Kategori: Leva med sjukdom
29 maj, 2012

Multimodal utredning i primärvården ger färre sjuka

Titel:Improved Quality of Life, Working Ability, and Patient Satisfaction After a Pretreatment Multimodal Assessment Method in Patients With Mixed Chronic Muscular Pain: A Randomized-controlled Study.
Mats Rothman.
Utredning + behandling = bättre resultat. Att först undersöka patienter ordentligt innan de påbörjar multimodal behandling gör att patienterna känner sig mer omhändertagna, mår bättre och sjukfrånvaron minskar. Det visar en unik studie kring metoden på vårdcentraler i Landstinget Västmanland.


Forskningsnyheter
 • Utvärdering av projekt i Malmö

  Titel:Trygga rum, nya möten och sociala entreprenörer.
  Enriques Perez och Marcus Herz .
  Studien följer elva projekt i Malmö som alla samverkar i någon form med den offentliga sektorn, för att hitta nya arbetssätt och arbetsformer för att stödja barn och unga i utsatta situationer.
 • Öppna jämförelser 2014 – Jämlik vård – Somatisk vård vid samtidig psykisk sjukdom

  Titel:Öppna jämförelser 2014 - Jämlik vård – Somatisk vård vid samtidig psykisk sjukdom.
  Socialstyrelsen.
  2014 års öppna jämförelse av jämlik vård fokuserar på psykisk sjukdom. I rapporten presenteras på nationell nivå processer och resultat av somatisk vård för personer med psykisk sjukdom. Indikatorerna som används har i sin ursprungliga form publicerats i andra öppna jämförelser och utvärderingar från Socialstyrelsen.
 • Social ojämlikhet dödar

  Titel:Könsskillnader i ekonomiska resurser, hälsa och dödlighet - betydelsen av sociala jämförelser, preferenser och relativ deprivation.
  Monica Åberg Yngwe.
  När Monica Åberg Yngwe analyserar följderna av de senaste decenniernas ökade klyftor i Sverige är resultatet skrämmande. Också relativa skillnader i inkomst dödar, och sambandet är särskilt tydligt för kvinnor.
 • Lagändring om barn som begår brott gav inte avsedda effekter

  Titel:Brott begångna av barn En utvärdering av ändringarna i lagen med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare under 15 år.
  Nadja Bogestam.
  Polisen utreder fler, men inte alla, grövre brott som begås av barn samtidigt som socialtjänsten relativt sällan utnyttjar möjligheten att begära en polisutredning. Andelen barn som återfaller påverkas inte av om brotten utreds eller inte. Det visar en ny rapport som Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerar idag.
 • Samband mellan föräldrars tidspress och barns psykiska ohälsa

  Titel:Parental time pressure and financial stress – Challenges for mental health of Nordic children and adolescents.
  Hrafnhildur Gunnarsdottir.
  Barn vars föräldrar ofta upplever en tidspress i vardagen mår oftare psykiskt dåligt. Det visar en avhandling från Sahlgrenska akademin.
 • Behov av stöd under graviditet och första tiden som föräldrar

  Titel:Journey from Pregnancy to Early Parenthood : Perceived Needs of Support, Fathers’ Involvement, Depressive Symptoms and Stress.
  Margareta Widarsson.
  Vilket stöd behöver mammor och pappor under graviditeten och den första tiden som föräldrar? Hur ser föräldrarnas psykiska hälsa ut och hur mycket är papporna involverade? Dessa frågor har undersökts med hjälp av fokusgrupper, intervjuer och frågeformulär.
 • Förbättrad folkhälsa men ökade klyftor

  Titel:Öppna jämförelser 2014 – Folkhälsa.
  Socialstyrelsen.
  Svenskarna lever allt längre och färre drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar. Samtidigt är variationerna stora i landet. Hälsoklyftorna ökar både nationellt och regionalt, och sämst har utvecklingen varit för personer utan gymnasieutbildning. Det visar den nya rapporten Öppna jämförelser folkhälsa 2014.
 • Invandrade barn utsätts oftare för mobbning

  Titel:Differences in prevalence of bullying victimization between native and immigrant children in the Nordic countries: a parent-reported serial cross-sectional study.
  Y Bjereld, K Daneback och M Petzold.
  Barn som invandrat till Sverige utsätts oftare för mobbning än sina jämnåriga. Det visar en studie från Göteborgs universitet, där föräldrar till 7 000 nordiska barn svarat på frågor om förekomst av mobbning. Bland barn som är födda i Sverige uppgav var tionde förälder att deras barn är mobbat, medan förekomsten av mobbning bland barn som invandrat till Sverige var tre gånger så hög.
 • Barnfattigdomen kvar på samma nivå

