28 oktober, 2003

Lägre arbetslöshet leder till färre brott

Titel:Crime, unemployment and labor market programs in turbulent times.
Anna Nilsson och Jonas Agell.
En lägre arbetslöshet leder till ett minskat antal brott totalt sett, och mer specifikt till färre inbrott, bilstölder och narkotikabrott. Det framgår av IFAU-rapporten ”Crime, unemployment and labor market programs in turbulent times” från Stockholms Universitet. Rapporten visar också att de arbetsmarknadspolitiska programmen inte haft någon dämpande effekt på brottsutvecklingen.


Forskningsnyheter
 • Kvinnor och män behöver olika stöd när de utsätts för relationsvåld

  Titel:Exploring intimate partner violence among adult women and men in Sweden.
  Lotta Nybergh.
  Kvinnors och mäns utsatthet för våld i nära relationer skiljer sig åt, och kräver därmed också olika åtgärder och stöd. Det visar en avhandling vid Sahlgrenska akademin som bland annat intervjuat 20 män utsatta för relationsvåld.
 • Socialförsäkringsmål i förvaltningsdomstolarna

  Titel:Socialförsäkringsmål i förvaltningsdomstolarna - Rapport 2014 :18 .
  Inspektionen för socialförsäkringen.
  Den som är missnöjd med ett beslut från Försäkringskassan eller Pensionsmyndigheten kan begära att beslutet omprövas av myndigheten. Den som inte får rätt, har möjlighet att överklaga till förvaltningsrätt och därefter eventuellt till kammarrätt och Högsta förvaltningsdomstolen. ISF:s undersökning visar att möjligheten att få rätt vid Försäkringskassans omprövning varierar beroende på när i månaden personen är född.
 • Arbetsmiljöns betydelse för ryggproblem

  Titel:Arbetsmiljöns betydelse för ryggproblem En systematisk litteraturöversikt.
  SBU.
  SBU har systematiskt granskat och sammanställt den samlade forskningen om samband mellan exponering i arbetsmiljön och ryggproblem. Här använder vi ryggproblem som ett övergripande begrepp. Rapporten rör bröst- och ländrygg, däremot ingår inte halsryggen (nacken). SBU har tidigare publicerat en rapport om arbetets betydelse för besvär i bl a nacken.
 • Tillskott av omega 3 kan hjälpa barn med ADD

  Titel:Non-stimulant interventions in ADHD.
  Mats Johnson.
  Tillskott av fettsyran omega 3 kan hjälpa barn och ungdomar som har en viss form av ADHD. Det visar en avhandling vid Sahlgrenska akademin, som också pekar på att ett särskilt kognitivt träningsprogram kan förbättra problembeteenden vid alla former av ADHD. Ofta behandlas ADHD med centralstimulerande läkemedel, som för de flesta har god effekt men som inte fungerar för alla.
 • Frågor om våld bör ställas i vården

  Titel:Att vilja se, vilja veta och att våga fråga – vägledning för att öka förutsättningarna att upptäcka våldsutsatthet .
  Socialstyrelsen.
  Mödrahälsovården bör ställa rutinfrågor om våld, och alla kvinnor som söker psykiatrisk vård bör tillfrågas om sina erfarenheter av våld. Socialstyrelsen rekommenderar även att frågan om våld tas upp i samtliga ärenden inom barn- och ungdomspsykiatrin.
 • Att dra alla över en kam bromsar ensamkommande barns möjligheter

  Titel:Governing the unaccompanied child – media, policy and practice.
  Live Stretmo.
  Ensamkommande barn betraktas ibland av samhället som sårbara barn i behov av stöd och ibland som problematiska och svårhanterliga ungdomar. I andra sammanhang misstänks de vara vuxna som försöker kringgå asylregelverket genom att passera som barn. Denna tvetydighet präglar också det mottagande barnen får i Sverige och de förutsättningar för god integration och utveckling som ges dem, visar en avhandling från Göteborgs universitet.
 • Ungas frågor om alkohol och droger

  Titel:Ungas frågor om alkohol och droger.
  Anna Raninen och Nina Dahlman, CAN.
  Varje år ställer vi en mängd frågor till tusentals skolelever om deras alkohol-, narkotika-, tobaks- och sniffningsvanor. En annan del av CAN (Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning) är den verksamhet som riktar sig till unga och professionella som arbetar med unga – Drugsmart. På webbplatsen Drugsmart.com besvarar vi bland annat frågor från unga, cirka 500 frågor per år får ett personligt svar.
 • Myter och berättelser kan underlätta förändringsarbete

  Titel:Narrativer i förändringsarbete – Från projekt till Athenas plan.
  Maria Bolin.
  Förändringar sker oavbrutet ute i våra organisationer. Merparten av dessa förändringsprojekt misslyckas, eftersom man inte lyckats med att engagera och motivera de berörda och skapa förståelse. I en avhandling från Göteborgs universitet undersöks hur narrativer − berättelser, myter och sagor − kan användas för att skapa förståelse, motivation och engagemang i förändringsarbete.
 • ”Kejsarens nya kläder – implementering av evidensbaserad praktik i socialt arbete.

