Om olika diagnoser

 • Ärftligheten av att bo i ett utsatt område i vuxen ålder och implikationer för överrepresentation av psykossjukdom

  Titel:Schizophrenia and subsequent neighborhood deprivation: revisiting the social drift hypothesis using population, twin and molecular genetic data.
  A Sariaslan, S Fazel, B M D'Onofrio, N Långström, H Larsson, S E Bergen, R Kuja-Halkola och P Lichtenstein.
  En ny studie har undersökt ärftligheten av att bo i ett utsatt område i vuxen ålder och dess implikationer för mekanismerna som förklarar varför patienter med psykossjukdom är överrepresenterade i sådana områden.
 • Långtidssjuka i djup depression kan bli friska

  Titel:The very long-term course of severe depression, with focus on suicidality.
  Lisa Crona.
  För de personer som lider av djup depression med melankoliska eller psykotiska inslag, finns hopp om ett friskare liv. Detta trots mångårig sjukdom med ett eller flera, ibland allvarliga, självmordsförsök. Det visar ett avhandlingsarbete som lagts fram vid Lunds universitet.
 • Utveckling av ADHD och externaliserande beteende från barndom till vuxendom

  Titel:Codevelopment of ADHD and externalizing behavior from childhood to adulthood.
  Ralf Kuja-Halkola, Paul Lichtenstein, Brian D'Onofrio och Henrik Larsson.
  ADHD samexisterar ofta med externaliserande beteende. Studien visar att de etiologiska faktorerna varierar genom uppväxten, vilket utmanar den gängse bilden av att ADHD i allmänhet föregår externaliserande beteende.
 • ADHD och släktingars risk för substansmissbruk

  Titel:Attention-deficit/hyperactivity disorder and risk for substance use disorders in relatives.
  Charlotte Skoglund, Qi Chen, Johan Franck, Paul Lichtenstein och Henrik Larsson.
  ADHD är i hög grad associerat med substansmissbruk. Studiens syfte var att undersöka om kopplingen mellan ADHD och SUD kunde förklaras av gemensamma genetiska faktorer och miljöfaktorer, eller av biverkningar från ADHD-medicinering.
 • Samtal med föräldrar kan förebygga självskador hos flickor

  Titel:Self-harm: interpersonal and holistic perspectives.
  Delia Latina.
  Möjligheten att prata med föräldrarna minskar risken för självskador hos flickor med depressiva symptom. Den kopplingen finns inte för pojkar. Det visar en studie från Örebro universitet.
 • Social färdighetsträning i grupp för barn och unga med autismspektrumtillstånd

  Titel:Social skills group training for children and adolescents with autism spectrum disorder.
  Nora Choque Olsson.
  Avhandlingens syfte var att undersöka verkan och effektivitet av social färdighetsträning i grupp för barn och unga med högfungerande autismspektrumtillstånd och psykiatrisk komorbiditet.
 • Ljud kan utveckla tal och gester hos barn med autism

  Titel:Från språkljud till tal och gester − fallstudier om lingvistisk interaktion hos barn med autismspektrumtillstånd.
  Pia Nordgren.
  Barn med autism och andra liknande tillstånd har ofta svårigheter inom en mängd olika språkliga områden. Nu visar en avhandling från Göteborgs universitet att dessa barn kan utveckla tal, gester, rytm och melodi genom att lyssna till olika språkljud.
 • Upplevelse av kroppsbild hos personer med ätstörning samt personer med ett missbruk av anabola androgena steroider

  Titel:Upplevelse av kroppsbild hos personer med ätstörning samt personer med ett missbruk av anabola androgena steroider.
  Sidsel Kjerstad och Milja Ranung.
  Det finns stora likheter i hur patienter med ätstörning respektive patienter med ett missbruk av AAS uppfattar sin kroppsbild, enligt en magisteruppsats.
 • Hjärnan formas om efter KBT

