Om olika diagnoser

 • Autism som en naturlig variation

  Titel:Reflections on Autism. Ethical Perspectives on Autism Spectrum Disorder in Health Care and Education..
  Pier Jaarsma.
  Autism uppfattas ofta som ett handikapp, men kan hos normalbegåvade personer ses som en naturlig variation. Det visar en avhandling vid Linköpings universitet om autism och etik.
 • Hästar som hjälpmedel för att skapa autentiska relationer mellan klienter och personal

  Titel:Equine assisted social work as a mean for authentic relations between clients and staff .
  Catharina Carlsson, Daniel Ranta Nilsson, Bente Traeen.
  Syftet med denna studie var att undersöka , genom kvalitativa metoder , innebörden av hästassisterat socialt arbete både till unga kvinnor med självskadeproblem och deras personal. Baserat på berättelser från personl och klienter har hästar förmågan att läsa mänskliga känslor vilket gör att de blir medvetna om sina egna känslor .
 • Familjärt samband mellan ledarskap och bipolär sjukdom

  Titel:Creativity and psychopathology.
  Simon Kyaga.
  Personer med bipolär sjukdom, tidigare kallat manodepressivitet, har oftare än andra en påtaglig ledarskapsförmåga i tidig ålder. Samma gäller deras syskon – och senare i livet är syskonen överrepresenterade i chefsyrken, särskilt i politiska yrken. Det framgår av en ny doktorsavhandling från Karolinska Institutet.
 • Forskare: Ge bröstcancerpatienter mer psykologiskt stöd

  Titel:Psychosocial support needs after a breast cancer diagnosis.
  Karin M. Stinesen Kollberg.
  För kvinnor som drabbas av bröstcancer är det oron för barnen som är främsta oroskällan. Det visar forskare vid Sahlgrenska akademin, som menar att drabbade kvinnor i ett tidigt skede bör erbjudas stöd av psykolog eller kurator. Det saknas idag vetenskapligt grundad kunskap om vilka psykosociala stödinsatser de drabbade kvinnorna efterfrågar.
 • Psykos och mord i Sverige – En trendanalys mellan 1987och 2006

  Titel:Psychosis and Homicide in Sweden—A Time Trend Analysis 1987—2006.
  Joakim Sturup, Per Lindqvist.
  Denna forskning undersökte om förekomsten och andelen personer med besvär inom schizofrenispektrum , jämfört med alla mordbrottslingar, har förändrats under en 20-årsperiod i Sverige. Medan den totala förekomsten av mord inte förändrades över det undersökta tidsintervallet så minskade både förekomsten och andelen gärningsmän med schizofrenispektrumstörning i förhållande till alla mordbrottslingar, men de begår fortfarande en oproportionerligt stor andel av alla mord.
 • Ny nationell studie om våld och hälsa

  Titel:Våld och hälsa - En befolkningsstudie om kvinnors och mäns våldsutsatthet och kopplingen till hälsa.
  Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK).
  Var femte vuxen kvinna i Sverige och var tjugonde man har någon gång i sitt liv utsatts för allvarligt sexuellt våld. Det visar en ny studie från Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) vid Uppsala universitet, som i dag presenteras vid ett seminarium i riksdagen. I undersökningen framkommer också en tydlig koppling mellan utsatthet för våld och fysisk och psykisk ohälsa senare i livet.
 • Arbetsmiljöns betydelse för symtom på depression och utmattningssyndrom

  Titel:SBU. Arbetsmiljöns betydelse för symtom på depression och utmattningssyndrom. En systematisk litteraturöversikt..
  Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU).
  SBU har gått igenom forskningsläget för samband mellan en lång rad faktorer i arbetsmiljön och depressionssymtom, respektive symtom på utmattningssyndrom. Det visar sig att forskningen främst varit inriktad på betydelsen av organisatoriska och psykosociala faktorer.
 • Bättre förståelse för psykossymptom när patientens liv kommer i centrum

