Kategori: Övrigt
1 oktober, 2009

Att främja förändrad livsstil bland personer med psykiskt funktionshinder

Titel:Att främja förändrad livsstil bland personer med psykiskt funktionshinder: studier av metabola och psykologiska effekter, upplevd mening och hälsa.
Karl-Anton Forsberg.
Det övergripande syftet med denna avhandling är att studera om den tilltagande fysiska ohälsan och överdödligheten bland personer med psykiskt funktionshinder (boende med kommunalt stöd) kan förändras. Avhandlingen omfattar fyra delstudier.


Forskningsnyheter
 • Människorättsperspektiv problematiserar funktionshinder

  Titel:Which Entitlements and for Whom? The Convention on the Rights of Persons with Disabilities and its Ideological Antecedents.
  Anna Bruce.
  De mänskliga rättigheterna är viktiga även för personer med funktionsnedsättning. Där ingår rätten till hälsa. Det är viktigt att denna individens rätt till hälsa inte kommer bort i synen på funktionshinder som något som uppstår i samhället.
 • Statistik över försörjningshinder och ändamål med ekonomiskt bistånd 2013

  Titel:Statistik över försörjningshinder och ändamål med ekonomiskt bistånd 2013 .
  Socialstyrelsen.
  Rapporten innehåller uppgifter om orsak till behovet av ekonomiskt bistånd under 2013 samt vilka behov en utbetalning tillgodoser. Syftet är att ge kunskapsunderlag för uppföljning, styrning och utveckling.
 • Förbättrad kognitiv beteendeterapi vid behandling av tvångssyndrom

  Titel:Enhancing cognitive-behavior therapy in the treatment of obsessive-compulsive disorder.
  Erik Andersson.
  Avhandlingen visade att internetbaserad kognitiv beteendeterapi (KBT) är effektivt för administrering av KBT vid tvångssyndrom. Kognitiva interventioner i internetbaserad KBT kan påverka tvångsövertygelser, och spela en roll i senare symptomreduktion. Det kan finnas positiva effekter av att lägga till en booster till internetbaserad KBT, men det finns inga tecken på att medicinen D-Cycloserin ger någon ytterligare förbättring.
 • Vilken kompetens behövs inom äldreomsorgen?

  Titel:Kompetensfrågan inom äldreomsorgen Hur uppfattningar om kompetens formar omsorg s arbetet, omsorgsbehoven och omsorgsrelationen .
  Magdalena Elmersjö.
  I avhandlingen undersöker Magdalena Elmersjö på vilket sätt de berördas uppfattningar om vilken kompetens omsorgsgivare behöver, får betydelse inom äldreomsorgen. Hon undersöker även vilka värderingar och föreställningar om omsorgsarbetet och omsorgsmottagarna som knyts till frågan om vilken kompetens som behövs och varför.
 • Rehabkedjan håller

  Titel:Sjukfrånvarons utveckling..
  Försäkringskassan.
  Sedan rehabiliteringskedjan infördes 2008 har sannolikheten för att sjukfall avslutas under första året ökat rejält. Det konstaterar Försäkringskassan i en rapport om sjukfrånvarons utveckling.
 • Statliga medel till socialtjänsten har bidragit till utveckling

  Titel:Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten. Utvärdering av överenskommelsen mellan regeringen och SKL. Slutrapport..
  Statskontoret.
  Statskontoret konstaterar i en rapport att socialtjänsten har bättre förutsättningar att utvecklas på lång sikt tack vare en satsning inom området. Men än återstår arbete för att insatser, arbetssätt och metoder ska bli bestående.
 • Trauma i barndomen kan ge fetma i vuxen ålder

  Titel:A new model of the role of psychological and emotional distress in promoting obesity: conceptual review with implications for treatment and prevention.
  Erik Hemmingsson.
  Att vara utsatt för övergrepp under barndomen innebär en markant ökning av risken att utveckla fetma i vuxen ålder. Det visar en meta-analys av tidigare gjorda studier, som omfattar totalt 112 000 studiedeltagare. Analysen är gjord av forskare på Karolinska Institutet och är publicerad i tidskriften Obesity Reviews.
 • Samband mellan invandrades egenföretagande och landsmän i banksektorn

  Titel:Bankanställdas ursprungsland och egenföretagande bland utrikesfödda.
  Tove Eliasson.
  De som invandrar till Sverige från länder utanför västvärlden upplever ofta att det är svårt att få lån och krediter för att starta och driva företag. Rapportförfattaren studerar hur företagandet bland individer som kom till Sverige runt år 1990 har påverkats av att det finns bankanställda från ursprungslandet i kommunen. Hon finner att en landsman inom banksektorn ökar sannolikheten för egenföretagande.
 • Anhöriga tvingas bära koordinatörsroll när hälso- och sjukvården kring sjuka äldre brister i samordning

