Kategori: Behandlingsarbete
19 oktober, 2007

Om kvinnor, prostitution, metadon- och Subutexbehandling

Titel:Navet - Om kvinnor, prostitution, metadon- och Subutexbehandling.
Leili Laanemets.
Navet är en öppenvårdsmottagning för kvinnor involverade i prostitution och med ett heroinmissbruk. Avsikten med Navet var underlätta för kvinnorna att komma in och stanna kvar i underhållsbehandling. Vården skulle ske på kvinnornas villkor och efter deras individuella behov. Denna rapport är en redovisning av utvärderingen.


Forskningsnyheter
 • Framgångsfaktorer för effektiva arbetsmarknadsprojekt

  Titel:Framgångsfaktorer för effektiva arbetsmarknadsprojekt. En jämförande studie av femton socialfondsprojekt..
  Clara Lindblom.
  Kommunerna har i decennier haft ett betydande ansvar för genomförandet av arbetsmarknadspolitiken. Kunskapen om de lokala arbetsmarknadspolitiska insatserna är dock begränsad. Under perioden 2007–2013 beviljade Europeiska Socialfonden medel till ett stort antal arbetsmarknadsprojekt, varav de flesta drevs av lokala aktörer. I denna rapport presenteras en studie om femton lokala arbetsmarknadsprojekt som finansierats med socialfondsstöd.
 • Skolor för elever i behov av särskilt stöd ökar

  Titel:Redovisning av uppdrag om fristående skolor för elever i behov av särskilt stöd eller anpassad utbildning.
  Skolverket.
  Antalet fristående skolor som enbart tar emot elever i behov av särskilt stöd ökar. I Skolverkets kartläggning uppger hälften av skolorna att de bildades år 2006 eller senare. Drygt hälften av skolorna ligger i Stockholmsregionen. Möjligheten att gå i en av dessa skolor varierar därmed i praktiken stort beroende på var i landet du bor.
 • Allt fler arbetslösa och sjukskrivna behöver försörjningsstöd

  Titel:Försörjningsstödstagare Riket 2013: .
  Akademikerförbundet SSR.
  För svag välfärd är den snabbast växande orsaken till att allt fler behöver försörjningsstöd. Arbetslösa, sjuka och föräldralediga som inte klarar sig på ersättningen från trygghetsystemen har ökat med elva procent på ett år. Det visar en genomgång av Akademikerförbundet SSR. Över hälften av alla med försörjningsstöd är arbetslösa, sjukskrivna och föräldralediga som inte klarar sig på ersättningen från trygghetssystemen, eller inte får någon ersättning alls. – Vi ser ett välfärdssystem som är för svagt och måste lagas, säger förbundsordförande Heike Erkers.
 • Om det sociala gränssnittet i risk- och krishantering mellan kommunen och funktionshindrade

  Titel:Tillit i samhällsskyddets organisation: Om det sociala gränssnittet i risk- och krishantering mellan kommunen och funktionshindrade.
  Jörgen Sparf.
  Systemet för samhällsskydd och beredskap i Sverige har sedan 1990-talet genomgått en rad förändringar gällande juridik, organisering och ansvar. Framför allt har kommunernas ansvar inom området ökat och systemet har kommit att bli mer beroende av aktörer i lokalsamhället. Dessutom har den enskilde individen fått ett ökat ansvar.    
 • Hur kan man rusta och motivera nyutexaminerade socionomer för arbete inom socialtjänsten?

  Titel:Att rusta socionomer - Utvärdering av pilotprojektet Teoretisk och Praktisk Yrkesintroduktion (TPY) för socionomer i Göteborgs Stad.
  Karin Kullberg.

  Många socionomer startar sin karriär med att arbeta med myndighetsutövning inom socialtjänsten men de flesta söker sig vidare under karriärens gång.

