Kategori: Narkotika
4 maj, 2012

Kartläggning av tungt narkotikamissbruk

Titel:Kartläggning av tungt narkotikamissbruk i Göteborg 2011.
Mats Anderberg, Mikael Dahlberg och Karin Patriksson.
Syftet med studien har varit att få en bild av omfattningen av det tunga narkotikamissbruket i Göteborg och att få ett underlag för att planera insatser mot narkotikamissbruk. Utöver antalet unika individer presenteras uppgifter om hur personerna bor, hur de försörjer sig, om de har barn, vilka droger de använder och om de har en pågående behandlingskontakt.


Forskningsnyheter
 • Stora skillnader i personalkontinuiteten i hemtjänsten

  Titel:Öppna jämförelser 2014 – Vård och omsorg om äldre – Jämförelser mellan kommuner och län.
  Socialstyrelsen.
  Lår- och höftfrakturer är nästan tre gånger så vanliga bland äldre i vissa delar av landet som i andra. Skillnaderna är också stora när det gäller bland annat personalkontinuiteten i hemtjänsten, väntetiden till äldreboende och användningen av olämpliga läkemedel. Det visar öppna jämförelser av vård och omsorg om äldre 2014.
 • Ekologisk mat erbjuder unga vuxna chans till ”psykologisk blomstring”

  Titel:Ekologisk mat och psykisk hälsa unga vuxnas existentiella relation till mat som strategi för välbefinnande.
  Elisabeth von Essen.
  Depression, trötthet och ångest tycks ha blivit vanligare bland unga vuxna under de senaste årtiondena. I detta skede av livet präglas tillvaron ofta av praktiska svårigheter kring bostad och arbete och ett prövande och experimenterande förhållningssätt till familjebildning. Genom sociala medier har dagens unga vuxna också betydligt större möjligheter än tidigare generationer att hålla sig uppdaterade om tillståndet i världen, och globala frågor om klimat och social orättvisa sporrar många till etiska ställningstaganden. Mot denna bakgrund görs många livsavgörande val, men det utvecklas också vardagsvanor inom olika områden, såsom matval och måltider.
 • Fallen av människohandel fördubblade – och metoderna för att undvika straff blir mer raffinerade

  Titel:Människohandel för sexuella och andra ändamål 2014.
  Polisen.
  En ny rapport från polisen visar att antalet anmälningar om människohandel för sexuella ändamål fördubblades under 2013 jämfört med året innan. Samtidigt har gärningsmännen förändrat sina tillvägagångssätt, enligt rapporten.
 • Depression hos mammor och pappor i början av föräldraskapet

  Titel:Depressive Symptoms among Mothers and Fathers in Early Parenthood.
  Birgitta Kerstis.
  Ett flertal internationella och nationella studier har påvisat depressiva symtom hos mammor efter barnets födelse. Studier om pappors depressiva symtom är inte lika frekvent förekommande. Det övergripande syftet med avhandlingen var att beskriva föräldraskapet under barnets första 18 månader med fokus på mammor och pappors depressiva symtom. Dessutom beskrevs föräldrarnas depressiva symtom samband med: föräldrarnas enighet i förhållandet, ‘känsla av sammanhang’, upplevelse av barnets temperament, separation mellan föräldrarna samt bonding till barnet.
 • Åldrande och delaktighet bland personer med intellektuell funktionsnedsättning som bor i gruppbostad

  Titel:Delaktig (även) på äldre dar : Åldrande och delaktighet bland personer med intellektuell funktionsnedsättning som bor i gruppbostad.
  Ida Kåhlin.
  Delaktighet i alla åldrar är ett av funktionshinderspolitikens centrala mål. Trots detta har att åldras och vara äldre med intellektuell funktionsnedsättning inte uppmärksammats i politiska dokument och riktlinjer kring hur stöd och service ska ges till denna grupp. Denna avhandling syftar till att belysa och problematisera åldrande och delaktighet bland äldre personer med intellektuell funktionsnedsättning som bor i gruppbostad enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.
 • Öppna jämförelser av socialtjänst och hemsjukvård

