Kategori: Narkotika
4 maj, 2012

Kartläggning av tungt narkotikamissbruk

Titel:Kartläggning av tungt narkotikamissbruk i Göteborg 2011.
Mats Anderberg, Mikael Dahlberg och Karin Patriksson.
Syftet med studien har varit att få en bild av omfattningen av det tunga narkotikamissbruket i Göteborg och att få ett underlag för att planera insatser mot narkotikamissbruk. Utöver antalet unika individer presenteras uppgifter om hur personerna bor, hur de försörjer sig, om de har barn, vilka droger de använder och om de har en pågående behandlingskontakt.


Forskningsnyheter
 • Så skyddas hjärnan från stress och depression av motion

  Titel:Skeletal Muscle PGC-1α1 Modulates Kynurenine Metabolism and Mediates Resilience to Stress-Induced Depression.
  Leandro Z. Agudelo, Teresa Femenía, Funda Orhan, Margareta Porsmyr-Palmertz, Michel Goiny, Vicente Martinez-Redondo, Jorge C. Correia m.fl..

  Fysisk aktivitet har en välgörande effekt på hjärnan, till exempel vid stress och depression. Det har dock inte varit känt hur denna skyddande effekt uppnås. Nu har forskare vid Karolinska Institutet i studier på möss visat att när muskler används renas blodet från ett ämne, som bildas vid stress och som är skadligt för hjärnan. Studien publiceras i den ansedda tidskriften Cell.

  – Vi vet egentligen inte vad depression är, rent neurobiologiskt. I vår studie har vi bidragit med en pusselbit till vad depression är rent neurobiologiskt och vi har en förklaring till vad som sker biokemiskt när motion skyddar hjärnan från att skadas vid stress, säger en av forskarna.  

 • Svensk narkotikapolitik ökar risk för överdosdödsfall

  Titel:Överdoser, försörjningsstrategier och riskhantering : livsvillkor för personer som injicerar narkotika.
  Torkel Richert.
  Den slutsatsen drar Torkel Richert, forskare vid Malmö högskola, som studerat livsvillkoren för narkomaner med särskilt fokus på överdoser, riskhantering och försörjningsstrategier. – En förskrivning av naloxon, motgift mot heroin, hade räddat liv, säger han.
  Sedan heroinet introducerades i Sverige i mitten av 1970-talet har de akut drogrelaterade dödsfallen ökat.
 • Hur uppmuntrar din arbetsplats till innovation?

  Titel:Spaces for innovation.
  Jennie Schaeffer.
  Ett flaschigt innovationslabb är inte det enda svaret, säger Jennie Schaeffer som har forskat om hur användaren upplever relationen mellan arbetsmiljö och innovation i en industriell kontext. Arbetsplatsens formgivning som en gynnsam faktor för innovation är ett växande ämne inom innovation och designforskning. Dock saknas det forskning på hur de anställda upplever relationen mellan arbetsmiljö och innovation i en industriell kontext.
 • Elever med AD/HD får inte tillräckligt med stöd

  Titel:Skolsituationen för elever med funktionsnedsätt- ningen AD/HD.
  Skolinspektionen.
  Elever med funktionsnedsättningen AD/HD får inte alltid det stöd de behöver i skolan. Bland annat händer det att skolorna inte gör de nödvändiga kartläggningarna av elevernas förutsättningar och att undervisningen inte anpassas tillräckligt mycket efter elevernas individuella behov. Ex: Skolorna fokuserar i huvudsak på individrelaterade faktorer, men det är också viktigt att belysa faktorer på grupp- och organisationsnivå och hur dessa påverkar lärandet.
 • Rättigheter kränks vid tvångsvård av psykiskt sjuka

  Titel:Psykiatrirätt: Intressen, rättigheter och principer.
  Moa Kindström Dahlin.
  Lagstiftningen om tvångsvård av psykiskt sjuka brister i hänsynen till grundläggande rättigheter och rättsprinciper. Den särbehandling psykiskt sjuka utsätts för i vården bör ifrågasättas. Idag anses psykiskt sjuka individer ha samma rätt till självbestämmande som alla andra. Ändå accepteras tvångsvård inom psykiatrin med hänvisning till patientens eget bästa och i viss mån också till behovet av samhällsskydd. Det hävdar jur.dr. Moa Kindström Dahlin.
 • Ny studie visar koppling mellan sömn och skolresultat

