Om olika diagnoser

 • Hur påverkas förmågan att arbeta vid depressions- och ångestsjukdom?

  Titel:Health care professionals' experience-based understanding of individuals' capacity to work while depressed and anxious..
  Bertilsson M, Löve J, Ahlborg Jr G, Hensing G..
  Studiens syfte var att utforska och beskriva vårdpersonals erfarenhetsbaserade förståelse av förmågan att arbeta hos patienter med depression och/eller ångestsjukdom. Detta gjordes genom 4 fokusgruppsintervjuer med totalt 21 personer representerande olika vårdprofessioner inom psykiatri, primärvård och företagshälsovård.
 • Barn med bipolär sjukdom får ofta andra hälsoproblem som vuxna

  Titel:Long-Term Health Outcome of Adolescent Mood Disorders : Focus on Bipolar Disorder.
  Aivar Päären.
  I en ny avhandling från Uppsala universitet har läkaren och doktoranden Aivar Päären undersökt om gymnasieungdomar med bipolära sjukdomar utvecklar sjukdomen även som vuxna. Hans resultat visar att de flesta drabbade barn och ungdomar inte utvecklar bipolär sjukdom som vuxna men att många får andra hälsoproblem som depression, ångest och kroppslig sjukdom.
 • Oklart hur depression hos äldre bäst ska behandlas

  Titel:Behandling av depression hos äldre.
  Statens beredning för medicinsk utvärdering.
  Många äldre med depression blir inte tillräckligt hjälpta av antidepressiva läkemedel. Men för en del personer kan läkemedlen ha effekt. En viss typ av psykologisk behandling kan lindra symtomen men tillgången till denna behandling är nästan obefintlig.
 • Neuropsykologisk funktion vid ADHD

  Titel:Attention Deficit Hyperactivity Disorder in Children and Adolescents: Neuropsychological Deficits and Functional Outcomes .
  Douglas Sjöwall.
  I denna avhandling undersöks neuropsykologisk funktion hos unga med ADHD. I fokus är kamratrelationer och akademiska prestationer.
 • Självmordsförsök bland unga kan halveras

  Titel:A Randomised Controlled Trial of School-based Suicide Preventive Programmes; The Saving and Empowering Young Lives in Europe Study (SEYLE). .
  Danuta Wasserman, Christina W Hoven, Camilla Wasserman, Melanie Wall, Ruth Eisenberg, Gergö Hadlaczky, Ian Kelleher, Marco Sarchiapone, Alan Apter, Judit Balazs, Julio Bobes, Romuald Brunner, Paul Corcoran, Doina Cosman, Francis Guillemi, Christian Haring, Miriam Iosue, Michael Kaess, Jean-Pierre Kahn, Helen Keeley, George J Musa, Bogdan Nemes, Vita Postuvan, Pilar Saiz, Stella Reiter-Theil, Airi Varnik, Peeter Varnik, Vladimir Carli.
  En ny europeisk studie visar en bra effekt av att lära ungdomar att känna igen och hantera egna psykiatriska symtom samt att lära dem hjälpa kompisar med samma besvär.
 • Stora skillnader i diagnostisering av adhd

  De flesta som får en adhd-diagnos får också läkemedel. Men det finns betydande skillnader mellan länen i diagnostiseringen av nya fall, vilket kan bero på tillgången till neuropsykiatrisk kompetens.
 • Autismspektrumstörningar hos förskolebarn

  Titel:Autism Spectrum Disorders in preschool children: cognitive aspects and interventions.
  Åsa Hedvall Lundholm.
  Uppföljning av förskolebarn med autismspektrumstörning visade att det för många skedde förändringar inom olika utvecklingsområden under den studerade två-årsperioden.
  Ungefär hälften av barnen hade en samtidig utvecklingsstörning. En relativt stor andel uppvisade i test tecken på låg bearbetningshastighet, indikerande exekutiv dysfunktion. Det
  kunde i denna studie inte påvisas att intensiva insatser gav bättre resultat än icke – intensiva, riktade insatser.
 • Högre risk för självmord efter avslutat fängelsestraff

