Kategori: Narkotika
4 maj, 2012

Kartläggning av tungt narkotikamissbruk

Titel:Kartläggning av tungt narkotikamissbruk i Göteborg 2011.
Mats Anderberg, Mikael Dahlberg och Karin Patriksson.
Syftet med studien har varit att få en bild av omfattningen av det tunga narkotikamissbruket i Göteborg och att få ett underlag för att planera insatser mot narkotikamissbruk. Utöver antalet unika individer presenteras uppgifter om hur personerna bor, hur de försörjer sig, om de har barn, vilka droger de använder och om de har en pågående behandlingskontakt.


Forskningsnyheter
 • Kvinnor har inte blivit mer kriminella – men män har blivit mindre kriminella

  Titel:The darker side of equality? The declining gender gap in crime: historical trends and an enhanced analysis of staggered birth cohorts.
  Felipe Estrada, Olof Bäckman och Anders Nilsson.
  Män är fortfarande kraftigt överrepresenterade i brottsstatistiken men samtidigt minskar skillnaden mellan könen kraftigt och har aldrig varit så låg som nu. Men det är männen som tar efter kvinnorna och begår färre brott – det är inte kvinnorna som har blivit mer kriminella.
 • Att förebygga missbruk av alkohol, droger och spel hos barn och unga

  Titel:Att förebygga missbruk av alkohol, droger och spel hos barn och unga..
  Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU).
  Samverkande insatser i samhället kan minska bruk av alkohol hos unga visar SBU i en ny rapport.
 • Insikter om ungas egna praktiker viktig för att förstå social ojämlikhet

  Titel:On the mechanisms of social inequality Studies of young people's educational outcomes, social participation and well-being.
  Erica Nordlund.
  Unga människor kan själva bryta mönster av ojämlika möjligheter. Samhället kan stödja detta genom exempelvis god tillgång till olika kulturella institutioner, kulturskola och fritidsaktiviteter. Det slås fast i en ny avhandling.
 • Ekonomisk stress och psykisk ohälsa i livslångt perspektiv

  Titel:Life course models of economic stress and poor mental health in mid-adulthood: Results from the prospective Northern Swedish Cohort.
  Sofia Elwér, Anne Hammarström, Mattias Strandh och Per E. Gustafsson.
  Studien undersöker kopplingen mellan psykisk ohälsa och ekonomisk stress under ungdomen och framåt. Modeller som jämförs är riskackumulering samt känsliga perioder.
 • Affektiva stressreaktioner på fritiden

  Titel:Affective stress responses during leisure time: Validity evaluation of a modified version of the Stress-Energy Questionnaire.
  Emina Hadžibajramović1, Gunnar Ahlborg Jr, Carita Håkansson, Åsa Lundgren-Nilsson och Anna Grimby-Ekman.
  Psykosocial stress på arbetet är en viktig faktor bakom den ökande sjukfrånvaron. Förutom arbetsrelaterad stress är det viktigt att ta hänsyn till även andra stressorer. I studien introduceras SEQ-LT, Stress-Energi-Modellen för fritiden, i form av en modifierad version av SEQ.
 • Transnationell adoption i svensk kontext

  Titel:Between Colourblindness and Ethnicisation. Transnational Adoptees and Race in a Swedish Context..
  Tobias Hübinette och Malinda Andersson.
  När och hur blir frågor om hudfärg och etnicitet påtagliga i vardagen för transnationellt adopterade i Sverige? Vilka diskursiva och praktiska konflikter ger de upphov till?
 • Utvärdering av framtidssamtalet med unga lagöverträdare i Hudiksvalls kommun

  Titel:Utvärdering av framtidssamtalet med unga lagöverträdare i Hudiksvalls kommun.
  Kaj Gustafsson.
  Socialtjänsten och polisen i Hudiksvalls kommun arbetar sedan hösten 2012 med en intervention som kallas framtidssamtalet. Syftet med utvärderingen som redovisas i denna rapport är att studera i vilken utsträckning framtidssamtalet har brottsförebyggande effekter, följa upp om metodens genomförande fungerar enligt den tänkta programlogiken samt identifiera vad som tycks vara verksamma komponeter i interventionen.
 • Att dokumentera socialtjänstens insatser för Barn och Unga

