Kategori: Narkotika
4 maj, 2012

Kartläggning av tungt narkotikamissbruk

Titel:Kartläggning av tungt narkotikamissbruk i Göteborg 2011.
Mats Anderberg, Mikael Dahlberg och Karin Patriksson.
Syftet med studien har varit att få en bild av omfattningen av det tunga narkotikamissbruket i Göteborg och att få ett underlag för att planera insatser mot narkotikamissbruk. Utöver antalet unika individer presenteras uppgifter om hur personerna bor, hur de försörjer sig, om de har barn, vilka droger de använder och om de har en pågående behandlingskontakt.


Forskningsnyheter
 • Utvärderingar av stöd till omsorgssviktande föräldrar – Ökning av randomiserat kontrollerade utvärderingar

  Titel:Utvärderingar av stöd till omsorgssviktande föräldrar – Ökningen av randomiserat kontrollerade utvärderingar mellan 2000−2012.
  Socialstyrelsen.
  Den här rapporten beskriver ökningen av antalet publicerade randomiserat kontrollerade studier (RCT) om stöd till vårdnadshavare för att förebygga att barn i åldrarna 0–12 år far illa. Undersökningen omfattar utvärderingar som publicerats mellan 2000 och 2012.
 • En god sömn gynnar upplevelsen av arbetsdagen

  Titel:Work and Sleep—A Prospective Study of Psychosocial Work Factors, Physical Work Factors, and Work Scheduling.
  Torbjörn Åkerstedt, Johanna Garefelt, Anne Richter, Hugo Westerlund, Linda L. Magnusson Hanson, Magnus Sverke och Göran Kecklund.
  Hög belastning och stress på arbetsplatsen kan bidra till dålig sömn medan en god sömn kan förbättra upplevelsen av att vara på jobbet. En ny studie från Stockholms universitet och Karolinska institutet visar att det finns ett ömsesidigt samband mellan hög belastning på arbetet och sömnstörningar. Studien publiceras i julinumret av tidskriften Sleep.
 • Svagheter med valfrihetssystem för de mest utsatta

  Titel:Stimulansbidrag LOV – Slutrapport 2011–2014.
  Socialstyrelsen.
  Möjligheten att välja utförare i omsorgen kan ha positiva effekter för dem som kan göra välinformerade val. Men när det gäller de mest sjuka och utsatta som har svårt att välja själva, finns det brister. Det visar Socialstyrelsens uppföljning av den statliga satsningen på valfrihetssystem enligt lagen om valfrihet, LOV.
 • 900 miljarder skäl att uppskatta invandringen

  Titel:900 miljarder skäl att uppskatta invandring. En analys av invandringens effekter på de offentliga finanserna i Sverige 1950–2014.
  Sandro Scocco och Lars Fredrik Andersson.
  Den offentliga debatten om invandring har mestadels handlat om kostnader och det som påverkar dessa kostnader; invandringsvolymen, kostnader för invandringsrelaterade insatserna och fördelningen av kostnaderna mellan länder. Ofta ställs invandring mot välfärd i en fråga om vad vi har råd med, men stämmer den bilden?
 • Kompetenssatsning inom den sociala barn- och ungdomsvården

  Titel:Kompetenssatsning inom den sociala barn- och ungdomsvården – Redovisning av 2014 års satsning.
  Socialstyrelsen.
  Rapporten redovisar hur kommunerna arbetat med kompetensutveckling under 2014. I rapporten beskrivs också resultaten av inventeringen av kompetensläge och behovet av kompetensutveckling hos den grupp kommuner som deltog i satsningen för första gången 2014.
 • Studie ger starka skäl att minska psykisk ohälsa och missbruk

  Titel:Barn som anhöriga - ekonomisk studie av samhällets långsiktiga kostnader.
  Bo Hovstadius, Lisa Ericson och Lennart Magnusson.
  Att växa upp med missbruk eller allvarlig psykisk sjukdom ger allvarliga konsekvenser för barns hälsa, skolgång och arbetsliv. En ny forskarrapport visar även att det finns stora samhällsvinster att göra, 35 miljarder årligen, om ohälsan i gruppen kan sänkas till samma nivå som i övriga befolkningen.
 • Längre yrkesprogram gav lägre brottslighet bland pojkar

  Titel:Utbildning och brottslighet – vad hände när man förlängde yrkesutbildningarna på gymnasiet?.
  Hans Grönqvist, Caroline Hall , Jonas Vlachos och Olof Åslund.
  Pojkarnas risk att begå brott minskade när yrkesprogrammen på gymnasiet förlängdes från två till tre år. Effekterna syns huvudsakligen under det utökade tredje året i gymnasieskolan, visar en ny studie från IFAU.
 • Felaktig styrning ökar belastningen på Försäkringskassan

