14 maj, 2012

Lovande resultat för behandling mot partnervåld

Titel:Behandlingsprogrammet IDAP i Kriminalvården Utvärdering av återfall i brott för programdeltagare 2004-2007. .
Maria Danielsson, Axel Fors, Ingrid Freij och Diana Lidman..
Kriminalvårdens utvärdering av det så kallade IDAP-programmet mot partnervåld visar nu på ett försiktigt positivt resultat av behandlingen.
Partnervåld är ett omfattande problem i stort behov av effektiva insatser. I internationella studier har man tidigare inte funnit några stabilt positiva behandlingseffekter, men Kriminalvårdens egen utvärdering visar nu på ett försiktigt positivt resultat av behandlingen.Forskningsnyheter
 • Arbete eller sysselsättning?

  Titel:Arbete eller sysselsättning?.
  Charlotte Fagerstedt.
  De studerade verksamheterna som finns i sex kommuner har utvecklats åt skilda håll. Trots samma ledord, styrdokument och lagstiftning så skiljer sig verksamheterna åt.
 • Utredningscentrum för unga lagöverträdare

  Titel:Utredningscentrum för unga lagöverträdare.
  Adam Jonsson.
  Rapporten utvärderar Värmdö kommuns projekt ’Utredningscentrum för unga lagöverträdare’ som bedrevs mellan åren 2008 och 2013. Utvärderingen har författats på uppdrag av socialtjänsten i Värmdö kommun och finansierats av Brottsförebyggande rådet (BRÅ). Syftet har varit att bidra till verksamma metoder i arbetet med unga lagöverträdare och sprida erfarenheter av samverkan mellan polis, åklagare och socialtjänst.
 • Ensamkommande barn och ungdomar

  Titel:Ensamkommande barn och ungdomar - erfarenheter från Stockholms län.
  Åsa Backlund Riitta Eriksson Katarina von Greiff Eva-Marie Åkerlund.
  Den första rapporten som presenteras här är: Socialtjänstens arbete med ensamkommande barn och ungdomar – erfarenheter från Stockholms län. Syfte med studien var att undersöka och analysera socialsekreterares föreställningar om och erfarenheter av arbete med ensamkommande barn och ungdomar, samt hur socialtjänstens arbete med denna målgrupp har utvecklats över tid.
 • Ensamkommande barn och ungdomar

  Titel:Ensamkommande barn och ungdomar - erfarenheter från Stockholms län.
  Åsa Backlund Riitta Eriksson Katarina von Greiff Eva Nyberg Eva-Marie Åkerlund .
  Den första rapporten som presenteras här är: Socialtjänstens arbete med ensamkommande barn och ungdomar – erfarenheter från Stockholms län. Syfte med studien var att undersöka och analysera socialsekreterares föreställningar om och erfarenheter av arbete med ensamkommande barn och ungdomar, samt hur socialtjänstens arbete med denna målgrupp har utvecklats över tid.
 • Sociala insatsgrupper

  Titel:Sociala insatsgrupper i Huddinge kommun.
  Sara Hellqvist.
  Social insatsgrupp är en lokal och individanpassad insats som riktar sig mot unga personer som befinner sig i en kriminell kontext. Insatsen går ut på att förebygga eller avsluta kriminalitet genom att viktiga aktörer i den unges liv ska samverka med varandra utifrån den enskilde ungdomens behov och förutsättningar.
 • Mementum

  Titel:Mementum sammanfattning.
  Lovisa Bonerfält .
  En stor grupp barn och unga som söker vård inom barn- och ungdomspsykiatrin lider av minnesbilder som kommer ur trauman de utsatts för. Dessa minnesbilder kan leda till genomgripande begränsningar i barnens vardag och ett allvarligt brott i deras naturliga utveckling.
 • Mementum

  Titel:Mementum sammanfattning.
  Maria Malmberg.
  Denna rapport beskriver en utvärdering av DBT föräldrautbildning vid Psykiatri för barn och unga vuxna (BUV) i Örebro. Föräldrautbildningen ges regelbundet på kliniken och undersökningen var en del i klinikens strävan att regelbundet utvärdera pågående arbete. Utvärderingen gjordes med enkäter som deltagarna besvarade vid kursens start och avslut. Deltagare i utbildningen var föräldrar till ungdomar som var patienter inom BUV. Enkätens skalor avsåg att mäta acceptans, medveten närvaro, känsla av sammanhang (KASAM) samt upplevd börda. Vid avslut fanns en signifikant skillnad avseende upplevd börda.
 • Diabetes dödligare för individer med låg socioekonomisk status