  Titel:Associations of self-reported sleep disturbance and duration with academic failure in community-dwelling Swedish adolescents: Sleep and academic performance at school.
  Olga E. Titova, Pleunie S. Hogenkamp, Josefin A. Jacobsson, Inna Feldman, Helgi B. Schiöth och Christian Benedict.
  Ungdomar som lider av sömnstörningar eller som ofta sover mindre än sju timmar per natt presterar sämre i skolan. Det visar sömnforskare från Uppsala universitet i en studie som publiceras i den vetenskapliga tidskriften Sleep Medicine.
  - En annan viktig upptäckt i vår studie är att ungefär 30 procent av ungdomarna rapporterade regelbundna sömnproblem.
 • Få insatser till barn i familjer med missbruk

  Titel:Barn till föräldrar i missbruks- och beroendevård – en kartläggning av hur de mår och vilka som får stöd.
  Håkan Leifman, Jonas Raninen & Mia Sundelin.
  Barn med missbrukande föräldrar får stödinsatser först när de själva får problem. Det visar en studie som Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, presenterar idag. Undersökningen som ligger till grund för studien har genomförts genom kartläggning av föräldrar inom missbruks- och beroendevården.
 • Så förbereds flyktingbarn för ett liv i Sverige

  Titel:“That will be your home”: Resettlement preparations for children and youth from the Horn of Africa.
  Mehek Muftee.
  Sverige är ett fritt och jämställt land där den materiella välfärden är självklar och livsstilen aktiv. Det är en bild som ges i de så kallade sverigeprogrammen till barn som ska vidarebosättas till Sverige, enligt en ny avhandling vid Tema barn, Linköpings universitet.
 • Vanligt med alkohol och droger hos omkomna

  Titel:Trafik och drunkningshändelser med särskild tonvikt på alkohol och andra droger..
  Kristin Ahlm.
  Alkohol, läkemedel och illegala substanser som påverkar hjärnan är vanligt både bland förare i trafiken och bland drunkningsoffer. Dessa substanser har troligen haft betydelse för den inträffade händelsen, enligt en avhandling från Umeå universitet.
 • Framgångsfaktorer för effektiva arbetsmarknadsprojekt

  Titel:Framgångsfaktorer för effektiva arbetsmarknadsprojekt. En jämförande studie av femton socialfondsprojekt..
  Clara Lindblom.
  Kommunerna har i decennier haft ett betydande ansvar för genomförandet av arbetsmarknadspolitiken. Kunskapen om de lokala arbetsmarknadspolitiska insatserna är dock begränsad. Under perioden 2007–2013 beviljade Europeiska Socialfonden medel till ett stort antal arbetsmarknadsprojekt, varav de flesta drevs av lokala aktörer. I denna rapport presenteras en studie om femton lokala arbetsmarknadsprojekt som finansierats med socialfondsstöd.
 • Neurobiologiska effekter av ungdomars tidiga alkoholintag

  Titel:Early Environment, Adolescent Alcohol Drinking and Neurobiological Responses to Drugs.
  Sara Palm.
  Avhandlingens resultat bidrar till att bredda kunskapen om inverkan av uppväxtmiljö och tidigt alkoholintag på den unga hjärnan. Studierna pekar ut faktorer och hjärnområden av intresse för framtida studier av individuell sårbarhet. Dessa faktorer kan vara vägledande i såväl förebyggande arbete som behandlingsstrategier.
 • Att förbättra arbetsförmågan och återkomsten till arbetet för kvinnor med långtidssjukfrånvaro

  Titel:Improving Work Ability and Return to Work among Women on Long-term Sick Leave.
  Linda Ahlstrom.
  Det övergripande syftet med avhandlingen var att generera ny kunskap om faktorer och åtgärder som kan förbättra arbetsförmågan och öka återgång i arbete bland långtidssjukskrivna kvinnor, som arbetar inom mänskliga tjänsteyrken. Avhandlingens delsyften var; att utvärdera sambandet mellan självskattad arbetsförmågeindex och ett arbetsförmågepoäng och även ett samband med framtida sjukskrivning, symptom och hälsa.
 • Föräldrar kan må bättre med föräldrastöd

