Kriminalitet

 • Utvärdering av föräldrautbildning inom kriminalvården

  Titel:Fångarnas föräldraskap - en utvärdering av föräldrautbildningar inom kriminalvården.
  Ulla-Carin Hedin.
  Socialstyrelsen och Kriminalvårdsstyrelsen har kartlagt villkoren för barn med förälder i fängelse. Som ett resultat av den kartläggningen genomfördes på försök under 1999 föräldrautbildningar på 15 anstalter. Syftet med denna utvärdering är att dokumentera och värdera erfarenheterna av föräldrautbildningen både ur intagnas och personalens perspektiv.
 • Utslussning från fängelse med fotboja ger färre återfall

  Titel:Utökad användning av elektronisk fotboja inom kriminalvården.
  Fredrik Marklund och Inka Wennerberg.
  Möjligheten att avsluta ett längre fängelsestraff med fotboja i hemmet har minskat återfallen i brott. Det är ett av resultaten i Brå:s avslutande utvärderingsrapport om så kallad IÖV-utsluss.
 • Hur fungerar besöksförbudet?

  Olle Westlund, Emma Lindahl och Stina Holmberg.
  I den här slutrapporten presenteras den andra delen av Brottsförebyggande rådets (Brå) utvärdering av den utvidgade lagen om besöksförbud. Det övergripande syftet med rapporten är att belysa eventuella behov av justeringar i lagen eller dess tillämpning.
 • Rädsla för brott beror på annat än brott

  Titel:Var rädd om dig!: Rädsla för brott enligt forskning, intervjupersoner och dagspress.
  Anita Heber.
  Okontrollerbara situationer, sårbarhet och mediernas beskrivningar av brott gör människor rädda för brott. Brottsligheten verkar däremot inte kunna förklara rädslan särskilt bra. Det visar Anita Heber i sin avhandling i kriminologi vid Stockholms universitet. Hon har studerat hur rädsla för brott beskrivs och förklaras i forskningen, i tidningarna och av en grupp intervjupersoner.
 • Det finns alternativ till kriminalitet och droger för unga kriminella

  Titel:Unga Kris - ett projekt för att utveckla regionala unga KRIS-råd och få igång lokala föreningar över hela landet.
  Birgitta Rydén-Lodi.
  Det finns alternativ till kriminalitet och droger. Det visar en studie där psykologen Birgitta Rydén-Lodi följt etableringen av organisationen Unga KRIS första år. Unga människor som är aktiva i organisationen upplever att de fått nya vänner, tillhörighet och en meningsfull tillvaro
 • Ansvarsfull alkoholservering i krogmiljö

  Titel:Ansvarsfull alkoholservering i krogmiljö - kostnader, besparingar och hälsovinster.
  Anna Månsdotter, Malin Rydberg, Eva Wallin, Lars Lindholm, Sven Andréasson.
  Inom ramen för STAD (STockholm förebygger Alkohol- och Drogproblem) pågår sedan 1996 ett alkoholförebyggande arbete bland restauranger med serveringstillstånd. Tidigare utvärderingar har visat att dessa insatser ledde till en minskning av antalet polisanmälda våldsbrott. I denna rapport var målet att beräkna kostnader för de olika insatserna samt besparingar och hälsovinster som uppstår då våldsbrottsligheten i samhället minskar.
 • Brottsstatistik för 2006

  Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerar här statistik för år 2006 avseende uppklarade brott, misstänkta personer och slutlig statistik över anmälda brott. På Brå:s hemsida finns alla statistik och där kan du hitta uppgifter för både länen och hela landet. Där kan du också ladda ned förklarande sammanfattningar för statistiken över uppklarade brott och misstänkta personer.
 • Besöksförbud ökar tryggheten för utsatta kvinnor

  Titel:Besöksförbud. De berörda och deras erfarenheter.
  Emma Lindahl och Olle Westlund.
  Majoriteten av dem som beviljas besöksförbud upplever en ökad trygghet, likaså är de nöjda med polisens bemötande. Men rättsväsendets arbete behöver utvecklas ytterligare, liksom stödet från andra samhällsinstanser. Det gäller inte minst i de fall där barn är berörda. Det konstaterar Brottsförebyggande rådet (Brå) i en rapport.
 • Statistik om brottslighet

  Brå ansvarar för den officiella kriminalstatistiken i Sverige. Här kan du söka fram statistik om anmälda brott, uppklarade brott, misstänkta och lagförda personer samt återfall i brott. Nu kan man som användare hitta information om och ladda ner statistiktabeller för: anmälda brott, anmälda hatbrott, uppklarade brott, misstänkta personer, personer lagförda för brott, personer lagförda för narkotikabrott, kriminalvård och återfall i brott.
 • Fler anmälda misshandelsbrott