  Titel:Öppna jämförelser av socialtjänst och hemsjukvård 2010–2014 – Slutrapport.
  Socialstyrelsen.
  Under 2010-2014 har Socialstyrelsen haft regeringens uppdrag att utveckla öppna jämförelser av socialtjänsten, inklusive hemsjukvården. I rapporten sammanställer Socialstyrelsen erfarenheterna från utvecklingsperioden och föreslår en framtida inriktning och utveckling för öppna jämförelser av socialtjänsten.
 • Etiska aspekter på att lyssna på barn i familjehem

  Titel:Etiska aspekter på att lyssna på barn i familjehem – mål, komplikationer och konflikter.
  Socialstyrelsen.
  I rapporten analyseras etiska komplikationer med att intervjua barn i familjehem. Bakgrunden är att Socialstyrelsen enligt ett regeringsuppdrag ska ta fram en modell för att lyssna på barn i familjehem.
 • Kommunala chefer slutar för att få bättre villkor

  Titel:CHEFERS RÖRLIGHET I OFFENTLIG SEKTOR. Rapport från en studie inom CHEFiOS, Göteborgs universitet.
  Johanna Stengård, Erik Berntson, Lotta Dellve, Annika Härenstam, Katrin Skagert, Anders Pousette och Linda Wallin.
  Många chefer i offentlig sektor slutar efter bara några år på sin tjänst. Varför är det så? Det har forskarna Anna Cregård och Annika Härenstam undersökt.
 • Ökad kunskap om antalet könsstympade

  Titel:Flickor och kvinnor i Sverige som kan ha varit utsatta för könsstympning– en uppskattning av antalet.
  Socialstyrelsen.
  Socialstyrelsen har utifrån FN:s uppskattningar av förekomsten av könsstympning i olika länder i världen gjort beräkningar som visar att tiotusentals flickor och kvinnor nu bosatta i landet kan ha utsatts för någon form av könsstympning.
 • Ny studie om finska krigsbarns psykiska hälsa

  Titel:Unaccompanied Evacuation and Adult Mortality: Evaluating the Finnish Policy of Evacuating Children to Foster Care During World War II.
  Torsten Santavirta.
  De finska krigsbarnen har inte löpt högre risk att drabbas av allvarligare psykisk ohälsa under vuxenlivet än syskon som stannade kvar i Finland mellan 1941-1945. Skillnaderna mellan könen är dock tydliga. Resultaten kan vara till nytta i utvecklandet av dagens flyktingpolitik då det gäller barn och ensamkommande flyktingar.
 • Svårt att diskutera ungdomskriminalitet konstruktivt

  Titel:Berättelser om ungdomsgäng i förorten. Genus, makt och moral.
  Susanne Liljeholm Hansson.
  I diskussioner om problem kring ungdomsgäng finns olika berättelser som vill ge svar på orsaker till problemen och vilka åtgärder som kan lösa dem. Men berättelsernas olika grundantaganden gör att poliser, socialarbetare, ungdomar, andra boende och övriga inblandade pratar förbi varandra. För att få till stånd en mer fördjupad diskussion krävs att de olika aktörerna vågar utsätta de egna ”sanningarna” för andras granskande blick. Det visar en avhandling från Göteborgs universitet.
 • Kontaktförbud och fotbojor används inte som det var tänkt

  Titel:Kontaktförbud En utvärdering av ändringarna i lagen 2011.
  Sandra Larsson.
  För att förbättra skyddet mot stalkning gjordes i oktober 2011 vissa ändringar i den dåvarande lagen om besöksförbud. Brå har haft i uppdrag av regeringen att följa upp och utvärdera lagändringarna och konstaterar i denna studie att de inte har gett någon större verkan.
 • Begränsad effekt av nya lagregler mot stalkning