  Titel:Att dokumentera socialtjänstens insatser för Barn och Unga. Aktualiseringar till socialtjänsten i Gävleborg 2014 i jämförelse med perioden 2009 – 2013.
  Annika Almqvist och Per Åsbrink.
  Sammanställning av statistik för aktualiseringar (ansökan, anmälan) från de tio kommunernas socialtjänster i Gävleborgs län under helåret 2014.
 • Hypersexuell störning kopplas till överaktivt stressystem

  Titel:HPA axis dysregulation in men with hypersexual disorder.
  A Chatzittofis, S Arver, K Öberg, J Hallberg, P Nordström och J Jokinen.
  Ny forskning från Karolinska Institutet visar att hypersexuell störning – så kallat sexmissbruk – kan kopplas till ett överaktivt stressystem. I ett stressregleringstest med hjälp av kortisonpreparatet dexametason uppvisade män med hypersexuell störning förhöjda nivåer av stresshormoner jämfört med friska kontrollpersoner, ett fynd som forskarna på sikt hoppas ska bidra till bättre behandlingar för den aktuella patientgruppen.
 • Elvaårsuppföljning av spel och hälsa bland personer som tidigare haft spelproblem

  Titel:Elvaårsuppföljning av spel och hälsa bland personer som tidigare haft spelproblem.
  Folkhälsomyndigheten.
  I en rapport presenteras resultatet av en elvaårsuppföljning av personer med spelproblem. Rapporten bidrar med kunskaper om personer med spelproblem, betydelsen av att spela i olika spelformer och om hur spelproblem kan förändras över tid. Resultaten kan ha betydelse för preventionsarbete och behandling av spelproblem.
 • Bättre beslutsfattande i vardagen ökar välbefinnandet

  Titel:Competence, styles, and quality in everyday decision making.
  Martin Geisler.
  Social förmåga och hur människor förhåller sig till tid påverkar framgången i deras beslutsfattande. Människor som är socialt begåvade och skickliga på att inom givna tidsramar förankra och anpassa sina bedömningar till en föränderlig omvärld lyckas i större utsträckning fatta bra beslut. Det visar en avhandling från Göteborgs universitet.
 • Slutrapport Trestad2. Del A: Genomgång av delprojekt och samlad bedömning

  Titel:Slutrapport Trestad2. Del A: Genomgång av delprojekt och samlad bedömning..
  Björn Andersson, Anette Skårner, Johanna Gripenberg och Anders Tengström.
  Denna rapport är en del av den avslutande rapporteringen av projektet Trestad2. Trestad2 är en av Socialdepartementet finansierad satsning för att i landets tre storstadskommuner arbeta fram insatser och åtgärder för att minska användandet av cannabis bland ungdomar och unga vuxna.
 • Standing up! Stödgruppsverksamhet för anhöriga till personer med drogproblem

  Titel:Standing up! Stödgruppsverksamhet för anhöriga till personer med drogproblem..
  Björn Andersson och Anette Skårner.
  Hur uppfattar och bemöter samhället människor med missbruksproblem och deras anhöriga? Hur kan socialt stöd utformas så att anhöriga får hjälp med att hantera den svåra situation de befinner sig i? Rapporten är en beskrivning och utvärdering av en arbetsmodell för anhörigstöd i grupp, utifrån intervjuer med anhöriga och gruppledare.
 • Alkoholkonsumtion under graviditeten

  Titel:Alcohol consumption during pregnancy: Prevalence, predictors and prevention.
  Janna Skagerström.
  Det övergripande syftet med denna avhandling var att generera kunskap om förekomst av alkoholkonsumtion under graviditet, faktorer som har samband med ökad risk att dricka alkohol under graviditet samt förebyggande arbete.
 • Hälsa, livsstil och livskvalitet hos personer med psykossjukdom

