14 maj, 2012

Lovande resultat för behandling mot partnervåld

Titel:Behandlingsprogrammet IDAP i Kriminalvården Utvärdering av återfall i brott för programdeltagare 2004-2007. .
Maria Danielsson, Axel Fors, Ingrid Freij och Diana Lidman..
Kriminalvårdens utvärdering av det så kallade IDAP-programmet mot partnervåld visar nu på ett försiktigt positivt resultat av behandlingen.
Partnervåld är ett omfattande problem i stort behov av effektiva insatser. I internationella studier har man tidigare inte funnit några stabilt positiva behandlingseffekter, men Kriminalvårdens egen utvärdering visar nu på ett försiktigt positivt resultat av behandlingen.Forskningsnyheter
 • Hur kan man rusta och motivera nyutexaminerade socionomer för arbete inom socialtjänsten?

  Titel:Att rusta socionomer - Utvärdering av pilotprojektet Teoretisk och Praktisk Yrkesintroduktion (TPY) för socionomer i Göteborgs Stad.
  Karin Kullberg.

  Många socionomer startar sin karriär med att arbeta med myndighetsutövning inom socialtjänsten men de flesta söker sig vidare under karriärens gång.

  Detta är bakgrunden till att Göteborgs Stad beslutade sig för att genomföra pilotprojektet Teoretisk och Praktisk Yrkesintroduktion för socionomer i Göteborgs Stad (TPY)

 • Cannabis, schizofreni och andra psykoser: longitudinell studie av värnpliktiga

  Titel:Cannabis, schizophrenia and other psychoses : longitudinal studies on Swedish conscripts.
  Manrique-Garcia, Edison.
  Det verkar som om sambandet mellan cannabis och schizofreni kan vara starkare än den mellan cannabis och andra psykiska sjukdomar som t.ex. korta psykoser och depression. Våra resultat tyder på att tillståndet och prognosen av schizofrenin kan vara allvarligare för cannabisanvändare än schizofrenipatienter i allmänhet. Individer med en historia av tungt cannabismissbruk löper större risk för långvariga psykotiska effekter samt för tidig död jämfört med icke-användare.
 • Människorättsperspektiv problematiserar funktionshinder

  Titel:Which Entitlements and for Whom? The Convention on the Rights of Persons with Disabilities and its Ideological Antecedents.
  Anna Bruce.
  De mänskliga rättigheterna är viktiga även för personer med funktionsnedsättning. Där ingår rätten till hälsa. Det är viktigt att denna individens rätt till hälsa inte kommer bort i synen på funktionshinder som något som uppstår i samhället.
 • Medkänslans kollaps

  Titel:Compassion Fade: Affect and charity are greatest for a single child in need.
  Daniel Västfjäll, Paul Slovic, Marcus Mayorga och Ellen Peters .
  Ju fler som vädjar till vår medkänsla, desto mer kallsinniga blir vi. Viljan att ge är starkast till en enskild individ. Nu kartläggs de fysiologiska mekanismerna bakom det här beteendet. Daniel Västfjäll, professor i psykologi vid Linköpings universitet, undersöker tillsammans med forskarkollegor i Oregon, USA, mekanismer för mänskligt beslutsfattande.
 • Statistik över försörjningshinder och ändamål med ekonomiskt bistånd 2013

  Titel:Statistik över försörjningshinder och ändamål med ekonomiskt bistånd 2013 .
  Socialstyrelsen.
  Rapporten innehåller uppgifter om orsak till behovet av ekonomiskt bistånd under 2013 samt vilka behov en utbetalning tillgodoser. Syftet är att ge kunskapsunderlag för uppföljning, styrning och utveckling.
 • Innovationer inom kommunala välfärdstjänster

  Titel:Innovation in Municipal Welfare Services.
  Thomas Wihlman.
  Denna avhandling undersöker, analyserar och diskuterar innovationsinsatser och användning och förståelse av innovationsbegreppet och tillhörande policy inom kommunala välfärdstjänster. Det finns två huvudteman i studien, policy och praxis. Dessutom gjordes en analys av tillhörande styrdokument på både nationell och lokal nivå gjort. Resultaten visar skillnader mellan ledningsnivåerna i synen på innovationerna och vad som uppnåddes.
 • Förbättrad kognitiv beteendeterapi vid behandling av tvångssyndrom

