Kategori: Narkotika
4 maj, 2012

Kartläggning av tungt narkotikamissbruk

Titel:Kartläggning av tungt narkotikamissbruk i Göteborg 2011.
Mats Anderberg, Mikael Dahlberg och Karin Patriksson.
Syftet med studien har varit att få en bild av omfattningen av det tunga narkotikamissbruket i Göteborg och att få ett underlag för att planera insatser mot narkotikamissbruk. Utöver antalet unika individer presenteras uppgifter om hur personerna bor, hur de försörjer sig, om de har barn, vilka droger de använder och om de har en pågående behandlingskontakt.


Forskningsnyheter
 • Få insatser till barn i familjer med missbruk

  Titel:Barn till föräldrar i missbruks- och beroendevård – en kartläggning av hur de mår och vilka som får stöd.
  Håkan Leifman, Jonas Raninen & Mia Sundelin.
  Barn med missbrukande föräldrar får stödinsatser först när de själva får problem. Det visar en studie som Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, presenterar idag. Undersökningen som ligger till grund för studien har genomförts genom kartläggning av föräldrar inom missbruks- och beroendevården.
 • Så förbereds flyktingbarn för ett liv i Sverige

  Titel:“That will be your home”: Resettlement preparations for children and youth from the Horn of Africa.
  Mehek Muftee.
  Sverige är ett fritt och jämställt land där den materiella välfärden är självklar och livsstilen aktiv. Det är en bild som ges i de så kallade sverigeprogrammen till barn som ska vidarebosättas till Sverige, enligt en ny avhandling vid Tema barn, Linköpings universitet.
 • Vanligt med alkohol och droger hos omkomna

  Titel:Trafik och drunkningshändelser med särskild tonvikt på alkohol och andra droger..
  Kristin Ahlm.
  Alkohol, läkemedel och illegala substanser som påverkar hjärnan är vanligt både bland förare i trafiken och bland drunkningsoffer. Dessa substanser har troligen haft betydelse för den inträffade händelsen, enligt en avhandling från Umeå universitet.
 • Framgångsfaktorer för effektiva arbetsmarknadsprojekt

  Titel:Framgångsfaktorer för effektiva arbetsmarknadsprojekt. En jämförande studie av femton socialfondsprojekt..
  Clara Lindblom.
  Kommunerna har i decennier haft ett betydande ansvar för genomförandet av arbetsmarknadspolitiken. Kunskapen om de lokala arbetsmarknadspolitiska insatserna är dock begränsad. Under perioden 2007–2013 beviljade Europeiska Socialfonden medel till ett stort antal arbetsmarknadsprojekt, varav de flesta drevs av lokala aktörer. I denna rapport presenteras en studie om femton lokala arbetsmarknadsprojekt som finansierats med socialfondsstöd.
 • Att förbättra arbetsförmågan och återkomsten till arbetet för kvinnor med långtidssjukfrånvaro

  Titel:Improving Work Ability and Return to Work among Women on Long-term Sick Leave.
  Linda Ahlstrom.
  Det övergripande syftet med avhandlingen var att generera ny kunskap om faktorer och åtgärder som kan förbättra arbetsförmågan och öka återgång i arbete bland långtidssjukskrivna kvinnor, som arbetar inom mänskliga tjänsteyrken. Avhandlingens delsyften var; att utvärdera sambandet mellan självskattad arbetsförmågeindex och ett arbetsförmågepoäng och även ett samband med framtida sjukskrivning, symptom och hälsa.
 • Skolor för elever i behov av särskilt stöd ökar

  Titel:Redovisning av uppdrag om fristående skolor för elever i behov av särskilt stöd eller anpassad utbildning.
  Skolverket.
  Antalet fristående skolor som enbart tar emot elever i behov av särskilt stöd ökar. I Skolverkets kartläggning uppger hälften av skolorna att de bildades år 2006 eller senare. Drygt hälften av skolorna ligger i Stockholmsregionen. Möjligheten att gå i en av dessa skolor varierar därmed i praktiken stort beroende på var i landet du bor.
 • Allt fler arbetslösa och sjukskrivna behöver försörjningsstöd