  Titel:Neuroplasticity in response to cognitive behavior therapy for social anxiety disorder.
  K N T Månsson, A Salami, A Frick, P Carlbring, G Andersson, T Furmark och C-J Boraxbekk.
  Med bara nio veckors kognitiv beteendeterapi via nätet omformas hjärnan på patienter som lider av social ångest. Ångesten mildras och delar av patienternas hjärnor minskar i både volym och aktivitet. Studien kan vara ett steg mot att kunna utveckla effektivare terapier mot ett av de vanligaste psykologiska problemen.
 • Riskfaktorer, korrelat och konsekvenser av psykossjukdomar och psykosliknande upplevelser

  Titel:Risks, correlates, and consequences of the extended psychosis phenotype.
  Martin Cederlöf.
  Psykossjukdomar innebär ett avsevärt lidande för de drabbade och deras familjer. Av hävd betraktas dessa sjukdomar som diagnosticerbara ”ting” som man antingen har eller inte har. Denna syn på psykossjukdomar har dock börjat ifrågasättas, eftersom forskning har visat att psykosliknande upplevelser är vanliga, speciellt bland ungdomar. Målet med denna avhandling var att undersöka möjliga riskfaktorer, korrelat och konsekvenser av psykossjukdomar och psykosliknande upplevelser.
 • Depression, fetma och metabolt syndrom bland bipolära patienter med utmattat stresshormonsystem

  Titel:Hypocortisolism vid recidiverande affektiv sjukdom.
  Martin Maripuu.
  Nya rön visar att äldre bipolära patienter ofta har en sänkt aktivitet i hormonsystemet som styr utsöndringen av stresshormonet kortisol. Låga kortisolnivåer hos bipolära patienter visades också vara starkt förknippat med depression, låg livskvalitet, fetma, höga blodfetter och metabolt syndrom. Upptäckterna kan ge viktiga ledtrådar till hur behandlingsstrategier för depression och bipolär sjukdom kan förbättras, enligt en avhandling vid Umeå universitet.
 • Självmord och våld inom familjen: riskfaktorer och konsekvenser

  Titel:Suicide and violence in parents : risk factors and consequences.
  Henrik Lysell.
  I denna avhandling har fokus varit våldsamt beteende inom familjen, både våld i form av självmord och av dödligt våld mot andra. Syftet har varit att identifiera riskfaktorer för dessa olika uttryck av dödligt våld och undersöka kopplingar mellan självmord och våld mot annan person.
 • Extrem jakt på hälsa. En explorativ studie om ortorexia nervosa

  Titel:Extrem jakt på hälsa. En explorativ studie om ortorexia nervosa.
  Linn Håman.
  Det övergripande syftet med avhandlingen är att belysa, utforska och problematisera hur ortorexia nervosa beskrivs, förstås och rapporteras.
 • Schizofreni-gen spåras i hönsstudie

  Titel:A novel chicken genomic model for anxiety behavior.
  M. Johnsson, M.J. Williams, P. Jensen och D. Wright.
  Mycket är okänt om vilka gener som är inblandade vid olika psykiatriska störningar. Genom att granska rädslobeteendet hos korsningar av vilda och tama höns har forskare vid Linköpings universitet identifierat gener som påverkar schizofreni och bipolär sjukdom hos människa.
 • Självmord kan undvikas med rätt bemötande online

  Titel:Case study of posts before and after a suicide on a Swedish internet forum.
  M Westerlund, G Hadlaczky, D Wasserman.
  Många självmordsbenägna är ute på nätet och berättar om sina tankar och planer. Forskare från Stockholms universitet och Karolinska Institutet har studerat ett uppmärksammat fall med en 21-åring som begick självmord och streamade hela händelseförloppet. De kommentarer han fick online bidrog antagligen till att han tog sitt liv, visar studien som nyligen publicerades i tidskriften British Journal of Psychiatry.
 • Skillnader i hjärnan hos för tidigt födda som får autism

  Titel:Poor Brain Growth in Extremely Preterm Neonates Long Before the Onset of Autism Spectrum Disorder Symptoms.
  N Padilla, E Eklöf, G Mårtensson, S Bölte, H Lagercrantz, U Ådén.
  Barn som föds extremt mycket för tidigt har större risk att utveckla autism under barndomen. Redan under nyföddhetsperioden syns skillnader i hjärnan hos dem som senare får autism, enligt en ny studie.
 • ADHD – Etiska utmaningar