  Titel:Enhancing cognitive-behavior therapy in the treatment of obsessive-compulsive disorder.
  Erik Andersson.
  Avhandlingen visade att internetbaserad kognitiv beteendeterapi (KBT) är effektivt för administrering av KBT vid tvångssyndrom. Kognitiva interventioner i internetbaserad KBT kan påverka tvångsövertygelser, och spela en roll i senare symptomreduktion. Det kan finnas positiva effekter av att lägga till en booster till internetbaserad KBT, men det finns inga tecken på att medicinen D-Cycloserin ger någon ytterligare förbättring.
 • Vilken kompetens behövs inom äldreomsorgen?

  Titel:Kompetensfrågan inom äldreomsorgen Hur uppfattningar om kompetens formar omsorg s arbetet, omsorgsbehoven och omsorgsrelationen .
  Magdalena Elmersjö.
  I avhandlingen undersöker Magdalena Elmersjö på vilket sätt de berördas uppfattningar om vilken kompetens omsorgsgivare behöver, får betydelse inom äldreomsorgen. Hon undersöker även vilka värderingar och föreställningar om omsorgsarbetet och omsorgsmottagarna som knyts till frågan om vilken kompetens som behövs och varför.
 • Rehabkedjan håller

  Titel:Sjukfrånvarons utveckling..
  Försäkringskassan.
  Sedan rehabiliteringskedjan infördes 2008 har sannolikheten för att sjukfall avslutas under första året ökat rejält. Det konstaterar Försäkringskassan i en rapport om sjukfrånvarons utveckling.
 • Statliga medel till socialtjänsten har bidragit till utveckling

  Titel:Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten. Utvärdering av överenskommelsen mellan regeringen och SKL. Slutrapport..
  Statskontoret.
  Statskontoret konstaterar i en rapport att socialtjänsten har bättre förutsättningar att utvecklas på lång sikt tack vare en satsning inom området. Men än återstår arbete för att insatser, arbetssätt och metoder ska bli bestående.
 • Trauma i barndomen kan ge fetma i vuxen ålder

  Titel:A new model of the role of psychological and emotional distress in promoting obesity: conceptual review with implications for treatment and prevention.
  Erik Hemmingsson.
  Att vara utsatt för övergrepp under barndomen innebär en markant ökning av risken att utveckla fetma i vuxen ålder. Det visar en meta-analys av tidigare gjorda studier, som omfattar totalt 112 000 studiedeltagare. Analysen är gjord av forskare på Karolinska Institutet och är publicerad i tidskriften Obesity Reviews.
 • Samband mellan invandrades egenföretagande och landsmän i banksektorn

  Titel:Bankanställdas ursprungsland och egenföretagande bland utrikesfödda.
  Tove Eliasson.
  De som invandrar till Sverige från länder utanför västvärlden upplever ofta att det är svårt att få lån och krediter för att starta och driva företag. Rapportförfattaren studerar hur företagandet bland individer som kom till Sverige runt år 1990 har påverkats av att det finns bankanställda från ursprungslandet i kommunen. Hon finner att en landsman inom banksektorn ökar sannolikheten för egenföretagande.
 • Anhöriga tvingas bära koordinatörsroll när hälso- och sjukvården kring sjuka äldre brister i samordning

  Titel:Lapptäcke utan sömmar. En rapport om äldre med stora vård- och omsorgsbehov och deras anhöriga.
  Anna Werkelin Ahlin och Emma Ölmebäck.
  Undermålig samordning av vård och omsorg av sjuka äldre drabbar även många anhöriga som tvingas in i en ofrivillig, tidskrävande koordinatörsroll. Tre av fem anhöriga ställer sig samtidigt kritiska till att privatiseringar och valfrihetssystem är bra reformer för att förbättra för äldre och deras anhöriga.
 • Att kvalitetsutveckla arbetet mot våld i nära relationer

