14 maj, 2012

Lovande resultat för behandling mot partnervåld

Titel:Behandlingsprogrammet IDAP i Kriminalvården Utvärdering av återfall i brott för programdeltagare 2004-2007. .
Maria Danielsson, Axel Fors, Ingrid Freij och Diana Lidman..
Kriminalvårdens utvärdering av det så kallade IDAP-programmet mot partnervåld visar nu på ett försiktigt positivt resultat av behandlingen.
Partnervåld är ett omfattande problem i stort behov av effektiva insatser. I internationella studier har man tidigare inte funnit några stabilt positiva behandlingseffekter, men Kriminalvårdens egen utvärdering visar nu på ett försiktigt positivt resultat av behandlingen.Forskningsnyheter
 • Ny rapport om arbete och funktionsnedsättning

  Titel:GRAF-projektets slutrapport Kompetens- och verksamhetsutveckling för att stötta personer som står långt från arbetsmarknaden att närma sig, få och behålla ett arbete..
  Nicholas Singleton, Caisa Hofgren, Karin Westberg, Jacob Bucht.
  Slutrapporten från det ESF-finansierade projektet GRAF är klar. Syftet med projektet har varit att genom kompetensutveckling av personal och chefer åstadkomma en förändring och utveckling av arbetsmetoder och organisatoriska strukturer kring funktionshinder och psykisk ohälsa i relation till arbete.
 • Ensamkommande barn som avviker från flyktingförläggningar

  Titel:Governing the unaccompanied child – media, policy and practice.
  Live Stretmo.
  Temat for avhandlingsarbetet är ensamkommande asylsökande barn och unga. Författaren har studerat mediebevakningen av fenomenet ensamkommande barn som försvann från flyktingförläggningar. Vidare har författaren studerat hur policyutvecklingen kring ensamkommande barn har sett ut i Norge och Sverige under 2000-talet. Forskningen rör gränsdragningsproblematik, medborgarskap och migration, men också barnperspektiv och sociala problem.
 • Dyslexi hos barn och ungdomar – tester och insatser

  Titel:Dyslexi hos barn och ungdomar - tester och insatser. En systematisk litteraturöversikt.
  Statens Beredning för medicinsk utvärdering, SBU.
  Denna rapport har inriktats på att utvärdera tester och insatser för barn och ungdomar med dyslexi. Då det inte finns en absolut gräns för läsförmåga (ordavkodning) hos personer med dyslexi sattes gränsen till den 10:e percentilen. Rapporten har gjorts på förfrågan från Socialstyrelsen och är en del av ett regeringsuppdrag.
 • Antalet bidragsförsörjda ökar

  SCB.
  Antalet helårspersoner som försörjs med sociala ersättningar och bidrag steg med 2,5 procent år 2013 jämfört med året innan. Antalet med sjuk- och aktivitetsersättning fortsatte att minska, medan antalet med övriga ersättningsformer ökade.
 • Självskadande ungdomar oftare utanför arbetsmarknaden

  Titel:Future risk of labour market marginalisation in young suicide attempters – a population-based prospective cohort study.
  Niederkrotenthaler T, Tinghög P, Alexanderson K, Dahlin M, Beckman K, Gould M, Wang M, Mittendorfer-Rutz E.
  En ny registerstudie från Karolinska Institutet visar att det finns ett starkt samband mellan självskadehandlingar hos ungdomar och framtida risk för arbetslöshet, sjukskrivning och förtidspension. Studien bygger på information om drygt 1,6 miljoner 16–30-åringar och publiceras i vetenskapstidskriften International Journal of Epidemiology.
 • KBT via nätet effektiv behandling visar ny studie

  Titel:Internet-delivered exposure-based cognitive-behavioural therapy and behavioural stress management for severe health anxiety: randomised controlled trial.
  Erik Hedman, Erland Axelsson, Anders Görling, Carina Ritzman, Markus Ronnheden, Samir El Alaoui, Erik Andersson, Mats Lekander, and Brjánn Ljótsson.
  En ny studie från Karolinska Institutet visar att exponeringsbaserad kognitiv beteendeterapi via nätet är en mer effektiv behandling för hälsoångest än en aktiv psykologisk behandling med avslappning och stresshantering. Resultatet presenteras i British Journal of Psychiatry.
 • Psykisk sjukdom förkortar livslängden 15-20 år

