Kategori: Övrigt
1 oktober, 2009

Att främja förändrad livsstil bland personer med psykiskt funktionshinder

Titel:Att främja förändrad livsstil bland personer med psykiskt funktionshinder: studier av metabola och psykologiska effekter, upplevd mening och hälsa.
Karl-Anton Forsberg.
Det övergripande syftet med denna avhandling är att studera om den tilltagande fysiska ohälsan och överdödligheten bland personer med psykiskt funktionshinder (boende med kommunalt stöd) kan förändras. Avhandlingen omfattar fyra delstudier.


Forskningsnyheter
 • Boende med konsekvens – en ESO-rapport om etnisk bostadssegregation och arbetsmarknad

  Titel:2016:1 Boende med konsekvens - en ESO-rapport om etnisk bostadssegregation och arbetsmarknad.
  Lina Aldén och Mats Hammarstedt.
  I rapporten analyseras bostadssegregationens utveckling och betydelse under det senaste decenniet. Även om segregationen i stort sett har varit oförändrad under 2000-talet är skillnaderna mellan olika etniska grupper stora.
 • Förälders depression kan försämra skolresultat

  Titel:Associations of Parental Depression With Child School Performance at Age 16 Years in Sweden.
  Hanyang Shen, Cecilia Magnusson, Dheeraj Rai, Michael Lundberg, Félice Lê-Scherban, Christina Dalman och Brian K. Lee.
  Barn till föräldrar som diagnostiserats med depression gör sämre ifrån sig i skolan, enligt en ny stor studie som publicerats online i JAMA Psychiatry.
 • Hälsopromotion i skolan: utvärdering av DISA – ett program för att förebygga depressiva symtom hos ungdomar

  Titel:Hälsopromotion i skolan: utvärdering av DISA - ett program för att förebygga depressiva symtom hos ungdomar.
  Pernilla Garmy.
  Det övergripande syftet var att undersöka erfarenheter, betydelse och effekter av DISA.DISA syftar till att förebygga stress och depressiva symtom hos ungdomar och baseras på tekniker hämtade från kognitiv beteendeterapi (KBT). Programmet erbjuds i många högstadieskolor i Sverige.
 • Hjärnan formas om efter KBT

  Titel:Neuroplasticity in response to cognitive behavior therapy for social anxiety disorder.
  K N T Månsson, A Salami, A Frick, P Carlbring, G Andersson, T Furmark och C-J Boraxbekk.
  Med bara nio veckors kognitiv beteendeterapi via nätet omformas hjärnan på patienter som lider av social ångest. Ångesten mildras och delar av patienternas hjärnor minskar i både volym och aktivitet. Studien kan vara ett steg mot att kunna utveckla effektivare terapier mot ett av de vanligaste psykologiska problemen.
 • Föräldrar, barn och barnafödande

  Titel:Parents, Children and Childbearing.
  Johan Dahlberg .
  I avhandlingen studeras sociala influenser på åldern för föräldraskap: familjebakgrund, sociala faktorer och intergenerationella effekter.
 • Starkt missnöje med utseendet kan botas med internet-KBT

  Självupplevd fulhet, dysmorfofobi, kan botas med internet-baserad KBT, enligt den första randomiserade behandlingsstudien som gjorts. Den nya behandlingen har utvecklats av forskare vid Karolinska Institutet.
 • Konsekvenser av skolnedläggningar: En studie av barns och barnfamiljers vardagsliv i samband med skolnedläggningar i Ydre kommun

  Titel:Konsekvenser av skolnedläggningar: En studie av barns och barnfamiljers vardagsliv i samband med skolnedläggningar i Ydre kommun.
  Magdalena Cedering.
  Syftet med studien är att undersöka på vilket sätt nedläggningen av byskolor påverkar barns och barnfamiljers  vardagsliv och syn på lokalsamhälle, samt att analysera betydelsen av byskolor ur ett vardagsperspektiv. Hur påverkar skolnedläggningar barns och barnfamiljers sociala nätverk, rörelsemönster och fritidsaktiviteter?
 • Generationsöverföring av mottagande av ekonomiskt välfärdsstöd?

