Kategori: Behandlingsarbete
19 oktober, 2007

Om kvinnor, prostitution, metadon- och Subutexbehandling

Titel:Navet - Om kvinnor, prostitution, metadon- och Subutexbehandling.
Leili Laanemets.
Navet är en öppenvårdsmottagning för kvinnor involverade i prostitution och med ett heroinmissbruk. Avsikten med Navet var underlätta för kvinnorna att komma in och stanna kvar i underhållsbehandling. Vården skulle ske på kvinnornas villkor och efter deras individuella behov. Denna rapport är en redovisning av utvärderingen.


Forskningsnyheter
 • Barns och föräldrars befogenheter, attityder och agentskap

  Titel:Children and Parents - Attributions, Attitudes and Agency.
  Sevtap Gurdal.
  Forskning om barn och om föräldraskap är två områden som har ändrat fokus de senaste decennierna. Från att ha haft ett vuxenperspektiv har forskningen alltmer kommit att intressera sig för barns tankar. Genom att tillskriva barnet ett agentskap så har forskningen om bland annat föräldraskap förändrats. I ett försök att bredda kunskapen om föräldraskap i olika länder startade projektet Parenting Across Cultures. Studierna i denna avhandling bygger på intervjuer från detta projekt.
 • Individuella behov och psykosocial hälsa hos dem som är utsatta för våld i nära relation

  Titel:Individual needs and psychosocial health among victims of intimate partner violence.
  Mariana Dufort.
  Våld i nära relationer kan medföra livslånga konsekvenser för hälsan och sociala svårigheter för dem som drabbas. I denna avhandling fördjupas förståelsen för hur individ- och sammanhangsfaktorer påverkar social och psykologisk hälsa hos offren för våldet.
 • Vad är mindfulness och vilken betydelse kan det ha för äldres möjligheter att leva ett meningsfullt liv?

  Titel:Conceptualizing and contextualizing mindfulness: New and critical perspectives.
  Håkan Nilsson.
  Mindfulness har en historia och en teoretisk bakgrund i österländsk buddhism, men används också i nutid med en västerländsk förståelse för begreppet. Avhandlingsförfattaren undersöker detta, men också om äldres möjligheter att leva mer meningsfulla liv med hjälp av mindfulness.
 • Hälsa och prestation i kontorslandskap

  Titel:Office type, performance and well-being: A study of how personality and work tasks interact with contemporary office environments and ways of working.
  Aram Seddigh.
  Denna avhandling undersöker om kontorstyp påverkar de anställdas hälsa och prestation, samt om effekten av kontorstyp varierar beroende på de anställdas personlighet och typ av arbetsuppgifter.
 • Stöd och copingstrategier vid kronisk hjärtsjukdom

  Titel:Coping and emotional well-being in patients with chronic heart failure.
  Catarina Nahlén Bose.
  Kronisk hjärtsjukdom är ett allvarligt tillstånd som ökar risken för dålig livskvalitet, men även ångest och depression vilket leder till ökad risk för att åter hamna på sjukhus och för dödsfall. Trots detta finns de psykosociala faktorerna sällan med i behandling och omvårdnad. I denna studie undersöks patienters copingstrategier, ett sätt att mäta användandet av strategier och en utvärdering av en psykoedukativ intervention för patienter med kronisk hjärtsjukdom.
 • Kvalitet i skyddade boenden

  Titel:Kvalitet i skyddade boenden.
  Socialstyrelsen.
  Socialstyrelsen har mätt kvaliteten i landets skyddade boenden för personer som utsatts för våld eller hot i en nära relation. Resultaten i rapporten visar på hur väl de skyddade boendena uppfyller de krav som anges i lagar, föreskrifter och allmänna råd.
 • Ökat antal drogrelaterade dödsfall

  Titel:Dödsorsaker 2014 – Causes of Death 2014.
  Socialstyrelsen.
  Antalet drogrelaterade dödsfall som rapporteras in till Socialstyrelsens dödsorsaksregister har det senaste året ökat kraftigt både bland kvinnor och män.
 • Sämre hälsa hos vårdande anhörig

  Titel:Coping as a caregiver: A question of strain and its consequences on life satisfaction and health-related quality of life.
  Beth Dahlrup, Henrik Ekström, Eva Nordell och Sölve Elmståhl.
  Var fjärde person i Sverige över 55 år är vårdare av anhörig och mer än var tredje av dessa anhörigvårdare upplever en så pass hög belastning att det försämrar deras egen livskvalitet och livstillfredställelse. Ny forskning i geriatrik vid Lunds universitet pekar mot stödåtgärder för en utsatt grupp.
 • Kognitiv förmåga och aktivitetsersättning

  Titel:Kognitiv förmåga och aktivitetsersättning.
  Inspektionen för socialförsäkringen.
  Under de senaste två decennierna har andelen unga med aktivitetsersättning ökat i Sverige, liksom i många andra europeiska länder. Både kognitiv förmåga och utbildningsnivå har visat sig vara av stor betydelse för att få aktivitetsersättning.
 • Bedömningar av arbetsförmågan inte enhetlig hos Försäkringskassan

