Kriminalitet

 • Kriminalvårdens vardagsarbete

  Titel:KRIMINALVÅRDARES - VARDAGSARBETE. Handlingar, emotioner och föreställningar..
  Per-Åke Nylander.
  Kriminalvårdares yrkesroll har förändrats mycket. I denna studie är syftet att försöka besvara frågeställningar om organisation, stress, våld, könsskillnader, framtid, kommunikation och känslor bl a.
 • Socialt nätverksarbete – Alliansbildning, makt och retorik

  Titel:Socialt nätverksarbete - Alliansbildning, makt och retorik. Den andra delrapporten från utvärderingen av Ung och Trygg i Göteborg..
  Torbjörn Forkby.
  Ung och Trygg i Göteborg är en bred samverkan mellan kommun och rättsväsende med målet att minska rekryteringen till kriminella nätverk. Det handlar om att intensifiera det förebyggande arbetet, men framförallt om att utveckla arbetet gentemot dem som är i riskzonen för att hamna i kriminalitet. Förbättrad samverkan är centralt i satsningen som utvärderas av FoU i Väst.
 • Medling i Norrbottens län

  Monica Norberg.
  I Sverige idag finns medling tillgängligt i cirka tre fjärdedelar av landets samtliga kommuner. Denna undersökning har gjorts för att inventera hur det ser ut i de olika kommunerna i Norrbotten vad gäller medlingsverksamhet samt hur dessa är organiserade. Undersökningen visar också hur verksamheterna är finansierade, hur det fungerar mellan de olika samarbetspartners samt hur det ser ut med själva medlingsärendena.
 • Hot och våld mot Kriminalvårdens personal kartlagt

  Brottsförebyggande rådet (Brå) har i rapporten kartlagt och analyserat förekomsten av det hot och våld som riktas mot Kriminalvårdens personal. Undersökningen gäller år 2005. Sammantaget 26 procent av Kriminalvårdens personal utsattes någon gång under förra året för hot, våld eller trakasserier från intagna. 23 procent utsattes för hot, 9 procent för trakasserier och 6 procent för våld.
 • Exitprocesser och empowerment

  Titel:Exitprocesser och empowerment. En studie av sociala arbetskooperativet i Vägen ut-projektet..
  Kriminalvårdsverket.
  Efter frigivning från ett fängelsestraff har en person svårt att fungera i miljöer utanför fängelset. För att få kunskap om nya alternativ och möjligheter för intagna att få sysselsättning och gemenskap beslutade kriminalvårdens forskningskommitté att bevilja utvärderingsmedel till ett intressant projekt med försök att starta sociala kooperativ. Är det möjligt att hitta arbetsträning och gemenskap i kooperativ form som samtidigt motverkar återfall i brott och missbruk?
 • Strukturell diskriminering välkänd men dess orsaker är svårförklarade

  Titel:Är rättvisan rättvis? Tio perspektiv på diskreminering av etniska och religiösa minoriteter inom rättssystemet.
  Jerzy Sarnecki.
  En rapport från justitiedepartementets utredning om makt, integration och strukturell diskriminering. Professor Jerzy Sarnecki har varit redaktör för rapporten, som är en antologi bestående av kapitel från olika författare från olika ämnesområden.
 • Lång tid innan brottsoffer återgår i arbete

  Titel:Brottsoffers ohälsa – om hotade och våldsdrabbade ur ett socialförsäkringsperspektiv.
  Karin Améen.
  För många brottsoffer tar det lång tid innan de lyckas återgå till ett normalt arbetsliv. Det visar studien Brottsoffers ohälsa.
 • Stalking i Sverige. Omfattning och åtgärder.

  Anna Mia Dovelius, Stina Holmberg, Jonas Öberg.
  Rapport från BRÅ som beskriver omfattningen av s k stalking i Sverige och söker metoder för att förebygga och motverka sådana trakasserier.
 • Katalysatormodellen i brottspreventiv samverkan

  Titel:Katalysatormodellen i brottspreventiv samverkan. Utvärdering av Ung och Trygg i Göteborgs första fas.
  Torbjörn Forkby och Theresa Larsen.
  Satsningen Ung och Trygg i Göteborg syftar till att bryta
  nyrekryteringen till kriminella nätverk. Medlet är att etablera
  ett partnerskap mellan ett fl ertal aktörer i den kommunala organisationen, hos polisen och i rättsväsendet.
  I den här rapporten fokuseras Ung och Tryggs första fas från
  starten 2004. Rapporten utmynnar i en
  modell för hur man kan förstå denna typ av satsning.
 • Alkohol triggar våld

  Titel:The role of alcohol and drugs in triggering criminal violence: a case-crossover study.
  Ulrika Haggård-Grann, Johan Hallqvist, Niklas Långström, Jette Möller.
  Intag av alkohol ökar risken för att begå ett våldsbrott kraftigt. Personer dömda för våldsbrott har undersökts av forskare vid Karolinska Institutet. Av 133 personer dömda för våldsbrott hade 78 (58 procent) druckit alkohol under dygnet före brottet. En stor majoritet av de dömda var män med en psykiatrisk diagnos och de allra flesta våldshandlingarna begicks mot personer som de kände.
 • De allra flesta brott begås av personer födda i Sverige

  Titel:Brottslighet bland personer födda i Sverige och i utlandet.
  Brottsförebyggande rådet.
  De allra flesta brott begås av personer födda i Sverige. De som är födda utomlands har en högre risk att misstänkas för brott, än personer födda i Sverige av svenskfödda föräldrar. Men 88 procent av dem var inte misstänkta för brott överhuvudtaget under en femårsperiod. Motsvarande andel bland dem som var födda i Sverige av svenskfödda föräldrar var 95 procent. Det konstaterar Brottsförebyggande rådet (Brå) i en rapport som publiceras i dag.
 • Utvärdering av föräldrarådslag i Botkyrka

