Om olika diagnoser

 • Självskadande ungdomar oftare utanför arbetsmarknaden

  Titel:Future risk of labour market marginalisation in young suicide attempters – a population-based prospective cohort study.
  Niederkrotenthaler T, Tinghög P, Alexanderson K, Dahlin M, Beckman K, Gould M, Wang M, Mittendorfer-Rutz E.
  En ny registerstudie från Karolinska Institutet visar att det finns ett starkt samband mellan självskadehandlingar hos ungdomar och framtida risk för arbetslöshet, sjukskrivning och förtidspension. Studien bygger på information om drygt 1,6 miljoner 16–30-åringar och publiceras i vetenskapstidskriften International Journal of Epidemiology.
 • Rötterna till autism och ADHD – tvillingstudie

  Titel:The roots of autism and ADHD twin study in Sweden (RATSS).
  Sven Bölte, Charlotte Willfors, Steve Berggren, Joakim Norberg, Lina Poltrago, Katell Mevel, Christina Coco, m. fl..
  Nervsystemets sjukdomar påverkas både av arv och miljö. Sen tidigare har området mycket begränsat forskningsunderlag från tvillingstudier. The Roots of Autism och ADHD Twin Study i Sverige (RATSS) är ett pågående projekt med inriktning enäggstvillingar I denna artikel beskrivs utformning, rekrytering, datainsamling, åtgärder, insamlade tvillingparegenskaper, samt pågående och planerade analyser i RATSS.
 • Ökning av våldsbrott och för tidig död bland personer med schizofreni

  Titel:Violent crime, suicide, and premature mortality in patients with schizophrenia and related disorders: a 38-year total population study in Sweden.
  Seena Fazel, Achim Wolf, Camilla Palm, Prof Paul Lichtenstein.
  Ny forskning från Karolinska Institutet och universitet i Oxford visar att antalet våldbrott och tidiga dödsfall ökar bland personer med schizofreni jämfört med normalbefolkningen. Det bygger på en analys av negativa utfall för över 25 000 personer i Sverige som diagnostiserats med schizofreni mellan åren 1972 och 2009.
 • ADHD-läkemedel fortsätter öka

  Titel:Förskrivning av centralstimulantia vid adhd – Utvecklingen från 2006 till 2013.
  Socialstyrelsen.
  Fler får centralstimulerande ADHD-läkemedel förskrivet. Andelen användare är högst i åldersgruppen 10-17 år, både bland pojkar och flickor.
 • Ökad risk för självmord vid diabetes

  Titel:Unnatural Deaths in a National Cohort of People Diagnosed With Diabetes..
  Webb R, Lichtenstein P, Dahlin M, Kapur N, Ludvigsson J, Runeson B.
  Ny forskning från Karolinska Institutet visar att diabetes medför en ökad statistisk risk för självmord, särskilt bland personer som får diagnosen tidigt i livet. Studien publiceras i vetenskapstidskriften Diabetes Care.
 • Utmattningssyndrom, identifikation, karakteristika och förlopp

  Titel:Utmattningssyndrom, identifikation, karakteristika och förlopp.
  Kristina Glise.
  Patienter med utmattningssyndrom hade ett långt sjukdomsförlopp avseende mentala symptom och en omfattande samsjuklighet med depression, ångest och multipla somatiska symptom. Oavsett kön eller ålder var symptombördan och sjukdomsförloppet lika. Bland primärvårdspatienter som angav ökad stress och psykiska symptom, uppfyllde en tredjedel de diagnostiska kriterierna för utmattningssyndrom, vilka utgjorde nästan en tiondel av totala studiegruppen.
 • Positiva resultat inom rehabilitering

  Titel:Rehabiliteringsgarantin 2013. Erfarenheter och resultat..
  Sveriges Kommuner och Landsting.
  Den positiva trenden i landstingen fortsätter. Allt fler har fått tillgång till rehabilitering mot stress, depression, ångest och smärttillstånd. Det visar SKL:s rapport om Rehabiliteringsgarantin.
 • Suicidalt beteende hos äldre: befolknings-och patientperspektiv

  Titel:Suicidal behavior in late life: population and patient perspectives.
  Madeleine Mellqvist Fässberg.
  Tidig upptäckt och behandling av depression är av yttersta vikt, men för att minska suicidalt beteende bland äldre kan även interventioner behöva rikta sig mot grupper med funktionsnedsättning, sömn och smärtproblematik och begränsade sociala nätverk.
 • Depressiva symptom under tidig graviditet kan vara tecken på familjevåld

  Titel:Exposure to domestic violence during pregnancy : impact on outcome, midwives’ awareness, women´s experience and prevalence in the south of Sweden.
  Hafrún Finnbogadóttir.
  Minst 90 kvinnor i Malmö/Lund-området utsätts varje år för partnervåld under sin graviditet. Det visar ny forskning från Malmö högskola. Hafrún Finnbogadóttir har undersökt gravida kvinnors utsatthet för familjevåld.
 • Självmordsbeteende kan kopplas till faktorer i barndomen

  Titel:Childhood Social Exclusions and Suicidal Behavior in Adolescence and Young Adulthood.
  Yerko Rojas.
  Upplevelsen av ensamhet i barndomen är tydligt relaterat till en förhöjd risk för självmordsbeteende senare i livet. I en ny avhandling från Stockholms universitet analyserar sociologen Yerko Rojas vilka riskfaktorer som finns i barndomen för att begå självmord eller göra ett självmordsförsök som ung vuxen.
 • Färre våldsbrott efter behandling med antipsykotiska läkemedel

