28 oktober, 2003

Lägre arbetslöshet leder till färre brott

Titel:Crime, unemployment and labor market programs in turbulent times.
Anna Nilsson och Jonas Agell.
En lägre arbetslöshet leder till ett minskat antal brott totalt sett, och mer specifikt till färre inbrott, bilstölder och narkotikabrott. Det framgår av IFAU-rapporten ”Crime, unemployment and labor market programs in turbulent times” från Stockholms Universitet. Rapporten visar också att de arbetsmarknadspolitiska programmen inte haft någon dämpande effekt på brottsutvecklingen.


Forskningsnyheter
 • Kunskapsstyrning i äldreomsorg

  Titel:Kunskapsstyrning i äldreomsorg – implementering av och samarbete kring evidensbaserad praktik.
  Carina Abrahamson Löfström.
  I stadsdelarna Angered och Lundby i Göteborgs Stad har ett pilotprojekt genomförts som ett led i att äldreomsorgen ska bygga på evidensbaserad kunskap, vetenskap och beprövad erfarenhet (det vill säga en evidensbaserad praktik).
 • Datorspel och spel om pengar i relation till negativa sociala konsekvenser och hälsa

  Titel:Adolescent Gaming and Gambling in Relation to Negative Social Consequences and Health.
  Charlotta Hellström.
  Avhandlingen undersöker associationer mellan datorspel respektive spel om pengar online hos ungdomar, och upplevda negativa sociala konsekvenser och symtom på ohälsa. Motiv identifieras som en viktigare riskfaktor än den tid som läggs på att spela.
 • Familjeliv med personlig assistans

  Titel:Familjeliv med personlig assistans .
  Viveca Selander.
  I avhandlingen undersöks vad det innebär att leva ett familjeliv med assistenter närvarande under en stor del av vardagen. Resultaten redovisas under olika teman där ett visar att assistansanvändarna, trots att lagstiftningen ger dem rätt att bestämma hur de vill utforma sin assistans, möter olika dilemman när de försöker behålla makt och kontroll över sin dagliga hjälp.
 • Erfarenheter och upplevelser av bemötande och hjälp bland personer med självskadebeteende

  Titel:SBU. Erfarenheter och upplevelser av bemötande och hjälp bland personer med självskadebeteende.
  Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU).
  Det finns lite forskning om såväl bemötande som upplevelser av vård och skola hos personer som skadar sig själva. Detta gäller både barn och ungdomar samt vuxna. Denna rapport syftar till att visa hur personer med självskadebeteende kan uppleva kontakten med vård och skola. Med tanke på det nära förhållande och det beroende som ungdomar har till såväl anhöriga som kamrater, omfattar rapporten också dessa perspektiv i den mån de förekommit i de inkluderade studierna.
 • Mellan könsspecifika förväntningar och ett neutralt kunskapsideal: att förhålla sig till betydelser av kön som barnpsykolog i Sverige

  Titel:Mellan könsspecifika förväntningar och ett neutralt kunskapsideal: att förhålla sig till betydelser av kön som barnpsykolog i Sverige.
  Ulrika Eskner Skoger.
  Detta avhandlingsarbete undersöker hur psykologer förhåller sig till de olika betydelser av kön som finns i de sammanhang de befinner sig i när de utövar sitt yrke.
 • Barn i familjer där modern har intellektuell funktionsnedsättning

  Titel:Children in families where the mother has an intellectual or developmental disability : incidence, support and first person narratives.
  Ingrid Weiber.
  Avhandlingen pekar på ett behov av barnfokuserade stödåtgärder till familjer där modern har en intellektuell funktionsnedsättning eller annat tidigt förvärvat neuropsykiatriskt funktionshinder. Barn i sådana familjekonstellationer får ofta inte den hjälp av samhället som de behöver under sin uppväxt, och tar många gånger på sig ett vuxenansvar för hem och familj utan att ha resurser för detta.
 • Skyddet för visselblåsare i arbetslivet