  Titel:Aktivitetsförmågeutredningar (AFU).
  Inspektionen för socialförsäkringen.
  Försäkringskassans hantering av ärenden där personer har genomgått en så kallad aktivitetsförmågeutredning är inte enhetlig, visar en granskning som Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) har gjort på uppdrag av regeringen. Försäkringskassan behöver öka kvaliteten i bedömningarna av arbetsförmågan och rätten till ersättning från sjukförsäkringen.
 • Val av metod vid självmordsförsök speglar risk för fullbordat självmord

  Titel:Suicide after previous non-fatal self-harm: National cohort study 2000 - 2008.
  Bo Runeson, Axel Haglund, Paul Lichtenstein och Dag Tidemalm.
  Risken för fullbordade självmord är hög hos personer med ett självmordsförsök bakom sig, särskilt kort tid efter försöket. Nu har forskare vid Karolinska Institutet i en studie visat hur valet av metod vid försöket spelar roll för risken att senare fullfölja självmordet. Även vissa psykiatriska diagnoser innebär en ökad risk.
 • Ökad risk för psykisk ohälsa bland dem som överlevde tsunamin

  Titel:Psychiatric disorders and suicide attempts in Swedish survivors of the 2004 southeast Asia tsunami: a 5 year matched cohort study.
  Dr Filip K Arnberg, Ragnhildur Gudmundsdóttir, Agnieszka Butwicka, Fang Fang, Paul Lichtenstein, Christina M Hultman och Unnur A Valdimarsdóttir.
  Svenskar som var med om tsunamin 2004 får oftare psykiatriska diagnoser och självmordsförsök är vanligare i gruppen än bland befolkningen i stort, enligt en svensk studie.
 • Organisera för möjligheten till ett sexuellt liv för funktionshindrade

  Titel:Risky business? Organizing sexual facilitation in Swedish personal assistance services.
  Julia Bahner.
  Två decenniers funktionshinderforskning har betonat att man behöver lägga större vikt vid funktionshindrades sexualitet. Trots detta har inte mycket hänt. I denna artikel studeras hur assistansverksamheten kan underlätta funktionshindrades sexualitet.
 • En av fem unga mår fortfarande dåligt efter fetmakirurgi

  Titel:Two-year trends in psychological outcomes after gastric bypass in adolescents with severe obesity.
  Kajsa Järvholm, Jan Karlsson, Torsten Olbers, Markku Peltonen, Claude Marcus, Jovanna Dahlgren, Eva Gronowitz, Per Johnsson och Carl-Erik Flodmark.
  De flesta ungdomar som genomgått en gastic bypassoperation mår psykiskt bättre, samtidigt som cirka 20 procent hade depressionssymtom, visar en ny studie från Lund.
 • Arbete eller sysselsättning?

  Titel:Arbete eller sysselsättning?.
  Charlotte Fagerstedt.
  De studerade verksamheterna som finns i sex kommuner har utvecklats åt skilda håll. Trots samma ledord, styrdokument och lagstiftning så skiljer sig verksamheterna åt.
Annat om Behandlingsarbete
 • Barns och föräldrars befogenheter, attityder och agentskap

  Titel:Children and Parents - Attributions, Attitudes and Agency.
  Sevtap Gurdal.
  Forskning om barn och om föräldraskap är två områden som har ändrat fokus de senaste decennierna. Från att ha haft ett vuxenperspektiv har forskningen alltmer kommit att intressera sig för barns tankar. Genom att tillskriva barnet ett agentskap så har forskningen om bland annat föräldraskap förändrats. I ett försök att bredda kunskapen om föräldraskap i olika länder startade projektet Parenting Across Cultures. Studierna i denna avhandling bygger på intervjuer från detta projekt.
 • Individuella behov och psykosocial hälsa hos dem som är utsatta för våld i nära relation

  Titel:Individual needs and psychosocial health among victims of intimate partner violence.
  Mariana Dufort.
  Våld i nära relationer kan medföra livslånga konsekvenser för hälsan och sociala svårigheter för dem som drabbas. I denna avhandling fördjupas förståelsen för hur individ- och sammanhangsfaktorer påverkar social och psykologisk hälsa hos offren för våldet.
 • Vad är mindfulness och vilken betydelse kan det ha för äldres möjligheter att leva ett meningsfullt liv?

  Titel:Conceptualizing and contextualizing mindfulness: New and critical perspectives.
  Håkan Nilsson.
  Mindfulness har en historia och en teoretisk bakgrund i österländsk buddhism, men används också i nutid med en västerländsk förståelse för begreppet. Avhandlingsförfattaren undersöker detta, men också om äldres möjligheter att leva mer meningsfulla liv med hjälp av mindfulness.
 • Hälsa och prestation i kontorslandskap

  Titel:Office type, performance and well-being: A study of how personality and work tasks interact with contemporary office environments and ways of working.
  Aram Seddigh.
  Denna avhandling undersöker om kontorstyp påverkar de anställdas hälsa och prestation, samt om effekten av kontorstyp varierar beroende på de anställdas personlighet och typ av arbetsuppgifter.
 • Stöd och copingstrategier vid kronisk hjärtsjukdom

