Om olika diagnoser

 • Instrument för bedömning av suicidrisk

  Titel:Instrument för bedömning av suicidrisk - en systematisk litteraturöversikt.
  SBU.
  Det är viktigt att kunna identifiera vilka patienter som har förhöjd risk att suicidera men beteendet är komplext och svårt att förutsäga. Forskare har därför utvecklat intervju- och skattningsinstrument för att underlätta och förbättra den kliniska bedömningen av risk för suicid. Syftet med denna rapport har varit att utvärdera sådana instrument.
 • ADHD-symtom: objektiv förmåga och subjektiva perspektiv

  Titel:ADHD Symptoms: Objective Performance and Subject Perspective.
  Sara Scholtens.
  Avhandlingens syfte är att utveckla förståelsen för ADHD genom att presentera studier som samtidigt undersöker objektiv förmåga och subjektiva perspektiv.
 • Majoriteten av svenskar mellan 70 och 80 år har någon fobi

  Titel:Psychiatric symptoms and disorders in old age: prevalence, course and diagnostic thresholds.
  Robert Sigström.
  Mer än hälften av alla mellan 70 och 80 år har någon fobi och en av tio har en så svår fobi att man kan tala om ett sjukdomstillstånd. Det visar en ny avhandling vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.
 • Erfarenheter och upplevelser av bemötande och hjälp bland personer med självskadebeteende

  Titel:SBU. Erfarenheter och upplevelser av bemötande och hjälp bland personer med självskadebeteende.
  Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU).
  Det finns lite forskning om såväl bemötande som upplevelser av vård och skola hos personer som skadar sig själva. Detta gäller både barn och ungdomar samt vuxna. Denna rapport syftar till att visa hur personer med självskadebeteende kan uppleva kontakten med vård och skola. Med tanke på det nära förhållande och det beroende som ungdomar har till såväl anhöriga som kamrater, omfattar rapporten också dessa perspektiv i den mån de förekommit i de inkluderade studierna.
 • Problemet självmord

  Titel:Forskning i korthet: Problemet självmord.
  Sven Bremberg, Jan Beskow, Marie Åsberg och Ullakarin Nyberg..
  Forskning i korthet från Forte beskriver kunskapsläget kring självmordsfrågan i en rapport.
 • Kognitiv förmåga hos äldre deprimerade

  Titel:Cognitive performance in old-age depression.
  Alexandra Pantzar.
  Denna avhandling undersökte faktorer som kunnat bidra till den stora variation som observerats i studier rörande kognitiva nedsättningar hos äldre deprimerade, och deras reversibilitet. Icke-deprimerade personer och deprimerade personer utan demens utgjorde grunden för studiernas undersökningsgrupper.
 • Cancer i tonåren kan ge varaktig ångest

  Titel:Development of health-related quality of life and symptoms of anxiety and depression among persons diagnosed with cancer during adolescence: a 10-year follow-up study.
  Malin Ander, Helena Grönqvist, Martin Cernvall, Gunn Engvall, Mariann Hedström, Gustaf Ljungman, Johan Lyhagen, Elisabet Mattsson och Louise von Essen.
  Att diagnostiseras med cancer i tonåren kan medföra ångest- och depressionssymtom lång tid efter avslutad behandling visar Malin Ander och Helena Grönqvist m fl i en unik studie vid Uppsala universitet.
 • Forskning i korthet: Problemet självmord

  Titel:Forskning i korthet: Problemet självmord.
  Sven Bremberg, Jan Beskow, Marie Åsberg och Ullakarin Nyberg.
  600 av 10 000 vuxna i Sverige har under år 2013 tänkt på självmord, 100 av 10 000 har gjort försök att ta sitt liv och 1,6 av 10 000 har genomfört ett självmord. Således är det endast ett fåtal av de personer som tänkt på självmord som senare genomför en självmordshandling. I åldern 20-24 år svarade självmord för 30 procent av alla dödsfall.
 • Koppling mellan autismspektrumstörning och extremt BMI

  Titel:Neurodevelopmental problems and extremes in BMI.
  Kerekes, Tajnia, Lichtenstein, Lundström, Anckarsäter, Nilsson och Råstam.
  Extremt BMI, både högt och lågt, är tre gånger vanligare bland barn med autismspektrumstörning än hos jämnåriga utan sådana problem. Det visar en ny studie som föreslår en ökad uppmärksamhet på vikten hos denna grupp av barn.
 • Sömnsvårigheter och behandling med KBT