  Titel:Generationsöverföring av mottagande av ekonomiskt välfärdsstöd? En kunskapsöversikt.
  Cecilila Kaan.

  Den här kunskapsöversikten är en del av ett uppdrag som FoU i Väst/GR har fått i samband med ett projekt i stadsdelsförvaltningen Askim-Frölunda-Högsbo i Göteborgs Stad. Projektet bygger på ett antagande om att det är sannolikt att barn som växer upp i en miljö med arbetslösa föräldrar som tar emot ekonomiskt välfärdsstöd själva hamnar i en liknande situation som vuxna. Det är detta antagande som granskats i den här studien via en genomgång av tidigare forskningsresultat.

 • Upplevelser av palliativ vård i livets slutskede : ur närståendes synvinkel

  Titel:Upplevelser av palliativ vård i livets slutskede : ur närståendes synvinkel.
  Linn Kedja och Josefine Söderström.
  Närstående upplever brister i bemötande från hälso- och sjukvårdspersonal. De närstående upplever också känslomässigt lidande och vill vara närvarande både i vården av den palliativa patienten samt vid dödstillfället.
 • Trots hög ungdomsarbetslöshet är vägen till arbetsmarknaden inte så lång för de flesta unga

  Titel:En förlorad generation? Om ungas etablering på arbetsmarknaden.
  Mattias Engdahl och Anders Forslund.
  Arbetslösheten bland svenska ungdomar har under de senaste åren varit hög. En ny rapport från IFAU visar att många ungdomars väg in i arbetslivet trots detta är relativt problemfri. Unga med funktions­nedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga, utrikes födda och de som saknar fullständiga gymnasiebetyg har det svårare.
 • Ensamkommande barn som försvinner

  Titel:Nulägesanalys – ensamkommande barn som försvinner.
  Oxford Research.
  Enligt Migrationsverket avvek förra året ca 420 ensamkommande barn från sina boenden. Rapporten kartlägger vilka ensamkommande barn som avviker och varför de avviker, och presenterar ett antal rekommendationer för att förebygga att ensamkommande flyktingbarn försvinner, exempelvis anpassade boendeformer för utsatta barn, bättre och tillgängliga utbildningar för gode män och insatser för att förbereda barn på ett eventuellt avslagsbesked.
 • Matematikundervisningens betydelsefulla sekund

  Titel:Takt och hållning – en relationell studie om det oberäkneliga i matematikundervisningen.
  Ann-Louise Ljungblad.
  Lärares pedagogiska takt och hållning är avgörande i en lärare-elevrelation som vilar på respekt och tillit. En ny avhandling vid Göteborgs universitet synliggör detaljrikt hur detta sker mellan lärare och elev, något som varit ett outforskat område inom klassrumsforskningen.
 • Ny app ska hjälpa patienter med ledgångsreumatism till vardagsmotion

  Titel:Co-designing a mobile Internet service for self-management of physical activity in rheumatiod arthritis..
  Åsa Revenäs.
  Våren 2016 släpps den första versionen av mobilapplikationen tRAppen. Förhoppningen är att den ska ge patienter med ledgångsreumatism större möjlighet att ansvara för och påverka sin hälsa positivt.
 • Ett biopsykosocialt långtidsperspektiv på barns beteendeproblem – risk- och friskfaktorer

  Psykisk ohälsa är ett betydande problem i samhället. Trots detta finns kunskapsluckor om hur biologiska och miljömässiga faktorer samspelar vid utvecklingen av psykiska sjukdomar. Syftet med den föreliggande avhandlingen var att undersöka sambandet mellan biologiska, psykologiska och sociala faktorer, samt beteendeproblem i en födelsekohort av svenska barn.
 • Ofridstid: Fäders våld, staten och den separerande familjen

