14 maj, 2012

Lovande resultat för behandling mot partnervåld

Titel:Behandlingsprogrammet IDAP i Kriminalvården Utvärdering av återfall i brott för programdeltagare 2004-2007. .
Maria Danielsson, Axel Fors, Ingrid Freij och Diana Lidman..
Kriminalvårdens utvärdering av det så kallade IDAP-programmet mot partnervåld visar nu på ett försiktigt positivt resultat av behandlingen.
Partnervåld är ett omfattande problem i stort behov av effektiva insatser. I internationella studier har man tidigare inte funnit några stabilt positiva behandlingseffekter, men Kriminalvårdens egen utvärdering visar nu på ett försiktigt positivt resultat av behandlingen.Forskningsnyheter
 • Anhörigas delaktighet vid äldreboenden

  Titel:Conditions for relatives' involvement in nursing homes.
  Jessica Holmgren.
  Det övergripande syftet med denna avhandling var att beskriva och analysera hur anhörigas delaktighet villkoras vid äldreboenden utifrån olika kritiska perspektiv. Genom avhandlingen anlades genusperspektiv, diskursanalys och intersektionell teori, baserade på en social konstruktionistisk ontologi.
 • Arbetslösa socialhjälpstagare i Sverige 1913-2012 – en industriell reservarmé?

  Titel:En industriell reservarmé i välfärdsstaten - Arbetslösa socialhjälpstagare i Sverige 1913-2012.
  Lovisa Broström.
  I denna avhandling undersöks om arbetslösa socialhjälpstagare – sådana som av olika skäl inte har fått ta del av socialförsäkringarna utan vid arbetslöshet måste vända sig till fattigvården och socialtjänsten för ekonomiskt stöd – kan anses utgöra den industriella reservarmén.
 • Att kvalitetsutveckla arbetet mot våld i nära relationer – En slutredovisning

  Titel:Att kvalitetsutveckla arbetet mot våld i nära relationer – En slutredovisning om utvecklingsmedel och kompetensstöd 2012–2014.
  Socialstyrelsen.
  Rapporten beskriver hur Socialstyrelsen och länsstyrelserna har arbetat med utvecklingsmedel och kompetensstöd för att höja kvaliteten i arbetet mot våld i nära relationer åren 2012–2014.
 • Arbetskraften alltmer uppdelad efter förmåga

  Titel:Sortering av arbetskraftens förmågor i Sverige 1986–2008.
  Christina Håkanson, Erik Lindqvist och Jonas Vlachos.
  Män med liknande intelligens, social förmåga och utbildningsnivå jobbar oftare tillsammans i dag än för tjugo år sedan. Skillnaderna mellan anställdas egenskaper har ökat mellan företagen och beror till stor del på IT-sektorns expansion, visar en ny IFAU-rapport.
 • Lokala värdighetsgarantier inom äldreomsorgen

  Titel:Lokala värdighetsgarantier inom äldreomsorgen – Slutrapport om prestationsersättningar 2011–2014.
  Socialstyrelsen.
  Rapporten sammanfattar resultaten från satsningen att utveckla och införa lokala värdighetsgarantier inom äldreomsorgen. Den redovisar Socialstyrelsens uppdrag att fördela prestationsersättning, ge information och stöd till kommuner samt följa upp satsningen på nationell nivå
 • Samtal om sex behövs för män som lämnar ett narkotikamissbruk

  Titel:Sex och narkotika: Mäns erfarenheter under uppbrottsprocessen från ett drogmissbruk.
  Bengt Svensson och Anette Skårner.
  Sexuell hälsa är ett ämne som behöver diskuteras i behandlingsarbetet inom missbruks- och beroendevården. Annars riskerar en viktig del av livskvalitén att gå förlorad för de människor som bryter upp från ett mångårigt missbruk. Det visar en studie vid Göteborgs universitet där män som lämnat narkotikamissbruket intervjuats om sex och kärleksrelationer.
 • Tre av fyra slapp sömnproblem när de fick KBT via internet