  Titel:Lapptäcke utan sömmar. En rapport om äldre med stora vård- och omsorgsbehov och deras anhöriga.
  Anna Werkelin Ahlin och Emma Ölmebäck.
  Undermålig samordning av vård och omsorg av sjuka äldre drabbar även många anhöriga som tvingas in i en ofrivillig, tidskrävande koordinatörsroll. Tre av fem anhöriga ställer sig samtidigt kritiska till att privatiseringar och valfrihetssystem är bra reformer för att förbättra för äldre och deras anhöriga.
 • Att kvalitetsutveckla arbetet mot våld i nära relationer

  Titel:Att kvalitetsutveckla arbetet mot våld i nära relationer - Uppföljning av verksamhet bedriven med stöd av utvecklingsmedel under 2013.
  Socialstyrelsen.
  Under 2013 fördelade Socialstyrelsen ut pengar till kommuner och stadsdelsförvaltningar samt ideella föreningar. Syfte var att stimulera deras kvalitetsutveckling av arbetet med våldsutsatta kvinnor, barn som bevittnat våld och våldsutövare.
 • Antalet placerade barn ökar

  Titel:Barn och unga - insatser år 2013 – Vissa insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU).
  Socialstyrelsen.
  Nära 32 600 barn var placerade utanför hemmet av socialtjänsten under 2013. För omkring 10 000 barn inleddes nya insatser enligt socialtjänstlagen eller lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU.
 • Hur uppfyller Sverige kvinnors mänskliga rättigheter?

  Titel:Sveriges uppföljning srapport utifrån Pekingplattformen som antogs på FN:s fjärde kvinnokonferens (1995).
  Utbildningsdepartementet.
  Vart femte år ska världens regeringar redogöra för hur de lever upp till Pekingplattformens åtaganden. I den senaste uppföljningen pekar Sveriges regering på både framgångar och fortsatta utmaningar i arbetet.
 • Socialt utsatta EU-medborgare

  Titel:Socialt utsatta EU-medborgare i Malmö - deras situation och behov.
  Pernilla Edlund, Stina Jensen och Anne-Lie Lindell.
  Malmö Stad har gjort denna rapport om socialt utsatta EU-medborgare i Malmö. De flesta kommer från Östeuropa, från en ohållbar situation i hemlandet, för att försöka tjäna pengar. I samband med studien har man också diskuterat vilka möjligheter och vilket ansvar Malmö stad har att hjälpa till.
 • Hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden 2014

  Titel:Hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden – Öppna jämförelser 2014.
  Socialstyrelsen.
  Idag publicerar Socialstyrelsen Hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden – Öppna jämförelser 2014. Det är andra gången jämförelserna publiceras.
 • Narkotikadödligheten ökar – igen

  Titel:Dödsorsaker 2013 – Causes of Death 2013.
  Socialstyrelsen.
  Den narkotikarelaterade dödligheten fortsätter att öka. Värst drabbade är unga män i åldern 24 – 29 år. Det visar nya siffror från Socialstyrelsen.
Annat om Övrigt
 • Människorättsperspektiv problematiserar funktionshinder

  Titel:Which Entitlements and for Whom? The Convention on the Rights of Persons with Disabilities and its Ideological Antecedents.
  Anna Bruce.
  De mänskliga rättigheterna är viktiga även för personer med funktionsnedsättning. Där ingår rätten till hälsa. Det är viktigt att denna individens rätt till hälsa inte kommer bort i synen på funktionshinder som något som uppstår i samhället.
 • Statistik över försörjningshinder och ändamål med ekonomiskt bistånd 2013

  Titel:Statistik över försörjningshinder och ändamål med ekonomiskt bistånd 2013 .
  Socialstyrelsen.
  Rapporten innehåller uppgifter om orsak till behovet av ekonomiskt bistånd under 2013 samt vilka behov en utbetalning tillgodoser. Syftet är att ge kunskapsunderlag för uppföljning, styrning och utveckling.
 • Förbättrad kognitiv beteendeterapi vid behandling av tvångssyndrom

  Titel:Enhancing cognitive-behavior therapy in the treatment of obsessive-compulsive disorder.
  Erik Andersson.
  Avhandlingen visade att internetbaserad kognitiv beteendeterapi (KBT) är effektivt för administrering av KBT vid tvångssyndrom. Kognitiva interventioner i internetbaserad KBT kan påverka tvångsövertygelser, och spela en roll i senare symptomreduktion. Det kan finnas positiva effekter av att lägga till en booster till internetbaserad KBT, men det finns inga tecken på att medicinen D-Cycloserin ger någon ytterligare förbättring.
 • Vilken kompetens behövs inom äldreomsorgen?