  Titel:"Kejsarens nya kläder - implementering av evidensbaserad praktik i socialt arbete. .
  Verner Denvall och Kerstin Johansson.
  Artikeln är ett viktigt och lite annorlunda inlägg i den pågående debatten om evidensbaserat socialt arbete (EBP). Författarna visar bland annat att statens försök att implementera EBP fixerats vid formerna för genomförandet av denna nya styrning av det lokala sociala arbetet, medan frågorna om hur den nödvändiga kunskapen skall utvecklas och hur den praktiska arbetet skall förändras, liksom de brukare som skulle gynnas av nyordningen, hamnat i skymundan.
 • Skolor dåliga på att hjälpa skolkande elever

  Titel:BILAGA 5 RAPPORT STÖD TILL RIKTADE IN SATSER INOM OMRÅDET PSYKISK HÄLSA 2013 PSYNK 7.1 BARN OCH UNGA 7. 1 PSYNK - PROJEKTET.
  Sveriges kommuner och landsting.
  Psynk – projektet har under 2013 haft fokus på spridning, uppföljning och mätning. Barn och unga i behov av stöd behöver upptäckas tidigt och alla barn ska ges möjlighet att nå sin fulla potential i skolan. För barn och unga i behov av samtidiga stödinsatser från flera aktörer, behövs dessa insatser synkroniseras.
 • Barnen förlorare när mammor tvingas till bidragsberoende

  Titel:I välfärdens utkant - Om ensamstående mödrar med socialbidrag och deras barn.
  Unicef.
  Nära en fjärdedel av alla ensamstående mödrar i Sverige är tvungna att få socialbidrag för att klara sig, och trenden är att de behöver bidrag under allt längre perioder. Bidragsberoendet får negativa följder för barnen, till exempel i form av ohälsa, misslyckad skolgång och ökad risk för samhällsvård, visar en ny rapport från UNICEF Sverige.
 • Underlag till nationell strategi för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter

  Titel:Underlag till nationell strategi för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter.
  Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten.
  Rapporten innehåller ett underlag till regeringen för utformningen av en nationell strategi för arbetet inom området sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) i Sverige.
 • Utvärdering av handlingsplanen PRIO psykisk ohälsa

  Titel:Utvärdering av handlingsplanen PRIO psykisk ohälsa - Lägesrapport 2014.
  Vårdanalys.
  Vårdanalys har i uppdrag av regeringen att följa upp och utvärdera regeringens handlingsplan PRIO psykisk ohälsa – plan för riktade insatser inom området psykisk ohälsa 2012–2016. Handlingsplanen syftar till att förbättra livssituationen och vården för personer med psykisk ohälsa.
 • En av tre unga har skadat sig själv

  Titel:Non-Suicidal Self-Injury in Swedish Adolescents: Prevalence, Characteristics, Functions and Associations With Childhood Adversities.
  Maria Zetterqvist.
  Var tredje 15–17-åring som deltagit i en studie i Östergötland uppger att de medvetet skadat sig själva någon gång under det senaste året. Sju procent har ett beteende som passar in på diagnosen icke-suicidal självskada.
 • Blandad bild av jämställt arbetsliv

  Titel:Jämställt arbete? Organisatoriska ramar och villkor i arbetslivet.
  Statens offentliga utredningar.
  I den här rapporten behandlas arbetslivets organisatoriska villkor och ramar. Kvinnor och män jobbar fortfarande i stor utsträckning i olika sektorer och har olika yrken och positioner. Det innebär att de verkar under skilda villkor och har varierande möjligheter att påverka sina arbeten. Olika aspekter av denna könssegregering på arbetsmarknaden diskuteras i flera av rapportens kapitel, liksom vad som krävs för att förändra etablerade mönster.
Annat om Vad påverkar kriminalitet
 • Kvinnor och män behöver olika stöd när de utsätts för relationsvåld

  Titel:Exploring intimate partner violence among adult women and men in Sweden.
  Lotta Nybergh.
  Kvinnors och mäns utsatthet för våld i nära relationer skiljer sig åt, och kräver därmed också olika åtgärder och stöd. Det visar en avhandling vid Sahlgrenska akademin som bland annat intervjuat 20 män utsatta för relationsvåld.
 • Socialförsäkringsmål i förvaltningsdomstolarna

  Titel:Socialförsäkringsmål i förvaltningsdomstolarna - Rapport 2014 :18 .
  Inspektionen för socialförsäkringen.
  Den som är missnöjd med ett beslut från Försäkringskassan eller Pensionsmyndigheten kan begära att beslutet omprövas av myndigheten. Den som inte får rätt, har möjlighet att överklaga till förvaltningsrätt och därefter eventuellt till kammarrätt och Högsta förvaltningsdomstolen. ISF:s undersökning visar att möjligheten att få rätt vid Försäkringskassans omprövning varierar beroende på när i månaden personen är född.
 • Arbetsmiljöns betydelse för ryggproblem