  Titel:Försörjningsstödstagare Riket 2013: .
  Akademikerförbundet SSR.
  För svag välfärd är den snabbast växande orsaken till att allt fler behöver försörjningsstöd. Arbetslösa, sjuka och föräldralediga som inte klarar sig på ersättningen från trygghetsystemen har ökat med elva procent på ett år. Det visar en genomgång av Akademikerförbundet SSR. Över hälften av alla med försörjningsstöd är arbetslösa, sjukskrivna och föräldralediga som inte klarar sig på ersättningen från trygghetssystemen, eller inte får någon ersättning alls. – Vi ser ett välfärdssystem som är för svagt och måste lagas, säger förbundsordförande Heike Erkers.
 • Om det sociala gränssnittet i risk- och krishantering mellan kommunen och funktionshindrade

  Titel:Tillit i samhällsskyddets organisation: Om det sociala gränssnittet i risk- och krishantering mellan kommunen och funktionshindrade.
  Jörgen Sparf.
  Systemet för samhällsskydd och beredskap i Sverige har sedan 1990-talet genomgått en rad förändringar gällande juridik, organisering och ansvar. Framför allt har kommunernas ansvar inom området ökat och systemet har kommit att bli mer beroende av aktörer i lokalsamhället. Dessutom har den enskilde individen fått ett ökat ansvar.    
 • Hur kan man rusta och motivera nyutexaminerade socionomer för arbete inom socialtjänsten?

  Titel:Att rusta socionomer - Utvärdering av pilotprojektet Teoretisk och Praktisk Yrkesintroduktion (TPY) för socionomer i Göteborgs Stad.
  Karin Kullberg.

  Många socionomer startar sin karriär med att arbeta med myndighetsutövning inom socialtjänsten men de flesta söker sig vidare under karriärens gång.

  Detta är bakgrunden till att Göteborgs Stad beslutade sig för att genomföra pilotprojektet Teoretisk och Praktisk Yrkesintroduktion för socionomer i Göteborgs Stad (TPY)

 • Cannabis, schizofreni och andra psykoser: longitudinell studie av värnpliktiga

  Titel:Cannabis, schizophrenia and other psychoses : longitudinal studies on Swedish conscripts.
  Manrique-Garcia, Edison.
  Det verkar som om sambandet mellan cannabis och schizofreni kan vara starkare än den mellan cannabis och andra psykiska sjukdomar som t.ex. korta psykoser och depression. Våra resultat tyder på att tillståndet och prognosen av schizofrenin kan vara allvarligare för cannabisanvändare än schizofrenipatienter i allmänhet. Individer med en historia av tungt cannabismissbruk löper större risk för långvariga psykotiska effekter samt för tidig död jämfört med icke-användare.
 • Människorättsperspektiv problematiserar funktionshinder

  Titel:Which Entitlements and for Whom? The Convention on the Rights of Persons with Disabilities and its Ideological Antecedents.
  Anna Bruce.
  De mänskliga rättigheterna är viktiga även för personer med funktionsnedsättning. Där ingår rätten till hälsa. Det är viktigt att denna individens rätt till hälsa inte kommer bort i synen på funktionshinder som något som uppstår i samhället.
 • Tid för vårdande möten – om patientperspektivet

  Titel:Tid för vårdande möten : att vidmakthålla och utveckla vårdandet med patientperspektivet i fokus.
  Elisabeth Lindberg.
  Att vidmakthålla och utveckla patientperspektivet är i dagens tidspressade sjukhusvård en utmaning. – Jag har intervjuat patienter och sjuksköterskor som deltagit vid dessa teammöten med patientnärvaro. Resultatet visar att teammötet inte bara är ett tillfälle för planering av vården, utan också kan bli ett känslosamt möte där existentiella dimensioner behöver få utrymme. Patienterna behöver sjuksköterskans vägledning innan, under och efter teammötet, fortsätter Elisabeth Lindberg.
 • Institutionalisering på hemmaplan: En idés resa i den sociala barnavården

  Titel:Institutionalisering på hemmaplan: En idés resa i den sociala barnavården.
  Thorbjörn Ahlgren.