  Titel:Diabetes dödligare för individer med låg socioekonomisk status.
  Araz Rawshani.
  Låg inkomst och låg utbildning nästan tredubblar risken för individer med typ 1-diabetes att drabbas av hjärtinfarkt och dö. Det visar en avhandling vid Sahlgrenska akademin, som dessutom visar att det är en felaktig slutsats att typ 1-diabetes minskar bland yngre.
 • Svenskarnas medborgerliga engagemang är fortfarande exceptionellt högt – och nu flyttar det även ut på nätet

  Titel:Svenskarnas medborgerliga engagemang är fortfarande exceptionellt högt – och nu flyttar det även ut på nätet.
  Johan von Essen, Magnus Jegermalm och Lars Svedberg.
  Befolkningsundersökningen visar på en anmärkningsvärd stabilitet när det gäller graden av engagemang. Detta uppmärksammades redan i 2009 års undersökning och forskarna kan visa att engagemangsnivån är fortsatt stabil fem år senare. Det finns inte något stöd för att det ideella arbetet minskar, trots att detta ofta hävdas i det offentliga samtalet.
 • Förenklad syn på hälsa i skolan

  Titel:Förenklad syn på hälsa i skolan.
  Karin Gunnarsson.
  Skolans arbete med att förebygga psykisk ohälsa tar inte hänsyn till alla aspekter som skapar hälsa och ohälsa. Insatserna innebär dessutom att eleven förväntas både kontrollera och förändra såväl egna tankar och känslor som omgivning. Karin Gunnarssons avhandling kastar nytt ljus på skolans uppdrag att främja elevers hälsa.
 • Allt fler positiva till EU

  Titel:Ny studie från SOM: Allt fler positiva till EU.
  Jonas Hägglund.
  Allt fler är missnöjda med de svenska socialförsäkringssystemen, 6 procent av svenskarna saknar vänner som förstår dem och stödet för det svenska EU-medlemskapet har stigit till 50 procent. Det är några av slutsatserna i SOM-institutets nya bok Fragment som presenterades vid en pressträff under tisdagen
 • Rehabilitering för vuxna med syn eller hörselnedsättning

  Titel:Rehabilitering för vuxna med syn- eller hörselnedsättning – Landstingens habiliterings- och rehabiliteringsinsatser.
  Socialstyrelsen.
  Socialstyrelsen presenterar här en kartläggning av landstingens rehabilitering till personer med syn- eller hörselnedsättning. Resultatet visar förbättringsområden samt innehåller en diskussion om fortsatt utveckling.
 • Koppling mellan låga slutbetyg och alkoholrelaterad sjukdom

  Titel:Koppling mellan låga slutbetyg och alkoholrelaterad sjukdom.
  Karolinska institutet.
  En ny studie från Karolinska Institutet och Stockholms universitet visar att risken för att drabbas av alkoholrelaterad sjukdom i vuxen ålder är kraftigt förhöjd bland befolkningsgrupper med låga slutbetyg i grundskolan. Studien är publicerad i tidskriften International Journal of Epidemiology.
 • Åtgärder för att stödja personer med schizofreni att förändra ohälsosamma levnadsvanor

  Titel:Åtgärder för att stödja personer med schizofreni att förändra ohälsosamma levnadsvanor.
  Statens beredning för medicinsk och social utvärdering .
  Schizofreni är i de flesta fall en kronisk och invalidiserade psykisk sjukdom. Medellivslängden är i genomsnitt 15 år kortare för män och 12 år kortare för kvinnor än för den övriga befolkningen. Rökning, missbruk av alkohol och droger, bristfällig kosthållning samt brist på fysisk aktivitet är viktiga bidragande orsaker till en hög grad av andra samtidiga sjukdomar, till exempel diabetes typ 2 och kardiovaskulära sjukdomar.
 • Växande inkomstskillnader viktig orsak till ökad bostadssegregation i svenska städer

  Titel:Växande inkomstskillnader viktig orsak till ökad bostadssegregation i svenska städer.
  Linnéuniversitetet.
  Bostadssegregation ses i allmänhet som ett problem som bör åtgärdas genom särskilda offentliga initiativ. Rumsligt åtskiljande av sociala grupper kan leda till brist på ömsesidig förståelse och inverka negativt på livschanser, i synnerhet för dem som lever i fattiga stadsdelar.
Annat om Kriminalitet
 • Arbete eller sysselsättning?