  Titel:Barnfattigdom i Sverige. Årsrapport 2014..
  Rädda Barnen.
  Trots åtgärder från politikerna är barnfattigdomen i Sverige kvar på samma nivå. Vår nya rapport visar att 230 000 barn fortfarande lever i ekonomisk utsatthet.
 • Nya mått på kostnad och kvalitet i den offentliga sektorn

  Titel:Med nya mått mätt – en ESO-rapport om indikationer på produktivitetsutveckling i offentlig sektor.
  Magnus Arnek.
  Bra möjligheter att mäta produktivitet är en viktig förutsättning för att kunna förbättra den ekonomiska utvecklingen. I denna rapport presenterar författaren en indikatorbaserad modell för Sverige och visar hur den skulle kunna tillämpas inom kommunsektorn.
 • Kunskapssammanställning om stöd till arbete för personer med funktionsnedsättning

  Titel:Från sysselsättning till arbete : kunskapssammanställning om stöd till arbete för personer med funktionsnedsättning.
  Veronica Lövgren, Urban Markström och Lennart Sauer.
  Föreliggande rapport är en kunskapssammanställning om insatser och aktiviteter som skapar förutsättningar för arbete för personer som omfattas av, eller kan komma att omfattas av, sysselsättningsinsatser från socialtjänsten. Kunskapssammanställningen grundar sig på två datainsamlingar: en forskningsöversikt omfattande 110, huvudsakligen internationella, studier om arbetsfrämjande insatser, metoder och aktiviteter för personer med funktionsnedsättning, samt två fokusgruppintervjuer med totalt 18 verksamhetsföreträdare.
 • Att leka med elden – Om ungas sexvanor och kondomanvändning

  Titel:Play with fire, play with you sometimes : Social aspects of condom use among young people in Sweden.
  Veronika Fridlund.
  Unga tror att de ska använda kondom, men när det kommer till kritan blir det inte av. De med mest traditionell syn på sex är de som är sämst på att skydda sig. Det visar en avhandling om ungas sexualvanor.
 • Två av tre flyktingar i arbete efter tio år

  Titel:Integration - etablering på arbetsmarknaden.
  Statistiska centralbyrån.
  Bland flyktingar och anhöriginvandrare som nyligen kommit till Sverige är det få som börjar arbeta direkt. Den vanligaste sysselsättningen är istället studier. Med tiden ökar andelen som förvärvsarbetar men andelen är lägre än bland inrikes födda även efter tio år i landet.
 • Missbrukande föräldrar får stöd i sitt föräldraskap

  Titel:Föräldrar i missbruks och beroendevård – en kartläggning av hur deras föräldraskap fungerar.
  Håkan Leifman & Jonas Raninen.
  9 av 10 missbrukande föräldrar får stöd från vårdgivare som socialtjänsten och barn- eller vuxenpsykiatrin men också från skolan. Det framgår av en ny rapport från CAN.
 • Effektivare vård om koppling mellan olika missbruk upptäcks tidigt

  Titel:”Too much is never enough”. Psychological studies of substance misuse and other excessive behaviors. .
  Elisabeth Punzi.
  Personer som missbrukar narkotika, alkohol eller läkemedel kan också ha problem med missbruk av sex, mat, spel och andra beteenden. Vården kan bli effektivare om sådana kopplingar upptäcks tidigt och om vårdinsatserna anpassas mer till individen. Det visar en avhandling från Göteborgs universitet.
Annat om Leva med sjukdom
 • Utvärdering av projekt i Malmö

  Titel:Trygga rum, nya möten och sociala entreprenörer.
  Enriques Perez och Marcus Herz .
  Studien följer elva projekt i Malmö som alla samverkar i någon form med den offentliga sektorn, för att hitta nya arbetssätt och arbetsformer för att stödja barn och unga i utsatta situationer.
 • Öppna jämförelser 2014 – Jämlik vård – Somatisk vård vid samtidig psykisk sjukdom

  Titel:Öppna jämförelser 2014 - Jämlik vård – Somatisk vård vid samtidig psykisk sjukdom.
  Socialstyrelsen.
  2014 års öppna jämförelse av jämlik vård fokuserar på psykisk sjukdom. I rapporten presenteras på nationell nivå processer och resultat av somatisk vård för personer med psykisk sjukdom. Indikatorerna som används har i sin ursprungliga form publicerats i andra öppna jämförelser och utvärderingar från Socialstyrelsen.
 • Social ojämlikhet dödar