  Titel:Kompetensfrågan inom äldreomsorgen Hur uppfattningar om kompetens formar omsorg s arbetet, omsorgsbehoven och omsorgsrelationen .
  Magdalena Elmersjö.
  I avhandlingen undersöker Magdalena Elmersjö på vilket sätt de berördas uppfattningar om vilken kompetens omsorgsgivare behöver, får betydelse inom äldreomsorgen. Hon undersöker även vilka värderingar och föreställningar om omsorgsarbetet och omsorgsmottagarna som knyts till frågan om vilken kompetens som behövs och varför.
 • Rehabkedjan håller

  Titel:Sjukfrånvarons utveckling..
  Försäkringskassan.
  Sedan rehabiliteringskedjan infördes 2008 har sannolikheten för att sjukfall avslutas under första året ökat rejält. Det konstaterar Försäkringskassan i en rapport om sjukfrånvarons utveckling.
 • Statliga medel till socialtjänsten har bidragit till utveckling

  Titel:Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten. Utvärdering av överenskommelsen mellan regeringen och SKL. Slutrapport..
  Statskontoret.
  Statskontoret konstaterar i en rapport att socialtjänsten har bättre förutsättningar att utvecklas på lång sikt tack vare en satsning inom området. Men än återstår arbete för att insatser, arbetssätt och metoder ska bli bestående.
 • Trauma i barndomen kan ge fetma i vuxen ålder

  Titel:A new model of the role of psychological and emotional distress in promoting obesity: conceptual review with implications for treatment and prevention.
  Erik Hemmingsson.
  Att vara utsatt för övergrepp under barndomen innebär en markant ökning av risken att utveckla fetma i vuxen ålder. Det visar en meta-analys av tidigare gjorda studier, som omfattar totalt 112 000 studiedeltagare. Analysen är gjord av forskare på Karolinska Institutet och är publicerad i tidskriften Obesity Reviews.
 • Samband mellan invandrades egenföretagande och landsmän i banksektorn

  Titel:Bankanställdas ursprungsland och egenföretagande bland utrikesfödda.
  Tove Eliasson.
  De som invandrar till Sverige från länder utanför västvärlden upplever ofta att det är svårt att få lån och krediter för att starta och driva företag. Rapportförfattaren studerar hur företagandet bland individer som kom till Sverige runt år 1990 har påverkats av att det finns bankanställda från ursprungslandet i kommunen. Hon finner att en landsman inom banksektorn ökar sannolikheten för egenföretagande.
 • Anhöriga tvingas bära koordinatörsroll när hälso- och sjukvården kring sjuka äldre brister i samordning

  Titel:Lapptäcke utan sömmar. En rapport om äldre med stora vård- och omsorgsbehov och deras anhöriga.
  Anna Werkelin Ahlin och Emma Ölmebäck.
  Undermålig samordning av vård och omsorg av sjuka äldre drabbar även många anhöriga som tvingas in i en ofrivillig, tidskrävande koordinatörsroll. Tre av fem anhöriga ställer sig samtidigt kritiska till att privatiseringar och valfrihetssystem är bra reformer för att förbättra för äldre och deras anhöriga.
 • Att kvalitetsutveckla arbetet mot våld i nära relationer

  Titel:Att kvalitetsutveckla arbetet mot våld i nära relationer - Uppföljning av verksamhet bedriven med stöd av utvecklingsmedel under 2013.
  Socialstyrelsen.
  Under 2013 fördelade Socialstyrelsen ut pengar till kommuner och stadsdelsförvaltningar samt ideella föreningar. Syfte var att stimulera deras kvalitetsutveckling av arbetet med våldsutsatta kvinnor, barn som bevittnat våld och våldsutövare.

Välkommen

SocialVetenskap.se presenterar massor av ny forskning om socialt arbete här på sidan och i vårt nyhetsbrev! Välkommen att följa den ständigt pågående uppdateringen och att söka på "ditt" ämne i biblioteket. Vi tipsar också om kurser på avancerad nivå i socialt arbete.

Allt gott!
Kristina Granath


SocialVetenskaps nyhetsbrev kommer ut en gång i månaden.