  Titel:Slutr edovisning av uppdrag kring ett utvecklat föräldrastöd ” Uppdrag att fördela stimulansmedel till utvärdering och utveckling av föräldrastöd ”.
  Folkhälsomyndigheten.
  Föräldrar som deltar i föräldrastödsprogram upplever ofta att de stärks i sin föräldraroll och att de får en förbättrad psykisk hälsa. Men det behövs mer studier av de långsiktiga effekterna både på föräldrar och barn, visar en ny rapport från Folkhälsomyndigheten.
 • Skolor för elever i behov av särskilt stöd ökar

  Titel:Redovisning av uppdrag om fristående skolor för elever i behov av särskilt stöd eller anpassad utbildning.
  Skolverket.
  Antalet fristående skolor som enbart tar emot elever i behov av särskilt stöd ökar. I Skolverkets kartläggning uppger hälften av skolorna att de bildades år 2006 eller senare. Drygt hälften av skolorna ligger i Stockholmsregionen. Möjligheten att gå i en av dessa skolor varierar därmed i praktiken stort beroende på var i landet du bor.
 • Allt fler arbetslösa och sjukskrivna behöver försörjningsstöd

  Titel:Försörjningsstödstagare Riket 2013: .
  Akademikerförbundet SSR.
  För svag välfärd är den snabbast växande orsaken till att allt fler behöver försörjningsstöd. Arbetslösa, sjuka och föräldralediga som inte klarar sig på ersättningen från trygghetsystemen har ökat med elva procent på ett år. Det visar en genomgång av Akademikerförbundet SSR. Över hälften av alla med försörjningsstöd är arbetslösa, sjukskrivna och föräldralediga som inte klarar sig på ersättningen från trygghetssystemen, eller inte får någon ersättning alls. – Vi ser ett välfärdssystem som är för svagt och måste lagas, säger förbundsordförande Heike Erkers.
Annat om Narkotika
 • Så skyddas hjärnan från stress och depression av motion

  Titel:Skeletal Muscle PGC-1α1 Modulates Kynurenine Metabolism and Mediates Resilience to Stress-Induced Depression.
  Leandro Z. Agudelo, Teresa Femenía, Funda Orhan, Margareta Porsmyr-Palmertz, Michel Goiny, Vicente Martinez-Redondo, Jorge C. Correia m.fl..

  Fysisk aktivitet har en välgörande effekt på hjärnan, till exempel vid stress och depression. Det har dock inte varit känt hur denna skyddande effekt uppnås. Nu har forskare vid Karolinska Institutet i studier på möss visat att när muskler används renas blodet från ett ämne, som bildas vid stress och som är skadligt för hjärnan. Studien publiceras i den ansedda tidskriften Cell.

  – Vi vet egentligen inte vad depression är, rent neurobiologiskt. I vår studie har vi bidragit med en pusselbit till vad depression är rent neurobiologiskt och vi har en förklaring till vad som sker biokemiskt när motion skyddar hjärnan från att skadas vid stress, säger en av forskarna.  

 • Svensk narkotikapolitik ökar risk för överdosdödsfall

  Titel:Överdoser, försörjningsstrategier och riskhantering : livsvillkor för personer som injicerar narkotika.
  Torkel Richert.
  Den slutsatsen drar Torkel Richert, forskare vid Malmö högskola, som studerat livsvillkoren för narkomaner med särskilt fokus på överdoser, riskhantering och försörjningsstrategier. – En förskrivning av naloxon, motgift mot heroin, hade räddat liv, säger han.
  Sedan heroinet introducerades i Sverige i mitten av 1970-talet har de akut drogrelaterade dödsfallen ökat.
 • Hur uppmuntrar din arbetsplats till innovation?

  Titel:Spaces for innovation.
  Jennie Schaeffer.
  Ett flaschigt innovationslabb är inte det enda svaret, säger Jennie Schaeffer som har forskat om hur användaren upplever relationen mellan arbetsmiljö och innovation i en industriell kontext. Arbetsplatsens formgivning som en gynnsam faktor för innovation är ett växande ämne inom innovation och designforskning. Dock saknas det forskning på hur de anställda upplever relationen mellan arbetsmiljö och innovation i en industriell kontext.
 • Elever med AD/HD får inte tillräckligt med stöd