  Titel:Arbetsmiljöns betydelse för ryggproblem En systematisk litteraturöversikt.
  SBU.
  SBU har systematiskt granskat och sammanställt den samlade forskningen om samband mellan exponering i arbetsmiljön och ryggproblem. Här använder vi ryggproblem som ett övergripande begrepp. Rapporten rör bröst- och ländrygg, däremot ingår inte halsryggen (nacken). SBU har tidigare publicerat en rapport om arbetets betydelse för besvär i bl a nacken.
 • Tillskott av omega 3 kan hjälpa barn med ADD

  Titel:Non-stimulant interventions in ADHD.
  Mats Johnson.
  Tillskott av fettsyran omega 3 kan hjälpa barn och ungdomar som har en viss form av ADHD. Det visar en avhandling vid Sahlgrenska akademin, som också pekar på att ett särskilt kognitivt träningsprogram kan förbättra problembeteenden vid alla former av ADHD. Ofta behandlas ADHD med centralstimulerande läkemedel, som för de flesta har god effekt men som inte fungerar för alla.
 • Frågor om våld bör ställas i vården

  Titel:Att vilja se, vilja veta och att våga fråga – vägledning för att öka förutsättningarna att upptäcka våldsutsatthet .
  Socialstyrelsen.
  Mödrahälsovården bör ställa rutinfrågor om våld, och alla kvinnor som söker psykiatrisk vård bör tillfrågas om sina erfarenheter av våld. Socialstyrelsen rekommenderar även att frågan om våld tas upp i samtliga ärenden inom barn- och ungdomspsykiatrin.
 • Att dra alla över en kam bromsar ensamkommande barns möjligheter

  Titel:Governing the unaccompanied child – media, policy and practice.
  Live Stretmo.
  Ensamkommande barn betraktas ibland av samhället som sårbara barn i behov av stöd och ibland som problematiska och svårhanterliga ungdomar. I andra sammanhang misstänks de vara vuxna som försöker kringgå asylregelverket genom att passera som barn. Denna tvetydighet präglar också det mottagande barnen får i Sverige och de förutsättningar för god integration och utveckling som ges dem, visar en avhandling från Göteborgs universitet.
 • Ungas frågor om alkohol och droger

  Titel:Ungas frågor om alkohol och droger.
  Anna Raninen och Nina Dahlman, CAN.
  Varje år ställer vi en mängd frågor till tusentals skolelever om deras alkohol-, narkotika-, tobaks- och sniffningsvanor. En annan del av CAN (Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning) är den verksamhet som riktar sig till unga och professionella som arbetar med unga – Drugsmart. På webbplatsen Drugsmart.com besvarar vi bland annat frågor från unga, cirka 500 frågor per år får ett personligt svar.
 • Myter och berättelser kan underlätta förändringsarbete

  Titel:Narrativer i förändringsarbete – Från projekt till Athenas plan.
  Maria Bolin.
  Förändringar sker oavbrutet ute i våra organisationer. Merparten av dessa förändringsprojekt misslyckas, eftersom man inte lyckats med att engagera och motivera de berörda och skapa förståelse. I en avhandling från Göteborgs universitet undersöks hur narrativer − berättelser, myter och sagor − kan användas för att skapa förståelse, motivation och engagemang i förändringsarbete.
 • ”Kejsarens nya kläder – implementering av evidensbaserad praktik i socialt arbete.

  Titel:"Kejsarens nya kläder - implementering av evidensbaserad praktik i socialt arbete. .
  Verner Denvall och Kerstin Johansson.
  Artikeln är ett viktigt och lite annorlunda inlägg i den pågående debatten om evidensbaserat socialt arbete (EBP). Författarna visar bland annat att statens försök att implementera EBP fixerats vid formerna för genomförandet av denna nya styrning av det lokala sociala arbetet, medan frågorna om hur den nödvändiga kunskapen skall utvecklas och hur den praktiska arbetet skall förändras, liksom de brukare som skulle gynnas av nyordningen, hamnat i skymundan.
 • Skolor dåliga på att hjälpa skolkande elever

  Titel:BILAGA 5 RAPPORT STÖD TILL RIKTADE IN SATSER INOM OMRÅDET PSYKISK HÄLSA 2013 PSYNK 7.1 BARN OCH UNGA 7. 1 PSYNK - PROJEKTET.
  Sveriges kommuner och landsting.
  Psynk – projektet har under 2013 haft fokus på spridning, uppföljning och mätning. Barn och unga i behov av stöd behöver upptäckas tidigt och alla barn ska ges möjlighet att nå sin fulla potential i skolan. För barn och unga i behov av samtidiga stödinsatser från flera aktörer, behövs dessa insatser synkroniseras.

Välkommen

SocialVetenskap.se presenterar massor av ny forskning om socialt arbete här på sidan och i vårt nyhetsbrev! Välkommen att följa den ständigt pågående uppdateringen och att söka på "ditt" ämne i biblioteket. Vi tipsar också om kurser på avancerad nivå i socialt arbete.

Allt gott!
Kristina Granath


SocialVetenskaps nyhetsbrev kommer ut en gång i månaden.