  Titel:Olaga förföljelse. Tillämpningen av den nya straffbestämmelsen..
  Kristina Jerre.
  Den nya lagbestämmelsen om olaga förföljelse som infördes 2011 har inte lett till särskilt många anmälningar och andelen fällande domar är liten. Den nya möjligheten att besluta om fotboja för dem som fysiskt överträder ett utvidgat kontaktförbud, har heller inte utnyttjats i någon större utsträckning
 • Förtroendet för rättsväsendet ökar

  Titel:Nationella trygghetsundersökningen 2014 Om utsatthet, otrygghet och förtroende..
  Anna Frenzel, Lisa Wallin, Thomas Hvitfeldt och Åsa Irlander Strid.
  Allt fler, och då särskilt unga, uppger att de har stort förtroende för rättsväsendet. Samtidigt minskar oron för att utsättas för brott. Det visar Nationella trygghets­undersökn­ingen (NTU), 2014 som Brottsförebyggande rådet (Brå) presenterar idag.
 • Försoning eller obeveklighet efter kriget på Balkan

  Titel:Reconciliation Narratives of Survivors from War in Bosnia and Herzegovina .
  Goran Basic.
  Genom att analysera berättelser från överlevare från 1990-talets krig på Balkan har rapportförfattaren undersökt viljan till försoning. Obevekligheten är mest framträdande som tema, men försoning ses som möjlig om upprättelse fås för offren och de skyldiga erkänner sitt ansvar.
Annat om Narkotika
 • Stora skillnader i personalkontinuiteten i hemtjänsten

  Titel:Öppna jämförelser 2014 – Vård och omsorg om äldre – Jämförelser mellan kommuner och län.
  Socialstyrelsen.
  Lår- och höftfrakturer är nästan tre gånger så vanliga bland äldre i vissa delar av landet som i andra. Skillnaderna är också stora när det gäller bland annat personalkontinuiteten i hemtjänsten, väntetiden till äldreboende och användningen av olämpliga läkemedel. Det visar öppna jämförelser av vård och omsorg om äldre 2014.
 • Ekologisk mat erbjuder unga vuxna chans till ”psykologisk blomstring”

  Titel:Ekologisk mat och psykisk hälsa unga vuxnas existentiella relation till mat som strategi för välbefinnande.
  Elisabeth von Essen.
  Depression, trötthet och ångest tycks ha blivit vanligare bland unga vuxna under de senaste årtiondena. I detta skede av livet präglas tillvaron ofta av praktiska svårigheter kring bostad och arbete och ett prövande och experimenterande förhållningssätt till familjebildning. Genom sociala medier har dagens unga vuxna också betydligt större möjligheter än tidigare generationer att hålla sig uppdaterade om tillståndet i världen, och globala frågor om klimat och social orättvisa sporrar många till etiska ställningstaganden. Mot denna bakgrund görs många livsavgörande val, men det utvecklas också vardagsvanor inom olika områden, såsom matval och måltider.
 • Fallen av människohandel fördubblade – och metoderna för att undvika straff blir mer raffinerade

  Titel:Människohandel för sexuella och andra ändamål 2014.
  Polisen.
  En ny rapport från polisen visar att antalet anmälningar om människohandel för sexuella ändamål fördubblades under 2013 jämfört med året innan. Samtidigt har gärningsmännen förändrat sina tillvägagångssätt, enligt rapporten.
 • Depression hos mammor och pappor i början av föräldraskapet

  Titel:Depressive Symptoms among Mothers and Fathers in Early Parenthood.
  Birgitta Kerstis.
  Ett flertal internationella och nationella studier har påvisat depressiva symtom hos mammor efter barnets födelse. Studier om pappors depressiva symtom är inte lika frekvent förekommande. Det övergripande syftet med avhandlingen var att beskriva föräldraskapet under barnets första 18 månader med fokus på mammor och pappors depressiva symtom. Dessutom beskrevs föräldrarnas depressiva symtom samband med: föräldrarnas enighet i förhållandet, ‘känsla av sammanhang’, upplevelse av barnets temperament, separation mellan föräldrarna samt bonding till barnet.
 • Åldrande och delaktighet bland personer med intellektuell funktionsnedsättning som bor i gruppbostad