  Titel:Mer makt åt folket!? - en utvärdering av föräldrarådslag i Botkyrka.
  Joacim Hagman & Eva Nyberg.
  Föräldrarådslag handlar om att samla föräldrar kring en grupp barn eller ungdomar där vuxna, som skolpersonal eller socialarbetare, fått signaler om att barnen begått något brott eller på annat sätt agerat olämpligt tillsammans. Oron över barnens agerande kan vara allmän eller bero på en särskild händelse. Målet med modellen är att göra föräldrarna delaktiga i planeringen för hur man ska komma tillrätta med ett problem och förhindra att liknande händelser upprepas.
 • Inför frigivningen

  Titel:Inför frigivningen. Livssituationen inför frigivningen och egenbedömningen av framtida återfall..
  Birgitta Rydén-Lodi.
  För att öka kunskapen om hur vilka livssituationer som bidrar till att avbryta en kriminell
  karriär har Kriminalvårdens forskningskommitté delfinansierat en studie över vad som särskiljer
  de personer som framgångsrikt tar sig ur en tungt belastad kriminell karriär från dem
  som fortsätter. I denna studie undersöks vilka livssituationsfaktorer som har betydelse
  för ett upphörande av en kriminell karriär. Vilka är det som inte återfaller i brott trots
  brottsbelastning? Vilka livssituationer har betydelse inför frigivningen?
 • Återfallsbrytare – vilka var de?

  Titel:Återfallsbrytare - vilka var de? Några bakgrundsfaktorers inverkan på återfall i brott.
  Birgitta Rydén-Lodi.
  I denna studie undersöks hur några bakgrundsfaktorer kan


  påverka återfall i brott. Vilka är det som inte återfaller i brott trots brottsbelastning? Vad


  särskiljer gravt kriminella män som återfaller respektive inte återfaller i brott? Vilka är de som


  lyckas mot alla odds?
 • Kvinnors villkor i fängelse

  Titel:Kvinnorna på Hinseberg. En studie av kvinnors villkor i fängelse..
  Odd Lindberg.
  Kvinnorna på Hinseberg är en djupgående studie av villkor, förutsättningar och vardaglig tillvaro

  för fängelsedömda kvinnor. Syftet med studien är att beskriva kvinnornas erfarenheter av att

  vara frihetsberövade; hur det är att leva i en anstalt. I rapporten är det kvinnornas egna

  erfarenheter och bedömningar som lyfts fram; deras möjligheter till arbete och studier, deras

  relationer till andra intagna och personal samt deras möjligheter att upprätthålla kontakter

  med livet utanför anstalten.
 • Anstalt och empowerment

  Titel:Anstalt och empowerment. Tre försök till bättre frigivning..
  Charlotta Olsson.
  Kriminalvården har tillsammans med Hela Människan, Sveriges Kristna Råd, Riksförbundet Frivilliga Samhällsarbetare, Kriminellas Revansch i samhället, Sveriges Muslimska Råd och Arbetsmarknadsstyrelsen bedrivit projektet Bättre frigivning. Syftet med denna rapport var att beskriva hur frigivningen upplevs av dem det gäller, och för att se hur olika faktorer spelar in i den process som börjar i och med frigivning.
 • Medling vid brott i Sverige

  Titel:Medling vid brott i Sverige under 2000-talet.
  Brottsförebyggande rådet.
  Brottsförebyggande rådet har under flera år arbetat med och utvärderat medlingsverksamhet i Sverige. Efter det senaste två års uppdraget­ att följa och stödja utvecklingen, ger Brå nu ut denna skrift som ger en bild av hur den svenska med­lings­verksamheten har utvecklats och ser ut i dag, utifrån de erfarenheter som hittills gjorts. I rapporten redovisas också det aktuella forskningsläget och en internationell utblick.
 • Kartläggning av de lokala brottsförebyggande råden

  Titel:Ett steg på väg. Kartläggning av de lokala brottsförebyggande råden.
  Brottsförebyggande rådet.
  Skriften beskriver de lokala rådens organisation och verksamhet. I rapporten analyseras också vilka förutsättningar de lokala råden behöver för att systematiskt kunna arbeta för att minska brottsligheten och öka tryggheten i lokalsamhället. Rapporten ger en fördjupad kunskap om hur det lokala brottsförebyggande arbetet bedrivs och har utvecklats.
 • Moraliska gränsdragningar inom brottsofferjourer

  Titel:Välviljans variationer - moraliska gränsdragningar inom brottsofferjourer.
  Anna Ryding.
  Bör en ideellt engagerad ”medmänniska” vara professionellt neutral eller en stödjande vän? Bör hon alls ta ställning till dessa frågor eller stödja alla villkorslöst? Är kvinnan vars son mördats ett offer i kris eller en professionell gråterska ute efter kompensation? Mannen som är i konflikt med både polis och försäkringsbolag, är han ett brottsoffer eller en bedragare?
 • Rapport om besöksförbud

  Olle Westlund och Jennifer Qvarnsröm.
  Omkring en tredjedel av alla beviljade besöksförbud överträds. En stor del av överträdelserna gäller ett litet antal misstänkta personer. För att minska antalet överträdelser bör skyldigheten för polisen att följa upp beviljade besöksförbud förtydligas.
Sida 7 av 8678