  Titel:Skyddet för visselblåsare i arbetslivet – en konstitutionell och arbetsrättslig studie.
  Per Larsson.
  Skyddet för visselblåsare har under de senaste decennierna förstärkts både i Sverige och internationellt. Den ökade konstitutionaliseringen av arbetsrätten och det allt större genomslaget för grundläggande fri- och rättigheter ställer nya krav på arbetsgivaren, i både privat och offentlig sektor. Mot bakgrund av denna utveckling analyserar Per Larsson i en nyutkommen avhandling från Stockholms universitet det rättsliga skyddet för arbetstagare som slår larm.
 • Cancersjuka barn vill veta sanningen

  Titel:Towards Good Palliation for Children with Cancer: Recognizing the Family and the Value of Communication.
  Li Jalmsell.
  Cancersjuka barn vill ha ärlig information om sin sjukdom. Om de får det, mår både barnet, syskon och föräldrar bättre under sjukdomstiden. Och det är ofta barnen som tar initiativ till att prata om döden och om sjukdomen. Det visar en ny avhandling från Uppsala universitet.
 • Problemet självmord

  Titel:Forskning i korthet: Problemet självmord.
  Sven Bremberg, Jan Beskow, Marie Åsberg och Ullakarin Nyberg..
  Forskning i korthet från Forte beskriver kunskapsläget kring självmordsfrågan i en rapport.
 • Ny grupp av extremt fattiga växer fram i Sverige

  Titel:Stadens fattiga: En rapport om Sveriges Stadsmissioner och fattigdom.
  Magnus Karlsson, Anna Carrigan, Sara Malmberg och Arvid Stiernström.
  En forskningsrapport från Ersta Sköndal högskola visar hur en ny grupp av extremt fattiga växer fram i Sverige. En del grupper är kända sedan tidigare, bland annat EU-migranter, papperslösa och människor med långvarigt ekonomiskt bistånd och deras barn. Men forskarna har dessutom identifierat en grupp som inte syns i den offentliga statistiken.
 • Fängelse, skola, uppfostringsanstalt eller skyddshem?: Åkerbrukskolonien Hall för pojkar år 1876-1940

  Titel:Fängelse, skola, uppfostringsanstalt eller skyddshem?: Åkerbrukskolonien Hall för pojkar år 1876-1940.
  Ulrika Norburg.
  År 1876 inrättades uppfostringsanstalten Hall utanför Södertälje. Hall tog emot pojkar i åldrarna 10-15 år som hade dömts i domstol, och pojkar som låg i riskzonen för att bli brottsliga. Avhandlingens övergripande syfte är att ta reda på hur Hall placerades i kraftfältet mellan staten och civilsamhället samt mellan fångvård och skola. Vad var egentligen en uppfostringsanstalt och hur förändras dess innebörder och identitet?
 • Traumatiska upplevelser kan ge barndiabetes

  Titel:Experience of a serious life event increases the risk for childhood type 1 diabetes: the ABIS population-based prospective cohort study.
  Maria Nygren, John Carstensen, Felix Koch, Johnny Ludvigsson och Anneli Frostell.
  Skilsmässa, dödsfall, ett nytt syskon eller andra livskriser kan trefaldiga risken att barn utvecklar diabetes typ 1. För barn med anlag för diabetes kan det innebära 12 gånger så hög risk. Det visar en studie från Linköpings universitet.
 • Migration, våld och hälsa – somaliskföddas möte med kvinnohälsovård i Sverige

  Titel:’Moving On’ and Transitional Bridges: Studies on migration, violence and wellbeing in encounters with Somali-born women and the maternity health care in Sweden.
  Ulrika Byrskog.
  Mer än 20 år av krig och instabilitet i Somalia har resulterat i en tredubbel ökning av somaliskfödda invånare i Sverige det senaste decenniet. Syftet med denna avhandling var att följa upp somaliskfödda kvinnors hälsa i samband med graviditet och barnafödande under de parallella processerna migration och barnafödande, med speciellt fokus på våld samt mötet med kvinnohälsovården i Sverige.
 • Målformulering och färdighetsutveckling hos barn med funktionshinder

  Titel:Goal setting and skills achievements in children with disabilities.
  Kristina Vroland Nordstrand.
  Avhandlingens syfte var att öka kunskapen om hur barn med olika typer av funktionshinder kan identifiera brister i färdighet och välja mål att arbeta mot. Vidare studerades effekten av målinriktad, uppgiftsorienterad intervention med utgångspunkt i barnens egna målformuleringar ur kvantitativt och kvalitativt perspektiv.
 • Att se barn som anhöriga – om relationer, interventioner och omsorgsansvar