  Titel:Without you there is no me. An interpersonal framing of psychosis..
  Jennifer Strand.
  En större lyhördhet för patientens livshistoria ökar förståelsen för vad som är faktiska symptom på psykos-sjukdom. Behandlingen kan också bli mer effektiv när patientens egna beskrivningar av sin sjukdom och önskningar om åtgärder får stå i centrum. Det visar en avhandling från Göteborgs universitet.
 • Effektiviteten av internetbaserad kognitiv beteendeterapi för depression i rutinmässig psykiatrisk vård

  Titel:Effectiveness of Internet-based cognitive behaviour therapy for depression in routine psychiatric care..
  Erik Hedman, Brjánn Ljótsson, Viktor Kaldo, Hugo Hesserd, Samir El Alaoui, Martin Kraepelien, Evelyn Andersson, Christian Rück, Cecilia Svanborg, Gerhard Andersson, Nils Lindeforsa.
  Internetbaserad kognitiv beteendeterapi som behandling för depression kan vara mycket effektiv inom ramen för rutinmässig psykiatrisk vård. Denna studie tyder på att effektstorleken är minst lika hög när behandlingen ges i rutinmässig psykiatrisk vård av kvalificerad personal som när den ges i ett kontrollerat försök.
 • Utan du – inget jag: Ett interpersonellt perspektiv på psykos

  Titel:Without you there is no me: An interpersonal framing of psychosis.
  Jennifer Strand.
  Det övergripande syftet med denna avhandling var att undersöka upplevelser av mellanmänskliga förhållanden mellan personer med psykotiska tillstånd och att undersöka patienternas förförståelse av sina symptom. De fyra studierna omfattade olika aspekter och perspektiv som är relevanta för att förstå mellanmänskliga sammanhang och dess möjliga samband med psykos.
 • ADHD-läkemedel livräddare i trafiken

  Titel:Serious transport accidents in adults with Attention-Deficit/Hyperactivity disorders and the effect of medication: A Population-Based Study.
  Zheng Chang Z, Paul Lichtenstein, Brian M. D'Onofrio, Arvid Sjölander och Henrik Larsson.
  Ny forskning från Karolinska Institutet visar att läkemedel mot ADHD hos vuxna män kan rädda liv i trafiken. Enligt en stor registerstudie, som nu publiceras i vetenskapstidskriften JAMA Psychiatry, skulle upp till hälften av de transportolyckor där män med ADHD är inblandade kunna undvikas om männen tar läkemedel mot tillståndet jämfört med om de inte gör det.
 • Svensk metod effektiv mot ätstörningar

  Titel:Effective treatment of eating disorders: Results at multiple sites.
  Bergh, C., Callmar, M., Danemar, S., Hölcke, M., Isberg, S., Leon, M., Lindgren, J., Lundqvist, Å., Miinimaa, M., Olofsson, B., Palmberg, K., Pettersson, A., Zandian, M., Åsberg, K., Brodin, U., Maletz, L., Court, J., Iafeta, I., Björnström, M., Glantz, C., Kjäll, L., Rönnskog, P, Sjöberg, J., Södersten, P..
  En ny uppföljningsstudie visar att den så kallade Mandometermetoden mot ätstörningar fungerar effektivt. Metoden är utvecklad vid Karolinska Institutet och används idag i klinisk behandling över hela världen.
 • Föräldrar som har förlorat en son eller dotter genom självmord: mot förbättrad vård och restaurerad psykisk hälsa

  Titel:Parents who have lost a son or daughter through suicide : towards improved care and restored psychological health.
  Pernilla Larsson Omerov.
  Vi fann att de flesta föräldrar som deltagit i studien upplevde det som något positivt och att kontakten välkomnades. Sorg var förknippad med hög förekomst av psykisk sjuklighet två till fem år efter förlusten av deras barn. I stort sett alla som hade sett deras avlidna barn i en formell situation ångrar inte det valet. Lika viktigt, mer än hälften av de som inte sett kroppen ville inte ha behövt se kroppen.
 • Suiciddrabbade föräldrar kan delta i forskningsstudier