  Titel:Common People: Physical health, lifestyle and quality of life in persons with psychosis and their striving to be like everybody else.
  Rikard Wärdig.
  Personer med psykossjukdom har ofta kognitiva funktionsnedsättningar och medicinering som skapar en mångfacetterad problematik. Det övergripande syftet med avhandlingen var att studera hälsorelaterad livskvalitet och metabola riskfaktorer hos personer med psykossjukdom och genom en hälsofrämjande intervention och via deltagarnas egna perspektiv bidra till utveckling av livsstilsinterventioner.
Annat om Narkotika
 • Kvinnor har inte blivit mer kriminella – men män har blivit mindre kriminella

  Titel:The darker side of equality? The declining gender gap in crime: historical trends and an enhanced analysis of staggered birth cohorts.
  Felipe Estrada, Olof Bäckman och Anders Nilsson.
  Män är fortfarande kraftigt överrepresenterade i brottsstatistiken men samtidigt minskar skillnaden mellan könen kraftigt och har aldrig varit så låg som nu. Men det är männen som tar efter kvinnorna och begår färre brott – det är inte kvinnorna som har blivit mer kriminella.
 • Att förebygga missbruk av alkohol, droger och spel hos barn och unga

  Titel:Att förebygga missbruk av alkohol, droger och spel hos barn och unga..
  Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU).
  Samverkande insatser i samhället kan minska bruk av alkohol hos unga visar SBU i en ny rapport.
 • Insikter om ungas egna praktiker viktig för att förstå social ojämlikhet

  Titel:On the mechanisms of social inequality Studies of young people's educational outcomes, social participation and well-being.
  Erica Nordlund.
  Unga människor kan själva bryta mönster av ojämlika möjligheter. Samhället kan stödja detta genom exempelvis god tillgång till olika kulturella institutioner, kulturskola och fritidsaktiviteter. Det slås fast i en ny avhandling.
 • Ekonomisk stress och psykisk ohälsa i livslångt perspektiv

  Titel:Life course models of economic stress and poor mental health in mid-adulthood: Results from the prospective Northern Swedish Cohort.
  Sofia Elwér, Anne Hammarström, Mattias Strandh och Per E. Gustafsson.
  Studien undersöker kopplingen mellan psykisk ohälsa och ekonomisk stress under ungdomen och framåt. Modeller som jämförs är riskackumulering samt känsliga perioder.
 • Affektiva stressreaktioner på fritiden

  Titel:Affective stress responses during leisure time: Validity evaluation of a modified version of the Stress-Energy Questionnaire.
  Emina Hadžibajramović1, Gunnar Ahlborg Jr, Carita Håkansson, Åsa Lundgren-Nilsson och Anna Grimby-Ekman.
  Psykosocial stress på arbetet är en viktig faktor bakom den ökande sjukfrånvaron. Förutom arbetsrelaterad stress är det viktigt att ta hänsyn till även andra stressorer. I studien introduceras SEQ-LT, Stress-Energi-Modellen för fritiden, i form av en modifierad version av SEQ.
 • Transnationell adoption i svensk kontext

  Titel:Between Colourblindness and Ethnicisation. Transnational Adoptees and Race in a Swedish Context..
  Tobias Hübinette och Malinda Andersson.
  När och hur blir frågor om hudfärg och etnicitet påtagliga i vardagen för transnationellt adopterade i Sverige? Vilka diskursiva och praktiska konflikter ger de upphov till?
 • Utvärdering av framtidssamtalet med unga lagöverträdare i Hudiksvalls kommun

  Titel:Utvärdering av framtidssamtalet med unga lagöverträdare i Hudiksvalls kommun.
  Kaj Gustafsson.
  Socialtjänsten och polisen i Hudiksvalls kommun arbetar sedan hösten 2012 med en intervention som kallas framtidssamtalet. Syftet med utvärderingen som redovisas i denna rapport är att studera i vilken utsträckning framtidssamtalet har brottsförebyggande effekter, följa upp om metodens genomförande fungerar enligt den tänkta programlogiken samt identifiera vad som tycks vara verksamma komponeter i interventionen.
 • Att dokumentera socialtjänstens insatser för Barn och Unga

