätthåller sociala nätverk med ett särskilt fokus på vilka möjligheter och hinder de upplever när det gäller att skapa sociala nätverk samt hur de ser på det sociala nätverkets betydelse i framtiden.
 • Konsekvenser av våldtäkt – psykologiska konsekvenser och påverkan på hjärnan

  Titel:Consequences of rape : injuries, posttraumatic stress and neuroendocrinological changes.
  Anna Tiihonen Möller.
  Akutmottagningen för våldtagna kvinnor (AVK) på Södersjukhuset tar varje år emot mellan 600-700 kvinnor som söker akut hjälp efter våldtäkt. Den här avhandlingen är baserad på studier på just dessa kvinnor. Syftet med avhandlingen var att öka kunskapen om kvinnor som söker hjälp efter våldtäkt samt de psykologiska konsekvenserna av våldtäkt och påverkan på hjärnan.
 • Aspekter på arbete hos kvinnor med fibromyalgi

  Titel:Aspects of work and health in women with fibromyalgia.
  Annie Palstam.
  Fibromyalgi (FM) karaktäriseras av långvarig utbredd smärta och många upplever även trötthet, oro, nedstämdhet, har nedsatt fysisk kapacitet, aktivitetsbegränsningar och svårigheter att klara sitt förvärvsarbete. Det övergripande syftet med denna avhandling var att nå ökad kunskap om aspekter relaterade till arbete och hälsa hos kvinnor med FM.
 • Utvärdering av en handlingsplanen för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism

  Titel:Värna demokratin mot våldsbejakande extremism. Utvärdering av en handlingsplan.
  Statskontoret.
  Regeringen beslutade i december 2011 om Handlingsplan för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism (skr. 2011/12:44). Syftet med handlingsplanen är att värna och stärka demokratin och att därmed göra samhället mer motståndskraftigt mot våldsbejakande extremism. Handlingsplanen omfattar 15 åtgärder, som har utförts av utpekade myndigheter. Statskontoret har på regeringens uppdrag utvärderat handlingsplanen. I uppdraget har bland annat ingått att utreda om syftet med handlingsplanen har uppnåtts.
 • Att arbeta med våld i nära relationer hos äldre och funktionsnedsatta

  Titel:Att arbeta med våld i nära relationer En beskrivning av och erfarenheter från projektet Freda inom omsorgen om äldre och funktionsnedsatta,.
  Ingrid Hjalmarson.
  Våld i nära relationer betecknas som ett samhällsproblem. En ny föreskrift från Socialstyrelsen (SOSFS 2014:4) skärper kraven på kommunerna och hälso- och sjukvården att utveckla och förstärka arbetet med våldsoffer. Forskning visar att våld ofta leder till svåra och omfattande konsekvenser i form av fysiska, psykiska och sociala problem.

Välkommen

SocialVetenskap.se presenterar massor av ny forskning om socialt arbete här på sidan och i vårt nyhetsbrev! Välkommen att följa den ständigt pågående uppdateringen och att söka på "ditt" ämne i biblioteket. Vi tipsar också om kurser på avancerad nivå i socialt arbete.

Allt gott!
Kristina Granath


SocialVetenskaps nyhetsbrev kommer ut en gång i månaden.