  Titel:Att kvalitetsutveckla arbetet mot våld i nära relationer - Uppföljning av verksamhet bedriven med stöd av utvecklingsmedel under 2013.
  Socialstyrelsen.
  Under 2013 fördelade Socialstyrelsen ut pengar till kommuner och stadsdelsförvaltningar samt ideella föreningar. Syfte var att stimulera deras kvalitetsutveckling av arbetet med våldsutsatta kvinnor, barn som bevittnat våld och våldsutövare.
 • Antalet placerade barn ökar

  Titel:Barn och unga - insatser år 2013 – Vissa insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU).
  Socialstyrelsen.
  Nära 32 600 barn var placerade utanför hemmet av socialtjänsten under 2013. För omkring 10 000 barn inleddes nya insatser enligt socialtjänstlagen eller lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU.
Annat om Kriminalitet
 • Hur kan man rusta och motivera nyutexaminerade socionomer för arbete inom socialtjänsten?

  Titel:Att rusta socionomer - Utvärdering av pilotprojektet Teoretisk och Praktisk Yrkesintroduktion (TPY) för socionomer i Göteborgs Stad.
  Karin Kullberg.

  Många socionomer startar sin karriär med att arbeta med myndighetsutövning inom socialtjänsten men de flesta söker sig vidare under karriärens gång.

  Detta är bakgrunden till att Göteborgs Stad beslutade sig för att genomföra pilotprojektet Teoretisk och Praktisk Yrkesintroduktion för socionomer i Göteborgs Stad (TPY)

 • Cannabis, schizofreni och andra psykoser: longitudinell studie av värnpliktiga

  Titel:Cannabis, schizophrenia and other psychoses : longitudinal studies on Swedish conscripts.
  Manrique-Garcia, Edison.
  Det verkar som om sambandet mellan cannabis och schizofreni kan vara starkare än den mellan cannabis och andra psykiska sjukdomar som t.ex. korta psykoser och depression. Våra resultat tyder på att tillståndet och prognosen av schizofrenin kan vara allvarligare för cannabisanvändare än schizofrenipatienter i allmänhet. Individer med en historia av tungt cannabismissbruk löper större risk för långvariga psykotiska effekter samt för tidig död jämfört med icke-användare.
 • Människorättsperspektiv problematiserar funktionshinder

  Titel:Which Entitlements and for Whom? The Convention on the Rights of Persons with Disabilities and its Ideological Antecedents.
  Anna Bruce.
  De mänskliga rättigheterna är viktiga även för personer med funktionsnedsättning. Där ingår rätten till hälsa. Det är viktigt att denna individens rätt till hälsa inte kommer bort i synen på funktionshinder som något som uppstår i samhället.
 • Medkänslans kollaps

  Titel:Compassion Fade: Affect and charity are greatest for a single child in need.
  Daniel Västfjäll, Paul Slovic, Marcus Mayorga och Ellen Peters .
  Ju fler som vädjar till vår medkänsla, desto mer kallsinniga blir vi. Viljan att ge är starkast till en enskild individ. Nu kartläggs de fysiologiska mekanismerna bakom det här beteendet. Daniel Västfjäll, professor i psykologi vid Linköpings universitet, undersöker tillsammans med forskarkollegor i Oregon, USA, mekanismer för mänskligt beslutsfattande.
 • Statistik över försörjningshinder och ändamål med ekonomiskt bistånd 2013

  Titel:Statistik över försörjningshinder och ändamål med ekonomiskt bistånd 2013 .
  Socialstyrelsen.
  Rapporten innehåller uppgifter om orsak till behovet av ekonomiskt bistånd under 2013 samt vilka behov en utbetalning tillgodoser. Syftet är att ge kunskapsunderlag för uppföljning, styrning och utveckling.
 • Innovationer inom kommunala välfärdstjänster

  Titel:Innovation in Municipal Welfare Services.
  Thomas Wihlman.
  Denna avhandling undersöker, analyserar och diskuterar innovationsinsatser och användning och förståelse av innovationsbegreppet och tillhörande policy inom kommunala välfärdstjänster. Det finns två huvudteman i studien, policy och praxis. Dessutom gjordes en analys av tillhörande styrdokument på både nationell och lokal nivå gjort. Resultaten visar skillnader mellan ledningsnivåerna i synen på innovationerna och vad som uppnåddes.
 • Förbättrad kognitiv beteendeterapi vid behandling av tvångssyndrom