  Titel:Ofridstid: Fäders våld, staten och den separerande familjen.
  Linnéa Bruno.
  Avhandlingen handlar om ofridens villkor i välfärdsstaten. I fyra delstudier undersöks empiriskt professionella diskurser och praktik gällande fäders våld mot barn och mödrar. Dessa artiklars resultat bildar, tillsammans med en teoretisk fördjupning, en grund för en diskussion om ofridens praktik i relation till statens reglering av den separerande familjen. I fokus är inte intentionerna hos de professionella, utan de mönster av effekter som följer av praktiken.
Annat om Övrigt
 • Boende med konsekvens – en ESO-rapport om etnisk bostadssegregation och arbetsmarknad

  Titel:2016:1 Boende med konsekvens - en ESO-rapport om etnisk bostadssegregation och arbetsmarknad.
  Lina Aldén och Mats Hammarstedt.
  I rapporten analyseras bostadssegregationens utveckling och betydelse under det senaste decenniet. Även om segregationen i stort sett har varit oförändrad under 2000-talet är skillnaderna mellan olika etniska grupper stora.
 • Förälders depression kan försämra skolresultat

  Titel:Associations of Parental Depression With Child School Performance at Age 16 Years in Sweden.
  Hanyang Shen, Cecilia Magnusson, Dheeraj Rai, Michael Lundberg, Félice Lê-Scherban, Christina Dalman och Brian K. Lee.
  Barn till föräldrar som diagnostiserats med depression gör sämre ifrån sig i skolan, enligt en ny stor studie som publicerats online i JAMA Psychiatry.
 • Hälsopromotion i skolan: utvärdering av DISA – ett program för att förebygga depressiva symtom hos ungdomar

  Titel:Hälsopromotion i skolan: utvärdering av DISA - ett program för att förebygga depressiva symtom hos ungdomar.
  Pernilla Garmy.
  Det övergripande syftet var att undersöka erfarenheter, betydelse och effekter av DISA.DISA syftar till att förebygga stress och depressiva symtom hos ungdomar och baseras på tekniker hämtade från kognitiv beteendeterapi (KBT). Programmet erbjuds i många högstadieskolor i Sverige.
 • Hjärnan formas om efter KBT

  Titel:Neuroplasticity in response to cognitive behavior therapy for social anxiety disorder.
  K N T Månsson, A Salami, A Frick, P Carlbring, G Andersson, T Furmark och C-J Boraxbekk.
  Med bara nio veckors kognitiv beteendeterapi via nätet omformas hjärnan på patienter som lider av social ångest. Ångesten mildras och delar av patienternas hjärnor minskar i både volym och aktivitet. Studien kan vara ett steg mot att kunna utveckla effektivare terapier mot ett av de vanligaste psykologiska problemen.
 • Föräldrar, barn och barnafödande

  Titel:Parents, Children and Childbearing.
  Johan Dahlberg .
  I avhandlingen studeras sociala influenser på åldern för föräldraskap: familjebakgrund, sociala faktorer och intergenerationella effekter.
 • Starkt missnöje med utseendet kan botas med internet-KBT

  Självupplevd fulhet, dysmorfofobi, kan botas med internet-baserad KBT, enligt den första randomiserade behandlingsstudien som gjorts. Den nya behandlingen har utvecklats av forskare vid Karolinska Institutet.
 • Konsekvenser av skolnedläggningar: En studie av barns och barnfamiljers vardagsliv i samband med skolnedläggningar i Ydre kommun

  Titel:Konsekvenser av skolnedläggningar: En studie av barns och barnfamiljers vardagsliv i samband med skolnedläggningar i Ydre kommun.
  Magdalena Cedering.
  Syftet med studien är att undersöka på vilket sätt nedläggningen av byskolor påverkar barns och barnfamiljers  vardagsliv och syn på lokalsamhälle, samt att analysera betydelsen av byskolor ur ett vardagsperspektiv. Hur påverkar skolnedläggningar barns och barnfamiljers sociala nätverk, rörelsemönster och fritidsaktiviteter?
 • Generationsöverföring av mottagande av ekonomiskt välfärdsstöd?