  Detta är bakgrunden till att Göteborgs Stad beslutade sig för att genomföra pilotprojektet Teoretisk och Praktisk Yrkesintroduktion för socionomer i Göteborgs Stad (TPY)

 • Cannabis, schizofreni och andra psykoser: longitudinell studie av värnpliktiga

  Titel:Cannabis, schizophrenia and other psychoses : longitudinal studies on Swedish conscripts.
  Manrique-Garcia, Edison.
  Det verkar som om sambandet mellan cannabis och schizofreni kan vara starkare än den mellan cannabis och andra psykiska sjukdomar som t.ex. korta psykoser och depression. Våra resultat tyder på att tillståndet och prognosen av schizofrenin kan vara allvarligare för cannabisanvändare än schizofrenipatienter i allmänhet. Individer med en historia av tungt cannabismissbruk löper större risk för långvariga psykotiska effekter samt för tidig död jämfört med icke-användare.
 • Människorättsperspektiv problematiserar funktionshinder

  Titel:Which Entitlements and for Whom? The Convention on the Rights of Persons with Disabilities and its Ideological Antecedents.
  Anna Bruce.
  De mänskliga rättigheterna är viktiga även för personer med funktionsnedsättning. Där ingår rätten till hälsa. Det är viktigt att denna individens rätt till hälsa inte kommer bort i synen på funktionshinder som något som uppstår i samhället.
 • Tid för vårdande möten – om patientperspektivet

  Titel:Tid för vårdande möten : att vidmakthålla och utveckla vårdandet med patientperspektivet i fokus.
  Elisabeth Lindberg.
  Att vidmakthålla och utveckla patientperspektivet är i dagens tidspressade sjukhusvård en utmaning. – Jag har intervjuat patienter och sjuksköterskor som deltagit vid dessa teammöten med patientnärvaro. Resultatet visar att teammötet inte bara är ett tillfälle för planering av vården, utan också kan bli ett känslosamt möte där existentiella dimensioner behöver få utrymme. Patienterna behöver sjuksköterskans vägledning innan, under och efter teammötet, fortsätter Elisabeth Lindberg.
 • Institutionalisering på hemmaplan: En idés resa i den sociala barnavården

  Titel:Institutionalisering på hemmaplan: En idés resa i den sociala barnavården.
  Thorbjörn Ahlgren.

  Thorbjörn Ahlgren visar hur handlingsfrihet hos starka professionsaktörer i den sociala barnavården, bidrar till att behandling på hemmaplan kan ses som ett alternativ till institutionsvård oavsett om resultaten är framgångsrika. I fokus för avhandling är framväxten av öppenvård – insatser som erbjuds barn och unga i deras närmiljö och medan de bor hemma.

 • Utvärdering av ett hälsofrämjande projekt för vuxna utvecklingsstörda

  Titel:Health promotion for adults with intellectual disabilities: Evaluation of a multi-component intervention in community residences.
  Helena Bergström.
  Personer med utvecklingsstörning har en ökad risk för ohälsa, delvis på grund av låg fysisk aktivitet och en obalanserad kostDet övergripande syftet med denna avhandling var att utvärdera effekterna av nya hälsoingripande riktlinjer till både personal och boende samt att beskriva positiva och negativa aspekter i genomförandeprocessen. En positiv interventionseffekt hittades på fysisk aktivitet, med en genomsnittlig ökning på 1 608 steg / dag bland deltagarna i interventionsgruppen. De utvecklingsstörda bedömde också att arbetsrutinerna gick bättre.
 • Medkänslans kollaps

  Titel:Compassion Fade: Affect and charity are greatest for a single child in need.
  Daniel Västfjäll, Paul Slovic, Marcus Mayorga och Ellen Peters .
  Ju fler som vädjar till vår medkänsla, desto mer kallsinniga blir vi. Viljan att ge är starkast till en enskild individ. Nu kartläggs de fysiologiska mekanismerna bakom det här beteendet. Daniel Västfjäll, professor i psykologi vid Linköpings universitet, undersöker tillsammans med forskarkollegor i Oregon, USA, mekanismer för mänskligt beslutsfattande.
 • Statistik över försörjningshinder och ändamål med ekonomiskt bistånd 2013

  Titel:Statistik över försörjningshinder och ändamål med ekonomiskt bistånd 2013 .
  Socialstyrelsen.
  Rapporten innehåller uppgifter om orsak till behovet av ekonomiskt bistånd under 2013 samt vilka behov en utbetalning tillgodoser. Syftet är att ge kunskapsunderlag för uppföljning, styrning och utveckling.
 • Normalitetens gränser: En fokusgruppstudie om alkoholkultur(er), genus- och åldersskapande

  Titel:Normalitetens gränser: En fokusgruppstudie om alkoholkultur(er), genus- och åldersskapande.
  Josefin Bernhardsson.