  Titel:Psykisk sjukdom förkortar livslängden 15-20 år.
  Nordentoft et al.
  En omfattande nordisk studie visar att den förväntade livslängden för en psykiskt sjuk person är förkortad i genomsnitt 15 år för kvinnor och 20 år för män. I studien har man undersökt 270.000 personer som slutenvårdats för psykisk sjukdom 2000-2006 i Danmark, Sverige och Finland.
 • Tidiga och aktiva insatser för sjukskrivnas återgång i arbete – Arbetslivsintroduktion

  Titel:Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 Tidiga och aktiva insatser för sjukskrivnas återgång i arbete 6b - Arbetslivsintroduktion.
  Arbetsförmedlingen.
  Återrapportering till regeringen. Programmet arbetslivsintroduktion har inneburit att Arbetsförmedlingen fått ett breddat uppdrag och deltagarna utgör en delvis ny målgrupp. En skillnad jämfört med Arbetsförmedlingens tidigare uppdrag inom arbetslivsinriktad rehabilitering är att deltagande i programmet arbetslivsintroduktion inte föregås av en arbetsmarknadspolitisk bedömning av att individen har förutsättningar för att ta del av insatser hos Arbetsförmedlingen.
 • Varför fungerar naturunderstödd rehabilitering?

  Titel:The role of nature in rehabilitation for individuals with stress related mental disorders. The Alnarp Rehabilitation Garden as a supportive environment.
  Anna María Pálsdóttir.
  Naturunderstödd rehabilitering (NUR) i Alnarps rehabiliteringsträdgård har visat sig vara en bra och stödjande miljö för människor som drabbats av stressrelaterade sjukdomar. Nu kommer en avhandling från SLU, där Anna María Pálsdóttir beskriver vad som krävs för att en anläggning ska fungera på detta sätt. Bland annat visar resultaten att personer i NUR har stort behov av att kunna vara ensamma i mötet med naturen.
 • Hur fungerar den terapeutiska alliansen?

  Titel:Therapeutic alliance : exploration of the construct validity of the concept.
  Annika Lindgren.
  I denna avhandling undersöks begreppet allians i psykoterapi. Här undersöks både själva begreppet, men också hur alliansen utvecklas i en terapi och sambandet med utfallet.
 • Risk att arbetssökande behandlas olika trots standardiserat verktyg för bedömning

  Titel:Enhetlighet och träffsäkerhet i arbetsmarknadspolitiken: Hur använder arbetsförmedlare statistisk profilering i mötet med den arbetssökande?.
  Anahita Assadi och Martin Lundin.
  De flesta arbetsförmedlarna säger att de använder det profileringsverktyg som är tänkt att öka träffsäkerheten och enhetligheten när arbetssökande skrivs in på Arbetsförmedlingen. Men det finns också utbredd kritik mot verktyget, visar en ny IFAU-rapport.
 • Ny forskningsrapport visar att Arbetsförmedlingen lyckas bättre än privata aktörer

  Titel:Nya aktörer inom arbetsmarknaden. Hur väl lyckas de och till vilken kostnad?.
  Jonas Karlsson, Ryszard Szulkin, Clara Lindblom och Magnus Bygren.
  Sedan 2007 har möjligheterna för privata aktörer att delta i arbetsmarknadspolitiken förstärkts. En forskargrupp vid Institutet för Framtidsstudier har jämfört de kompletterande aktörerna med Arbetsförmedlingens ordinarie verksamhet. Dessutom har effekterna av medverkan i projekt finansierade av Europeiska Socialfonden (ESF) studerats. Resultaten visar att Arbetsförmedlingen lyckas bättre än både de kompletterande aktörerna och ESF med att få individer i arbete.
 • Handläggningen av bostadstillägg

  Titel:Handläggningen av bostadstillägg - Slutrapport.
  Inspektionen för Socialförsäkring.
  Denna rapport är den tredje och avslutande från ett flerårigt regeringsuppdrag som avser granskning av kvaliteten i handläggningen av bostadstillägg inom Pensionsmyndigheten och Försäkringskassan. Uppdraget innefattar också att följa upp övergången från tidsbestämda beslut till beslut som gäller tills vidare och undersöka vilka effekter de nya reglerna får för handläggningstiderna och för kvaliteten i underlag och utbetalningsbelopp. I rapporten sammanfattas iakttagelserna från hela granskningsperioden.
 • Välfärdstaten minskar sociala spänningar men befäster politiska skiljelinjer mellan samhällsklasser