  Titel:Onödig efterfrågan inom Försäkringskassan - slutrapport.
  Inspektionen för socialförsäkringen.
  En del av Försäkringskassans arbete är onödigt och beror på misstag. Orsakerna till sådan onödig efterfrågan ligger delvis hos Försäkringskassan själv. Dels beror den på att man styckat upp arbetet, dels på att man har valt fel väg när man velat göra myndigheten tillgänglig för allmänheten. Det konstateras i en studie genomförd av Karlstads universitet på uppdrag av Inspektionen för socialförsäkringen (ISF).
 • Rapport: Sverige bäst på integrationspolitik

  Titel:Migrant Integration Policy Index 2015.
  Den svenska integrationspolitiken får kritik på hemmaplan – men en ny studie visar att den ligger i topp i Europa. – Ambitionsnivån i Sverige är mycket hög, säger Thomas Huddleston, forskaren bakom rapporten.
 • Personer som riskerar deportering känner sig behandlade som kriminella

  Titel:Suspicious Minds and Unwelcome Researchers: Obstacles Encountered When Researching Forced Return in Sweden.
  Daniela DeBono, Sofia Rönnqvist och Karin Magnusson.
  Migranter som sökt asyl i Sverige men fått avslag och beslut om avvisning har intervjuats i denna forskning. De berättar om upplevelsen att bli behandlade som kriminella utan att ha begått brott, och de psykosociala effekterna av att leva i limbo.
 • Efter NPM-vågen – evidensbaserad praktik och den försvunna klienten

  Titel:After the NPM Wave. Evidence-Based Practice and the Vanishing Client.
  Kerstin Johansson, Verner Denvall and Evert Vedung.
  Författarna beskriver implementeringen av evidensbaserad praktik och olika sätt att definiera och förstå fenomenet i Sverige och dess koppling till new public management. Är randomiserade kontrollerade studier det enda rätta eller bör den kompletteras med professionell erfarenhet och klientens behov och önskningar? Den senare uppfattningen har varit gängse, men författarna konstaterar att klientens synpunkter ändå hamnat i skymundan.
 • Saknas strategier för elevhälsoarbetet

  Titel:Elevhälsa 2015:15.
  Skolinspektionen.
  Skolinspektionen har granskat kvaliteten avseende elevhälsans arbete i sammanlagt 25 fristående och kommunala grundskolor. Elever som mår dåligt på de granskade skolorna träffar sällan en skolpsykolog. Skolorna saknar ofta strategier för hur det förebyggande och hälsofrämjande elevhälsoarbetet ska planeras, genomföras och följas upp
 • I nationens intresse – en översikt av hur invandring bidrar till Sverige

  Titel:I nationens intresse – en översikt av hur invandring bidrar till Sverige.
  Jesper Strömbäck.
  I rapporten kartläggs forskningslitteraturen om invandringens konsekvenser för landets ekonomiska utveckling. Det är en viktig och omdebatterad fråga där många har en åsikt. Det finns dock förvånansvärt mycket forskning på området som ger bättre vägledning.
 • Inkomster går i arv bland fattiga och rika

  Titel:Att skatta intergenerationella inkomstsamband: en jämförelse av de vanligaste måtten.
  Martin Nybom och Jan Stuhler.
  I Sverige är det genomsnittliga sambandet mellan söners och fäders livsinkomster svagare än i andra länder. För de allra rikaste och allra fattigaste stämmer det dock inte, där ”ärver” barnen i högre utsträckning sina föräldrars inkomst. En ny IFAU-rapport studerar olika statistiska mått för att mäta ekonomisk rörlighet mellan generationer.
 • Ny modell för samverkan kring äldre

  Titel:Implementing a continuum of care model for older people—results from a Swedish case study.
  Anna Dunér, Staffan Blomberg och Henna Hasson.
  Samverkan är nödvändig för att omhändertagandet av svårt sjuka äldre ska bli bra, men är ofta svår att få att fungera. I denna studie följer man en process där sjukhus, vårdcentral och kommunal äldrevård tillsammans implementerar en ny omvårdnadsmodell.
Annat om Narkotika
 • Utvärderingar av stöd till omsorgssviktande föräldrar – Ökning av randomiserat kontrollerade utvärderingar

  Titel:Utvärderingar av stöd till omsorgssviktande föräldrar – Ökningen av randomiserat kontrollerade utvärderingar mellan 2000−2012.
  Socialstyrelsen.
  Den här rapporten beskriver ökningen av antalet publicerade randomiserat kontrollerade studier (RCT) om stöd till vårdnadshavare för att förebygga att barn i åldrarna 0–12 år far illa. Undersökningen omfattar utvärderingar som publicerats mellan 2000 och 2012.
 • En god sömn gynnar upplevelsen av arbetsdagen