  Titel:Parents who have lost a son or daughter through suicide .
  Pernilla L. Omerov.
  Föräldrar som mist ett barn genom självmord riskerar att utveckla långvarig och ibland livshotande psykisk ohälsa. Trots denna risk är forskningen kring suiciddrabbade föräldrar sparsam. En ny doktorsavhandling från Karolinska Institutet visar att det är möjligt att inkludera dessa föräldrar i vetenskapliga studier utan att traumatisera dem ytterligare eller ge avkall på god forskningsmetodik.
 • Ensam kamp mot ångest effektiv

  Titel:Individually tailored internet-based cognitive behavioural therapy for anxiety disorders.
  Lise Bergman Nordgren.
  Skräddarsydd internetförmedlad KBT är effektiv mot ångest. Detta trots att patienten måste utföra skrämmande exponeringsövningar på egen hand.
 • Internet-KBT effektivt vid depression

  Titel:Effectiveness of Internet-based cognitive behaviour therapy for depression in routine psychiatric care.
  Erik Hedman, Brjánn Ljótsson, Viktor Kaldo, Hugo Hesser, Samir El Alaoui, Martin Kraepelien, Evelyn Andersson, Christian Rück, Cecilia Svanborg, Gerhard Andersson och Nils Lindefors.
  Kognitiv beteendeterapi som ges via internet har god effekt vid depression, visar en stor klinisk studie från Karolinska Institutet. Studien, som publiceras i den vetenskapliga tidskriften Journal of Affective Disorders, är en av de första som studerat behandlingen när den ges i ett reguljärt vårdsammanhang.
 • Självmord bland invandrare ökar

  Titel:Självmord bland invandrare ökar.
  Marcello Ferrada de Noli.
  Antalet säkra självmord bland utrikesfödda ökade med 10,3 procent under 2012; bland svenskfödda var ökningen 2,8 procent. Äldre invandrarkvinnor är fortsatt överrepresenterade i självmordsstatistiken, och bland utrikesfödda män noterades en statistiskt signifikant ökning från föregående år.
 • Sjukskrivningar och psykiska diagnoser

  Titel:Sjukfrånvaro i psykiska diagnoser.
  Personer som arbetar inom vård, skola och omsorg löper högre risk att påbörja ett sjukfall med psykiska diagnoser än andra, visar en ny studie som Försäkringskassan genomfört. Idag är psykiska diagnoser den vanligaste sjukskrivningsorsaken bland kvinnor och näst vanligast för männen. Försäkringskassan har i en ny rapport studerat vilka faktorer som påverkar risken att påbörja ett sjukfall med psykisk diagnos. För både kvinnor och män innebär yrken med nära kontakt med brukare av olika typer av välfärdstjänster eller andra personliga tjänster, (så kallade kontaktyrken) hög risk att påbörja sjukfall med psykisk diagnos.
 • Hur påverkar ätstörningar hos gravida det neonatala utfallet och barnets tidiga utveckling?

  Titel:The role of eating disorders for pregnancy, neonatal outcome and the child's early development.
  Koubaa, Saloua.
  Lite är känt om effekterna av ätstörningar vid graviditet; barnets tillväxt och kognitiva utveckling. Preliminära rapporter tyder på ökade komplikationer under graviditeten och lägre födelsevikt hos barn till sådana mödrar. Slutsatser från studien: Gravida kvinnor med en historia av anorexia eller bulimi bör betraktas som en riskgrupp för prenatal- och födselkomplikationer. Det behövs mer forskning, särskilt inriktat på långsiktig tillväxt och neurokognitiva utvecklingen av dessa barn. Sjukvården behöver förbättra sina metoder för att identifiera en eventuell historia av anorexi eller bulimi hos gravida kvinnor och optimera omsorgen för att undvika negativa hälsoeffekter för mamman och barnet.
 • Med datorn som psykoterapeut

  Titel:Treating depression and its comorbidity: From individualized Internet-delivered cognitive behavior therapy to affect-focused psychodynamic psychotherapy.
  Robert Johansson.
  KBT-baserad internetbehandling mot ångest och depression har visat sig fungera bra. Men en ny avhandling visar att även psykodynamisk terapi på internet är effektiv.
Sida 1 av 12123510»|