  Titel:Internet-vs. group-delivered cognitive behavior therapy for insomnia: A randomized controlled non-inferiority trial.
  Kerstin Blom, Hanna Tarkian Tillgren, Tobias Wiklund, Ewa Danlycke, Mattias Forssén, Alexandra Söderström, Robert Johansson, Hugo Hesser, Susanna Jernelöv, Nils Lindefors, Gerhard Andersson och Viktor Kaldo.
  Sömnproblem är inte endast ett symtom vid annan sjukdom, utan ofta ett eget problem som är viktigt att behandla. Det anser forskare vid Karolinska Institutet som tillsammans med kollegor från Linköpings universitet visat att KBT via internet har god effekt vid allvarliga sömnproblem, lika god som gruppbehandling. Studien är publicerad i den vetenskapliga tidskriften Behaviour Research and Therapy.
 • Kommuner kan spara miljoner på förändrat arbetssätt i socialtjänsten

  Titel:Arbeta smartare, få tredubbel vinst. Ett projekt inom socialtjänsten i Gävle.
  Vision.
  Genom att förändra arbetssättet i socialtjänsten kan människor som under många år varit beroende av ekonomiskt bistånd själva stå för sin försörjning och få bättre livsvillkor. Det visar en rapport som revisions- och rådgivningsföretaget PwC har gjort på uppdrag av Vision. Beräkningarna visar att landets kommuner på detta sätt kan spara omkring 600 miljoner kronor årligen.
 • Droganvändning och psykiatriska och psykosociala riskfaktorer bland unga

  Titel:Substance Use in Swedish Adolescents : The Importance of Co-occurring Psychiatric Symptoms and Psychosocial Risk.
  Sara Lövenhag.
  Denna avhandling visar att mycket större uppmärksamhet måste ägnas åt psykiatriska och psykosociala riskfaktorer när man ger unga droganvändare behandling för att behandlingen ska få effekt. Detta behöver särskilt uppmärksammas vid tjejers missbruk.
 • Vardagsliv för anhöriga till deprimerade

  Titel:Everyday life of relatives of persons suffering from severe depression : Experiences of health, burden, sense of coherence and encounters with psychiatric specialist health services.
  Hege Skundberg Kletthagen.
  Syftet med denna avhandling var att undersöka hur vardagslivet ser ut för anhöriga till personer som lider av svår depression. Hur upplever de sin hälsa, belastning, känsla av sammanhang och samarbete med psykiatrin?
 • Vem är jag utan cannabis – en behandlingsstudie

  Titel:”Vem är jag utan cannabis?” En studie om behandling för personer med riskbruk, missbruk eller beroende av cannabis: Behandlares och klienters perspektiv och förändringsprocesser.
  Russell Turner och Torbjörn Forkby.
  Hur väl fungerar öppenvårdsbehandling för personer som använder cannabis? Hur upplever klienterna behandlingen? Och vilket blir utfallet? Om detta handlar denna rapport från Trestad2, storstädernas satsning mot cannabis.
 • Många som söker primärvård har tecken på utmattningssyndrom

  Titel:Prevalence of perceived stress and associations to symptoms of exhaustion, depression and anxiety in a working age population seeking primary care - an observational study.
  Lilian Wiegner, Dominique Hange, Cecilia Björkelund och Gunnar Ahlborg.
  Mer än hälften av alla i arbetsför ålder som söker till primärvården, oavsett diagnos, upplever sig stressade. Av de som är stressade uppvisar varannan symptom som liknar utmattningssyndrom. Det visar studier vid Sahlgrenska akademin.
 • Familjebildning i Sverige kring millennieskiftet

  Titel:Family Formation in Sweden around the Turn of the New Millennium.
  Sofi Ohlsson-Wijk.
  Denna avhandling består av ett introduktionskapitel och fyra empiriska studier som undersöker mönster i familjebildning i Sverige kring millennieskiftet. Detta är en intressant kontext för ämnet eftersom Sverige ofta ses som en föregångare inom familjedemografisk utveckling och jämställdhets- och värderingsförändringar.
 • Allt fler unga använder ADHD-läkemedel

  Titel:Användningen av centralstimulantia vid adhd – Utvecklingen regionalt och i riket.
  Socialstyrelsen.
  Användandet av ADHD-läkemedel fortsätter att öka. Vanligast är det bland pojkar i åldern 10-17 år, där cirka 5 procent medicinerar. I en ny rapport från Socialstyrelsen redovisas för första gången hur användandet ser ut i de enskilda kommunerna. Resultatet visar på stora skillnader.
 • Tonårsflickor berättar om att vara eller inte vara i behov av särskilt stöd