  Titel:Work and Sleep—A Prospective Study of Psychosocial Work Factors, Physical Work Factors, and Work Scheduling.
  Torbjörn Åkerstedt, Johanna Garefelt, Anne Richter, Hugo Westerlund, Linda L. Magnusson Hanson, Magnus Sverke och Göran Kecklund.
  Hög belastning och stress på arbetsplatsen kan bidra till dålig sömn medan en god sömn kan förbättra upplevelsen av att vara på jobbet. En ny studie från Stockholms universitet och Karolinska institutet visar att det finns ett ömsesidigt samband mellan hög belastning på arbetet och sömnstörningar. Studien publiceras i julinumret av tidskriften Sleep.
 • Svagheter med valfrihetssystem för de mest utsatta

  Titel:Stimulansbidrag LOV – Slutrapport 2011–2014.
  Socialstyrelsen.
  Möjligheten att välja utförare i omsorgen kan ha positiva effekter för dem som kan göra välinformerade val. Men när det gäller de mest sjuka och utsatta som har svårt att välja själva, finns det brister. Det visar Socialstyrelsens uppföljning av den statliga satsningen på valfrihetssystem enligt lagen om valfrihet, LOV.
 • 900 miljarder skäl att uppskatta invandringen

  Titel:900 miljarder skäl att uppskatta invandring. En analys av invandringens effekter på de offentliga finanserna i Sverige 1950–2014.
  Sandro Scocco och Lars Fredrik Andersson.
  Den offentliga debatten om invandring har mestadels handlat om kostnader och det som påverkar dessa kostnader; invandringsvolymen, kostnader för invandringsrelaterade insatserna och fördelningen av kostnaderna mellan länder. Ofta ställs invandring mot välfärd i en fråga om vad vi har råd med, men stämmer den bilden?
 • Kompetenssatsning inom den sociala barn- och ungdomsvården

  Titel:Kompetenssatsning inom den sociala barn- och ungdomsvården – Redovisning av 2014 års satsning.
  Socialstyrelsen.
  Rapporten redovisar hur kommunerna arbetat med kompetensutveckling under 2014. I rapporten beskrivs också resultaten av inventeringen av kompetensläge och behovet av kompetensutveckling hos den grupp kommuner som deltog i satsningen för första gången 2014.
 • Studie ger starka skäl att minska psykisk ohälsa och missbruk

  Titel:Barn som anhöriga - ekonomisk studie av samhällets långsiktiga kostnader.
  Bo Hovstadius, Lisa Ericson och Lennart Magnusson.
  Att växa upp med missbruk eller allvarlig psykisk sjukdom ger allvarliga konsekvenser för barns hälsa, skolgång och arbetsliv. En ny forskarrapport visar även att det finns stora samhällsvinster att göra, 35 miljarder årligen, om ohälsan i gruppen kan sänkas till samma nivå som i övriga befolkningen.
 • Längre yrkesprogram gav lägre brottslighet bland pojkar

  Titel:Utbildning och brottslighet – vad hände när man förlängde yrkesutbildningarna på gymnasiet?.
  Hans Grönqvist, Caroline Hall , Jonas Vlachos och Olof Åslund.
  Pojkarnas risk att begå brott minskade när yrkesprogrammen på gymnasiet förlängdes från två till tre år. Effekterna syns huvudsakligen under det utökade tredje året i gymnasieskolan, visar en ny studie från IFAU.
 • Felaktig styrning ökar belastningen på Försäkringskassan

  Titel:Onödig efterfrågan inom Försäkringskassan - slutrapport.
  Inspektionen för socialförsäkringen.
  En del av Försäkringskassans arbete är onödigt och beror på misstag. Orsakerna till sådan onödig efterfrågan ligger delvis hos Försäkringskassan själv. Dels beror den på att man styckat upp arbetet, dels på att man har valt fel väg när man velat göra myndigheten tillgänglig för allmänheten. Det konstateras i en studie genomförd av Karlstads universitet på uppdrag av Inspektionen för socialförsäkringen (ISF).
 • Rapport: Sverige bäst på integrationspolitik

  Titel:Migrant Integration Policy Index 2015.
  Den svenska integrationspolitiken får kritik på hemmaplan – men en ny studie visar att den ligger i topp i Europa. – Ambitionsnivån i Sverige är mycket hög, säger Thomas Huddleston, forskaren bakom rapporten.
 • Personer som riskerar deportering känner sig behandlade som kriminella

  Titel:Suspicious Minds and Unwelcome Researchers: Obstacles Encountered When Researching Forced Return in Sweden.
  Daniela DeBono, Sofia Rönnqvist och Karin Magnusson.
  Migranter som sökt asyl i Sverige men fått avslag och beslut om avvisning har intervjuats i denna forskning. De berättar om upplevelsen att bli behandlade som kriminella utan att ha begått brott, och de psykosociala effekterna av att leva i limbo.

Välkommen

SocialVetenskap.se presenterar massor av ny forskning om socialt arbete här på sidan och i vårt nyhetsbrev! Välkommen att följa den ständigt pågående uppdateringen och att söka på "ditt" ämne i biblioteket. Vi tipsar också om kurser på avancerad nivå i socialt arbete.

Allt gott!
Kristina Granath


SocialVetenskaps nyhetsbrev kommer ut en gång i månaden.