  Titel:Att dokumentera socialtjänstens insatser för Barn och Unga. Aktualiseringar till socialtjänsten i Gävleborg 2014 i jämförelse med perioden 2009 – 2013.
  Annika Almqvist och Per Åsbrink.
  Sammanställning av statistik för aktualiseringar (ansökan, anmälan) från de tio kommunernas socialtjänster i Gävleborgs län under helåret 2014.
 • Hypersexuell störning kopplas till överaktivt stressystem

  Titel:HPA axis dysregulation in men with hypersexual disorder.
  A Chatzittofis, S Arver, K Öberg, J Hallberg, P Nordström och J Jokinen.
  Ny forskning från Karolinska Institutet visar att hypersexuell störning – så kallat sexmissbruk – kan kopplas till ett överaktivt stressystem. I ett stressregleringstest med hjälp av kortisonpreparatet dexametason uppvisade män med hypersexuell störning förhöjda nivåer av stresshormoner jämfört med friska kontrollpersoner, ett fynd som forskarna på sikt hoppas ska bidra till bättre behandlingar för den aktuella patientgruppen.
 • Elvaårsuppföljning av spel och hälsa bland personer som tidigare haft spelproblem

  Titel:Elvaårsuppföljning av spel och hälsa bland personer som tidigare haft spelproblem.
  Folkhälsomyndigheten.
  I en rapport presenteras resultatet av en elvaårsuppföljning av personer med spelproblem. Rapporten bidrar med kunskaper om personer med spelproblem, betydelsen av att spela i olika spelformer och om hur spelproblem kan förändras över tid. Resultaten kan ha betydelse för preventionsarbete och behandling av spelproblem.

Välkommen

SocialVetenskap.se presenterar massor av ny forskning om socialt arbete här på sidan och i vårt nyhetsbrev! Välkommen att följa den ständigt pågående uppdateringen och att söka på "ditt" ämne i biblioteket. Vi tipsar också om kurser på avancerad nivå i socialt arbete.

Allt gott!
Kristina Granath


SocialVetenskaps nyhetsbrev kommer ut en gång i månaden. 

Copyright SocialVetenskap 2012

ADHD, DAMP, ADD Alkohol Anhöriga Arbeta med socialt arbete Arbete med familjer Arbete och sysselsättning Arbetslöshet Arbetsmarknad Arbetsmarknadsåtgärder Autism o asperger Barn Barn och unga Barn och ungdom Barns villkor Behandlingsarbete Behandlingsverksamheter mm Biståndsbedömning Boende Brottsoffer Brukarinflytande Demens Depression & manodepressivitet Droger Droger och beroenden Drogpolitik Ekonomi Etik Faktorer bakom sjukfrånvaro Familjehem Familjerätt Funktionshinder Förebygga kriminalitet Förebyggande arbete Förskola och skola Försörjningsstöd Föräldrar och barn Föräldraskap Genus - jämställdhet Hemlöshet Hälsa i arbetslivet Idébaserat och frivilligt socialt arbete Institutionsplacering Integration Invandrarbakgrund Invandrarkvinnor Kriminalitet Kunskapsbaserad socialtjänst Kvalitet & utvärdering Leva med sjukdom Metoder Migration Missbruk i familjen Misshandel Misshandel i familjen Narkotika Placerade barn Professionfrågor Psykiatri Psykisk hälsa Psykisk ohälsa och brott Psykossjukdomar Rasism och diskriminering Rehabilitering Relationer och kön Samverkan Sex och samlevnad Sexuella övergrepp Sjukdom & arbetsskada Självskada och suicid Skola Socialförsäkringssystemet Socialpolitik Socialtjänsten Spelberoende Stress och utbrändhet Tillsyn över socialtjänsten Ungdomar Utbildning Utlandsfödda på arbetsmarknaden Utredning och insats Utsatta bostadsområden Vad påverkar arbetslöshet Vad påverkar kriminalitet Våld i nära relationer Ångest Äldre Ätstörningar Övrigt