Kategori: Behandlingsarbete
19 oktober, 2007

Om kvinnor, prostitution, metadon- och Subutexbehandling

Titel:Navet - Om kvinnor, prostitution, metadon- och Subutexbehandling.
Leili Laanemets.
Navet är en öppenvårdsmottagning för kvinnor involverade i prostitution och med ett heroinmissbruk. Avsikten med Navet var underlätta för kvinnorna att komma in och stanna kvar i underhållsbehandling. Vården skulle ske på kvinnornas villkor och efter deras individuella behov. Denna rapport är en redovisning av utvärderingen.


Forskningsnyheter
 • ADHD-symtom: objektiv förmåga och subjektiva perspektiv

  Titel:ADHD Symptoms: Objective Performance and Subject Perspective.
  Sara Scholtens.
  Avhandlingens syfte är att utveckla förståelsen för ADHD genom att presentera studier som samtidigt undersöker objektiv förmåga och subjektiva perspektiv.
 • Självskattad hälsa: Från epidemiologi till patientmöte

  Titel:Self-rated health: from epidemiology to patient encounter.
  Göran Waller.
  Det övergripande syftet med denna avhandling är att undersöka om, och i så fall hur, användandet av det epidemiologiska verktyget självskattad hälsa kan vara av värde för en allmänläkare. Kan självskattad hälsa bidra till att vård bedrivs med ett helhetsperspektiv, känsla för patientens sammanhang, livssituation och med hänsyn till patientens medicinska och personliga erfarenheter?
 • Majoriteten av svenskar mellan 70 och 80 år har någon fobi

  Titel:Psychiatric symptoms and disorders in old age: prevalence, course and diagnostic thresholds.
  Robert Sigström.
  Mer än hälften av alla mellan 70 och 80 år har någon fobi och en av tio har en så svår fobi att man kan tala om ett sjukdomstillstånd. Det visar en ny avhandling vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.
 • Sociala skillnader i hälsorelaterad arbetslöshet och fattigdom

  Titel:Social differentials in health-related non-employment and poverty : studies on consequences of limiting longstanding illness, musculoskeletal and mental disorders.
  Johanna Falk.
  Det övergripande syftet med avhandlingen är att öka kunskapen om sociala skillnader i sysselsättnings- och inkomstkonsekvenser bland personer med kroniska sjukdomar. Studierna genomfördes i Sverige och andra välfärdsstater under det första decenniet av 2000-talet.
 • Kunskapsstyrning i äldreomsorg

  Titel:Kunskapsstyrning i äldreomsorg – implementering av och samarbete kring evidensbaserad praktik.
  Carina Abrahamson Löfström.
  I stadsdelarna Angered och Lundby i Göteborgs Stad har ett pilotprojekt genomförts som ett led i att äldreomsorgen ska bygga på evidensbaserad kunskap, vetenskap och beprövad erfarenhet (det vill säga en evidensbaserad praktik).
 • Datorspel och spel om pengar i relation till negativa sociala konsekvenser och hälsa

  Titel:Adolescent Gaming and Gambling in Relation to Negative Social Consequences and Health.
  Charlotta Hellström.
  Avhandlingen undersöker associationer mellan datorspel respektive spel om pengar online hos ungdomar, och upplevda negativa sociala konsekvenser och symtom på ohälsa. Motiv identifieras som en viktigare riskfaktor än den tid som läggs på att spela.
 • Familjeliv med personlig assistans

  Titel:Familjeliv med personlig assistans .
  Viveca Selander.
  I avhandlingen undersöks vad det innebär att leva ett familjeliv med assistenter närvarande under en stor del av vardagen. Resultaten redovisas under olika teman där ett visar att assistansanvändarna, trots att lagstiftningen ger dem rätt att bestämma hur de vill utforma sin assistans, möter olika dilemman när de försöker behålla makt och kontroll över sin dagliga hjälp.
 • Erfarenheter och upplevelser av bemötande och hjälp bland personer med självskadebeteende