  Thorbjörn Ahlgren visar hur handlingsfrihet hos starka professionsaktörer i den sociala barnavården, bidrar till att behandling på hemmaplan kan ses som ett alternativ till institutionsvård oavsett om resultaten är framgångsrika. I fokus för avhandling är framväxten av öppenvård – insatser som erbjuds barn och unga i deras närmiljö och medan de bor hemma.

 • Utvärdering av ett hälsofrämjande projekt för vuxna utvecklingsstörda

  Titel:Health promotion for adults with intellectual disabilities: Evaluation of a multi-component intervention in community residences.
  Helena Bergström.
  Personer med utvecklingsstörning har en ökad risk för ohälsa, delvis på grund av låg fysisk aktivitet och en obalanserad kostDet övergripande syftet med denna avhandling var att utvärdera effekterna av nya hälsoingripande riktlinjer till både personal och boende samt att beskriva positiva och negativa aspekter i genomförandeprocessen. En positiv interventionseffekt hittades på fysisk aktivitet, med en genomsnittlig ökning på 1 608 steg / dag bland deltagarna i interventionsgruppen. De utvecklingsstörda bedömde också att arbetsrutinerna gick bättre.
 • Medkänslans kollaps

  Titel:Compassion Fade: Affect and charity are greatest for a single child in need.
  Daniel Västfjäll, Paul Slovic, Marcus Mayorga och Ellen Peters .
  Ju fler som vädjar till vår medkänsla, desto mer kallsinniga blir vi. Viljan att ge är starkast till en enskild individ. Nu kartläggs de fysiologiska mekanismerna bakom det här beteendet. Daniel Västfjäll, professor i psykologi vid Linköpings universitet, undersöker tillsammans med forskarkollegor i Oregon, USA, mekanismer för mänskligt beslutsfattande.
Annat om Narkotika
 • Få insatser till barn i familjer med missbruk

  Titel:Barn till föräldrar i missbruks- och beroendevård – en kartläggning av hur de mår och vilka som får stöd.
  Håkan Leifman, Jonas Raninen & Mia Sundelin.
  Barn med missbrukande föräldrar får stödinsatser först när de själva får problem. Det visar en studie som Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, presenterar idag. Undersökningen som ligger till grund för studien har genomförts genom kartläggning av föräldrar inom missbruks- och beroendevården.
 • Så förbereds flyktingbarn för ett liv i Sverige

  Titel:“That will be your home”: Resettlement preparations for children and youth from the Horn of Africa.
  Mehek Muftee.
  Sverige är ett fritt och jämställt land där den materiella välfärden är självklar och livsstilen aktiv. Det är en bild som ges i de så kallade sverigeprogrammen till barn som ska vidarebosättas till Sverige, enligt en ny avhandling vid Tema barn, Linköpings universitet.
 • Vanligt med alkohol och droger hos omkomna

  Titel:Trafik och drunkningshändelser med särskild tonvikt på alkohol och andra droger..
  Kristin Ahlm.
  Alkohol, läkemedel och illegala substanser som påverkar hjärnan är vanligt både bland förare i trafiken och bland drunkningsoffer. Dessa substanser har troligen haft betydelse för den inträffade händelsen, enligt en avhandling från Umeå universitet.
 • Framgångsfaktorer för effektiva arbetsmarknadsprojekt

  Titel:Framgångsfaktorer för effektiva arbetsmarknadsprojekt. En jämförande studie av femton socialfondsprojekt..
  Clara Lindblom.
  Kommunerna har i decennier haft ett betydande ansvar för genomförandet av arbetsmarknadspolitiken. Kunskapen om de lokala arbetsmarknadspolitiska insatserna är dock begränsad. Under perioden 2007–2013 beviljade Europeiska Socialfonden medel till ett stort antal arbetsmarknadsprojekt, varav de flesta drevs av lokala aktörer. I denna rapport presenteras en studie om femton lokala arbetsmarknadsprojekt som finansierats med socialfondsstöd.
 • Att förbättra arbetsförmågan och återkomsten till arbetet för kvinnor med långtidssjukfrånvaro