  Titel:Arbete eller sysselsättning?.
  Charlotte Fagerstedt.
  De studerade verksamheterna som finns i sex kommuner har utvecklats åt skilda håll. Trots samma ledord, styrdokument och lagstiftning så skiljer sig verksamheterna åt.
 • Utredningscentrum för unga lagöverträdare

  Titel:Utredningscentrum för unga lagöverträdare.
  Adam Jonsson.
  Rapporten utvärderar Värmdö kommuns projekt ’Utredningscentrum för unga lagöverträdare’ som bedrevs mellan åren 2008 och 2013. Utvärderingen har författats på uppdrag av socialtjänsten i Värmdö kommun och finansierats av Brottsförebyggande rådet (BRÅ). Syftet har varit att bidra till verksamma metoder i arbetet med unga lagöverträdare och sprida erfarenheter av samverkan mellan polis, åklagare och socialtjänst.
 • Ensamkommande barn och ungdomar

  Titel:Ensamkommande barn och ungdomar - erfarenheter från Stockholms län.
  Åsa Backlund Riitta Eriksson Katarina von Greiff Eva-Marie Åkerlund.
  Den första rapporten som presenteras här är: Socialtjänstens arbete med ensamkommande barn och ungdomar – erfarenheter från Stockholms län. Syfte med studien var att undersöka och analysera socialsekreterares föreställningar om och erfarenheter av arbete med ensamkommande barn och ungdomar, samt hur socialtjänstens arbete med denna målgrupp har utvecklats över tid.
 • Ensamkommande barn och ungdomar

  Titel:Ensamkommande barn och ungdomar - erfarenheter från Stockholms län.
  Åsa Backlund Riitta Eriksson Katarina von Greiff Eva Nyberg Eva-Marie Åkerlund .
  Den första rapporten som presenteras här är: Socialtjänstens arbete med ensamkommande barn och ungdomar – erfarenheter från Stockholms län. Syfte med studien var att undersöka och analysera socialsekreterares föreställningar om och erfarenheter av arbete med ensamkommande barn och ungdomar, samt hur socialtjänstens arbete med denna målgrupp har utvecklats över tid.
 • Sociala insatsgrupper

  Titel:Sociala insatsgrupper i Huddinge kommun.
  Sara Hellqvist.
  Social insatsgrupp är en lokal och individanpassad insats som riktar sig mot unga personer som befinner sig i en kriminell kontext. Insatsen går ut på att förebygga eller avsluta kriminalitet genom att viktiga aktörer i den unges liv ska samverka med varandra utifrån den enskilde ungdomens behov och förutsättningar.
 • Mementum

  Titel:Mementum sammanfattning.
  Lovisa Bonerfält .
  En stor grupp barn och unga som söker vård inom barn- och ungdomspsykiatrin lider av minnesbilder som kommer ur trauman de utsatts för. Dessa minnesbilder kan leda till genomgripande begränsningar i barnens vardag och ett allvarligt brott i deras naturliga utveckling.
 • Mementum

  Titel:Mementum sammanfattning.
  Maria Malmberg.
  Denna rapport beskriver en utvärdering av DBT föräldrautbildning vid Psykiatri för barn och unga vuxna (BUV) i Örebro. Föräldrautbildningen ges regelbundet på kliniken och undersökningen var en del i klinikens strävan att regelbundet utvärdera pågående arbete. Utvärderingen gjordes med enkäter som deltagarna besvarade vid kursens start och avslut. Deltagare i utbildningen var föräldrar till ungdomar som var patienter inom BUV. Enkätens skalor avsåg att mäta acceptans, medveten närvaro, känsla av sammanhang (KASAM) samt upplevd börda. Vid avslut fanns en signifikant skillnad avseende upplevd börda.
 • Diabetes dödligare för individer med låg socioekonomisk status

  Titel:Diabetes dödligare för individer med låg socioekonomisk status.
  Araz Rawshani.
  Låg inkomst och låg utbildning nästan tredubblar risken för individer med typ 1-diabetes att drabbas av hjärtinfarkt och dö. Det visar en avhandling vid Sahlgrenska akademin, som dessutom visar att det är en felaktig slutsats att typ 1-diabetes minskar bland yngre.
 • Svenskarnas medborgerliga engagemang är fortfarande exceptionellt högt – och nu flyttar det även ut på nätet