  Titel:Suicide After Release From Prison: A Population-Based Cohort Study From Sweden.
  xel Haglund, Dag Tidemalm, Jussi Jokinen, Niklas Långström, Paul Lichtenstein, Seena Fazel och Bo Runeson.
  Personer som har suttit i fängelse löper en 18 gånger högre risk att begå självmord, jämfört med normalbefolkningen. Allra högst är självmordsrisken de första månaderna efter frigivningen och hos individer med substansmissbruk och tidigare självmordsförsök bakom sig. Det visar en registerstudie av forskare från Karolinska Institutet som publiceras i tidskriften Journal of Clinical Psychiatry.
 • Diagnosens dilemman för kvinnor med ADHD

  Titel:Diagnosens dilemman: Identitet, anpassning och motstånd hos kvinnor med ADHD.
  Kitty Lassinantti.
  Det finns mycket forskning om ADHD, framförallt ur ett biomedicinskt perspektiv. Den mesta forskningen är gjord på pojkar och ur ett problemperspektiv.
  Då denna studie utgår från ett kritiskt perspektiv kommer tyngdpunkten att ligga på samhällsvetenskapliga kritiska studier av diagnosen ADHD och fenomenet (neuro)psykiatriska diagnoser, men också samhällsvetenskapliga studier av ADHD som inte utgår från ett kritiskt perspektiv har inkluderats.
 • Tillskott av omega 3 kan hjälpa barn med ADD

  Titel:Non-stimulant interventions in ADHD.
  Mats Johnson.
  Tillskott av fettsyran omega 3 kan hjälpa barn och ungdomar som har en viss form av ADHD. Det visar en avhandling vid Sahlgrenska akademin, som också pekar på att ett särskilt kognitivt träningsprogram kan förbättra problembeteenden vid alla former av ADHD. Ofta behandlas ADHD med centralstimulerande läkemedel, som för de flesta har god effekt men som inte fungerar för alla.
 • En av tre unga har skadat sig själv

  Titel:Non-Suicidal Self-Injury in Swedish Adolescents: Prevalence, Characteristics, Functions and Associations With Childhood Adversities.
  Maria Zetterqvist.
  Var tredje 15–17-åring som deltagit i en studie i Östergötland uppger att de medvetet skadat sig själva någon gång under det senaste året. Sju procent har ett beteende som passar in på diagnosen icke-suicidal självskada.
 • Var femte som besökte vårdcentral fick hjälp mot psykisk ohälsa

  Titel:Var femte som besökte vårdcentral fick hjälp mot psykisk ohälsa .
  Nina Åsbring, Henrik Dal, Mikael Ohrling och Christina Dalman.
  Cirka 25–30 procent av dem som söker husläkare har i olika studier uppskattats ha ett psykiskt lidande, men en mindre del av patienterna får psykiatrisk diagnos. Data från Stockholms läns landstings VAL-databaser visar att 7 procent av dem som besökt husläkare år 2011 fick en psykiatrisk diagnos, men att sammanlagt 20 procent fick hjälp för psykisk ohälsa, främst i form av förskrivning av psykofarmaka. En mindre andel fick besök hos kurator, psykolog eller psykoterapeut. Patientgruppen tycks vara underdiagnostiserad. Att likställa andelen psykiatriska diagnoser med andelen patienter med psykisk ohälsa som identifieras av läkare på vårdcentraler kan vara vanskligt.
 • Kan självmordsbenägna patienter ha nytta av D-vitaminbehandling?

  Titel:http://news.cision.com/se/lund-university/r/kan-sjalvmordsbenagna-patienter-ha-nytta-av-d-vitaminbehandling-,c9656566.
  Cécile Grudet, Johan Malm, Åsa Westrin, Lena Brundin.
  En aktuell studie med 59 suicidala patienter visar att cirka 60 procent av patienterna hade D-vitaminbrist och dessutom att detta var kopplat till en ökad inflammation i kroppen. Resultaten kan få betydelse för hur självmordsbenägna patienter behandlas i framtiden menar forskarna bakom studien.
 • Ingen koppling mellan adhd-medicinering och drogmissbruk

  Titel:Attention-deficit/hyperactivity disorder and risk for drug use disorder: a population-based follow-up and co-relative study..
  Jan Sundquist, Henrik Ohlsson, Kristina Sundquist och Kenneth Kendler.
  I en nyligen publicerad studie visar forskare från Centrum för Primärvårdsforskning att det inte tycks finnas någon koppling mellan medicinering med centralstimulerande medel i unga år, och drogmissbruk. Med hjälp av registerstudier har forskarna kartlagt samband mellan arv och miljö när det gäller adhd och missbruk. – Det är den första studien någonsin som i så här stor skala har tittat på detta samband, säger en av forskarna
 • Elever med AD/HD får inte tillräckligt med stöd

