Kategori: Behandlingsarbete
19 oktober, 2007

Om kvinnor, prostitution, metadon- och Subutexbehandling

Titel:Navet - Om kvinnor, prostitution, metadon- och Subutexbehandling.
Leili Laanemets.
Navet är en öppenvårdsmottagning för kvinnor involverade i prostitution och med ett heroinmissbruk. Avsikten med Navet var underlätta för kvinnorna att komma in och stanna kvar i underhållsbehandling. Vården skulle ske på kvinnornas villkor och efter deras individuella behov. Denna rapport är en redovisning av utvärderingen.


Forskningsnyheter
 • Utsatthetens röster – om ungdomar i samhällsvård

  Titel:Utsatthetens röster.
  Zulmir Becevic.
  Den här avhandlingen handlar om ungdomar i samhällsvård och deras livsberättelser, om erfarenheter av att växa upp under kaotiska livsvillkor som karaktäriseras av psykiska problem, trasiga relationer, och andra former av social utsatthet. Syftet är att undersöka hur ungdomar som är placerade i samhällsvård använder sina erfarenheter för att skapa mening och sammanhang kring sig själva och sina liv.
 • Att förlora ett barn i självmord

  Titel:Suicide in the family : towards improved care of bereaved parents and siblings.
  Rossana Pettersén.
  Att förlora ett barn i självmord är en överväldigande upplevelse som ökar risken för negativa hälsoeffekter för sörjande föräldrar och syskon, såsom långvarig psykiatrisk sjuklighet och ökad risk för förtida dödlighet, inklusive självmord. Trots deras behov och den ökade risken för sorg svårigheter relaterade till sorgen, är kunskapen om vilken vård som är effektiv för att förebygga svårigheter begränsad och det saknas populationsbaserade studier som undersöker detta. Det främsta syftet med dessa studier är att förbättra den professionella vården av suiciddrabbade föräldrar och syskon genom att utforska några intresseområden som kan ses som ett första steg mot detta mål.
 • Nka publicerar kunskapsöversikten – Anhöriga till vuxna personer med psykisk ohälsa

  Titel:Anhöriga till vuxna personer med psykisk ohälsa: En kunskapsöversikt om betydelsen av stöd.
  Mats Ewertzon.
  Att vara anhörig till en person med psykisk ohälsa kan vara förenat med omfattande svårigheter, men också med empati och kärlek till att vilja hjälpa och stödja sin närstående. Syftet med kunskapsöversikten är att presentera exempel på stödjande insatser för vuxna anhöriga (18 år eller äldre), till vuxna personer (18 år eller äldre) med psykisk ohälsa och den dokumenterade betydelse och/eller effekt som stödet kan ha för anhöriga.
 • Studie om implementering av psykosociala insatser vid schizofreni

  Titel:Implementeringen av nationella riktlinjer för psykosociala insatser vi schizofreni - exemplen IPS och ACT.
  Urban Markström, Ulrika Bejerholm, Bengt Svensson & Magnus Bergmark.
  År 2011 publicerade Socialstyrelsen nationella riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni. Två av de integrerade modeller som starkast rekommenderades var Individual Placement and Support (IPS) och Assertive Community Treatment (ACT). I den här rapporten studeras i vilken omfattning och med vilka resultat som ACT och IPS kan implementeras i en svensk välfärdskontext, samt vilka omständigheter som haft betydelse för process och resultat.
 • Orättvis behandling på jobbet kan göra dig sjuk

  Titel:Processes of organizational justice: Insights into the perception and enactment of justice.
  Constanze Eib.
  Hur du upplever dig behandlad på jobbet påverkar din hälsa. Det visar en ny avhandling i psykologi från Stockholms universitet. Forskning har tidigare visat att de som upplever sig orättvist behandlade arbetar mindre, kommer senare till jobbet och är mer beredda att byta jobb. Ny forskning visar att rättviseupplevelser även påverkar anställdas hälsa och välbefinnande.
 • Rätten till transport i vardagslivet för människor med funktionsnedsättningar