  Titel:Skolsituationen för elever med funktionsnedsätt- ningen AD/HD.
  Skolinspektionen.
  Elever med funktionsnedsättningen AD/HD får inte alltid det stöd de behöver i skolan. Bland annat händer det att skolorna inte gör de nödvändiga kartläggningarna av elevernas förutsättningar och att undervisningen inte anpassas tillräckligt mycket efter elevernas individuella behov. Ex: Skolorna fokuserar i huvudsak på individrelaterade faktorer, men det är också viktigt att belysa faktorer på grupp- och organisationsnivå och hur dessa påverkar lärandet.
 • Rättigheter kränks vid tvångsvård av psykiskt sjuka

  Titel:Psykiatrirätt: Intressen, rättigheter och principer.
  Moa Kindström Dahlin.
  Lagstiftningen om tvångsvård av psykiskt sjuka brister i hänsynen till grundläggande rättigheter och rättsprinciper. Den särbehandling psykiskt sjuka utsätts för i vården bör ifrågasättas. Idag anses psykiskt sjuka individer ha samma rätt till självbestämmande som alla andra. Ändå accepteras tvångsvård inom psykiatrin med hänvisning till patientens eget bästa och i viss mån också till behovet av samhällsskydd. Det hävdar jur.dr. Moa Kindström Dahlin.
 • Ny studie visar koppling mellan sömn och skolresultat

  Titel:Associations of self-reported sleep disturbance and duration with academic failure in community-dwelling Swedish adolescents: Sleep and academic performance at school.
  Olga E. Titova, Pleunie S. Hogenkamp, Josefin A. Jacobsson, Inna Feldman, Helgi B. Schiöth och Christian Benedict.
  Ungdomar som lider av sömnstörningar eller som ofta sover mindre än sju timmar per natt presterar sämre i skolan. Det visar sömnforskare från Uppsala universitet i en studie som publiceras i den vetenskapliga tidskriften Sleep Medicine.
  - En annan viktig upptäckt i vår studie är att ungefär 30 procent av ungdomarna rapporterade regelbundna sömnproblem.
 • Få insatser till barn i familjer med missbruk

  Titel:Barn till föräldrar i missbruks- och beroendevård – en kartläggning av hur de mår och vilka som får stöd.
  Håkan Leifman, Jonas Raninen & Mia Sundelin.
  Barn med missbrukande föräldrar får stödinsatser först när de själva får problem. Det visar en studie som Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, presenterar idag. Undersökningen som ligger till grund för studien har genomförts genom kartläggning av föräldrar inom missbruks- och beroendevården.
 • Så förbereds flyktingbarn för ett liv i Sverige

  Titel:“That will be your home”: Resettlement preparations for children and youth from the Horn of Africa.
  Mehek Muftee.
  Sverige är ett fritt och jämställt land där den materiella välfärden är självklar och livsstilen aktiv. Det är en bild som ges i de så kallade sverigeprogrammen till barn som ska vidarebosättas till Sverige, enligt en ny avhandling vid Tema barn, Linköpings universitet.
 • Vanligt med alkohol och droger hos omkomna

  Titel:Trafik och drunkningshändelser med särskild tonvikt på alkohol och andra droger..
  Kristin Ahlm.
  Alkohol, läkemedel och illegala substanser som påverkar hjärnan är vanligt både bland förare i trafiken och bland drunkningsoffer. Dessa substanser har troligen haft betydelse för den inträffade händelsen, enligt en avhandling från Umeå universitet.
 • Framgångsfaktorer för effektiva arbetsmarknadsprojekt

  Titel:Framgångsfaktorer för effektiva arbetsmarknadsprojekt. En jämförande studie av femton socialfondsprojekt..
  Clara Lindblom.
  Kommunerna har i decennier haft ett betydande ansvar för genomförandet av arbetsmarknadspolitiken. Kunskapen om de lokala arbetsmarknadspolitiska insatserna är dock begränsad. Under perioden 2007–2013 beviljade Europeiska Socialfonden medel till ett stort antal arbetsmarknadsprojekt, varav de flesta drevs av lokala aktörer. I denna rapport presenteras en studie om femton lokala arbetsmarknadsprojekt som finansierats med socialfondsstöd.

Välkommen

SocialVetenskap.se presenterar massor av ny forskning om socialt arbete här på sidan och i vårt nyhetsbrev! Välkommen att följa den ständigt pågående uppdateringen och att söka på "ditt" ämne i biblioteket. Vi tipsar också om kurser på avancerad nivå i socialt arbete.

Allt gott!
Kristina Granath


SocialVetenskaps nyhetsbrev kommer ut en gång i månaden.