Kategori: Leva med sjukdom
29 maj, 2012

Multimodal utredning i primärvården ger färre sjuka

Titel:Improved Quality of Life, Working Ability, and Patient Satisfaction After a Pretreatment Multimodal Assessment Method in Patients With Mixed Chronic Muscular Pain: A Randomized-controlled Study.
Mats Rothman.
Utredning + behandling = bättre resultat. Att först undersöka patienter ordentligt innan de påbörjar multimodal behandling gör att patienterna känner sig mer omhändertagna, mår bättre och sjukfrånvaron minskar. Det visar en unik studie kring metoden på vårdcentraler i Landstinget Västmanland.


Forskningsnyheter
 • Konsekvenser av skolnedläggningar: En studie av barns och barnfamiljers vardagsliv i samband med skolnedläggningar i Ydre kommun

  Titel:Konsekvenser av skolnedläggningar: En studie av barns och barnfamiljers vardagsliv i samband med skolnedläggningar i Ydre kommun.
  Magdalena Cedering.
  Syftet med studien är att undersöka på vilket sätt nedläggningen av byskolor påverkar barns och barnfamiljers  vardagsliv och syn på lokalsamhälle, samt att analysera betydelsen av byskolor ur ett vardagsperspektiv. Hur påverkar skolnedläggningar barns och barnfamiljers sociala nätverk, rörelsemönster och fritidsaktiviteter?
 • Generationsöverföring av mottagande av ekonomiskt välfärdsstöd?

  Titel:Generationsöverföring av mottagande av ekonomiskt välfärdsstöd? En kunskapsöversikt.
  Cecilila Kaan.

  Den här kunskapsöversikten är en del av ett uppdrag som FoU i Väst/GR har fått i samband med ett projekt i stadsdelsförvaltningen Askim-Frölunda-Högsbo i Göteborgs Stad. Projektet bygger på ett antagande om att det är sannolikt att barn som växer upp i en miljö med arbetslösa föräldrar som tar emot ekonomiskt välfärdsstöd själva hamnar i en liknande situation som vuxna. Det är detta antagande som granskats i den här studien via en genomgång av tidigare forskningsresultat.

 • Upplevelser av palliativ vård i livets slutskede : ur närståendes synvinkel

  Titel:Upplevelser av palliativ vård i livets slutskede : ur närståendes synvinkel.
  Linn Kedja och Josefine Söderström.
  Närstående upplever brister i bemötande från hälso- och sjukvårdspersonal. De närstående upplever också känslomässigt lidande och vill vara närvarande både i vården av den palliativa patienten samt vid dödstillfället.
 • Trots hög ungdomsarbetslöshet är vägen till arbetsmarknaden inte så lång för de flesta unga

  Titel:En förlorad generation? Om ungas etablering på arbetsmarknaden.
  Mattias Engdahl och Anders Forslund.
  Arbetslösheten bland svenska ungdomar har under de senaste åren varit hög. En ny rapport från IFAU visar att många ungdomars väg in i arbetslivet trots detta är relativt problemfri. Unga med funktions­nedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga, utrikes födda och de som saknar fullständiga gymnasiebetyg har det svårare.
 • Ensamkommande barn som försvinner

  Titel:Nulägesanalys – ensamkommande barn som försvinner.
  Oxford Research.
  Enligt Migrationsverket avvek förra året ca 420 ensamkommande barn från sina boenden. Rapporten kartlägger vilka ensamkommande barn som avviker och varför de avviker, och presenterar ett antal rekommendationer för att förebygga att ensamkommande flyktingbarn försvinner, exempelvis anpassade boendeformer för utsatta barn, bättre och tillgängliga utbildningar för gode män och insatser för att förbereda barn på ett eventuellt avslagsbesked.
 • Matematikundervisningens betydelsefulla sekund

  Titel:Takt och hållning – en relationell studie om det oberäkneliga i matematikundervisningen.
  Ann-Louise Ljungblad.
  Lärares pedagogiska takt och hållning är avgörande i en lärare-elevrelation som vilar på respekt och tillit. En ny avhandling vid Göteborgs universitet synliggör detaljrikt hur detta sker mellan lärare och elev, något som varit ett outforskat område inom klassrumsforskningen.
 • Ny app ska hjälpa patienter med ledgångsreumatism till vardagsmotion

