Kriminalitet

 • Ungdomarna på Stödcentrum för unga brottsoffer

  Titel:Samverkansprojektet Stödcentrum för unga brottsoffer i Södertörn.
  Elsie Carlerud Franzén.
  Stödcentrum för unga brottsoffer i södertörnskommunerna använder sig av en narrativ metod i sina samtal med ungdomarna. Utvärderaren undersöker den teoretiska bakgrunden till metoden. En stor del av rapporten ägnas en intervjuundersökning av ungdomar som sökt hjälp på Stödcentrum och i en statistisk översikt presenteras omfattningen av arbetet.
 • Barnen drabbas hårt när mamma hamnar i fängelse

  Titel:Med mor i fängelse - mödrar och barn berättar. En analys av ungdomars resiliensprocess..
  Annelie Björkhagen Turesson.
  I en ny avhandling från Göteborgs universitet studeras hur en grupp barn påverkats när mödrarna dömts till fängelse. Hälften av barnen i studien led känslomässigt ännu ett år efter separationen.
  – Det beror främst på att barnen mött myndigheter som har saknat ett barnperspektiv och nonchalerat deras behov av stöd och hjälp, säger Annelie Björkhagen Turesson som doktorerar i socialt arbete.
 • Kartläggning av insatser för unga lagöverträdare

  Titel:Insatser för unga lagöverträdare En systematisk sammanställning av översikter om effekter på återfall i kriminalitet.
  IMS, Socialstyrelsen.
  Det ger bättre resultat att behandla ungdomar som bryter mot lagen än att straffa dem. En inriktning som visat sig vara effektiv för att minska kriminalitet bland unga är insatser där föräldrarna aktivt deltar. Det visar en rapport från Institutet för utveckling av metoder i socialt arbete, IMS, vid Socialstyrelsen.
 • Mentorskaps inverkan på återfall i brott

  Titel:Mentorskaps inverkan på återfall i brott.
  Darrick Jolliffe, David P. Farrington.
  Mentorskap som metod för att förebygga brott och annat destruktivt beteende tilldrar sig allt större intresse. Men hur väl fungerar det? För att öka kunskapen om mentorskapets inverkan har Brå anlitat internationella forskare för att göra en systematisk genomgång av den befintliga forskningen om förebyggande effekter av mentorskap.
 • Stödcentrum för unga brottsoffer

  Titel:Det här är större än en mottagning - Utvärdering av Stödcentrum för unga brottsoffer i Göteborg.
  Cecilia Hansen Löfstrand.
  Stödcentrum för unga brottsoffer i Göteborg erbjuder stödsamtal, praktiska råd och stöd under rättsprocessen till brottsutsatta ungdomar, anhöriga och vittnen. Utvärderingen omfattar studier av verksamhetens organisering och förändring, selektions- och hjälpprocessen samt det utåtriktade arbetet.
 • Hatbrott drabbar människor i vardagen

  Titel:Hatbrott 2007.
  Klara Klingspor, Anna Molarin och Tove Sporre.
  År 2007 anmäldes 3 500 hatbrott, en ökning med 8 procent jämfört med året innan. De som utsätts för hatbrott drabbas ofta i vardagen, till exempel i eller i närheten av hemmet, i skolan och på arbetsplatsen. Det konstaterar Brottsförebyggande rådet (Brå) som i dag presenterar statistik över hatbrott.
 • Kön påverkar domstolarnas bedömning av psykisk störning

  Titel:Violent female offenders: Facts and preconceptions.
  Jenny Yourstone.
  I en ny avhandling vid Psykologiska institutionen vid Stockholms universitet har Jenny Yourstone jämfört kvinnliga och manliga förövare dömda för olika våldsbrott. En slutsats är att kvinnorna oftare än männen bedöms vara psykiskt störda. En annan är att en snedvridning i den rättsliga beslutsprocessen med avseende på kön inte kan uteslutas.
 • Ny ungdomspåföljd fick stort genomslag