  Titel:Generationsöverföring av mottagande av ekonomiskt välfärdsstöd? En kunskapsöversikt.
  Cecilila Kaan.

  Den här kunskapsöversikten är en del av ett uppdrag som FoU i Väst/GR har fått i samband med ett projekt i stadsdelsförvaltningen Askim-Frölunda-Högsbo i Göteborgs Stad. Projektet bygger på ett antagande om att det är sannolikt att barn som växer upp i en miljö med arbetslösa föräldrar som tar emot ekonomiskt välfärdsstöd själva hamnar i en liknande situation som vuxna. Det är detta antagande som granskats i den här studien via en genomgång av tidigare forskningsresultat.

 • Upplevelser av palliativ vård i livets slutskede : ur närståendes synvinkel

  Titel:Upplevelser av palliativ vård i livets slutskede : ur närståendes synvinkel.
  Linn Kedja och Josefine Söderström.
  Närstående upplever brister i bemötande från hälso- och sjukvårdspersonal. De närstående upplever också känslomässigt lidande och vill vara närvarande både i vården av den palliativa patienten samt vid dödstillfället.
 • Trots hög ungdomsarbetslöshet är vägen till arbetsmarknaden inte så lång för de flesta unga

  Titel:En förlorad generation? Om ungas etablering på arbetsmarknaden.
  Mattias Engdahl och Anders Forslund.
  Arbetslösheten bland svenska ungdomar har under de senaste åren varit hög. En ny rapport från IFAU visar att många ungdomars väg in i arbetslivet trots detta är relativt problemfri. Unga med funktions­nedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga, utrikes födda och de som saknar fullständiga gymnasiebetyg har det svårare.

Välkommen

SocialVetenskap.se presenterar massor av ny forskning om socialt arbete här på sidan och i vårt nyhetsbrev! Välkommen att följa den ständigt pågående uppdateringen och att söka på "ditt" ämne i biblioteket. Vi tipsar också om kurser på avancerad nivå i socialt arbete.

Allt gott!
Kristina Granath


SocialVetenskaps nyhetsbrev kommer ut en gång i månaden. 

Copyright SocialVetenskap 2012

ADHD, DAMP, ADD Alkohol Anhöriga Arbeta med socialt arbete Arbete med familjer Arbete och sysselsättning Arbetslöshet Arbetsmarknad Arbetsmarknadsåtgärder Autism o asperger Barn Barn och unga Barn och ungdom Barns villkor Behandlingsarbete Behandlingsverksamheter mm Biståndsbedömning Boende Brottsoffer Brukarinflytande Demens Depression & manodepressivitet Droger Droger och beroenden Drogpolitik Ekonomi Etik Faktorer bakom sjukfrånvaro Familjehem Familjerätt Funktionshinder Förebygga kriminalitet Förebyggande arbete Förskola och skola Försörjningsstöd Föräldrar och barn Föräldraskap Genus - jämställdhet Hemlöshet Hälsa i arbetslivet Idébaserat och frivilligt socialt arbete Institutionsplacering Integration Invandrarbakgrund Invandrarkvinnor Kriminalitet Kunskapsbaserad socialtjänst Kvalitet & utvärdering Leva med sjukdom Metoder Migration Missbruk i familjen Misshandel Misshandel i familjen Narkotika Placerade barn Professionfrågor Psykiatri Psykisk hälsa Psykisk ohälsa i familjen Psykisk ohälsa och brott Psykossjukdomar Rasism och diskriminering Rehabilitering Relationer och kön Samverkan Sex och samlevnad Sexuella övergrepp Sjukdom & arbetsskada Självskada och suicid Skola Socialförsäkringssystemet Socialpolitik Socialt arbete och hälsa Socialtjänsten Spelberoende Stress och utbrändhet Tillsyn över socialtjänsten Ungdomar Utbildning Utlandsfödda på arbetsmarknaden Utredning och insats Utsatta bostadsområden Vad påverkar arbetslöshet Vad påverkar kriminalitet Våld i nära relationer Ångest Äldre Ätstörningar Övrigt