  Titel:Att se barn som anhöriga - om relationer, interventioner och omsorgsansvar.
  Forskarnätverket "Barn som anhöriga".
  Barn föds anhöriga och växer upp som anhöriga till föräldrar och syskon och andra viktiga personer i familjen. Hur kan vi förstå barns anhörigskap? Vilka roller kan barnet ha i sin familj? När behöver barn och föräldrar stöd och hur? Denna antologi försöker att utifrån aktuell forskning undersöka, beskriva och förklara innebörden i att barn är anhöriga.
Annat om Vad påverkar kriminalitet
 • Kunskapsstyrning i äldreomsorg

  Titel:Kunskapsstyrning i äldreomsorg – implementering av och samarbete kring evidensbaserad praktik.
  Carina Abrahamson Löfström.
  I stadsdelarna Angered och Lundby i Göteborgs Stad har ett pilotprojekt genomförts som ett led i att äldreomsorgen ska bygga på evidensbaserad kunskap, vetenskap och beprövad erfarenhet (det vill säga en evidensbaserad praktik).
 • Datorspel och spel om pengar i relation till negativa sociala konsekvenser och hälsa

  Titel:Adolescent Gaming and Gambling in Relation to Negative Social Consequences and Health.
  Charlotta Hellström.
  Avhandlingen undersöker associationer mellan datorspel respektive spel om pengar online hos ungdomar, och upplevda negativa sociala konsekvenser och symtom på ohälsa. Motiv identifieras som en viktigare riskfaktor än den tid som läggs på att spela.
 • Familjeliv med personlig assistans

  Titel:Familjeliv med personlig assistans .
  Viveca Selander.
  I avhandlingen undersöks vad det innebär att leva ett familjeliv med assistenter närvarande under en stor del av vardagen. Resultaten redovisas under olika teman där ett visar att assistansanvändarna, trots att lagstiftningen ger dem rätt att bestämma hur de vill utforma sin assistans, möter olika dilemman när de försöker behålla makt och kontroll över sin dagliga hjälp.
 • Erfarenheter och upplevelser av bemötande och hjälp bland personer med självskadebeteende

  Titel:SBU. Erfarenheter och upplevelser av bemötande och hjälp bland personer med självskadebeteende.
  Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU).
  Det finns lite forskning om såväl bemötande som upplevelser av vård och skola hos personer som skadar sig själva. Detta gäller både barn och ungdomar samt vuxna. Denna rapport syftar till att visa hur personer med självskadebeteende kan uppleva kontakten med vård och skola. Med tanke på det nära förhållande och det beroende som ungdomar har till såväl anhöriga som kamrater, omfattar rapporten också dessa perspektiv i den mån de förekommit i de inkluderade studierna.
 • Mellan könsspecifika förväntningar och ett neutralt kunskapsideal: att förhålla sig till betydelser av kön som barnpsykolog i Sverige

  Titel:Mellan könsspecifika förväntningar och ett neutralt kunskapsideal: att förhålla sig till betydelser av kön som barnpsykolog i Sverige.
  Ulrika Eskner Skoger.
  Detta avhandlingsarbete undersöker hur psykologer förhåller sig till de olika betydelser av kön som finns i de sammanhang de befinner sig i när de utövar sitt yrke.
 • Barn i familjer där modern har intellektuell funktionsnedsättning

  Titel:Children in families where the mother has an intellectual or developmental disability : incidence, support and first person narratives.
  Ingrid Weiber.
  Avhandlingen pekar på ett behov av barnfokuserade stödåtgärder till familjer där modern har en intellektuell funktionsnedsättning eller annat tidigt förvärvat neuropsykiatriskt funktionshinder. Barn i sådana familjekonstellationer får ofta inte den hjälp av samhället som de behöver under sin uppväxt, och tar många gånger på sig ett vuxenansvar för hem och familj utan att ha resurser för detta.
 • Skyddet för visselblåsare i arbetslivet