  Titel:Improving Work Ability and Return to Work among Women on Long-term Sick Leave.
  Linda Ahlstrom.
  Det övergripande syftet med avhandlingen var att generera ny kunskap om faktorer och åtgärder som kan förbättra arbetsförmågan och öka återgång i arbete bland långtidssjukskrivna kvinnor, som arbetar inom mänskliga tjänsteyrken. Avhandlingens delsyften var; att utvärdera sambandet mellan självskattad arbetsförmågeindex och ett arbetsförmågepoäng och även ett samband med framtida sjukskrivning, symptom och hälsa.
 • Skolor för elever i behov av särskilt stöd ökar

  Titel:Redovisning av uppdrag om fristående skolor för elever i behov av särskilt stöd eller anpassad utbildning.
  Skolverket.
  Antalet fristående skolor som enbart tar emot elever i behov av särskilt stöd ökar. I Skolverkets kartläggning uppger hälften av skolorna att de bildades år 2006 eller senare. Drygt hälften av skolorna ligger i Stockholmsregionen. Möjligheten att gå i en av dessa skolor varierar därmed i praktiken stort beroende på var i landet du bor.
 • Allt fler arbetslösa och sjukskrivna behöver försörjningsstöd

  Titel:Försörjningsstödstagare Riket 2013: .
  Akademikerförbundet SSR.
  För svag välfärd är den snabbast växande orsaken till att allt fler behöver försörjningsstöd. Arbetslösa, sjuka och föräldralediga som inte klarar sig på ersättningen från trygghetsystemen har ökat med elva procent på ett år. Det visar en genomgång av Akademikerförbundet SSR. Över hälften av alla med försörjningsstöd är arbetslösa, sjukskrivna och föräldralediga som inte klarar sig på ersättningen från trygghetssystemen, eller inte får någon ersättning alls. – Vi ser ett välfärdssystem som är för svagt och måste lagas, säger förbundsordförande Heike Erkers.
 • Om det sociala gränssnittet i risk- och krishantering mellan kommunen och funktionshindrade

  Titel:Tillit i samhällsskyddets organisation: Om det sociala gränssnittet i risk- och krishantering mellan kommunen och funktionshindrade.
  Jörgen Sparf.
  Systemet för samhällsskydd och beredskap i Sverige har sedan 1990-talet genomgått en rad förändringar gällande juridik, organisering och ansvar. Framför allt har kommunernas ansvar inom området ökat och systemet har kommit att bli mer beroende av aktörer i lokalsamhället. Dessutom har den enskilde individen fått ett ökat ansvar.    
 • Hur kan man rusta och motivera nyutexaminerade socionomer för arbete inom socialtjänsten?

  Titel:Att rusta socionomer - Utvärdering av pilotprojektet Teoretisk och Praktisk Yrkesintroduktion (TPY) för socionomer i Göteborgs Stad.
  Karin Kullberg.

  Många socionomer startar sin karriär med att arbeta med myndighetsutövning inom socialtjänsten men de flesta söker sig vidare under karriärens gång.

  Detta är bakgrunden till att Göteborgs Stad beslutade sig för att genomföra pilotprojektet Teoretisk och Praktisk Yrkesintroduktion för socionomer i Göteborgs Stad (TPY)

 • Cannabis, schizofreni och andra psykoser: longitudinell studie av värnpliktiga

  Titel:Cannabis, schizophrenia and other psychoses : longitudinal studies on Swedish conscripts.
  Manrique-Garcia, Edison.
  Det verkar som om sambandet mellan cannabis och schizofreni kan vara starkare än den mellan cannabis och andra psykiska sjukdomar som t.ex. korta psykoser och depression. Våra resultat tyder på att tillståndet och prognosen av schizofrenin kan vara allvarligare för cannabisanvändare än schizofrenipatienter i allmänhet. Individer med en historia av tungt cannabismissbruk löper större risk för långvariga psykotiska effekter samt för tidig död jämfört med icke-användare.

Välkommen

SocialVetenskap.se presenterar massor av ny forskning om socialt arbete här på sidan och i vårt nyhetsbrev! Välkommen att följa den ständigt pågående uppdateringen och att söka på "ditt" ämne i biblioteket. Vi tipsar också om kurser på avancerad nivå i socialt arbete.

Allt gott!
Kristina Granath


SocialVetenskaps nyhetsbrev kommer ut en gång i månaden.