  Titel:Enhancing cognitive-behavior therapy in the treatment of obsessive-compulsive disorder.
  Erik Andersson.
  Avhandlingen visade att internetbaserad kognitiv beteendeterapi (KBT) är effektivt för administrering av KBT vid tvångssyndrom. Kognitiva interventioner i internetbaserad KBT kan påverka tvångsövertygelser, och spela en roll i senare symptomreduktion. Det kan finnas positiva effekter av att lägga till en booster till internetbaserad KBT, men det finns inga tecken på att medicinen D-Cycloserin ger någon ytterligare förbättring.
 • Vilken kompetens behövs inom äldreomsorgen?

  Titel:Kompetensfrågan inom äldreomsorgen Hur uppfattningar om kompetens formar omsorg s arbetet, omsorgsbehoven och omsorgsrelationen .
  Magdalena Elmersjö.
  I avhandlingen undersöker Magdalena Elmersjö på vilket sätt de berördas uppfattningar om vilken kompetens omsorgsgivare behöver, får betydelse inom äldreomsorgen. Hon undersöker även vilka värderingar och föreställningar om omsorgsarbetet och omsorgsmottagarna som knyts till frågan om vilken kompetens som behövs och varför.
 • Rehabkedjan håller

  Titel:Sjukfrånvarons utveckling..
  Försäkringskassan.
  Sedan rehabiliteringskedjan infördes 2008 har sannolikheten för att sjukfall avslutas under första året ökat rejält. Det konstaterar Försäkringskassan i en rapport om sjukfrånvarons utveckling.
 • Statliga medel till socialtjänsten har bidragit till utveckling

  Titel:Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten. Utvärdering av överenskommelsen mellan regeringen och SKL. Slutrapport..
  Statskontoret.
  Statskontoret konstaterar i en rapport att socialtjänsten har bättre förutsättningar att utvecklas på lång sikt tack vare en satsning inom området. Men än återstår arbete för att insatser, arbetssätt och metoder ska bli bestående.
Annat om Våld i nära relationer
 • Hur kan man rusta och motivera nyutexaminerade socionomer för arbete inom socialtjänsten?

  Titel:Att rusta socionomer - Utvärdering av pilotprojektet Teoretisk och Praktisk Yrkesintroduktion (TPY) för socionomer i Göteborgs Stad.
  Karin Kullberg.

  Många socionomer startar sin karriär med att arbeta med myndighetsutövning inom socialtjänsten men de flesta söker sig vidare under karriärens gång.

  Detta är bakgrunden till att Göteborgs Stad beslutade sig för att genomföra pilotprojektet Teoretisk och Praktisk Yrkesintroduktion för socionomer i Göteborgs Stad (TPY)

 • Cannabis, schizofreni och andra psykoser: longitudinell studie av värnpliktiga

  Titel:Cannabis, schizophrenia and other psychoses : longitudinal studies on Swedish conscripts.
  Manrique-Garcia, Edison.
  Det verkar som om sambandet mellan cannabis och schizofreni kan vara starkare än den mellan cannabis och andra psykiska sjukdomar som t.ex. korta psykoser och depression. Våra resultat tyder på att tillståndet och prognosen av schizofrenin kan vara allvarligare för cannabisanvändare än schizofrenipatienter i allmänhet. Individer med en historia av tungt cannabismissbruk löper större risk för långvariga psykotiska effekter samt för tidig död jämfört med icke-användare.
 • Människorättsperspektiv problematiserar funktionshinder

  Titel:Which Entitlements and for Whom? The Convention on the Rights of Persons with Disabilities and its Ideological Antecedents.
  Anna Bruce.
  De mänskliga rättigheterna är viktiga även för personer med funktionsnedsättning. Där ingår rätten till hälsa. Det är viktigt att denna individens rätt till hälsa inte kommer bort i synen på funktionshinder som något som uppstår i samhället.
 • Medkänslans kollaps