  Titel:Antipsychotics, mood stabilisers, and risk of violent crime.
  Seena Fazel, Johan Zetterqvist, Henrik Larsson, Niklas Långström, Paul Lichtenstein.
  Behandling med antipsykotiska läkemedel nästan halverar risken för att personer med psykisk sjukdom ska begå våldsbrott. Det visar en ny svensk-brittisk studie som publiceras i The Lancet. Även så kallade humörstabiliserande läkemedel kan i viss mån kopplas till minskad våldsbrottslighet.
 • Förebyggande av förlossningsdepression

  Titel:Psychosocial and psychological interventions for preventing postpartum depression.
  Cindy-Lee Dennis, Therese Dowswell.
  Depression efter förlossningen, så kallad postpartumdepression (kallas även för förlossningsdepression), drabbar 8–15 procent av alla nyblivna mödrar i Sverige under de första månaderna efter barnets födelse (cirka 10 000 kvinnor årligen). En depression påverkar inte bara den drabbade, utan även spädbarnet, partnern och andra i familjen. Det som skiljer depression efter förlossning från depression vid andra tider i livet är att familjen, och speciellt spädbarnet, befinner sig i ett utsatt läge. Psykosocial och psykologisk profylax kan minska risken för förlossningsdepression.
 • Vanligt att barn drabbas av stressyndrom efter trafikolycka

  Titel:Children injured in traffic in a medical and psychosocial perspective : causes and consequences.
  Eva Olofsson .
  Nästan vart tredje barn som skadar sig i trafiken drabbas av posttraumatiskt stressyndrom. Vart femte barn har kvarstående psykiska och psykosociala problem ett år efter skadehändelsen. Det visar en avhandling vid Sahlgrenska akademin – som dessutom konstaterar att bara sex av tio unga använder cykelhjälm.
 • Självmordsbeteende kan kopplas till faktorer i barndomen

  Titel:Childhood Social Exclusion and Suicidal Behavior in Adolescence and Young Adulthood.
  Yerko Rojas.
  Upplevelsen av ensamhet i barndomen är tydligt relaterat till en förhöjd risk för självmordsbeteende senare i livet. I en ny avhandling från Stockholms universitet analyserar sociologen Yerko Rojas vilka riskfaktorer som finns i barndomen för att begå självmord eller göra ett självmordsförsök som ung vuxen.
 • Autism som en naturlig variation

  Titel:Reflections on Autism. Ethical Perspectives on Autism Spectrum Disorder in Health Care and Education..
  Pier Jaarsma.
  Autism uppfattas ofta som ett handikapp, men kan hos normalbegåvade personer ses som en naturlig variation. Det visar en avhandling vid Linköpings universitet om autism och etik.
 • Kraftig ökning av barn och ungdomar med autism

  Rapporten grundar sig på svaren i en enkätundersökning där barn med autismspektrumtillstånd kommer till tals där föräldrar berättar om ett föräldraskap som är extra utmanade men där själva funktionsnedsättningen och barnet sällan är det största bekymret. Vad som ligger bakom ökningen är inte klarlagt men forskarna tror att det framför allt handlar om att allt fler neuropsykiatriska utredningar utförs.
 • Hästar som hjälpmedel för att skapa autentiska relationer mellan klienter och personal

  Titel:Equine assisted social work as a mean for authentic relations between clients and staff .
  Catharina Carlsson, Daniel Ranta Nilsson, Bente Traeen.
  Syftet med denna studie var att undersöka , genom kvalitativa metoder , innebörden av hästassisterat socialt arbete både till unga kvinnor med självskadeproblem och deras personal. Baserat på berättelser från personl och klienter har hästar förmågan att läsa mänskliga känslor vilket gör att de blir medvetna om sina egna känslor .
 • Relativ omognad och ADHD

  Titel:Relative immaturity and ADHD: findings from nationwide registers, parent- and self-reports.
  Linda Halldner, Annika Tillander, Cecilia Lundholm, Marcus Boman, Niklas Långström, Henrik Larsson och Paul Lichtenstein.
  Relativ omognad jämfört med sina klasskamrater kan bidra till en felaktig ADHD-diagnos. Vi spekulerar att flexibilitet avseende ålder vid skolstart enligt individuell mognad kan minska utvecklingsmässigt olämpliga krav på barn och förbättra precisionen i ADHD-diagnostisk praxis och farmakologisk behandling.
 • Familjärt samband mellan ledarskap och bipolär sjukdom

  Titel:Creativity and psychopathology.
  Simon Kyaga.
  Personer med bipolär sjukdom, tidigare kallat manodepressivitet, har oftare än andra en påtaglig ledarskapsförmåga i tidig ålder. Samma gäller deras syskon – och senare i livet är syskonen överrepresenterade i chefsyrken, särskilt i politiska yrken. Det framgår av en ny doktorsavhandling från Karolinska Institutet.
 • Flickor kan ha oupptäckt adhd

  Titel:Co-occurring Symptoms of Attention Deficit Hyperactivity Disorder and Depression: Sex, Aetiology, Help-Seeking and Assessment.
  Karin Sonnby.
  Det är sedan tidigare känt att ADHD hos flickor upptäcks i betydligt mindre omfattning än hos pojkar och man vet att obehandlad ADHD är förknippat med sämre prognos. Det finns risk att flickor bedöms som deprimerade utan att samsjuklighet i ADHD undersöks. Avhandlingen visar att det är särskilt vanligt att tonårsflickor har symtom på både depression och ADHD.
Sida 1 av 13123510»|