  Titel:Cognitive Behavioural Therapy for Insomnia: How, for Whom and What about Acceptance?.
  Kristoffer Bothelius.
  Behandling med KBT har visat sig verkningsfull för personer med KBT. I denna avhandling undersöks för vilka det är mest verkningsfullt, om personal utan terapeututbildning kan genomföra behandlingen och om acceptans är en viktig faktor för god behandling.
 • Erfarenheter och upplevelser av bemötande och hjälp bland personer med självskadebeteende

  Det finns flera olika metoder för hur man skadar sig själv och likaså vilka funktioner det fyller, det vill säga orsaker till varför man skadar sig själv. Självskador är vanligare bland flickor än bland pojkar och debuterar vanligen vid cirka 12 till 14 års ålder. Denna rapport från SBU syftar till att visa hur personer med självskadebeteende kan uppleva kontakten med vård och skola. Med tanke på det nära förhållande och det beroende som ungdomar har till såväl anhöriga som kamrater, omfattar rapporten också dessa perspektiv i den mån de förekommit i de inkluderade studierna.
 • Skolbaserade program för att förebygga självskadebeteende inklusive suicidförsök

  Titel:Skolbaserade program för att förebygga självskadebeteende inklusive suicidförsök SBU:s sammanfattning och slutsatser.
  Statens Beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU.
  I enkäter till svenska skolungdomar svarade 35 till 40 procent att de skadat sig själva under de senaste sex till tolv månaderna. Statens Beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) har gjort en sammanställning av skolbaserade förebyggande program. Det finns två skolbaserade program som möjligen kan förebygga suicidförsök.
 • Val av metod vid självmordsförsök speglar risk för fullbordat självmord

  Titel:Suicide after previous non-fatal self-harm: National cohort study 2000 - 2008.
  Bo Runeson, Axel Haglund, Paul Lichtenstein och Dag Tidemalm.
  Risken för fullbordade självmord är hög hos personer med ett självmordsförsök bakom sig, särskilt kort tid efter försöket. Nu har forskare vid Karolinska Institutet i en studie visat hur valet av metod vid försöket spelar roll för risken att senare fullfölja självmordet. Även vissa psykiatriska diagnoser innebär en ökad risk.
 • Åtgärder för att stödja personer med schizofreni att förändra ohälsosamma levnadsvanor

  Titel:Åtgärder för att stödja personer med schizofreni att förändra ohälsosamma levnadsvanor.
  Statens beredning för medicinsk och social utvärdering .
  Schizofreni är i de flesta fall en kronisk och invalidiserade psykisk sjukdom. Medellivslängden är i genomsnitt 15 år kortare för män och 12 år kortare för kvinnor än för den övriga befolkningen. Rökning, missbruk av alkohol och droger, bristfällig kosthållning samt brist på fysisk aktivitet är viktiga bidragande orsaker till en hög grad av andra samtidiga sjukdomar, till exempel diabetes typ 2 och kardiovaskulära sjukdomar.
 • Psykotiska episoder som prediktor för utveckling av suicidideation

  Titel:Psychotic experiences as a predictor of the natural course of suicidal ideation: a Swedish cohort study.
  Ian Kelleher, Martin Cederlöf och Paul Lichtenstein.
  Psykotiska episoder är mycket mer förekommande än psykossjukdomar, och associeras med ett flertal depressions-, ångest- och beteendestörningstillstånd. Psykotiska episoder har föreslagits som en tänkbar riskmarkör för suicidbeteende, men få studier finns av psykotiska episoder som prediktor för suicidalitet över tid. En svensk kohortstudie undersöker samband mellan förekomst av psykotiska episoder och bestående suicidideation vid uppföljning.
 • Förebygga depression hos ungdomar

  Titel:Evaluation of a School-Based Program Aimed at Preventing Depressive Symptoms in Adolescents.
  Pernilla Garmy, Ulf Jakobsson, Katarina Steen Carlsson, Agneta Berg och Eva K. Clausson.
  I denna studie utvärderas ett skolbaserat KBT-program för att förebygga depressionssymtom hos tonåringar. Insatsen utvärderas efter insatsen och ett år efter.
 • Fler autismdiagnoser speglar inte en faktisk ökning av symtomen