  Titel:Compassion Fade: Affect and charity are greatest for a single child in need.
  Daniel Västfjäll, Paul Slovic, Marcus Mayorga och Ellen Peters .
  Ju fler som vädjar till vår medkänsla, desto mer kallsinniga blir vi. Viljan att ge är starkast till en enskild individ. Nu kartläggs de fysiologiska mekanismerna bakom det här beteendet. Daniel Västfjäll, professor i psykologi vid Linköpings universitet, undersöker tillsammans med forskarkollegor i Oregon, USA, mekanismer för mänskligt beslutsfattande.
 • Statistik över försörjningshinder och ändamål med ekonomiskt bistånd 2013

  Titel:Statistik över försörjningshinder och ändamål med ekonomiskt bistånd 2013 .
  Socialstyrelsen.
  Rapporten innehåller uppgifter om orsak till behovet av ekonomiskt bistånd under 2013 samt vilka behov en utbetalning tillgodoser. Syftet är att ge kunskapsunderlag för uppföljning, styrning och utveckling.
 • Innovationer inom kommunala välfärdstjänster

  Titel:Innovation in Municipal Welfare Services.
  Thomas Wihlman.
  Denna avhandling undersöker, analyserar och diskuterar innovationsinsatser och användning och förståelse av innovationsbegreppet och tillhörande policy inom kommunala välfärdstjänster. Det finns två huvudteman i studien, policy och praxis. Dessutom gjordes en analys av tillhörande styrdokument på både nationell och lokal nivå gjort. Resultaten visar skillnader mellan ledningsnivåerna i synen på innovationerna och vad som uppnåddes.
 • Förbättrad kognitiv beteendeterapi vid behandling av tvångssyndrom

  Titel:Enhancing cognitive-behavior therapy in the treatment of obsessive-compulsive disorder.
  Erik Andersson.
  Avhandlingen visade att internetbaserad kognitiv beteendeterapi (KBT) är effektivt för administrering av KBT vid tvångssyndrom. Kognitiva interventioner i internetbaserad KBT kan påverka tvångsövertygelser, och spela en roll i senare symptomreduktion. Det kan finnas positiva effekter av att lägga till en booster till internetbaserad KBT, men det finns inga tecken på att medicinen D-Cycloserin ger någon ytterligare förbättring.
 • Vilken kompetens behövs inom äldreomsorgen?

  Titel:Kompetensfrågan inom äldreomsorgen Hur uppfattningar om kompetens formar omsorg s arbetet, omsorgsbehoven och omsorgsrelationen .
  Magdalena Elmersjö.
  I avhandlingen undersöker Magdalena Elmersjö på vilket sätt de berördas uppfattningar om vilken kompetens omsorgsgivare behöver, får betydelse inom äldreomsorgen. Hon undersöker även vilka värderingar och föreställningar om omsorgsarbetet och omsorgsmottagarna som knyts till frågan om vilken kompetens som behövs och varför.
 • Rehabkedjan håller

  Titel:Sjukfrånvarons utveckling..
  Försäkringskassan.
  Sedan rehabiliteringskedjan infördes 2008 har sannolikheten för att sjukfall avslutas under första året ökat rejält. Det konstaterar Försäkringskassan i en rapport om sjukfrånvarons utveckling.
 • Statliga medel till socialtjänsten har bidragit till utveckling

  Titel:Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten. Utvärdering av överenskommelsen mellan regeringen och SKL. Slutrapport..
  Statskontoret.
  Statskontoret konstaterar i en rapport att socialtjänsten har bättre förutsättningar att utvecklas på lång sikt tack vare en satsning inom området. Men än återstår arbete för att insatser, arbetssätt och metoder ska bli bestående.

Välkommen

SocialVetenskap.se presenterar massor av ny forskning om socialt arbete här på sidan och i vårt nyhetsbrev! Välkommen att följa den ständigt pågående uppdateringen och att söka på "ditt" ämne i biblioteket. Vi tipsar också om kurser på avancerad nivå i socialt arbete.

Allt gott!
Kristina Granath


SocialVetenskaps nyhetsbrev kommer ut en gång i månaden.