  Titel:Tonårsflickor berättar om att vara eller inte vara i behov av särskilt stöd : En longitudinell fallstudie.
  Barbro Johansson.
  Tonårsflickorna som deltar i föreliggande longitudinella studie berättar om sina erfarenheter från en målstyrd skola där elevers prestationer bedöms i förhållande till läroplanens uppställda mål. Flickornas reflektioner handlar om den skolgång som vuxenvärlden har utformat för dem och hur de hanterar vardagen i relation till egna, kamraters och till skolans krav och förväntningar.
Annat om Kriminalitet
 • Anhörigas delaktighet vid äldreboenden

  Titel:Conditions for relatives' involvement in nursing homes.
  Jessica Holmgren.
  Det övergripande syftet med denna avhandling var att beskriva och analysera hur anhörigas delaktighet villkoras vid äldreboenden utifrån olika kritiska perspektiv. Genom avhandlingen anlades genusperspektiv, diskursanalys och intersektionell teori, baserade på en social konstruktionistisk ontologi.
 • Arbetslösa socialhjälpstagare i Sverige 1913-2012 – en industriell reservarmé?

  Titel:En industriell reservarmé i välfärdsstaten - Arbetslösa socialhjälpstagare i Sverige 1913-2012.
  Lovisa Broström.
  I denna avhandling undersöks om arbetslösa socialhjälpstagare – sådana som av olika skäl inte har fått ta del av socialförsäkringarna utan vid arbetslöshet måste vända sig till fattigvården och socialtjänsten för ekonomiskt stöd – kan anses utgöra den industriella reservarmén.
 • Att kvalitetsutveckla arbetet mot våld i nära relationer – En slutredovisning

  Titel:Att kvalitetsutveckla arbetet mot våld i nära relationer – En slutredovisning om utvecklingsmedel och kompetensstöd 2012–2014.
  Socialstyrelsen.
  Rapporten beskriver hur Socialstyrelsen och länsstyrelserna har arbetat med utvecklingsmedel och kompetensstöd för att höja kvaliteten i arbetet mot våld i nära relationer åren 2012–2014.
 • Arbetskraften alltmer uppdelad efter förmåga

  Titel:Sortering av arbetskraftens förmågor i Sverige 1986–2008.
  Christina Håkanson, Erik Lindqvist och Jonas Vlachos.
  Män med liknande intelligens, social förmåga och utbildningsnivå jobbar oftare tillsammans i dag än för tjugo år sedan. Skillnaderna mellan anställdas egenskaper har ökat mellan företagen och beror till stor del på IT-sektorns expansion, visar en ny IFAU-rapport.
 • Lokala värdighetsgarantier inom äldreomsorgen

  Titel:Lokala värdighetsgarantier inom äldreomsorgen – Slutrapport om prestationsersättningar 2011–2014.
  Socialstyrelsen.
  Rapporten sammanfattar resultaten från satsningen att utveckla och införa lokala värdighetsgarantier inom äldreomsorgen. Den redovisar Socialstyrelsens uppdrag att fördela prestationsersättning, ge information och stöd till kommuner samt följa upp satsningen på nationell nivå
 • Samtal om sex behövs för män som lämnar ett narkotikamissbruk

  Titel:Sex och narkotika: Mäns erfarenheter under uppbrottsprocessen från ett drogmissbruk.
  Bengt Svensson och Anette Skårner.
  Sexuell hälsa är ett ämne som behöver diskuteras i behandlingsarbetet inom missbruks- och beroendevården. Annars riskerar en viktig del av livskvalitén att gå förlorad för de människor som bryter upp från ett mångårigt missbruk. Det visar en studie vid Göteborgs universitet där män som lämnat narkotikamissbruket intervjuats om sex och kärleksrelationer.
 • Tre av fyra slapp sömnproblem när de fick KBT via internet