  Titel:Out and About in the Welfare State – the Right to Transport in Everyday Life for People with Disabilities in Swedish, Danish and Norwegian Law.
  Andreas Pettersson.
  Finns det skyldigheter och rättigheter i förhållandet mellan samhället och individen? I denna avhandling belyses det perspektivet i svensk, dansk och norsk kontext utifrån rättigheter som för funktionshindrades rätt till att köra bil, rätt till färdtjänst och ersättning för ökade kostnader för transport.
 • Graviditeter oroar ungdomar mer än könssjukdomar

  Titel:Ungdomar och sexualitet 2014/2015.
  Folkhälsomyndigheten i samarbete med Ungdomsbarometern.
  Ungdomar är mer oroade för oönskade graviditeter än för att få sexuellt överförda infektioner. Det framkommer i en ny rapport från Folkhälsomyndigheten om ungas hälsa och sexualitet.
 • Hur kan vården och omsorgen möta behoven hos äldre migranter?

  Titel:Sociala nätverk och nätverksskapande En intervjustudie med personer från västra Balkan och Finland.
  Hanna Mac Innes.
  Syftet med intervjustudien var att undersöka hur äldre migranter etablerar och upprätthåller sociala nätverk med ett särskilt fokus på vilka möjligheter och hinder de upplever när det gäller att skapa sociala nätverk samt hur de ser på det sociala nätverkets betydelse i framtiden.
 • Nio av tio kommuner erbjuder stöd till barn till missbrukare

  Titel:Fullständiga rättigheter. Om kommunernas stöd till barn som växer upp i familjer med missbruk.
  Helena Wannberg.
  Fler barn till missbrukare får hjälp i sin hemkommun. Det visar Junis årliga kommunrapport som släpps i dag. Men rapporten visar att det också finns skillnader mellan kommunerna.
 • Psykisk ohälsa, arbetsliv och sjukfrånvaro

  Titel:Psykisk ohälsa, arbetsliv och sjukfrånvaro.
  Eva Vingård.
  sykiska problem utgör nu den dominerande andelen av långtidssjukskrivningar, efter problem i rörelseorganen. Vilka typer av psykiska problem rör det sig om och vilka faktorer på arbetsplatsen påverkar risk för sjukskrivning? Vilka faktorer påverkar återgång i arbete efter sjukskrivning? Vad vet vi redan och vilka frågor behöver ytterligare granskning? Detta är några av de frågor som behandlas i denna kunskapsöversikt avseende sambanden mellan arbetsförhållanden, psykisk ohälsa och sjukskrivning.
 • Förbättrad vård för papperslösa

  Titel:Vård till papperslösa En uppföljning av lagen om vård till personer som vistas i Sverige utan tillstånd.
  Statskontoret.
  De flesta papperslösa i Sverige som söker vård erbjuds vård enligt den nya lagen från 2013, visar Statskontorets uppföljning. Det finns dock hinder i tillämpningen. Den vanligaste orsaken är bristande kunskaper bland vårdpersonal om vad lagen innebär.
 • Ojämn kompetens hos barnutredare

  Titel:Öppna jämförelser av social barn- och ungdomsvård.
  Socialstyrelsen.
  Kompetensen hos handläggare som utreder barn skiljer kraftigt i kommunerna, visar en ny uppföljning. Placerade barn missgynnas också i skolan då bara 55 procent får gymnasiebehörighet, jämfört med 88 procent bland övriga barn. ”Det är allvarligt. God utbildning är avgörande för att må bra och klara sig väl i livet”, säger utredaren Ann Johansson.
 • Funktionsnedsattas fritid som andras?