  Kvinnors och mäns drickande omgärdas av starka genusnormer. Kvinnor förväntas vara ansvarstagande och män antas testa gränser. Män är därmed tillåtna att göra bort sig och förlora kontroll i högre utsträckning än kvinnor. Det visar en ny avhandling i sociologi vid Stockholms universitet.

 • Innovationer inom kommunala välfärdstjänster

  Titel:Innovation in Municipal Welfare Services.
  Thomas Wihlman.
  Denna avhandling undersöker, analyserar och diskuterar innovationsinsatser och användning och förståelse av innovationsbegreppet och tillhörande policy inom kommunala välfärdstjänster. Det finns två huvudteman i studien, policy och praxis. Dessutom gjordes en analys av tillhörande styrdokument på både nationell och lokal nivå gjort. Resultaten visar skillnader mellan ledningsnivåerna i synen på innovationerna och vad som uppnåddes.
 • Förbättrad kognitiv beteendeterapi vid behandling av tvångssyndrom

  Titel:Enhancing cognitive-behavior therapy in the treatment of obsessive-compulsive disorder.
  Erik Andersson.
  Avhandlingen visade att internetbaserad kognitiv beteendeterapi (KBT) är effektivt för administrering av KBT vid tvångssyndrom. Kognitiva interventioner i internetbaserad KBT kan påverka tvångsövertygelser, och spela en roll i senare symptomreduktion. Det kan finnas positiva effekter av att lägga till en booster till internetbaserad KBT, men det finns inga tecken på att medicinen D-Cycloserin ger någon ytterligare förbättring.
Annat om Behandlingsarbete
 • Framgångsfaktorer för effektiva arbetsmarknadsprojekt

  Titel:Framgångsfaktorer för effektiva arbetsmarknadsprojekt. En jämförande studie av femton socialfondsprojekt..
  Clara Lindblom.
  Kommunerna har i decennier haft ett betydande ansvar för genomförandet av arbetsmarknadspolitiken. Kunskapen om de lokala arbetsmarknadspolitiska insatserna är dock begränsad. Under perioden 2007–2013 beviljade Europeiska Socialfonden medel till ett stort antal arbetsmarknadsprojekt, varav de flesta drevs av lokala aktörer. I denna rapport presenteras en studie om femton lokala arbetsmarknadsprojekt som finansierats med socialfondsstöd.
 • Skolor för elever i behov av särskilt stöd ökar

  Titel:Redovisning av uppdrag om fristående skolor för elever i behov av särskilt stöd eller anpassad utbildning.
  Skolverket.
  Antalet fristående skolor som enbart tar emot elever i behov av särskilt stöd ökar. I Skolverkets kartläggning uppger hälften av skolorna att de bildades år 2006 eller senare. Drygt hälften av skolorna ligger i Stockholmsregionen. Möjligheten att gå i en av dessa skolor varierar därmed i praktiken stort beroende på var i landet du bor.
 • Allt fler arbetslösa och sjukskrivna behöver försörjningsstöd

  Titel:Försörjningsstödstagare Riket 2013: .
  Akademikerförbundet SSR.
  För svag välfärd är den snabbast växande orsaken till att allt fler behöver försörjningsstöd. Arbetslösa, sjuka och föräldralediga som inte klarar sig på ersättningen från trygghetsystemen har ökat med elva procent på ett år. Det visar en genomgång av Akademikerförbundet SSR. Över hälften av alla med försörjningsstöd är arbetslösa, sjukskrivna och föräldralediga som inte klarar sig på ersättningen från trygghetssystemen, eller inte får någon ersättning alls. – Vi ser ett välfärdssystem som är för svagt och måste lagas, säger förbundsordförande Heike Erkers.
 • Om det sociala gränssnittet i risk- och krishantering mellan kommunen och funktionshindrade

  Titel:Tillit i samhällsskyddets organisation: Om det sociala gränssnittet i risk- och krishantering mellan kommunen och funktionshindrade.
  Jörgen Sparf.
  Systemet för samhällsskydd och beredskap i Sverige har sedan 1990-talet genomgått en rad förändringar gällande juridik, organisering och ansvar. Framför allt har kommunernas ansvar inom området ökat och systemet har kommit att bli mer beroende av aktörer i lokalsamhället. Dessutom har den enskilde individen fått ett ökat ansvar.    
 • Hur kan man rusta och motivera nyutexaminerade socionomer för arbete inom socialtjänsten?