  Förra året lagfördes 10 procent fler femton- till sjuttonåringar än året innan. Som en effekt av en lagändring dömdes fler till ungdomstjänst och färre till böter. Det konstaterar Brottsförebyggande rådet (Brå), när statistiken över personer lagförda för brott år 2007 offentliggörs.
 • Sambanden mellan narkotikamissbruk och kriminalitet kartlagda i unik studie

  Titel:Antisocial personality disorder as a predictor of criminal behaviour in a longitudinal study of a cohort of abusers of several classes of drugs: Relation to type of substance and type of crime.
  Mats Fridella, Morten Hesseb, Corresponding Author Contact Information, E-mail T.
  Sambanden mellan narkotikamissbruk, kriminalitet och psykisk störning har kartlagts i en ny, unik studie som spänner över tre decennier. Resultaten visar att det är amfetamin, Sveriges vanligaste drog, som har det starkaste sambandet med våldsbrott. Forskarna visar också att vården sällan diagnostiserar personlighetsstörningar, vilket innebär missade behandlingsmöjligheter.
 • Kartläggning av intagnas utbildningbakgrund – studiebehov

  Detta är en enkätstudie riktad till klienter vid samtliga kriminalvårdsanstalter och en del av en nordisk kartläggning av intagnas studiebakgrund och deras upplevda studiebehov. Fler yngre än äldre intagna har inte slutfört tidigare utbildning. Rapporten visar bland annat att utbildningsnivån är generellt låg och att 11 procent av de intagna inte har fullföljt någon utbildning alls.
 • Om tiden efter anstaltsvistelse

  Titel:Efter fängelset – åtta personer berättar om tiden efter anstaltsvistelse.
  Hjördis Gustafsson.
  Under ett par år följdes åtta nyligen frigivna från fängelse. Samtliga hade missbrukat narkotika tidigare och har intervjuats vid flera tillfällen. Deras ambitioner efter frigivningen och olika samhällsorgans påverkan under period undersöktes. Utgiven av SoRad – Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning.
 • Att arbeta med barn som brottsoffer

  Titel:Att arbeta med barn som brottsoffer. -En rättssociologisk studie.
  Anna Sonander.
  Barn som utsätts för brott är beroende av företrädare för att få den hjälp och behandlig som de kan vara i behov av. I vissa fall kan det vara är det samhället, i form av socialtjänsten, som har ansvar för att barnet inte far illa. Avhandlingen handlar om det arbete som polis och socialtjänst utför för dessa barn. Avhandling i rättssociologi.
 • Straff mer humant än vård

  Titel:Punishment and Personal Responsibility.
  Göran Duus-Otterström.
  En vanlig uppfattning är att straff är något ofint som ett upplyst och humant samhälle bör minimera eller avskaffa helt. Men straffpraktiken – att lagbrytare upplever lidande eller obehag – får stöd i en ny avhandling från Göteborgs universitet.
 • Utvärdering av föräldrautbildning inom kriminalvården

  Titel:Fångarnas föräldraskap - en utvärdering av föräldrautbildningar inom kriminalvården.
  Ulla-Carin Hedin.
  Socialstyrelsen och Kriminalvårdsstyrelsen har kartlagt villkoren för barn med förälder i fängelse. Som ett resultat av den kartläggningen genomfördes på försök under 1999 föräldrautbildningar på 15 anstalter. Syftet med denna utvärdering är att dokumentera och värdera erfarenheterna av föräldrautbildningen både ur intagnas och personalens perspektiv.
 • Utslussning från fängelse med fotboja ger färre återfall

  Titel:Utökad användning av elektronisk fotboja inom kriminalvården.
  Fredrik Marklund och Inka Wennerberg.
  Möjligheten att avsluta ett längre fängelsestraff med fotboja i hemmet har minskat återfallen i brott. Det är ett av resultaten i Brå:s avslutande utvärderingsrapport om så kallad IÖV-utsluss.
 • Hur fungerar besöksförbudet?