  Titel:En fritid som andra?.
  John Magnus Roos.
  I linje med tidigare internationell forskning tycks även svenskar med omfattande funktionsnedsättning exkluderas i sociala aktiviteter. Det är anmärkningsvärt att nästan var femte person med omfattande funktionsnedsättning umgåtts med vänner vid högst ett tillfälle under det senaste året. Den främsta förklaringen som vi funnit till varför människor med omfattande funktionsnedsättning inte umgås med vänner i den utsträckning de önskar är dåligt anpassade byggnader och lokaler.
 • Sexbrottslighet vanligare i vissa familjer

  Titel:Sexual offending runs in families: A 37-year nationwide study.
  Niklas Långström, Kelly M. Babchishin, Seena Fazel, Paul Lichtenstein & Thomas Frisell.
  Ny forskning från Karolinska Institutet visar att nära anhöriga till personer som dömts för sexuella övergrepp själva begår liknande brott oftare än kontrollpersoner, och att detta tycks bero på genetiska snarare än familjegemensamma miljöfaktorer. I studien ingår samtliga män som dömts för sexbrott i Sverige under 37 års tid.
 • Ny rapport om brukarinflytande inom Färdtjänsten

  Titel:Med brukaren som ordförande! En utvärdering av Färdtjänstnämndens råd för funktionshinderfrågor i Göteborgs Stad.
  Björn Wallermark.
  Hur fungerar brukarrådet? Kan brukarrepresentanterna påverka de politiska besluten och färdtjänstens service? Det är ett par av frågorna som FoU i Väst har studerat.
Annat om Behandlingsarbete
 • Utsatthetens röster – om ungdomar i samhällsvård

  Titel:Utsatthetens röster.
  Zulmir Becevic.
  Den här avhandlingen handlar om ungdomar i samhällsvård och deras livsberättelser, om erfarenheter av att växa upp under kaotiska livsvillkor som karaktäriseras av psykiska problem, trasiga relationer, och andra former av social utsatthet. Syftet är att undersöka hur ungdomar som är placerade i samhällsvård använder sina erfarenheter för att skapa mening och sammanhang kring sig själva och sina liv.
 • Att förlora ett barn i självmord

  Titel:Suicide in the family : towards improved care of bereaved parents and siblings.
  Rossana Pettersén.
  Att förlora ett barn i självmord är en överväldigande upplevelse som ökar risken för negativa hälsoeffekter för sörjande föräldrar och syskon, såsom långvarig psykiatrisk sjuklighet och ökad risk för förtida dödlighet, inklusive självmord. Trots deras behov och den ökade risken för sorg svårigheter relaterade till sorgen, är kunskapen om vilken vård som är effektiv för att förebygga svårigheter begränsad och det saknas populationsbaserade studier som undersöker detta. Det främsta syftet med dessa studier är att förbättra den professionella vården av suiciddrabbade föräldrar och syskon genom att utforska några intresseområden som kan ses som ett första steg mot detta mål.
 • Nka publicerar kunskapsöversikten – Anhöriga till vuxna personer med psykisk ohälsa

  Titel:Anhöriga till vuxna personer med psykisk ohälsa: En kunskapsöversikt om betydelsen av stöd.
  Mats Ewertzon.
  Att vara anhörig till en person med psykisk ohälsa kan vara förenat med omfattande svårigheter, men också med empati och kärlek till att vilja hjälpa och stödja sin närstående. Syftet med kunskapsöversikten är att presentera exempel på stödjande insatser för vuxna anhöriga (18 år eller äldre), till vuxna personer (18 år eller äldre) med psykisk ohälsa och den dokumenterade betydelse och/eller effekt som stödet kan ha för anhöriga.
 • Studie om implementering av psykosociala insatser vid schizofreni