  Titel:Svenskarnas medborgerliga engagemang är fortfarande exceptionellt högt – och nu flyttar det även ut på nätet.
  Johan von Essen, Magnus Jegermalm och Lars Svedberg.
  Befolkningsundersökningen visar på en anmärkningsvärd stabilitet när det gäller graden av engagemang. Detta uppmärksammades redan i 2009 års undersökning och forskarna kan visa att engagemangsnivån är fortsatt stabil fem år senare. Det finns inte något stöd för att det ideella arbetet minskar, trots att detta ofta hävdas i det offentliga samtalet.
 • Förenklad syn på hälsa i skolan

  Titel:Förenklad syn på hälsa i skolan.
  Karin Gunnarsson.
  Skolans arbete med att förebygga psykisk ohälsa tar inte hänsyn till alla aspekter som skapar hälsa och ohälsa. Insatserna innebär dessutom att eleven förväntas både kontrollera och förändra såväl egna tankar och känslor som omgivning. Karin Gunnarssons avhandling kastar nytt ljus på skolans uppdrag att främja elevers hälsa.
Annat om Våld i nära relationer
 • Arbete eller sysselsättning?

  Titel:Arbete eller sysselsättning?.
  Charlotte Fagerstedt.
  De studerade verksamheterna som finns i sex kommuner har utvecklats åt skilda håll. Trots samma ledord, styrdokument och lagstiftning så skiljer sig verksamheterna åt.
 • Utredningscentrum för unga lagöverträdare

  Titel:Utredningscentrum för unga lagöverträdare.
  Adam Jonsson.
  Rapporten utvärderar Värmdö kommuns projekt ’Utredningscentrum för unga lagöverträdare’ som bedrevs mellan åren 2008 och 2013. Utvärderingen har författats på uppdrag av socialtjänsten i Värmdö kommun och finansierats av Brottsförebyggande rådet (BRÅ). Syftet har varit att bidra till verksamma metoder i arbetet med unga lagöverträdare och sprida erfarenheter av samverkan mellan polis, åklagare och socialtjänst.
 • Ensamkommande barn och ungdomar

  Titel:Ensamkommande barn och ungdomar - erfarenheter från Stockholms län.
  Åsa Backlund Riitta Eriksson Katarina von Greiff Eva-Marie Åkerlund.
  Den första rapporten som presenteras här är: Socialtjänstens arbete med ensamkommande barn och ungdomar – erfarenheter från Stockholms län. Syfte med studien var att undersöka och analysera socialsekreterares föreställningar om och erfarenheter av arbete med ensamkommande barn och ungdomar, samt hur socialtjänstens arbete med denna målgrupp har utvecklats över tid.
 • Ensamkommande barn och ungdomar

  Titel:Ensamkommande barn och ungdomar - erfarenheter från Stockholms län.
  Åsa Backlund Riitta Eriksson Katarina von Greiff Eva Nyberg Eva-Marie Åkerlund .
  Den första rapporten som presenteras här är: Socialtjänstens arbete med ensamkommande barn och ungdomar – erfarenheter från Stockholms län. Syfte med studien var att undersöka och analysera socialsekreterares föreställningar om och erfarenheter av arbete med ensamkommande barn och ungdomar, samt hur socialtjänstens arbete med denna målgrupp har utvecklats över tid.
 • Sociala insatsgrupper

  Titel:Sociala insatsgrupper i Huddinge kommun.
  Sara Hellqvist.
  Social insatsgrupp är en lokal och individanpassad insats som riktar sig mot unga personer som befinner sig i en kriminell kontext. Insatsen går ut på att förebygga eller avsluta kriminalitet genom att viktiga aktörer i den unges liv ska samverka med varandra utifrån den enskilde ungdomens behov och förutsättningar.
 • Mementum

  Titel:Mementum sammanfattning.
  Lovisa Bonerfält .
  En stor grupp barn och unga som söker vård inom barn- och ungdomspsykiatrin lider av minnesbilder som kommer ur trauman de utsatts för. Dessa minnesbilder kan leda till genomgripande begränsningar i barnens vardag och ett allvarligt brott i deras naturliga utveckling.
 • Mementum