  Titel:Attitudes towards the Market and the Welfare State: Incorporating attitudes towards the market into welfare state research.
  Arvid Lindh.
  I länder med mer omfattande välfärdsstater och lägre ekonomisk ojämlikhet upplever människor färre sociala konflikter mellan samhällsklasser. Dock är skillnaderna mellan samhällsklasserna i åsikter om välfärdspolitik starkare än i länder med mindre välfärdsstater och större ekonomisk ojämlikhet. Det visar sociologen Arvid Lindh, Umeå universitet, i en ny avhandling
 • MultifunC institutionsbehandling för ungdomar med svåra beteendeproblem – resultat efter ett år

  Titel:MultifunC institutionsbehandling för ungdomar med svåra beteendeproblem – resultat efter ett år.
  Socialstyrelsen.
  I den här rapporten jämförs ungdomar som behandlats med metoden MultifunC (Multifunktionell behandling på institution och i närmiljö) med ungdomar som behandlats traditionellt inom Statens institutionsstyrelse, SiS.
Annat om Kriminalitet
 • Ny rapport om arbete och funktionsnedsättning

  Titel:GRAF-projektets slutrapport Kompetens- och verksamhetsutveckling för att stötta personer som står långt från arbetsmarknaden att närma sig, få och behålla ett arbete..
  Nicholas Singleton, Caisa Hofgren, Karin Westberg, Jacob Bucht.
  Slutrapporten från det ESF-finansierade projektet GRAF är klar. Syftet med projektet har varit att genom kompetensutveckling av personal och chefer åstadkomma en förändring och utveckling av arbetsmetoder och organisatoriska strukturer kring funktionshinder och psykisk ohälsa i relation till arbete.
 • Ensamkommande barn som avviker från flyktingförläggningar

  Titel:Governing the unaccompanied child – media, policy and practice.
  Live Stretmo.
  Temat for avhandlingsarbetet är ensamkommande asylsökande barn och unga. Författaren har studerat mediebevakningen av fenomenet ensamkommande barn som försvann från flyktingförläggningar. Vidare har författaren studerat hur policyutvecklingen kring ensamkommande barn har sett ut i Norge och Sverige under 2000-talet. Forskningen rör gränsdragningsproblematik, medborgarskap och migration, men också barnperspektiv och sociala problem.
 • Dyslexi hos barn och ungdomar – tester och insatser

  Titel:Dyslexi hos barn och ungdomar - tester och insatser. En systematisk litteraturöversikt.
  Statens Beredning för medicinsk utvärdering, SBU.
  Denna rapport har inriktats på att utvärdera tester och insatser för barn och ungdomar med dyslexi. Då det inte finns en absolut gräns för läsförmåga (ordavkodning) hos personer med dyslexi sattes gränsen till den 10:e percentilen. Rapporten har gjorts på förfrågan från Socialstyrelsen och är en del av ett regeringsuppdrag.
 • Antalet bidragsförsörjda ökar

  SCB.
  Antalet helårspersoner som försörjs med sociala ersättningar och bidrag steg med 2,5 procent år 2013 jämfört med året innan. Antalet med sjuk- och aktivitetsersättning fortsatte att minska, medan antalet med övriga ersättningsformer ökade.
 • Självskadande ungdomar oftare utanför arbetsmarknaden

  Titel:Future risk of labour market marginalisation in young suicide attempters – a population-based prospective cohort study.
  Niederkrotenthaler T, Tinghög P, Alexanderson K, Dahlin M, Beckman K, Gould M, Wang M, Mittendorfer-Rutz E.
  En ny registerstudie från Karolinska Institutet visar att det finns ett starkt samband mellan självskadehandlingar hos ungdomar och framtida risk för arbetslöshet, sjukskrivning och förtidspension. Studien bygger på information om drygt 1,6 miljoner 16–30-åringar och publiceras i vetenskapstidskriften International Journal of Epidemiology.
 • KBT via nätet effektiv behandling visar ny studie

  Titel:Internet-delivered exposure-based cognitive-behavioural therapy and behavioural stress management for severe health anxiety: randomised controlled trial.
  Erik Hedman, Erland Axelsson, Anders Görling, Carina Ritzman, Markus Ronnheden, Samir El Alaoui, Erik Andersson, Mats Lekander, and Brjánn Ljótsson.
  En ny studie från Karolinska Institutet visar att exponeringsbaserad kognitiv beteendeterapi via nätet är en mer effektiv behandling för hälsoångest än en aktiv psykologisk behandling med avslappning och stresshantering. Resultatet presenteras i British Journal of Psychiatry.
 • Psykisk sjukdom förkortar livslängden 15-20 år