  Titel:ADHD - Etiska utmaningar.
  Statens medicinsk-etiska råd.
  Rapporten ADHD – etiska utmaningar tar upp etiska frågor som aktualiseras av de senaste årens stora ökning av antalet ställda ADHD-diagnoser hos barn, ungdomar och vuxna. Målet med rapporten är att stimulera till fortsatt diskussion och reflektion kring de etiska aspekterna på ADHD.
 • Internetbaserad depressionsbehandling i primärvården

  Titel:Internet-based Treatment of Depression in Primary Care: Effectiveness and Feasibility.
  Marie Kivi.
  Internetbaserad psykologisk behandling uppvisar stora effekter och kan frigöra terapeutresurser så att fler patienter kan få hjälp av primärvården. Det visar en avhandling från Göteborgs universitet.
 • Diagnostiska instrument för autismspektrumstörning

  Titel:Standardizing diagnostic assessment of Autism Spectrum Disorder : assets and challenges.
  Eric Zander.
  Avhandlingens syfte var att studera vissa psykometriska egenskaper hos instrument för bedömning av autismspektrumstörning: Autismdiagnostiskt Observationsschema (”Autism Diagnostic Observation Schedule”, ADOS) och Autismdiagnostisk Intervju – Reviderad (”Autism Diagnostic Interview – Revised”, ADI-R), samt hos Vinelandskalorna (VABS-II).
 • Internetförmedlad KBT för barn med ångeststörningar – utveckling och förutsättningar för implementering

  Titel:Internet-delivered CBT for Children with Anxiety Disorders - Effect and Prerequisites for Implementation within Public Health Care.
  Sarah Vigerland.
  Kognitiv beteendeterapi (KBT) är en rekommenderad behandling för barn med ångeststörningar. Internetförmedlad KBT (IKBT) har visat sig vara en effektiv metod för att behandla vuxna med en rad olika psykiatriska problem och skulle kunna vara ett sätt att öka tillgängligheten till behandling även för barn. Syftet med den här avhandlingen var att utveckla och utvärdera IKBT för barn (8-12 år) med ångeststörningar, och att undersöka några viktiga förutsättningar för implementering inom reguljär vård.
Sida 1 av 17123510»|


Copyright SocialVetenskap 2012

ADHD, DAMP, ADD Alkohol Anhöriga Arbeta med socialt arbete Arbete med familjer Arbete och sysselsättning Arbetslöshet Arbetsmarknad Arbetsmarknadsåtgärder Autism o asperger Barn Barn och unga Barn och ungdom Barns villkor Behandlingsarbete Behandlingsverksamheter mm Biståndsbedömning Boende Brottsoffer Brukarinflytande Demens Depression & manodepressivitet Droger Droger och beroenden Drogpolitik Ekonomi Etik Faktorer bakom sjukfrånvaro Familjehem Familjerätt Funktionshinder Förebygga kriminalitet Förebyggande arbete Förskola och skola Försörjningsstöd Föräldrar och barn Föräldraskap Genus - jämställdhet Hemlöshet Hälsa i arbetslivet Idébaserat och frivilligt socialt arbete Institutionsplacering Integration Invandrarbakgrund Invandrarkvinnor Kriminalitet Kunskapsbaserad socialtjänst Kvalitet & utvärdering Leva med sjukdom Metoder Migration Missbruk i familjen Misshandel Misshandel i familjen Narkotika Placerade barn Professionfrågor Psykiatri Psykisk hälsa Psykisk ohälsa i familjen Psykisk ohälsa och brott Psykossjukdomar Rasism och diskriminering Rehabilitering Relationer och kön Samverkan Sex och samlevnad Sexuella övergrepp Sjukdom & arbetsskada Självskada och suicid Skola Socialförsäkringssystemet Socialpolitik Socialt arbete och hälsa Socialtjänsten Spelberoende Stress och utbrändhet Tillsyn över socialtjänsten Ungdomar Utbildning Utlandsfödda på arbetsmarknaden Utredning och insats Utsatta bostadsområden Vad påverkar arbetslöshet Vad påverkar kriminalitet Våld i nära relationer Ångest Äldre Ämnesöverskridande Ätstörningar Övrigt