  Titel:Mementum sammanfattning.
  Maria Malmberg.
  Denna rapport beskriver en utvärdering av DBT föräldrautbildning vid Psykiatri för barn och unga vuxna (BUV) i Örebro. Föräldrautbildningen ges regelbundet på kliniken och undersökningen var en del i klinikens strävan att regelbundet utvärdera pågående arbete. Utvärderingen gjordes med enkäter som deltagarna besvarade vid kursens start och avslut. Deltagare i utbildningen var föräldrar till ungdomar som var patienter inom BUV. Enkätens skalor avsåg att mäta acceptans, medveten närvaro, känsla av sammanhang (KASAM) samt upplevd börda. Vid avslut fanns en signifikant skillnad avseende upplevd börda.
 • Diabetes dödligare för individer med låg socioekonomisk status

  Titel:Diabetes dödligare för individer med låg socioekonomisk status.
  Araz Rawshani.
  Låg inkomst och låg utbildning nästan tredubblar risken för individer med typ 1-diabetes att drabbas av hjärtinfarkt och dö. Det visar en avhandling vid Sahlgrenska akademin, som dessutom visar att det är en felaktig slutsats att typ 1-diabetes minskar bland yngre.
 • Svenskarnas medborgerliga engagemang är fortfarande exceptionellt högt – och nu flyttar det även ut på nätet

  Titel:Svenskarnas medborgerliga engagemang är fortfarande exceptionellt högt – och nu flyttar det även ut på nätet.
  Johan von Essen, Magnus Jegermalm och Lars Svedberg.
  Befolkningsundersökningen visar på en anmärkningsvärd stabilitet när det gäller graden av engagemang. Detta uppmärksammades redan i 2009 års undersökning och forskarna kan visa att engagemangsnivån är fortsatt stabil fem år senare. Det finns inte något stöd för att det ideella arbetet minskar, trots att detta ofta hävdas i det offentliga samtalet.
 • Förenklad syn på hälsa i skolan

  Titel:Förenklad syn på hälsa i skolan.
  Karin Gunnarsson.
  Skolans arbete med att förebygga psykisk ohälsa tar inte hänsyn till alla aspekter som skapar hälsa och ohälsa. Insatserna innebär dessutom att eleven förväntas både kontrollera och förändra såväl egna tankar och känslor som omgivning. Karin Gunnarssons avhandling kastar nytt ljus på skolans uppdrag att främja elevers hälsa.

Välkommen

SocialVetenskap.se presenterar massor av ny forskning om socialt arbete här på sidan och i vårt nyhetsbrev! Välkommen att följa den ständigt pågående uppdateringen och att söka på "ditt" ämne i biblioteket. Vi tipsar också om kurser på avancerad nivå i socialt arbete.

Allt gott!
Kristina Granath


SocialVetenskaps nyhetsbrev kommer ut en gång i månaden. 

Copyright SocialVetenskap 2012

ADHD, DAMP, ADD Alkohol Anhöriga Arbeta med socialt arbete Arbete med familjer Arbete och sysselsättning Arbetslöshet Arbetsmarknad Arbetsmarknadsåtgärder Autism o asperger Barn Barn och unga Barn och ungdom Barns villkor Behandlingsarbete Behandlingsverksamheter mm Biståndsbedömning Boende Brottsoffer Brukarinflytande Demens Depression & manodepressivitet Droger Drogpolitik Ekonomi Etik Faktorer bakom sjukfrånvaro Familjehem Familjerätt Funktionshinder Förebygga kriminalitet Förebyggande arbete Förskola och skola Försörjningsstöd Föräldrar och barn Föräldraskap Genus - jämställdhet Hemlöshet Idébaserat och frivilligt socialt arbete Institutionsplacering Integration Invandrarbakgrund Invandrarkvinnor Kriminalitet Kunskapsbaserad socialtjänst Kvalitet & utvärdering Leva med sjukdom Metoder Migration Missbruk i familjen Misshandel Misshandel i familjen Narkotika Placerade barn Professionfrågor Psykisk hälsa Psykisk ohälsa och brott Psykossjukdomar Rasism och diskriminering Rehabilitering Relationer och kön Samverkan Sex och samlevnad Sexuella övergrepp Sjukdom & arbetsskada Självskada och suicid Skola Socialförsäkringssystemet Socialpolitik Socialtjänsten Spelberoende Stress och utbrändhet Tillsyn över socialtjänsten Ungdomar Utbildning Utlandsfödda på arbetsmarknaden Utredning och insats Utsatta bostadsområden Vad påverkar arbetslöshet Vad påverkar kriminalitet Våld i nära relationer Äldre Ätstörningar Övrigt