  Titel:Könsskillnader i ekonomiska resurser, hälsa och dödlighet - betydelsen av sociala jämförelser, preferenser och relativ deprivation.
  Monica Åberg Yngwe.
  När Monica Åberg Yngwe analyserar följderna av de senaste decenniernas ökade klyftor i Sverige är resultatet skrämmande. Också relativa skillnader i inkomst dödar, och sambandet är särskilt tydligt för kvinnor.
 • Lagändring om barn som begår brott gav inte avsedda effekter

  Titel:Brott begångna av barn En utvärdering av ändringarna i lagen med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare under 15 år.
  Nadja Bogestam.
  Polisen utreder fler, men inte alla, grövre brott som begås av barn samtidigt som socialtjänsten relativt sällan utnyttjar möjligheten att begära en polisutredning. Andelen barn som återfaller påverkas inte av om brotten utreds eller inte. Det visar en ny rapport som Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerar idag.
 • Samband mellan föräldrars tidspress och barns psykiska ohälsa

  Titel:Parental time pressure and financial stress – Challenges for mental health of Nordic children and adolescents.
  Hrafnhildur Gunnarsdottir.
  Barn vars föräldrar ofta upplever en tidspress i vardagen mår oftare psykiskt dåligt. Det visar en avhandling från Sahlgrenska akademin.
 • Behov av stöd under graviditet och första tiden som föräldrar

  Titel:Journey from Pregnancy to Early Parenthood : Perceived Needs of Support, Fathers’ Involvement, Depressive Symptoms and Stress.
  Margareta Widarsson.
  Vilket stöd behöver mammor och pappor under graviditeten och den första tiden som föräldrar? Hur ser föräldrarnas psykiska hälsa ut och hur mycket är papporna involverade? Dessa frågor har undersökts med hjälp av fokusgrupper, intervjuer och frågeformulär.
 • Förbättrad folkhälsa men ökade klyftor

  Titel:Öppna jämförelser 2014 – Folkhälsa.
  Socialstyrelsen.
  Svenskarna lever allt längre och färre drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar. Samtidigt är variationerna stora i landet. Hälsoklyftorna ökar både nationellt och regionalt, och sämst har utvecklingen varit för personer utan gymnasieutbildning. Det visar den nya rapporten Öppna jämförelser folkhälsa 2014.
 • Invandrade barn utsätts oftare för mobbning

  Titel:Differences in prevalence of bullying victimization between native and immigrant children in the Nordic countries: a parent-reported serial cross-sectional study.
  Y Bjereld, K Daneback och M Petzold.
  Barn som invandrat till Sverige utsätts oftare för mobbning än sina jämnåriga. Det visar en studie från Göteborgs universitet, där föräldrar till 7 000 nordiska barn svarat på frågor om förekomst av mobbning. Bland barn som är födda i Sverige uppgav var tionde förälder att deras barn är mobbat, medan förekomsten av mobbning bland barn som invandrat till Sverige var tre gånger så hög.
 • Barnfattigdomen kvar på samma nivå

  Titel:Barnfattigdom i Sverige. Årsrapport 2014..
  Rädda Barnen.
  Trots åtgärder från politikerna är barnfattigdomen i Sverige kvar på samma nivå. Vår nya rapport visar att 230 000 barn fortfarande lever i ekonomisk utsatthet.
 • Nya mått på kostnad och kvalitet i den offentliga sektorn

  Titel:Med nya mått mätt – en ESO-rapport om indikationer på produktivitetsutveckling i offentlig sektor.
  Magnus Arnek.
  Bra möjligheter att mäta produktivitet är en viktig förutsättning för att kunna förbättra den ekonomiska utvecklingen. I denna rapport presenterar författaren en indikatorbaserad modell för Sverige och visar hur den skulle kunna tillämpas inom kommunsektorn.

Välkommen

SocialVetenskap.se presenterar massor av ny forskning om socialt arbete här på sidan och i vårt nyhetsbrev! Välkommen att följa den ständigt pågående uppdateringen och att söka på "ditt" ämne i biblioteket. Vi tipsar också om kurser på avancerad nivå i socialt arbete.

Allt gott!
Kristina Granath


SocialVetenskaps nyhetsbrev kommer ut en gång i månaden.