  Titel:Delaktig (även) på äldre dar : Åldrande och delaktighet bland personer med intellektuell funktionsnedsättning som bor i gruppbostad.
  Ida Kåhlin.
  Delaktighet i alla åldrar är ett av funktionshinderspolitikens centrala mål. Trots detta har att åldras och vara äldre med intellektuell funktionsnedsättning inte uppmärksammats i politiska dokument och riktlinjer kring hur stöd och service ska ges till denna grupp. Denna avhandling syftar till att belysa och problematisera åldrande och delaktighet bland äldre personer med intellektuell funktionsnedsättning som bor i gruppbostad enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.
 • Öppna jämförelser av socialtjänst och hemsjukvård

  Titel:Öppna jämförelser av socialtjänst och hemsjukvård 2010–2014 – Slutrapport.
  Socialstyrelsen.
  Under 2010-2014 har Socialstyrelsen haft regeringens uppdrag att utveckla öppna jämförelser av socialtjänsten, inklusive hemsjukvården. I rapporten sammanställer Socialstyrelsen erfarenheterna från utvecklingsperioden och föreslår en framtida inriktning och utveckling för öppna jämförelser av socialtjänsten.
 • Etiska aspekter på att lyssna på barn i familjehem

  Titel:Etiska aspekter på att lyssna på barn i familjehem – mål, komplikationer och konflikter.
  Socialstyrelsen.
  I rapporten analyseras etiska komplikationer med att intervjua barn i familjehem. Bakgrunden är att Socialstyrelsen enligt ett regeringsuppdrag ska ta fram en modell för att lyssna på barn i familjehem.
 • Kommunala chefer slutar för att få bättre villkor

  Titel:CHEFERS RÖRLIGHET I OFFENTLIG SEKTOR. Rapport från en studie inom CHEFiOS, Göteborgs universitet.
  Johanna Stengård, Erik Berntson, Lotta Dellve, Annika Härenstam, Katrin Skagert, Anders Pousette och Linda Wallin.
  Många chefer i offentlig sektor slutar efter bara några år på sin tjänst. Varför är det så? Det har forskarna Anna Cregård och Annika Härenstam undersökt.
 • Ökad kunskap om antalet könsstympade

  Titel:Flickor och kvinnor i Sverige som kan ha varit utsatta för könsstympning– en uppskattning av antalet.
  Socialstyrelsen.
  Socialstyrelsen har utifrån FN:s uppskattningar av förekomsten av könsstympning i olika länder i världen gjort beräkningar som visar att tiotusentals flickor och kvinnor nu bosatta i landet kan ha utsatts för någon form av könsstympning.
 • Ny studie om finska krigsbarns psykiska hälsa

  Titel:Unaccompanied Evacuation and Adult Mortality: Evaluating the Finnish Policy of Evacuating Children to Foster Care During World War II.
  Torsten Santavirta.
  De finska krigsbarnen har inte löpt högre risk att drabbas av allvarligare psykisk ohälsa under vuxenlivet än syskon som stannade kvar i Finland mellan 1941-1945. Skillnaderna mellan könen är dock tydliga. Resultaten kan vara till nytta i utvecklandet av dagens flyktingpolitik då det gäller barn och ensamkommande flyktingar.

Välkommen

SocialVetenskap.se presenterar massor av ny forskning om socialt arbete här på sidan och i vårt nyhetsbrev! Välkommen att följa den ständigt pågående uppdateringen och att söka på "ditt" ämne i biblioteket. Vi tipsar också om kurser på avancerad nivå i socialt arbete.

Allt gott!
Kristina Granath


SocialVetenskaps nyhetsbrev kommer ut en gång i månaden.