  Titel:Co-designing a mobile Internet service for self-management of physical activity in rheumatiod arthritis..
  Åsa Revenäs.
  Våren 2016 släpps den första versionen av mobilapplikationen tRAppen. Förhoppningen är att den ska ge patienter med ledgångsreumatism större möjlighet att ansvara för och påverka sin hälsa positivt.
 • Ett biopsykosocialt långtidsperspektiv på barns beteendeproblem – risk- och friskfaktorer

  Psykisk ohälsa är ett betydande problem i samhället. Trots detta finns kunskapsluckor om hur biologiska och miljömässiga faktorer samspelar vid utvecklingen av psykiska sjukdomar. Syftet med den föreliggande avhandlingen var att undersöka sambandet mellan biologiska, psykologiska och sociala faktorer, samt beteendeproblem i en födelsekohort av svenska barn.
 • Ofridstid: Fäders våld, staten och den separerande familjen

  Titel:Ofridstid: Fäders våld, staten och den separerande familjen.
  Linnéa Bruno.
  Avhandlingen handlar om ofridens villkor i välfärdsstaten. I fyra delstudier undersöks empiriskt professionella diskurser och praktik gällande fäders våld mot barn och mödrar. Dessa artiklars resultat bildar, tillsammans med en teoretisk fördjupning, en grund för en diskussion om ofridens praktik i relation till statens reglering av den separerande familjen. I fokus är inte intentionerna hos de professionella, utan de mönster av effekter som följer av praktiken.
 • Seniorers upplevelse av social och Internetbaserad arbetsterapeutisk intervention

  Titel:Promoting social activities and participation among seniors: exploring and evaluating social and Internet-based occupational therapy interventions.
  Ellinor Larsson.
  Syftet med avhandlingen är att öka kunskapen om hur Internetbaserade aktiviteter inverkar på seniorers delaktighet i samhället, hur seniorer upplever och påverkas av stödet från en social och Internetbaserad arbetsterapeutisk intervention, samt hur olika aspekter av denna intervention kan bidra till hälsosamt åldrande.
 • Aktivt åldrande – fysisk funktion, aktivitet, livskvalitet, social delaktighet och självförtroende

  Titel:Active Ageing a Path towards Ageing Well. Physical Functioning, Physical Activity, Falls Self-Efficacy and Social Participation in Community-Dwelling Elderly.
  Hadeel Halaweh.
  Denna avhandling består av fyra delarbeten som belyser viktiga faktorer för aktivt åldrande med fokus på fysisk funktion, fysisk aktivitet, livskvalitet, social delaktighet och upplevt självförtroende i att kunna undvika fall.
 • Ökat stöd till föräldrar ger hälsosammare barn

  Titel:Effectiveness of a universal parental support programme to promote health behaviours and prevent overweight and obesity in 6-year-old children in disadvantaged areas, the Healthy School Start Study II, a cluster-randomised controlled trial.
  G Nyberg, Å Norman, E Sundblom, Z Zeebari och LS Elinder.
  Barns matvanor kan förbättras till att bli mer hälsosamma om föräldrarna får rätt stöd, enligt en svensk studie genomförd vid Karolinska institutet.
 • Örebroavhandling först att granska effekt av föräldrastöd över tid

  Titel:Child prevention and group based parenting programs: effectiveness and implementation.
  Viveca Olofsson.

  Den förebyggande effekten håller över tid. Det visar Viveca Olofsson i sin doktorsavhandling i psykologi vid Örebro universitet. Hon har granskat fyra behandlingsprogram som vänder sig till föräldrar med utåtagerande barn. Alla visar sig ge likvärdiga resultat efter två år.

 • Träning vid demens gav bättre balans och minskat hjälpbehov

  Titel:Effects of a high-intensity functional exercise program on dependence in activities of daily living and balance in older adults with dementia.
  Annika Toots, Håkan Littbrand, Nina Lindelöf, Robert Wiklund, Henrik Holmberg, Peter Nordström, Lillemor Lundin-Olsson, Yngve Gustafson och Erik Rosendahl.
  Regelbunden träning stärker balansen hos personer med demens och kan leda till minskat hjälpbehov. Detta visar ny forskning kring friskvård och hälsa för personer med demens som är gjord vid Umeå universitet och som nu har publicerats i forskningstidskriften JAGS.
 • Depression, fetma och metabolt syndrom bland bipolära patienter med utmattat stresshormonsystem