  Brottsförebyggande rådet (Brå) presenterar den preliminära statistiken över anmälda brott år 2006.Där kan man bl a se att de anmälda misshandelsbrotten ökade med 6 procent jämfört med år 2005. De anmälda misshandelsbrotten mot såväl män som kvinnor och barn har ökat kontinuerligt de senaste 30 åren. Bil- och bostadsinbrotten minskar däremot.
 • Användning av elektronisk fotboja inom kriminalvården

  Att en fängelsedömd beviljas fotboja kan väcka starka känslor hos brottsoffret. En del är positiva eftersom de tror att fotbojan ökar den dömdes möjlighet till återanpassning. Andra är kritiska och tycker att fotboja är ett för lindrigt straff. Det visar en utvärdering av försöksverksamheten med elektronisk fotboja som Brottsförebyggande rådet (Brå) har gjort.
 • Så skapas en trygg stad

  Titel:Staden, våldet och tryggheten.
  Rolf Lidskog.
  Rolf Lidskog har under sitt avhandlingsarbete undersökt vad som karakteriserar social ordning i ett mångkulturellt samhälle och hur man kan förena kulturell mångfald med social sammanhållning. Han ger också konstruktiva förslag på brottförebyggande åtgärder i städer.
 • Kriminalvårdens vardagsarbete

  Titel:KRIMINALVÅRDARES - VARDAGSARBETE. Handlingar, emotioner och föreställningar..
  Per-Åke Nylander.
  Kriminalvårdares yrkesroll har förändrats mycket. I denna studie är syftet att försöka besvara frågeställningar om organisation, stress, våld, könsskillnader, framtid, kommunikation och känslor bl a.
 • Socialt nätverksarbete – Alliansbildning, makt och retorik

  Titel:Socialt nätverksarbete - Alliansbildning, makt och retorik. Den andra delrapporten från utvärderingen av Ung och Trygg i Göteborg..
  Torbjörn Forkby.
  Ung och Trygg i Göteborg är en bred samverkan mellan kommun och rättsväsende med målet att minska rekryteringen till kriminella nätverk. Det handlar om att intensifiera det förebyggande arbetet, men framförallt om att utveckla arbetet gentemot dem som är i riskzonen för att hamna i kriminalitet. Förbättrad samverkan är centralt i satsningen som utvärderas av FoU i Väst.
 • Medling i Norrbottens län

  Monica Norberg.
  I Sverige idag finns medling tillgängligt i cirka tre fjärdedelar av landets samtliga kommuner. Denna undersökning har gjorts för att inventera hur det ser ut i de olika kommunerna i Norrbotten vad gäller medlingsverksamhet samt hur dessa är organiserade. Undersökningen visar också hur verksamheterna är finansierade, hur det fungerar mellan de olika samarbetspartners samt hur det ser ut med själva medlingsärendena.
 • Hot och våld mot Kriminalvårdens personal kartlagt

  Brottsförebyggande rådet (Brå) har i rapporten kartlagt och analyserat förekomsten av det hot och våld som riktas mot Kriminalvårdens personal. Undersökningen gäller år 2005. Sammantaget 26 procent av Kriminalvårdens personal utsattes någon gång under förra året för hot, våld eller trakasserier från intagna. 23 procent utsattes för hot, 9 procent för trakasserier och 6 procent för våld.
 • Exitprocesser och empowerment

  Titel:Exitprocesser och empowerment. En studie av sociala arbetskooperativet i Vägen ut-projektet..
  Kriminalvårdsverket.
  Efter frigivning från ett fängelsestraff har en person svårt att fungera i miljöer utanför fängelset. För att få kunskap om nya alternativ och möjligheter för intagna att få sysselsättning och gemenskap beslutade kriminalvårdens forskningskommitté att bevilja utvärderingsmedel till ett intressant projekt med försök att starta sociala kooperativ. Är det möjligt att hitta arbetsträning och gemenskap i kooperativ form som samtidigt motverkar återfall i brott och missbruk?
 • Strukturell diskriminering välkänd men dess orsaker är svårförklarade

  Titel:Är rättvisan rättvis? Tio perspektiv på diskreminering av etniska och religiösa minoriteter inom rättssystemet.
  Jerzy Sarnecki.
  En rapport från justitiedepartementets utredning om makt, integration och strukturell diskriminering. Professor Jerzy Sarnecki har varit redaktör för rapporten, som är en antologi bestående av kapitel från olika författare från olika ämnesområden.
 • Lång tid innan brottsoffer återgår i arbete

  Titel:Brottsoffers ohälsa – om hotade och våldsdrabbade ur ett socialförsäkringsperspektiv.
  Karin Améen.
  För många brottsoffer tar det lång tid innan de lyckas återgå till ett normalt arbetsliv. Det visar studien Brottsoffers ohälsa.
 • Stalking i Sverige. Omfattning och åtgärder.

  Anna Mia Dovelius, Stina Holmberg, Jonas Öberg.
  Rapport från BRÅ som beskriver omfattningen av s k stalking i Sverige och söker metoder för att förebygga och motverka sådana trakasserier.
Sida 7 av 9678»|