  Titel:Att rusta socionomer - Utvärdering av pilotprojektet Teoretisk och Praktisk Yrkesintroduktion (TPY) för socionomer i Göteborgs Stad.
  Karin Kullberg.

  Många socionomer startar sin karriär med att arbeta med myndighetsutövning inom socialtjänsten men de flesta söker sig vidare under karriärens gång.

  Detta är bakgrunden till att Göteborgs Stad beslutade sig för att genomföra pilotprojektet Teoretisk och Praktisk Yrkesintroduktion för socionomer i Göteborgs Stad (TPY)

 • Cannabis, schizofreni och andra psykoser: longitudinell studie av värnpliktiga

  Titel:Cannabis, schizophrenia and other psychoses : longitudinal studies on Swedish conscripts.
  Manrique-Garcia, Edison.
  Det verkar som om sambandet mellan cannabis och schizofreni kan vara starkare än den mellan cannabis och andra psykiska sjukdomar som t.ex. korta psykoser och depression. Våra resultat tyder på att tillståndet och prognosen av schizofrenin kan vara allvarligare för cannabisanvändare än schizofrenipatienter i allmänhet. Individer med en historia av tungt cannabismissbruk löper större risk för långvariga psykotiska effekter samt för tidig död jämfört med icke-användare.
 • Människorättsperspektiv problematiserar funktionshinder

  Titel:Which Entitlements and for Whom? The Convention on the Rights of Persons with Disabilities and its Ideological Antecedents.
  Anna Bruce.
  De mänskliga rättigheterna är viktiga även för personer med funktionsnedsättning. Där ingår rätten till hälsa. Det är viktigt att denna individens rätt till hälsa inte kommer bort i synen på funktionshinder som något som uppstår i samhället.
 • Tid för vårdande möten – om patientperspektivet

  Titel:Tid för vårdande möten : att vidmakthålla och utveckla vårdandet med patientperspektivet i fokus.
  Elisabeth Lindberg.
  Att vidmakthålla och utveckla patientperspektivet är i dagens tidspressade sjukhusvård en utmaning. – Jag har intervjuat patienter och sjuksköterskor som deltagit vid dessa teammöten med patientnärvaro. Resultatet visar att teammötet inte bara är ett tillfälle för planering av vården, utan också kan bli ett känslosamt möte där existentiella dimensioner behöver få utrymme. Patienterna behöver sjuksköterskans vägledning innan, under och efter teammötet, fortsätter Elisabeth Lindberg.
 • Institutionalisering på hemmaplan: En idés resa i den sociala barnavården

  Titel:Institutionalisering på hemmaplan: En idés resa i den sociala barnavården.
  Thorbjörn Ahlgren.

  Thorbjörn Ahlgren visar hur handlingsfrihet hos starka professionsaktörer i den sociala barnavården, bidrar till att behandling på hemmaplan kan ses som ett alternativ till institutionsvård oavsett om resultaten är framgångsrika. I fokus för avhandling är framväxten av öppenvård – insatser som erbjuds barn och unga i deras närmiljö och medan de bor hemma.

 • Utvärdering av ett hälsofrämjande projekt för vuxna utvecklingsstörda

  Titel:Health promotion for adults with intellectual disabilities: Evaluation of a multi-component intervention in community residences.
  Helena Bergström.
  Personer med utvecklingsstörning har en ökad risk för ohälsa, delvis på grund av låg fysisk aktivitet och en obalanserad kostDet övergripande syftet med denna avhandling var att utvärdera effekterna av nya hälsoingripande riktlinjer till både personal och boende samt att beskriva positiva och negativa aspekter i genomförandeprocessen. En positiv interventionseffekt hittades på fysisk aktivitet, med en genomsnittlig ökning på 1 608 steg / dag bland deltagarna i interventionsgruppen. De utvecklingsstörda bedömde också att arbetsrutinerna gick bättre.

Välkommen

SocialVetenskap.se presenterar massor av ny forskning om socialt arbete här på sidan och i vårt nyhetsbrev! Välkommen att följa den ständigt pågående uppdateringen och att söka på "ditt" ämne i biblioteket. Vi tipsar också om kurser på avancerad nivå i socialt arbete.

Allt gott!
Kristina Granath


SocialVetenskaps nyhetsbrev kommer ut en gång i månaden.