  Titel:Psykisk sjukdom förkortar livslängden 15-20 år.
  Nordentoft et al.
  En omfattande nordisk studie visar att den förväntade livslängden för en psykiskt sjuk person är förkortad i genomsnitt 15 år för kvinnor och 20 år för män. I studien har man undersökt 270.000 personer som slutenvårdats för psykisk sjukdom 2000-2006 i Danmark, Sverige och Finland.
 • Tidiga och aktiva insatser för sjukskrivnas återgång i arbete – Arbetslivsintroduktion

  Titel:Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 Tidiga och aktiva insatser för sjukskrivnas återgång i arbete 6b - Arbetslivsintroduktion.
  Arbetsförmedlingen.
  Återrapportering till regeringen. Programmet arbetslivsintroduktion har inneburit att Arbetsförmedlingen fått ett breddat uppdrag och deltagarna utgör en delvis ny målgrupp. En skillnad jämfört med Arbetsförmedlingens tidigare uppdrag inom arbetslivsinriktad rehabilitering är att deltagande i programmet arbetslivsintroduktion inte föregås av en arbetsmarknadspolitisk bedömning av att individen har förutsättningar för att ta del av insatser hos Arbetsförmedlingen.
 • Varför fungerar naturunderstödd rehabilitering?

  Titel:The role of nature in rehabilitation for individuals with stress related mental disorders. The Alnarp Rehabilitation Garden as a supportive environment.
  Anna María Pálsdóttir.
  Naturunderstödd rehabilitering (NUR) i Alnarps rehabiliteringsträdgård har visat sig vara en bra och stödjande miljö för människor som drabbats av stressrelaterade sjukdomar. Nu kommer en avhandling från SLU, där Anna María Pálsdóttir beskriver vad som krävs för att en anläggning ska fungera på detta sätt. Bland annat visar resultaten att personer i NUR har stort behov av att kunna vara ensamma i mötet med naturen.
 • Hur fungerar den terapeutiska alliansen?

  Titel:Therapeutic alliance : exploration of the construct validity of the concept.
  Annika Lindgren.
  I denna avhandling undersöks begreppet allians i psykoterapi. Här undersöks både själva begreppet, men också hur alliansen utvecklas i en terapi och sambandet med utfallet.
Annat om Våld i nära relationer
 • Ny rapport om arbete och funktionsnedsättning

  Titel:GRAF-projektets slutrapport Kompetens- och verksamhetsutveckling för att stötta personer som står långt från arbetsmarknaden att närma sig, få och behålla ett arbete..
  Nicholas Singleton, Caisa Hofgren, Karin Westberg, Jacob Bucht.
  Slutrapporten från det ESF-finansierade projektet GRAF är klar. Syftet med projektet har varit att genom kompetensutveckling av personal och chefer åstadkomma en förändring och utveckling av arbetsmetoder och organisatoriska strukturer kring funktionshinder och psykisk ohälsa i relation till arbete.
 • Ensamkommande barn som avviker från flyktingförläggningar

  Titel:Governing the unaccompanied child – media, policy and practice.
  Live Stretmo.
  Temat for avhandlingsarbetet är ensamkommande asylsökande barn och unga. Författaren har studerat mediebevakningen av fenomenet ensamkommande barn som försvann från flyktingförläggningar. Vidare har författaren studerat hur policyutvecklingen kring ensamkommande barn har sett ut i Norge och Sverige under 2000-talet. Forskningen rör gränsdragningsproblematik, medborgarskap och migration, men också barnperspektiv och sociala problem.
 • Dyslexi hos barn och ungdomar – tester och insatser

  Titel:Dyslexi hos barn och ungdomar - tester och insatser. En systematisk litteraturöversikt.
  Statens Beredning för medicinsk utvärdering, SBU.
  Denna rapport har inriktats på att utvärdera tester och insatser för barn och ungdomar med dyslexi. Då det inte finns en absolut gräns för läsförmåga (ordavkodning) hos personer med dyslexi sattes gränsen till den 10:e percentilen. Rapporten har gjorts på förfrågan från Socialstyrelsen och är en del av ett regeringsuppdrag.
 • Antalet bidragsförsörjda ökar