  Titel:SBU. Erfarenheter och upplevelser av bemötande och hjälp bland personer med självskadebeteende.
  Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU).
  Det finns lite forskning om såväl bemötande som upplevelser av vård och skola hos personer som skadar sig själva. Detta gäller både barn och ungdomar samt vuxna. Denna rapport syftar till att visa hur personer med självskadebeteende kan uppleva kontakten med vård och skola. Med tanke på det nära förhållande och det beroende som ungdomar har till såväl anhöriga som kamrater, omfattar rapporten också dessa perspektiv i den mån de förekommit i de inkluderade studierna.
 • Mellan könsspecifika förväntningar och ett neutralt kunskapsideal: att förhålla sig till betydelser av kön som barnpsykolog i Sverige

  Titel:Mellan könsspecifika förväntningar och ett neutralt kunskapsideal: att förhålla sig till betydelser av kön som barnpsykolog i Sverige.
  Ulrika Eskner Skoger.
  Detta avhandlingsarbete undersöker hur psykologer förhåller sig till de olika betydelser av kön som finns i de sammanhang de befinner sig i när de utövar sitt yrke.
 • Barn i familjer där modern har intellektuell funktionsnedsättning

  Titel:Children in families where the mother has an intellectual or developmental disability : incidence, support and first person narratives.
  Ingrid Weiber.
  Avhandlingen pekar på ett behov av barnfokuserade stödåtgärder till familjer där modern har en intellektuell funktionsnedsättning eller annat tidigt förvärvat neuropsykiatriskt funktionshinder. Barn i sådana familjekonstellationer får ofta inte den hjälp av samhället som de behöver under sin uppväxt, och tar många gånger på sig ett vuxenansvar för hem och familj utan att ha resurser för detta.
 • Skyddet för visselblåsare i arbetslivet

  Titel:Skyddet för visselblåsare i arbetslivet – en konstitutionell och arbetsrättslig studie.
  Per Larsson.
  Skyddet för visselblåsare har under de senaste decennierna förstärkts både i Sverige och internationellt. Den ökade konstitutionaliseringen av arbetsrätten och det allt större genomslaget för grundläggande fri- och rättigheter ställer nya krav på arbetsgivaren, i både privat och offentlig sektor. Mot bakgrund av denna utveckling analyserar Per Larsson i en nyutkommen avhandling från Stockholms universitet det rättsliga skyddet för arbetstagare som slår larm.
 • Cancersjuka barn vill veta sanningen

  Titel:Towards Good Palliation for Children with Cancer: Recognizing the Family and the Value of Communication.
  Li Jalmsell.
  Cancersjuka barn vill ha ärlig information om sin sjukdom. Om de får det, mår både barnet, syskon och föräldrar bättre under sjukdomstiden. Och det är ofta barnen som tar initiativ till att prata om döden och om sjukdomen. Det visar en ny avhandling från Uppsala universitet.
 • Problemet självmord

  Titel:Forskning i korthet: Problemet självmord.
  Sven Bremberg, Jan Beskow, Marie Åsberg och Ullakarin Nyberg..
  Forskning i korthet från Forte beskriver kunskapsläget kring självmordsfrågan i en rapport.
 • Ny grupp av extremt fattiga växer fram i Sverige

  Titel:Stadens fattiga: En rapport om Sveriges Stadsmissioner och fattigdom.
  Magnus Karlsson, Anna Carrigan, Sara Malmberg och Arvid Stiernström.
  En forskningsrapport från Ersta Sköndal högskola visar hur en ny grupp av extremt fattiga växer fram i Sverige. En del grupper är kända sedan tidigare, bland annat EU-migranter, papperslösa och människor med långvarigt ekonomiskt bistånd och deras barn. Men forskarna har dessutom identifierat en grupp som inte syns i den offentliga statistiken.
 • Fängelse, skola, uppfostringsanstalt eller skyddshem?: Åkerbrukskolonien Hall för pojkar år 1876-1940

