Kriminalitet

 • Brottsoffer i rättsprocessen

  Titel:Brottsoffer i rättsprocessen: Om ideala brottsoffer och goda myndigheter.
  Magnus Lindgren.
  Intresset från samhällets sida för brottsoffren har ökat under de senaste decennierna. Frågan är om detta nya intressse har förändrat hur brottsoffren behandlas i rättssystemet. Resultaten visar att flera reformer genomförts, men att flera brottsoffer ändå inte får något stöd eller information om hur de kan få stöd.
 • Brottsutvecklingen i Sverige 2001-2003

  Rapportserien Brottsutvecklingen har getts ut av Brottsförebyggande rådet (BRÅ) sedan år 1976. I årets rapport ägnas ett relativt stort intresse åt olika former av brott mot person, dödligt våld, misshandel och sexualbrott. Utgångspunkten för analyserna är den officiella kriminalstatistiken, men även andra typer av statistik och undersökningsresultat har använts.
 • Förberedd för frihet

  Stina holmberg och Olga Niméus.
  Övergången från anstalt till frihet är kritisk när det gäller klienternas chans att lyckas med att avhålla sig från brott i framtiden. Vikten av att förbereda klienten för livet i frihet är därför stor. Mot bakgrund av detta gav regeringen kriminalvården i uppdrag att inleda en treårig försöksverksamhet med att intensifiera och strukturera frigivningsförberedelserna på anstalterna. Denna rapport är en del av utvärderingen av den försöksverksamheten.
 • Vård av patienter som sexuellt förgripit sig på barn

  Titel:Att vårda på uppdrag kräver visdom. En studie om lidandet hos och vårdandet av patienter som sexuellt förgripit sig på barn.
  Reet Sjögren.
  Denna studie handlar om patienter som förgripit sig sexuellt på barn. I avhandlingen syns tydligt hur komplext patienternas lidande är. Samtidigt som de bejakar en ursprunglig längtan efter mänsklig och värdig gemenskap, är det de själva som förråder den. Avhandlingen visar också att vårdandet av dessa patienter är en utmanande kamp för vårdarna, där deras egna värderingar sätts på spel. Vårdare till de aktuella patienterna är i stort behov av sådan vårdvetenskaplig kunskap som bland annat stöder deras existentiella reflektioner.
 • Rekrytering till kriminella gäng

  Jenny Johansson.
  Rapporten innehåller en analys avseende rekrytering till de kriminella gäng/nätverk som finns etablerade i Göteborgsregionen. I enlighet med uppdraget behandlas frågeställningar som rör vilka personer som finns i riskzonen för att bli rekryterade till gängen.
 • Allt svårare för frigivna interner

  Titel:Fångarna, fängelset och samhället.
  Boo Kling och Jan Gustvsson.
  Den sociala misären bland interner som friges från landets fängelser har ökat markant under de senaste tio åren. Endast 24 procent har ett stadigvarande arbete mot 39 procent år 1992. Det visar en ny undersökning från Kriminalvårdsstyrelsen.
 • Förbättrad frigivning med fotboja

  Titel:Ett steg på väg mot frihet. En beskrivning av intagnas sociala situation efter intensivövervakning med elektronisk kontroll.
  Eva Olkiewicz.
  Kontrollerad utslussning från fängelse med en så kallad elektronisk fotboja fungerar bra i kombination med hjälp att få jobb och bostad. Därför finns det skäl att utöka verksamheten, säger Brottsförebyggande rådet (BRÅ) i en rapport som överlämnas till regeringen i dag.
 • Ett bättre liv för drogmissbrukare i fängelse minskar återfallsrisk

  Titel:Enhancing Health Among Drug Users in Prison.
  Anne H. Berman.
  Anne H. Berman har i sin doktorsavhandling vid Psykologiska institutionen, studerat hur man enklast kan få reda på drogproblemen hos fängelseintagna och vilka behandlingar som fungerar bäst. Resultaten visar att behandling kan vara effektiv om den fokuserar på särskilda riskfaktorer för återfall i brott.
 • Straffa inte barnet

  Straffa inte barnet! är en studie av barnperspektivet inom kriminalvården gjord av Barnombudsmannen. I Sverige finns ett stort antal barn som växer upp med föräldrar som är frihetsberövade. De blir inte alltid sedda och får inte det stöd de behöver.
 • Klotter. En inventering i förebyggande insatser

  Solveig Hollari.
  Kostnaderna för klottersaneringen i kommunerna beräknas uppgå till cirka en halv miljard kronor årligen. Kommunerna vidtar klotterförebyggande åtgärder, men ingen utvärdering finns som visar om det har någon effekt. Detta är den första kartläggningen av klotterförebyggande åtgärder.
 • Lägre arbetslöshet leder till färre brott

  Titel:Crime, unemployment and labor market programs in turbulent times.
  Anna Nilsson och Jonas Agell.
  En lägre arbetslöshet leder till ett minskat antal brott totalt sett, och mer specifikt till färre inbrott, bilstölder och narkotikabrott. Det framgår av IFAU-rapporten ”Crime, unemployment and labor market programs in turbulent times” från Stockholms Universitet. Rapporten visar också att de arbetsmarknadspolitiska programmen inte haft någon dämpande effekt på brottsutvecklingen.
 • Dödligt våld i kriminalstatistiken

  Brottsförsbyggande Rådet (BRÅ) har gjort en undersökning kring dödligt våld i kriminalstatistiken. Undersökningens syfte är att avgöra det faktiska antalet anmälda fall av dödligt våld år 2002 då det visat sig att brottsstatistiken överskattar det faktiska antalet fall av dödligt våld. Resultaten finns i en rapport som är gratis.
 • Kvinnors drogbruk och lagbrott

  Ingela Kolfjord.
  Författaren forskar vid Malmö högskola och presenterar i en bok djupintervjuer med 19 kvinnor och deras väg in i kriminalitet och missbruk. Boken beskriver deras liv från barndom till idag.
Sida 7 av 7567