  Titel:Implementeringen av nationella riktlinjer för psykosociala insatser vi schizofreni - exemplen IPS och ACT.
  Urban Markström, Ulrika Bejerholm, Bengt Svensson & Magnus Bergmark.
  År 2011 publicerade Socialstyrelsen nationella riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni. Två av de integrerade modeller som starkast rekommenderades var Individual Placement and Support (IPS) och Assertive Community Treatment (ACT). I den här rapporten studeras i vilken omfattning och med vilka resultat som ACT och IPS kan implementeras i en svensk välfärdskontext, samt vilka omständigheter som haft betydelse för process och resultat.
 • Orättvis behandling på jobbet kan göra dig sjuk

  Titel:Processes of organizational justice: Insights into the perception and enactment of justice.
  Constanze Eib.
  Hur du upplever dig behandlad på jobbet påverkar din hälsa. Det visar en ny avhandling i psykologi från Stockholms universitet. Forskning har tidigare visat att de som upplever sig orättvist behandlade arbetar mindre, kommer senare till jobbet och är mer beredda att byta jobb. Ny forskning visar att rättviseupplevelser även påverkar anställdas hälsa och välbefinnande.
 • Rätten till transport i vardagslivet för människor med funktionsnedsättningar

  Titel:Out and About in the Welfare State – the Right to Transport in Everyday Life for People with Disabilities in Swedish, Danish and Norwegian Law.
  Andreas Pettersson.
  Finns det skyldigheter och rättigheter i förhållandet mellan samhället och individen? I denna avhandling belyses det perspektivet i svensk, dansk och norsk kontext utifrån rättigheter som för funktionshindrades rätt till att köra bil, rätt till färdtjänst och ersättning för ökade kostnader för transport.
 • Graviditeter oroar ungdomar mer än könssjukdomar

  Titel:Ungdomar och sexualitet 2014/2015.
  Folkhälsomyndigheten i samarbete med Ungdomsbarometern.
  Ungdomar är mer oroade för oönskade graviditeter än för att få sexuellt överförda infektioner. Det framkommer i en ny rapport från Folkhälsomyndigheten om ungas hälsa och sexualitet.
 • Hur kan vården och omsorgen möta behoven hos äldre migranter?

  Titel:Sociala nätverk och nätverksskapande En intervjustudie med personer från västra Balkan och Finland.
  Hanna Mac Innes.
  Syftet med intervjustudien var att undersöka hur äldre migranter etablerar och upprätthåller sociala nätverk med ett särskilt fokus på vilka möjligheter och hinder de upplever när det gäller att skapa sociala nätverk samt hur de ser på det sociala nätverkets betydelse i framtiden.
 • Nio av tio kommuner erbjuder stöd till barn till missbrukare

  Titel:Fullständiga rättigheter. Om kommunernas stöd till barn som växer upp i familjer med missbruk.
  Helena Wannberg.
  Fler barn till missbrukare får hjälp i sin hemkommun. Det visar Junis årliga kommunrapport som släpps i dag. Men rapporten visar att det också finns skillnader mellan kommunerna.
 • Psykisk ohälsa, arbetsliv och sjukfrånvaro

  Titel:Psykisk ohälsa, arbetsliv och sjukfrånvaro.
  Eva Vingård.
  sykiska problem utgör nu den dominerande andelen av långtidssjukskrivningar, efter problem i rörelseorganen. Vilka typer av psykiska problem rör det sig om och vilka faktorer på arbetsplatsen påverkar risk för sjukskrivning? Vilka faktorer påverkar återgång i arbete efter sjukskrivning? Vad vet vi redan och vilka frågor behöver ytterligare granskning? Detta är några av de frågor som behandlas i denna kunskapsöversikt avseende sambanden mellan arbetsförhållanden, psykisk ohälsa och sjukskrivning.

Välkommen

SocialVetenskap.se presenterar massor av ny forskning om socialt arbete här på sidan och i vårt nyhetsbrev! Välkommen att följa den ständigt pågående uppdateringen och att söka på "ditt" ämne i biblioteket. Vi tipsar också om kurser på avancerad nivå i socialt arbete.

Allt gott!
Kristina Granath


SocialVetenskaps nyhetsbrev kommer ut en gång i månaden.