  Titel:Hypocortisolism vid recidiverande affektiv sjukdom.
  Martin Maripuu.
  Nya rön visar att äldre bipolära patienter ofta har en sänkt aktivitet i hormonsystemet som styr utsöndringen av stresshormonet kortisol. Låga kortisolnivåer hos bipolära patienter visades också vara starkt förknippat med depression, låg livskvalitet, fetma, höga blodfetter och metabolt syndrom. Upptäckterna kan ge viktiga ledtrådar till hur behandlingsstrategier för depression och bipolär sjukdom kan förbättras, enligt en avhandling vid Umeå universitet.
Annat om Leva med sjukdom
 • Konsekvenser av skolnedläggningar: En studie av barns och barnfamiljers vardagsliv i samband med skolnedläggningar i Ydre kommun

  Titel:Konsekvenser av skolnedläggningar: En studie av barns och barnfamiljers vardagsliv i samband med skolnedläggningar i Ydre kommun.
  Magdalena Cedering.
  Syftet med studien är att undersöka på vilket sätt nedläggningen av byskolor påverkar barns och barnfamiljers  vardagsliv och syn på lokalsamhälle, samt att analysera betydelsen av byskolor ur ett vardagsperspektiv. Hur påverkar skolnedläggningar barns och barnfamiljers sociala nätverk, rörelsemönster och fritidsaktiviteter?
 • Generationsöverföring av mottagande av ekonomiskt välfärdsstöd?

  Titel:Generationsöverföring av mottagande av ekonomiskt välfärdsstöd? En kunskapsöversikt.
  Cecilila Kaan.

  Den här kunskapsöversikten är en del av ett uppdrag som FoU i Väst/GR har fått i samband med ett projekt i stadsdelsförvaltningen Askim-Frölunda-Högsbo i Göteborgs Stad. Projektet bygger på ett antagande om att det är sannolikt att barn som växer upp i en miljö med arbetslösa föräldrar som tar emot ekonomiskt välfärdsstöd själva hamnar i en liknande situation som vuxna. Det är detta antagande som granskats i den här studien via en genomgång av tidigare forskningsresultat.

 • Upplevelser av palliativ vård i livets slutskede : ur närståendes synvinkel

  Titel:Upplevelser av palliativ vård i livets slutskede : ur närståendes synvinkel.
  Linn Kedja och Josefine Söderström.
  Närstående upplever brister i bemötande från hälso- och sjukvårdspersonal. De närstående upplever också känslomässigt lidande och vill vara närvarande både i vården av den palliativa patienten samt vid dödstillfället.
 • Trots hög ungdomsarbetslöshet är vägen till arbetsmarknaden inte så lång för de flesta unga

  Titel:En förlorad generation? Om ungas etablering på arbetsmarknaden.
  Mattias Engdahl och Anders Forslund.
  Arbetslösheten bland svenska ungdomar har under de senaste åren varit hög. En ny rapport från IFAU visar att många ungdomars väg in i arbetslivet trots detta är relativt problemfri. Unga med funktions­nedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga, utrikes födda och de som saknar fullständiga gymnasiebetyg har det svårare.
 • Ensamkommande barn som försvinner

  Titel:Nulägesanalys – ensamkommande barn som försvinner.
  Oxford Research.
  Enligt Migrationsverket avvek förra året ca 420 ensamkommande barn från sina boenden. Rapporten kartlägger vilka ensamkommande barn som avviker och varför de avviker, och presenterar ett antal rekommendationer för att förebygga att ensamkommande flyktingbarn försvinner, exempelvis anpassade boendeformer för utsatta barn, bättre och tillgängliga utbildningar för gode män och insatser för att förbereda barn på ett eventuellt avslagsbesked.
 • Matematikundervisningens betydelsefulla sekund

  Titel:Takt och hållning – en relationell studie om det oberäkneliga i matematikundervisningen.
  Ann-Louise Ljungblad.
  Lärares pedagogiska takt och hållning är avgörande i en lärare-elevrelation som vilar på respekt och tillit. En ny avhandling vid Göteborgs universitet synliggör detaljrikt hur detta sker mellan lärare och elev, något som varit ett outforskat område inom klassrumsforskningen.
 • Ny app ska hjälpa patienter med ledgångsreumatism till vardagsmotion