  Titel:Skolsituationen för elever med funktionsnedsätt- ningen AD/HD.
  Skolinspektionen.
  Elever med funktionsnedsättningen AD/HD får inte alltid det stöd de behöver i skolan. Bland annat händer det att skolorna inte gör de nödvändiga kartläggningarna av elevernas förutsättningar och att undervisningen inte anpassas tillräckligt mycket efter elevernas individuella behov. Ex: Skolorna fokuserar i huvudsak på individrelaterade faktorer, men det är också viktigt att belysa faktorer på grupp- och organisationsnivå och hur dessa påverkar lärandet.
 • Cannabis, schizofreni och andra psykoser: longitudinell studie av värnpliktiga

  Titel:Cannabis, schizophrenia and other psychoses : longitudinal studies on Swedish conscripts.
  Manrique-Garcia, Edison.
  Det verkar som om sambandet mellan cannabis och schizofreni kan vara starkare än den mellan cannabis och andra psykiska sjukdomar som t.ex. korta psykoser och depression. Våra resultat tyder på att tillståndet och prognosen av schizofrenin kan vara allvarligare för cannabisanvändare än schizofrenipatienter i allmänhet. Individer med en historia av tungt cannabismissbruk löper större risk för långvariga psykotiska effekter samt för tidig död jämfört med icke-användare.
 • Självskadebeteende hos svenska ungdomar som inte är självmordsbenägna

  Titel:Non-Suicidal Self-Injury in Swedish Adolescents: Prevalence, Characteristics, Functions and Associations With Childhood Adversities.
  Maria Zetterqvist.
  Sammanfattningsvis visade resultaten att självskadebeteende är vanligt förekommande hos ungdomar. Avhandlingen bidrar med empiri till diskussionen gällande icke suicidal självskada i DSM-5. Det är viktigt att beakta olika negativa livserfarenheter och traumasymptom i relation till självskadebeteende hos ungdomar. Att undersöka självskadebeteendets funktioner kan vara kliniskt hjälpsamt för att utveckla och utvärdera individuellt anpassade behandlingsstrategier.
 • Trauma i barndomen kan ge fetma i vuxen ålder

  Titel:A new model of the role of psychological and emotional distress in promoting obesity: conceptual review with implications for treatment and prevention.
  Erik Hemmingsson.
  Att vara utsatt för övergrepp under barndomen innebär en markant ökning av risken att utveckla fetma i vuxen ålder. Det visar en meta-analys av tidigare gjorda studier, som omfattar totalt 112 000 studiedeltagare. Analysen är gjord av forskare på Karolinska Institutet och är publicerad i tidskriften Obesity Reviews.
 • Manodepressivitet och dess förhållande till större psykiska sjukdomar

  Titel:Bipolar disorder and its relation to major psychiatric disorders: a family- based study in the Swedish population.
  Jie Song, Sarah E Bergen, Ralf Kuja-Halkola, Henrik Larsson, Mikael Landén och Paul Lichtenstein.
  Den höga risken för manodepressivitet (även kallad bipolär sjukdom) inom familjen bevisar att genetiska faktorer spelar en viktig roll i etiologin för manodepressivitet, och de delade genetiska faktorer tyderpleiotropiska effekter (en gen kan ge flera effekter) över olika psykiska störningar. Resultaten tyder också på att manodepressivitet är både inom humör och psykotiska spektrat, men möjligen närmare släkt med affektiva störningar. Det var en svensk familjebaserad studie.
 • Självskadande ungdomar oftare utanför arbetsmarknaden

  Titel:Future risk of labour market marginalisation in young suicide attempters – a population-based prospective cohort study.
  Niederkrotenthaler T, Tinghög P, Alexanderson K, Dahlin M, Beckman K, Gould M, Wang M, Mittendorfer-Rutz E.
  En ny registerstudie från Karolinska Institutet visar att det finns ett starkt samband mellan självskadehandlingar hos ungdomar och framtida risk för arbetslöshet, sjukskrivning och förtidspension. Studien bygger på information om drygt 1,6 miljoner 16–30-åringar och publiceras i vetenskapstidskriften International Journal of Epidemiology.
Sida 1 av 14123510»|