  Titel:Fängelse, skola, uppfostringsanstalt eller skyddshem?: Åkerbrukskolonien Hall för pojkar år 1876-1940.
  Ulrika Norburg.
  År 1876 inrättades uppfostringsanstalten Hall utanför Södertälje. Hall tog emot pojkar i åldrarna 10-15 år som hade dömts i domstol, och pojkar som låg i riskzonen för att bli brottsliga. Avhandlingens övergripande syfte är att ta reda på hur Hall placerades i kraftfältet mellan staten och civilsamhället samt mellan fångvård och skola. Vad var egentligen en uppfostringsanstalt och hur förändras dess innebörder och identitet?
Annat om Behandlingsarbete
 • ADHD-symtom: objektiv förmåga och subjektiva perspektiv

  Titel:ADHD Symptoms: Objective Performance and Subject Perspective.
  Sara Scholtens.
  Avhandlingens syfte är att utveckla förståelsen för ADHD genom att presentera studier som samtidigt undersöker objektiv förmåga och subjektiva perspektiv.
 • Självskattad hälsa: Från epidemiologi till patientmöte

  Titel:Self-rated health: from epidemiology to patient encounter.
  Göran Waller.
  Det övergripande syftet med denna avhandling är att undersöka om, och i så fall hur, användandet av det epidemiologiska verktyget självskattad hälsa kan vara av värde för en allmänläkare. Kan självskattad hälsa bidra till att vård bedrivs med ett helhetsperspektiv, känsla för patientens sammanhang, livssituation och med hänsyn till patientens medicinska och personliga erfarenheter?
 • Majoriteten av svenskar mellan 70 och 80 år har någon fobi

  Titel:Psychiatric symptoms and disorders in old age: prevalence, course and diagnostic thresholds.
  Robert Sigström.
  Mer än hälften av alla mellan 70 och 80 år har någon fobi och en av tio har en så svår fobi att man kan tala om ett sjukdomstillstånd. Det visar en ny avhandling vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.
 • Sociala skillnader i hälsorelaterad arbetslöshet och fattigdom

  Titel:Social differentials in health-related non-employment and poverty : studies on consequences of limiting longstanding illness, musculoskeletal and mental disorders.
  Johanna Falk.
  Det övergripande syftet med avhandlingen är att öka kunskapen om sociala skillnader i sysselsättnings- och inkomstkonsekvenser bland personer med kroniska sjukdomar. Studierna genomfördes i Sverige och andra välfärdsstater under det första decenniet av 2000-talet.
 • Kunskapsstyrning i äldreomsorg

  Titel:Kunskapsstyrning i äldreomsorg – implementering av och samarbete kring evidensbaserad praktik.
  Carina Abrahamson Löfström.
  I stadsdelarna Angered och Lundby i Göteborgs Stad har ett pilotprojekt genomförts som ett led i att äldreomsorgen ska bygga på evidensbaserad kunskap, vetenskap och beprövad erfarenhet (det vill säga en evidensbaserad praktik).
 • Datorspel och spel om pengar i relation till negativa sociala konsekvenser och hälsa

  Titel:Adolescent Gaming and Gambling in Relation to Negative Social Consequences and Health.
  Charlotta Hellström.
  Avhandlingen undersöker associationer mellan datorspel respektive spel om pengar online hos ungdomar, och upplevda negativa sociala konsekvenser och symtom på ohälsa. Motiv identifieras som en viktigare riskfaktor än den tid som läggs på att spela.
 • Familjeliv med personlig assistans

  Titel:Familjeliv med personlig assistans .
  Viveca Selander.
  I avhandlingen undersöks vad det innebär att leva ett familjeliv med assistenter närvarande under en stor del av vardagen. Resultaten redovisas under olika teman där ett visar att assistansanvändarna, trots att lagstiftningen ger dem rätt att bestämma hur de vill utforma sin assistans, möter olika dilemman när de försöker behålla makt och kontroll över sin dagliga hjälp.
 • Erfarenheter och upplevelser av bemötande och hjälp bland personer med självskadebeteende