  SCB.
  Antalet helårspersoner som försörjs med sociala ersättningar och bidrag steg med 2,5 procent år 2013 jämfört med året innan. Antalet med sjuk- och aktivitetsersättning fortsatte att minska, medan antalet med övriga ersättningsformer ökade.
 • Självskadande ungdomar oftare utanför arbetsmarknaden

  Titel:Future risk of labour market marginalisation in young suicide attempters – a population-based prospective cohort study.
  Niederkrotenthaler T, Tinghög P, Alexanderson K, Dahlin M, Beckman K, Gould M, Wang M, Mittendorfer-Rutz E.
  En ny registerstudie från Karolinska Institutet visar att det finns ett starkt samband mellan självskadehandlingar hos ungdomar och framtida risk för arbetslöshet, sjukskrivning och förtidspension. Studien bygger på information om drygt 1,6 miljoner 16–30-åringar och publiceras i vetenskapstidskriften International Journal of Epidemiology.
 • KBT via nätet effektiv behandling visar ny studie

  Titel:Internet-delivered exposure-based cognitive-behavioural therapy and behavioural stress management for severe health anxiety: randomised controlled trial.
  Erik Hedman, Erland Axelsson, Anders Görling, Carina Ritzman, Markus Ronnheden, Samir El Alaoui, Erik Andersson, Mats Lekander, and Brjánn Ljótsson.
  En ny studie från Karolinska Institutet visar att exponeringsbaserad kognitiv beteendeterapi via nätet är en mer effektiv behandling för hälsoångest än en aktiv psykologisk behandling med avslappning och stresshantering. Resultatet presenteras i British Journal of Psychiatry.
 • Psykisk sjukdom förkortar livslängden 15-20 år

  Titel:Psykisk sjukdom förkortar livslängden 15-20 år.
  Nordentoft et al.
  En omfattande nordisk studie visar att den förväntade livslängden för en psykiskt sjuk person är förkortad i genomsnitt 15 år för kvinnor och 20 år för män. I studien har man undersökt 270.000 personer som slutenvårdats för psykisk sjukdom 2000-2006 i Danmark, Sverige och Finland.
 • Tidiga och aktiva insatser för sjukskrivnas återgång i arbete – Arbetslivsintroduktion

  Titel:Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 Tidiga och aktiva insatser för sjukskrivnas återgång i arbete 6b - Arbetslivsintroduktion.
  Arbetsförmedlingen.
  Återrapportering till regeringen. Programmet arbetslivsintroduktion har inneburit att Arbetsförmedlingen fått ett breddat uppdrag och deltagarna utgör en delvis ny målgrupp. En skillnad jämfört med Arbetsförmedlingens tidigare uppdrag inom arbetslivsinriktad rehabilitering är att deltagande i programmet arbetslivsintroduktion inte föregås av en arbetsmarknadspolitisk bedömning av att individen har förutsättningar för att ta del av insatser hos Arbetsförmedlingen.
 • Varför fungerar naturunderstödd rehabilitering?

  Titel:The role of nature in rehabilitation for individuals with stress related mental disorders. The Alnarp Rehabilitation Garden as a supportive environment.
  Anna María Pálsdóttir.
  Naturunderstödd rehabilitering (NUR) i Alnarps rehabiliteringsträdgård har visat sig vara en bra och stödjande miljö för människor som drabbats av stressrelaterade sjukdomar. Nu kommer en avhandling från SLU, där Anna María Pálsdóttir beskriver vad som krävs för att en anläggning ska fungera på detta sätt. Bland annat visar resultaten att personer i NUR har stort behov av att kunna vara ensamma i mötet med naturen.
 • Hur fungerar den terapeutiska alliansen?

  Titel:Therapeutic alliance : exploration of the construct validity of the concept.
  Annika Lindgren.
  I denna avhandling undersöks begreppet allians i psykoterapi. Här undersöks både själva begreppet, men också hur alliansen utvecklas i en terapi och sambandet med utfallet.

Välkommen

SocialVetenskap.se presenterar massor av ny forskning om socialt arbete här på sidan och i vårt nyhetsbrev! Välkommen att följa den ständigt pågående uppdateringen och att söka på "ditt" ämne i biblioteket. Vi tipsar också om kurser på avancerad nivå i socialt arbete.

Allt gott!
Kristina Granath


SocialVetenskaps nyhetsbrev kommer ut en gång i månaden.