  Titel:Co-designing a mobile Internet service for self-management of physical activity in rheumatiod arthritis..
  Åsa Revenäs.
  Våren 2016 släpps den första versionen av mobilapplikationen tRAppen. Förhoppningen är att den ska ge patienter med ledgångsreumatism större möjlighet att ansvara för och påverka sin hälsa positivt.
 • Ett biopsykosocialt långtidsperspektiv på barns beteendeproblem – risk- och friskfaktorer

  Psykisk ohälsa är ett betydande problem i samhället. Trots detta finns kunskapsluckor om hur biologiska och miljömässiga faktorer samspelar vid utvecklingen av psykiska sjukdomar. Syftet med den föreliggande avhandlingen var att undersöka sambandet mellan biologiska, psykologiska och sociala faktorer, samt beteendeproblem i en födelsekohort av svenska barn.
 • Ofridstid: Fäders våld, staten och den separerande familjen

  Titel:Ofridstid: Fäders våld, staten och den separerande familjen.
  Linnéa Bruno.
  Avhandlingen handlar om ofridens villkor i välfärdsstaten. I fyra delstudier undersöks empiriskt professionella diskurser och praktik gällande fäders våld mot barn och mödrar. Dessa artiklars resultat bildar, tillsammans med en teoretisk fördjupning, en grund för en diskussion om ofridens praktik i relation till statens reglering av den separerande familjen. I fokus är inte intentionerna hos de professionella, utan de mönster av effekter som följer av praktiken.
 • Seniorers upplevelse av social och Internetbaserad arbetsterapeutisk intervention

  Titel:Promoting social activities and participation among seniors: exploring and evaluating social and Internet-based occupational therapy interventions.
  Ellinor Larsson.
  Syftet med avhandlingen är att öka kunskapen om hur Internetbaserade aktiviteter inverkar på seniorers delaktighet i samhället, hur seniorer upplever och påverkas av stödet från en social och Internetbaserad arbetsterapeutisk intervention, samt hur olika aspekter av denna intervention kan bidra till hälsosamt åldrande.

Välkommen

SocialVetenskap.se presenterar massor av ny forskning om socialt arbete här på sidan och i vårt nyhetsbrev! Välkommen att följa den ständigt pågående uppdateringen och att söka på "ditt" ämne i biblioteket. Vi tipsar också om kurser på avancerad nivå i socialt arbete.

Allt gott!
Kristina Granath


SocialVetenskaps nyhetsbrev kommer ut en gång i månaden. 

Copyright SocialVetenskap 2012

ADHD, DAMP, ADD Alkohol Anhöriga Arbeta med socialt arbete Arbete med familjer Arbete och sysselsättning Arbetslöshet Arbetsmarknad Arbetsmarknadsåtgärder Autism o asperger Barn Barn och unga Barn och ungdom Barns villkor Behandlingsarbete Behandlingsverksamheter mm Biståndsbedömning Boende Brottsoffer Brukarinflytande Demens Depression & manodepressivitet Droger Droger och beroenden Drogpolitik Ekonomi Etik Faktorer bakom sjukfrånvaro Familjehem Familjerätt Funktionshinder Förebygga kriminalitet Förebyggande arbete Förskola och skola Försörjningsstöd Föräldrar och barn Föräldraskap Genus - jämställdhet Hemlöshet Hälsa i arbetslivet Idébaserat och frivilligt socialt arbete Institutionsplacering Integration Invandrarbakgrund Invandrarkvinnor Kriminalitet Kunskapsbaserad socialtjänst Kvalitet & utvärdering Leva med sjukdom Metoder Migration Missbruk i familjen Misshandel Misshandel i familjen Narkotika Placerade barn Professionfrågor Psykiatri Psykisk hälsa Psykisk ohälsa och brott Psykossjukdomar Rasism och diskriminering Rehabilitering Relationer och kön Samverkan Sex och samlevnad Sexuella övergrepp Sjukdom & arbetsskada Självskada och suicid Skola Socialförsäkringssystemet Socialpolitik Socialt arbete och hälsa Socialtjänsten Spelberoende Stress och utbrändhet Tillsyn över socialtjänsten Ungdomar Utbildning Utlandsfödda på arbetsmarknaden Utredning och insats Utsatta bostadsområden Vad påverkar arbetslöshet Vad påverkar kriminalitet Våld i nära relationer Ångest Äldre Ätstörningar Övrigt