  Titel:SBU. Erfarenheter och upplevelser av bemötande och hjälp bland personer med självskadebeteende.
  Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU).
  Det finns lite forskning om såväl bemötande som upplevelser av vård och skola hos personer som skadar sig själva. Detta gäller både barn och ungdomar samt vuxna. Denna rapport syftar till att visa hur personer med självskadebeteende kan uppleva kontakten med vård och skola. Med tanke på det nära förhållande och det beroende som ungdomar har till såväl anhöriga som kamrater, omfattar rapporten också dessa perspektiv i den mån de förekommit i de inkluderade studierna.
 • Mellan könsspecifika förväntningar och ett neutralt kunskapsideal: att förhålla sig till betydelser av kön som barnpsykolog i Sverige

  Titel:Mellan könsspecifika förväntningar och ett neutralt kunskapsideal: att förhålla sig till betydelser av kön som barnpsykolog i Sverige.
  Ulrika Eskner Skoger.
  Detta avhandlingsarbete undersöker hur psykologer förhåller sig till de olika betydelser av kön som finns i de sammanhang de befinner sig i när de utövar sitt yrke.
 • Barn i familjer där modern har intellektuell funktionsnedsättning

  Titel:Children in families where the mother has an intellectual or developmental disability : incidence, support and first person narratives.
  Ingrid Weiber.
  Avhandlingen pekar på ett behov av barnfokuserade stödåtgärder till familjer där modern har en intellektuell funktionsnedsättning eller annat tidigt förvärvat neuropsykiatriskt funktionshinder. Barn i sådana familjekonstellationer får ofta inte den hjälp av samhället som de behöver under sin uppväxt, och tar många gånger på sig ett vuxenansvar för hem och familj utan att ha resurser för detta.

Välkommen

SocialVetenskap.se presenterar massor av ny forskning om socialt arbete här på sidan och i vårt nyhetsbrev! Välkommen att följa den ständigt pågående uppdateringen och att söka på "ditt" ämne i biblioteket. Vi tipsar också om kurser på avancerad nivå i socialt arbete.

Allt gott!
Kristina Granath


SocialVetenskaps nyhetsbrev kommer ut en gång i månaden. 

Copyright SocialVetenskap 2012

ADHD, DAMP, ADD Alkohol Anhöriga Arbeta med socialt arbete Arbete med familjer Arbete och sysselsättning Arbetslöshet Arbetsmarknad Arbetsmarknadsåtgärder Autism o asperger Barn Barn och unga Barn och ungdom Barns villkor Behandlingsarbete Behandlingsverksamheter mm Biståndsbedömning Boende Brottsoffer Brukarinflytande Demens Depression & manodepressivitet Droger Drogpolitik Ekonomi Etik Faktorer bakom sjukfrånvaro Familjehem Familjerätt Funktionshinder Förebygga kriminalitet Förebyggande arbete Förskola och skola Försörjningsstöd Föräldrar och barn Föräldraskap Genus - jämställdhet Hemlöshet Hälsa i arbetslivet Idébaserat och frivilligt socialt arbete Institutionsplacering Integration Invandrarbakgrund Invandrarkvinnor Kriminalitet Kunskapsbaserad socialtjänst Kvalitet & utvärdering Leva med sjukdom Metoder Migration Missbruk i familjen Misshandel Misshandel i familjen Narkotika Placerade barn Professionfrågor Psykiatri Psykisk hälsa Psykisk ohälsa och brott Psykossjukdomar Rasism och diskriminering Rehabilitering Relationer och kön Samverkan Sex och samlevnad Sexuella övergrepp Sjukdom & arbetsskada Självskada och suicid Skola Socialförsäkringssystemet Socialpolitik Socialtjänsten Spelberoende Stress och utbrändhet Tillsyn över socialtjänsten Ungdomar Utbildning Utlandsfödda på arbetsmarknaden Utredning och insats Utsatta bostadsområden Vad påverkar arbetslöshet Vad påverkar kriminalitet Våld i nära relationer Ångest Äldre Ätstörningar Övrigt