  Titel:Internet-vs. group-delivered cognitive behavior therapy for insomnia: A randomized controlled non-inferiority trial.
  Kerstin Blom, Hanna Tarkian Tillgren, Tobias Wiklund, Ewa Danlycke, Mattias Forssén, Alexandra Söderström, Robert Johansson, Hugo Hesser, Susanna Jernelöv, Nils Lindefors, Gerhard Andersson och Viktor Kaldo.
  Sömnproblem är inte endast ett symtom vid annan sjukdom, utan ofta ett eget problem som är viktigt att behandla. Det anser forskare vid Karolinska Institutet som tillsammans med kollegor från Linköpings universitet visat att KBT via internet har god effekt vid allvarliga sömnproblem, lika god som gruppbehandling. Studien är publicerad i den vetenskapliga tidskriften Behaviour Research and Therapy.
 • Kommuner kan spara miljoner på förändrat arbetssätt i socialtjänsten

  Titel:Arbeta smartare, få tredubbel vinst. Ett projekt inom socialtjänsten i Gävle.
  Vision.
  Genom att förändra arbetssättet i socialtjänsten kan människor som under många år varit beroende av ekonomiskt bistånd själva stå för sin försörjning och få bättre livsvillkor. Det visar en rapport som revisions- och rådgivningsföretaget PwC har gjort på uppdrag av Vision. Beräkningarna visar att landets kommuner på detta sätt kan spara omkring 600 miljoner kronor årligen.
 • Droganvändning och psykiatriska och psykosociala riskfaktorer bland unga

  Titel:Substance Use in Swedish Adolescents : The Importance of Co-occurring Psychiatric Symptoms and Psychosocial Risk.
  Sara Lövenhag.
  Denna avhandling visar att mycket större uppmärksamhet måste ägnas åt psykiatriska och psykosociala riskfaktorer när man ger unga droganvändare behandling för att behandlingen ska få effekt. Detta behöver särskilt uppmärksammas vid tjejers missbruk.
 • Vardagsliv för anhöriga till deprimerade

  Titel:Everyday life of relatives of persons suffering from severe depression : Experiences of health, burden, sense of coherence and encounters with psychiatric specialist health services.
  Hege Skundberg Kletthagen.
  Syftet med denna avhandling var att undersöka hur vardagslivet ser ut för anhöriga till personer som lider av svår depression. Hur upplever de sin hälsa, belastning, känsla av sammanhang och samarbete med psykiatrin?
Annat om Våld i nära relationer
 • Anhörigas delaktighet vid äldreboenden

  Titel:Conditions for relatives' involvement in nursing homes.
  Jessica Holmgren.
  Det övergripande syftet med denna avhandling var att beskriva och analysera hur anhörigas delaktighet villkoras vid äldreboenden utifrån olika kritiska perspektiv. Genom avhandlingen anlades genusperspektiv, diskursanalys och intersektionell teori, baserade på en social konstruktionistisk ontologi.
 • Arbetslösa socialhjälpstagare i Sverige 1913-2012 – en industriell reservarmé?

  Titel:En industriell reservarmé i välfärdsstaten - Arbetslösa socialhjälpstagare i Sverige 1913-2012.
  Lovisa Broström.
  I denna avhandling undersöks om arbetslösa socialhjälpstagare – sådana som av olika skäl inte har fått ta del av socialförsäkringarna utan vid arbetslöshet måste vända sig till fattigvården och socialtjänsten för ekonomiskt stöd – kan anses utgöra den industriella reservarmén.
 • Att kvalitetsutveckla arbetet mot våld i nära relationer – En slutredovisning

  Titel:Att kvalitetsutveckla arbetet mot våld i nära relationer – En slutredovisning om utvecklingsmedel och kompetensstöd 2012–2014.
  Socialstyrelsen.
  Rapporten beskriver hur Socialstyrelsen och länsstyrelserna har arbetat med utvecklingsmedel och kompetensstöd för att höja kvaliteten i arbetet mot våld i nära relationer åren 2012–2014.
 • Arbetskraften alltmer uppdelad efter förmåga

  Titel:Sortering av arbetskraftens förmågor i Sverige 1986–2008.
  Christina Håkanson, Erik Lindqvist och Jonas Vlachos.
  Män med liknande intelligens, social förmåga och utbildningsnivå jobbar oftare tillsammans i dag än för tjugo år sedan. Skillnaderna mellan anställdas egenskaper har ökat mellan företagen och beror till stor del på IT-sektorns expansion, visar en ny IFAU-rapport.
 • Lokala värdighetsgarantier inom äldreomsorgen