  Titel:Coping and emotional well-being in patients with chronic heart failure.
  Catarina Nahlén Bose.
  Kronisk hjärtsjukdom är ett allvarligt tillstånd som ökar risken för dålig livskvalitet, men även ångest och depression vilket leder till ökad risk för att åter hamna på sjukhus och för dödsfall. Trots detta finns de psykosociala faktorerna sällan med i behandling och omvårdnad. I denna studie undersöks patienters copingstrategier, ett sätt att mäta användandet av strategier och en utvärdering av en psykoedukativ intervention för patienter med kronisk hjärtsjukdom.
 • Kvalitet i skyddade boenden

  Titel:Kvalitet i skyddade boenden.
  Socialstyrelsen.
  Socialstyrelsen har mätt kvaliteten i landets skyddade boenden för personer som utsatts för våld eller hot i en nära relation. Resultaten i rapporten visar på hur väl de skyddade boendena uppfyller de krav som anges i lagar, föreskrifter och allmänna råd.
 • Ökat antal drogrelaterade dödsfall

  Titel:Dödsorsaker 2014 – Causes of Death 2014.
  Socialstyrelsen.
  Antalet drogrelaterade dödsfall som rapporteras in till Socialstyrelsens dödsorsaksregister har det senaste året ökat kraftigt både bland kvinnor och män.
 • Sämre hälsa hos vårdande anhörig

  Titel:Coping as a caregiver: A question of strain and its consequences on life satisfaction and health-related quality of life.
  Beth Dahlrup, Henrik Ekström, Eva Nordell och Sölve Elmståhl.
  Var fjärde person i Sverige över 55 år är vårdare av anhörig och mer än var tredje av dessa anhörigvårdare upplever en så pass hög belastning att det försämrar deras egen livskvalitet och livstillfredställelse. Ny forskning i geriatrik vid Lunds universitet pekar mot stödåtgärder för en utsatt grupp.
 • Kognitiv förmåga och aktivitetsersättning

  Titel:Kognitiv förmåga och aktivitetsersättning.
  Inspektionen för socialförsäkringen.
  Under de senaste två decennierna har andelen unga med aktivitetsersättning ökat i Sverige, liksom i många andra europeiska länder. Både kognitiv förmåga och utbildningsnivå har visat sig vara av stor betydelse för att få aktivitetsersättning.
 • Bedömningar av arbetsförmågan inte enhetlig hos Försäkringskassan

  Titel:Aktivitetsförmågeutredningar (AFU).
  Inspektionen för socialförsäkringen.
  Försäkringskassans hantering av ärenden där personer har genomgått en så kallad aktivitetsförmågeutredning är inte enhetlig, visar en granskning som Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) har gjort på uppdrag av regeringen. Försäkringskassan behöver öka kvaliteten i bedömningarna av arbetsförmågan och rätten till ersättning från sjukförsäkringen.

Välkommen

SocialVetenskap.se presenterar massor av ny forskning om socialt arbete här på sidan och i vårt nyhetsbrev! Välkommen att följa den ständigt pågående uppdateringen och att söka på "ditt" ämne i biblioteket. Vi tipsar också om kurser på avancerad nivå i socialt arbete.

Allt gott!
Kristina Granath


SocialVetenskaps nyhetsbrev kommer ut en gång i månaden. 

Copyright SocialVetenskap 2012

ADHD, DAMP, ADD Alkohol Anhöriga Arbeta med socialt arbete Arbete med familjer Arbete och sysselsättning Arbetslöshet Arbetsmarknad Arbetsmarknadsåtgärder Autism o asperger Barn Barn och unga Barn och ungdom Barns villkor Behandlingsarbete Behandlingsverksamheter mm Biståndsbedömning Boende Brottsoffer Brukarinflytande Demens Depression & manodepressivitet Droger Drogpolitik Ekonomi Etik Faktorer bakom sjukfrånvaro Familjehem Familjerätt Funktionshinder Förebygga kriminalitet Förebyggande arbete Förskola och skola Försörjningsstöd Föräldrar och barn Föräldraskap Genus - jämställdhet Hemlöshet Idébaserat och frivilligt socialt arbete Institutionsplacering Integration Invandrarbakgrund Invandrarkvinnor Kriminalitet Kunskapsbaserad socialtjänst Kvalitet & utvärdering Leva med sjukdom Metoder Migration Missbruk i familjen Misshandel Misshandel i familjen Narkotika Placerade barn Professionfrågor Psykisk hälsa Psykisk ohälsa och brott Psykossjukdomar Rasism och diskriminering Rehabilitering Relationer och kön Samverkan Sex och samlevnad Sexuella övergrepp Sjukdom & arbetsskada Självskada och suicid Skola Socialförsäkringssystemet Socialpolitik Socialtjänsten Spelberoende Stress och utbrändhet Tillsyn över socialtjänsten Ungdomar Utbildning Utlandsfödda på arbetsmarknaden Utredning och insats Utsatta bostadsområden Vad påverkar arbetslöshet Vad påverkar kriminalitet Våld i nära relationer Äldre Ätstörningar Övrigt