  Olle Westlund, Emma Lindahl och Stina Holmberg.
  I den här slutrapporten presenteras den andra delen av Brottsförebyggande rådets (Brå) utvärdering av den utvidgade lagen om besöksförbud. Det övergripande syftet med rapporten är att belysa eventuella behov av justeringar i lagen eller dess tillämpning.
 • Rädsla för brott beror på annat än brott

  Titel:Var rädd om dig!: Rädsla för brott enligt forskning, intervjupersoner och dagspress.
  Anita Heber.
  Okontrollerbara situationer, sårbarhet och mediernas beskrivningar av brott gör människor rädda för brott. Brottsligheten verkar däremot inte kunna förklara rädslan särskilt bra. Det visar Anita Heber i sin avhandling i kriminologi vid Stockholms universitet. Hon har studerat hur rädsla för brott beskrivs och förklaras i forskningen, i tidningarna och av en grupp intervjupersoner.
 • Det finns alternativ till kriminalitet och droger för unga kriminella

  Titel:Unga Kris - ett projekt för att utveckla regionala unga KRIS-råd och få igång lokala föreningar över hela landet.
  Birgitta Rydén-Lodi.
  Det finns alternativ till kriminalitet och droger. Det visar en studie där psykologen Birgitta Rydén-Lodi följt etableringen av organisationen Unga KRIS första år. Unga människor som är aktiva i organisationen upplever att de fått nya vänner, tillhörighet och en meningsfull tillvaro
 • Ansvarsfull alkoholservering i krogmiljö

  Titel:Ansvarsfull alkoholservering i krogmiljö - kostnader, besparingar och hälsovinster.
  Anna Månsdotter, Malin Rydberg, Eva Wallin, Lars Lindholm, Sven Andréasson.
  Inom ramen för STAD (STockholm förebygger Alkohol- och Drogproblem) pågår sedan 1996 ett alkoholförebyggande arbete bland restauranger med serveringstillstånd. Tidigare utvärderingar har visat att dessa insatser ledde till en minskning av antalet polisanmälda våldsbrott. I denna rapport var målet att beräkna kostnader för de olika insatserna samt besparingar och hälsovinster som uppstår då våldsbrottsligheten i samhället minskar.
 • Brottsstatistik för 2006

  Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerar här statistik för år 2006 avseende uppklarade brott, misstänkta personer och slutlig statistik över anmälda brott. På Brå:s hemsida finns alla statistik och där kan du hitta uppgifter för både länen och hela landet. Där kan du också ladda ned förklarande sammanfattningar för statistiken över uppklarade brott och misstänkta personer.
Sida 7 av 1067810»|


Copyright SocialVetenskap 2012

ADHD, DAMP, ADD Alkohol Anhöriga Arbeta med socialt arbete Arbete med familjer Arbete och sysselsättning Arbetslöshet Arbetsmarknad Arbetsmarknadsåtgärder Autism o asperger Barn Barn och unga Barn och ungdom Barns villkor Behandlingsarbete Behandlingsverksamheter mm Biståndsbedömning Boende Brottsoffer Brukarinflytande Demens Depression & manodepressivitet Droger Droger och beroenden Drogpolitik Ekonomi Etik Faktorer bakom sjukfrånvaro Familjehem Familjerätt Funktionshinder Förebygga kriminalitet Förebyggande arbete Förskola och skola Försörjningsstöd Föräldrar och barn Föräldraskap Genus - jämställdhet Hemlöshet Hälsa i arbetslivet Idébaserat och frivilligt socialt arbete Institutionsplacering Integration Invandrarbakgrund Invandrarkvinnor Kriminalitet Kunskapsbaserad socialtjänst Kvalitet & utvärdering Leva med sjukdom Metoder Migration Missbruk i familjen Misshandel Misshandel i familjen Narkotika Placerade barn Professionfrågor Psykiatri Psykisk hälsa Psykisk ohälsa och brott Psykossjukdomar Rasism och diskriminering Rehabilitering Relationer och kön Samverkan Sex och samlevnad Sexuella övergrepp Sjukdom & arbetsskada Självskada och suicid Skola Socialförsäkringssystemet Socialpolitik Socialtjänsten Spelberoende Stress och utbrändhet Tillsyn över socialtjänsten Ungdomar Utbildning Utlandsfödda på arbetsmarknaden Utredning och insats Utsatta bostadsområden Vad påverkar arbetslöshet Vad påverkar kriminalitet Våld i nära relationer Ångest Äldre Ätstörningar Övrigt