  Titel:Skyddet för visselblåsare i arbetslivet – en konstitutionell och arbetsrättslig studie.
  Per Larsson.
  Skyddet för visselblåsare har under de senaste decennierna förstärkts både i Sverige och internationellt. Den ökade konstitutionaliseringen av arbetsrätten och det allt större genomslaget för grundläggande fri- och rättigheter ställer nya krav på arbetsgivaren, i både privat och offentlig sektor. Mot bakgrund av denna utveckling analyserar Per Larsson i en nyutkommen avhandling från Stockholms universitet det rättsliga skyddet för arbetstagare som slår larm.
 • Cancersjuka barn vill veta sanningen

  Titel:Towards Good Palliation for Children with Cancer: Recognizing the Family and the Value of Communication.
  Li Jalmsell.
  Cancersjuka barn vill ha ärlig information om sin sjukdom. Om de får det, mår både barnet, syskon och föräldrar bättre under sjukdomstiden. Och det är ofta barnen som tar initiativ till att prata om döden och om sjukdomen. Det visar en ny avhandling från Uppsala universitet.
 • Problemet självmord

  Titel:Forskning i korthet: Problemet självmord.
  Sven Bremberg, Jan Beskow, Marie Åsberg och Ullakarin Nyberg..
  Forskning i korthet från Forte beskriver kunskapsläget kring självmordsfrågan i en rapport.
 • Ny grupp av extremt fattiga växer fram i Sverige

  Titel:Stadens fattiga: En rapport om Sveriges Stadsmissioner och fattigdom.
  Magnus Karlsson, Anna Carrigan, Sara Malmberg och Arvid Stiernström.
  En forskningsrapport från Ersta Sköndal högskola visar hur en ny grupp av extremt fattiga växer fram i Sverige. En del grupper är kända sedan tidigare, bland annat EU-migranter, papperslösa och människor med långvarigt ekonomiskt bistånd och deras barn. Men forskarna har dessutom identifierat en grupp som inte syns i den offentliga statistiken.

Välkommen

SocialVetenskap.se presenterar massor av ny forskning om socialt arbete här på sidan och i vårt nyhetsbrev! Välkommen att följa den ständigt pågående uppdateringen och att söka på "ditt" ämne i biblioteket. Vi tipsar också om kurser på avancerad nivå i socialt arbete.

Allt gott!
Kristina Granath


SocialVetenskaps nyhetsbrev kommer ut en gång i månaden. 

Copyright SocialVetenskap 2012

ADHD, DAMP, ADD Alkohol Anhöriga Arbeta med socialt arbete Arbete med familjer Arbete och sysselsättning Arbetslöshet Arbetsmarknad Arbetsmarknadsåtgärder Autism o asperger Barn Barn och unga Barn och ungdom Barns villkor Behandlingsarbete Behandlingsverksamheter mm Biståndsbedömning Boende Brottsoffer Brukarinflytande Demens Depression & manodepressivitet Droger Drogpolitik Ekonomi Etik Faktorer bakom sjukfrånvaro Familjehem Familjerätt Funktionshinder Förebygga kriminalitet Förebyggande arbete Förskola och skola Försörjningsstöd Föräldrar och barn Föräldraskap Genus - jämställdhet Hemlöshet Hälsa i arbetslivet Idébaserat och frivilligt socialt arbete Institutionsplacering Integration Invandrarbakgrund Invandrarkvinnor Kriminalitet Kunskapsbaserad socialtjänst Kvalitet & utvärdering Leva med sjukdom Metoder Migration Missbruk i familjen Misshandel Misshandel i familjen Narkotika Placerade barn Professionfrågor Psykiatri Psykisk hälsa Psykisk ohälsa och brott Psykossjukdomar Rasism och diskriminering Rehabilitering Relationer och kön Samverkan Sex och samlevnad Sexuella övergrepp Sjukdom & arbetsskada Självskada och suicid Skola Socialförsäkringssystemet Socialpolitik Socialtjänsten Spelberoende Stress och utbrändhet Tillsyn över socialtjänsten Ungdomar Utbildning Utlandsfödda på arbetsmarknaden Utredning och insats Utsatta bostadsområden Vad påverkar arbetslöshet Vad påverkar kriminalitet Våld i nära relationer Ångest Äldre Ätstörningar Övrigt