  Titel: Autism phenotype versus registered diagnosis in Swedish children: prevalence trends over 10 years in general population samples.
  Sebastian Lundström, Abraham Reichenberg, Henrik Anckarsäter, Paul Lichtenstein och Christopher Gillberg.
  Antalet diagnoser om autismspektrumstörningar har det senaste decenniet ökat kraftigt. Men symtomen har inte blivit vanligare i befolkningen, utan ökningen beror sannolikt på breddade diagnoskriterier, att fler söker hjälp och en ökad kunskap hos professionen. Det visar en studie som publiceras i ansedda British Medical Journal.
 • Vardagsliv för anhöriga till deprimerade

  Titel:Everyday life of relatives of persons suffering from severe depression : Experiences of health, burden, sense of coherence and encounters with psychiatric specialist health services.
  Hege Skundberg Kletthagen.
  Syftet med denna avhandling var att undersöka hur vardagslivet ser ut för anhöriga till personer som lider av svår depression. Hur upplever de sin hälsa, belastning, känsla av sammanhang och samarbete med psykiatrin?
 • Allt fler unga använder ADHD-läkemedel

  Titel:Användningen av centralstimulantia vid adhd – Utvecklingen regionalt och i riket.
  Socialstyrelsen.
  Användandet av ADHD-läkemedel fortsätter att öka. Vanligast är det bland pojkar i åldern 10-17 år, där cirka 5 procent medicinerar. I en ny rapport från Socialstyrelsen redovisas för första gången hur användandet ser ut i de enskilda kommunerna. Resultatet visar på stora skillnader.
 • Symtom på autism har inte ökat i Sverige

  Titel:Autism phenotype versus registered diagnosis in Swedish children: prevalence trends over 10 years in general population samples.
  Sebastian Lundström, Abraham Reichenberg, Henrik Anckarsäter, Paul Lichtenstein och Christopher Gillberg.
  Antalet barn som diagnostiseras med autismspektrumstörning har stigit på senare år. Men den här ökningen beror sannolikt inte på en reell ökning av autismsymtom, enligt en ny svensk studie i tidskriften BMJ.
Sida 1 av 15123510»|


Copyright SocialVetenskap 2012

ADHD, DAMP, ADD Alkohol Anhöriga Arbeta med socialt arbete Arbete med familjer Arbete och sysselsättning Arbetslöshet Arbetsmarknad Arbetsmarknadsåtgärder Autism o asperger Barn Barn och unga Barn och ungdom Barns villkor Behandlingsarbete Behandlingsverksamheter mm Biståndsbedömning Boende Brottsoffer Brukarinflytande Demens Depression & manodepressivitet Droger Drogpolitik Ekonomi Etik Faktorer bakom sjukfrånvaro Familjehem Familjerätt Funktionshinder Förebygga kriminalitet Förebyggande arbete Förskola och skola Försörjningsstöd Föräldrar och barn Föräldraskap Genus - jämställdhet Hemlöshet Hälsa i arbetslivet Idébaserat och frivilligt socialt arbete Institutionsplacering Integration Invandrarbakgrund Invandrarkvinnor Kriminalitet Kunskapsbaserad socialtjänst Kvalitet & utvärdering Leva med sjukdom Metoder Migration Missbruk i familjen Misshandel Misshandel i familjen Narkotika Placerade barn Professionfrågor Psykiatri Psykisk hälsa Psykisk ohälsa och brott Psykossjukdomar Rasism och diskriminering Rehabilitering Relationer och kön Samverkan Sex och samlevnad Sexuella övergrepp Sjukdom & arbetsskada Självskada och suicid Skola Socialförsäkringssystemet Socialpolitik Socialtjänsten Spelberoende Stress och utbrändhet Tillsyn över socialtjänsten Ungdomar Utbildning Utlandsfödda på arbetsmarknaden Utredning och insats Utsatta bostadsområden Vad påverkar arbetslöshet Vad påverkar kriminalitet Våld i nära relationer Ångest Äldre Ätstörningar Övrigt