  Titel:Lokala värdighetsgarantier inom äldreomsorgen – Slutrapport om prestationsersättningar 2011–2014.
  Socialstyrelsen.
  Rapporten sammanfattar resultaten från satsningen att utveckla och införa lokala värdighetsgarantier inom äldreomsorgen. Den redovisar Socialstyrelsens uppdrag att fördela prestationsersättning, ge information och stöd till kommuner samt följa upp satsningen på nationell nivå
 • Samtal om sex behövs för män som lämnar ett narkotikamissbruk

  Titel:Sex och narkotika: Mäns erfarenheter under uppbrottsprocessen från ett drogmissbruk.
  Bengt Svensson och Anette Skårner.
  Sexuell hälsa är ett ämne som behöver diskuteras i behandlingsarbetet inom missbruks- och beroendevården. Annars riskerar en viktig del av livskvalitén att gå förlorad för de människor som bryter upp från ett mångårigt missbruk. Det visar en studie vid Göteborgs universitet där män som lämnat narkotikamissbruket intervjuats om sex och kärleksrelationer.
 • Tre av fyra slapp sömnproblem när de fick KBT via internet

  Titel:Internet-vs. group-delivered cognitive behavior therapy for insomnia: A randomized controlled non-inferiority trial.
  Kerstin Blom, Hanna Tarkian Tillgren, Tobias Wiklund, Ewa Danlycke, Mattias Forssén, Alexandra Söderström, Robert Johansson, Hugo Hesser, Susanna Jernelöv, Nils Lindefors, Gerhard Andersson och Viktor Kaldo.
  Sömnproblem är inte endast ett symtom vid annan sjukdom, utan ofta ett eget problem som är viktigt att behandla. Det anser forskare vid Karolinska Institutet som tillsammans med kollegor från Linköpings universitet visat att KBT via internet har god effekt vid allvarliga sömnproblem, lika god som gruppbehandling. Studien är publicerad i den vetenskapliga tidskriften Behaviour Research and Therapy.
 • Kommuner kan spara miljoner på förändrat arbetssätt i socialtjänsten

  Titel:Arbeta smartare, få tredubbel vinst. Ett projekt inom socialtjänsten i Gävle.
  Vision.
  Genom att förändra arbetssättet i socialtjänsten kan människor som under många år varit beroende av ekonomiskt bistånd själva stå för sin försörjning och få bättre livsvillkor. Det visar en rapport som revisions- och rådgivningsföretaget PwC har gjort på uppdrag av Vision. Beräkningarna visar att landets kommuner på detta sätt kan spara omkring 600 miljoner kronor årligen.
 • Droganvändning och psykiatriska och psykosociala riskfaktorer bland unga

  Titel:Substance Use in Swedish Adolescents : The Importance of Co-occurring Psychiatric Symptoms and Psychosocial Risk.
  Sara Lövenhag.
  Denna avhandling visar att mycket större uppmärksamhet måste ägnas åt psykiatriska och psykosociala riskfaktorer när man ger unga droganvändare behandling för att behandlingen ska få effekt. Detta behöver särskilt uppmärksammas vid tjejers missbruk.
 • Vardagsliv för anhöriga till deprimerade

  Titel:Everyday life of relatives of persons suffering from severe depression : Experiences of health, burden, sense of coherence and encounters with psychiatric specialist health services.
  Hege Skundberg Kletthagen.
  Syftet med denna avhandling var att undersöka hur vardagslivet ser ut för anhöriga till personer som lider av svår depression. Hur upplever de sin hälsa, belastning, känsla av sammanhang och samarbete med psykiatrin?

Välkommen

SocialVetenskap.se presenterar massor av ny forskning om socialt arbete här på sidan och i vårt nyhetsbrev! Välkommen att följa den ständigt pågående uppdateringen och att söka på "ditt" ämne i biblioteket. Vi tipsar också om kurser på avancerad nivå i socialt arbete.

Allt gott!
Kristina Granath


SocialVetenskaps nyhetsbrev kommer ut en gång i månaden.