Kriminalitet

 • Ansvarsfull alkoholservering i krogmiljö

  Titel:Ansvarsfull alkoholservering i krogmiljö - kostnader, besparingar och hälsovinster.
  Anna Månsdotter, Malin Rydberg, Eva Wallin, Lars Lindholm, Sven Andréasson.
  Inom ramen för STAD (STockholm förebygger Alkohol- och Drogproblem) pågår sedan 1996 ett alkoholförebyggande arbete bland restauranger med serveringstillstånd. Tidigare utvärderingar har visat att dessa insatser ledde till en minskning av antalet polisanmälda våldsbrott. I denna rapport var målet att beräkna kostnader för de olika insatserna samt besparingar och hälsovinster som uppstår då våldsbrottsligheten i samhället minskar.
 • Brottsstatistik för 2006

  Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerar här statistik för år 2006 avseende uppklarade brott, misstänkta personer och slutlig statistik över anmälda brott. På Brå:s hemsida finns alla statistik och där kan du hitta uppgifter för både länen och hela landet. Där kan du också ladda ned förklarande sammanfattningar för statistiken över uppklarade brott och misstänkta personer.
 • Besöksförbud ökar tryggheten för utsatta kvinnor

  Titel:Besöksförbud. De berörda och deras erfarenheter.
  Emma Lindahl och Olle Westlund.
  Majoriteten av dem som beviljas besöksförbud upplever en ökad trygghet, likaså är de nöjda med polisens bemötande. Men rättsväsendets arbete behöver utvecklas ytterligare, liksom stödet från andra samhällsinstanser. Det gäller inte minst i de fall där barn är berörda. Det konstaterar Brottsförebyggande rådet (Brå) i en rapport.
 • Statistik om brottslighet

  Brå ansvarar för den officiella kriminalstatistiken i Sverige. Här kan du söka fram statistik om anmälda brott, uppklarade brott, misstänkta och lagförda personer samt återfall i brott. Nu kan man som användare hitta information om och ladda ner statistiktabeller för: anmälda brott, anmälda hatbrott, uppklarade brott, misstänkta personer, personer lagförda för brott, personer lagförda för narkotikabrott, kriminalvård och återfall i brott.
 • Fler anmälda misshandelsbrott

  Brottsförebyggande rådet (Brå) presenterar den preliminära statistiken över anmälda brott år 2006.Där kan man bl a se att de anmälda misshandelsbrotten ökade med 6 procent jämfört med år 2005. De anmälda misshandelsbrotten mot såväl män som kvinnor och barn har ökat kontinuerligt de senaste 30 åren. Bil- och bostadsinbrotten minskar däremot.
 • Användning av elektronisk fotboja inom kriminalvården

  Att en fängelsedömd beviljas fotboja kan väcka starka känslor hos brottsoffret. En del är positiva eftersom de tror att fotbojan ökar den dömdes möjlighet till återanpassning. Andra är kritiska och tycker att fotboja är ett för lindrigt straff. Det visar en utvärdering av försöksverksamheten med elektronisk fotboja som Brottsförebyggande rådet (Brå) har gjort.
 • Så skapas en trygg stad

  Titel:Staden, våldet och tryggheten.
  Rolf Lidskog.
  Rolf Lidskog har under sitt avhandlingsarbete undersökt vad som karakteriserar social ordning i ett mångkulturellt samhälle och hur man kan förena kulturell mångfald med social sammanhållning. Han ger också konstruktiva förslag på brottförebyggande åtgärder i städer.
 • Kriminalvårdens vardagsarbete

  Titel:KRIMINALVÅRDARES - VARDAGSARBETE. Handlingar, emotioner och föreställningar..
  Per-Åke Nylander.
  Kriminalvårdares yrkesroll har förändrats mycket. I denna studie är syftet att försöka besvara frågeställningar om organisation, stress, våld, könsskillnader, framtid, kommunikation och känslor bl a.
 • Socialt nätverksarbete – Alliansbildning, makt och retorik

  Titel:Socialt nätverksarbete - Alliansbildning, makt och retorik. Den andra delrapporten från utvärderingen av Ung och Trygg i Göteborg..
  Torbjörn Forkby.
  Ung och Trygg i Göteborg är en bred samverkan mellan kommun och rättsväsende med målet att minska rekryteringen till kriminella nätverk. Det handlar om att intensifiera det förebyggande arbetet, men framförallt om att utveckla arbetet gentemot dem som är i riskzonen för att hamna i kriminalitet. Förbättrad samverkan är centralt i satsningen som utvärderas av FoU i Väst.
 • Medling i Norrbottens län

  Monica Norberg.
  I Sverige idag finns medling tillgängligt i cirka tre fjärdedelar av landets samtliga kommuner. Denna undersökning har gjorts för att inventera hur det ser ut i de olika kommunerna i Norrbotten vad gäller medlingsverksamhet samt hur dessa är organiserade. Undersökningen visar också hur verksamheterna är finansierade, hur det fungerar mellan de olika samarbetspartners samt hur det ser ut med själva medlingsärendena.
 • Hot och våld mot Kriminalvårdens personal kartlagt

  Brottsförebyggande rådet (Brå) har i rapporten kartlagt och analyserat förekomsten av det hot och våld som riktas mot Kriminalvårdens personal. Undersökningen gäller år 2005. Sammantaget 26 procent av Kriminalvårdens personal utsattes någon gång under förra året för hot, våld eller trakasserier från intagna. 23 procent utsattes för hot, 9 procent för trakasserier och 6 procent för våld.
 • Exitprocesser och empowerment

  Titel:Exitprocesser och empowerment. En studie av sociala arbetskooperativet i Vägen ut-projektet..
  Kriminalvårdsverket.
  Efter frigivning från ett fängelsestraff har en person svårt att fungera i miljöer utanför fängelset. För att få kunskap om nya alternativ och möjligheter för intagna att få sysselsättning och gemenskap beslutade kriminalvårdens forskningskommitté att bevilja utvärderingsmedel till ett intressant projekt med försök att starta sociala kooperativ. Är det möjligt att hitta arbetsträning och gemenskap i kooperativ form som samtidigt motverkar återfall i brott och missbruk?
 • Strukturell diskriminering välkänd men dess orsaker är svårförklarade

  Titel:Är rättvisan rättvis? Tio perspektiv på diskreminering av etniska och religiösa minoriteter inom rättssystemet.
  Jerzy Sarnecki.
  En rapport från justitiedepartementets utredning om makt, integration och strukturell diskriminering. Professor Jerzy Sarnecki har varit redaktör för rapporten, som är en antologi bestående av kapitel från olika författare från olika ämnesområden.
 • Lång tid innan brottsoffer återgår i arbete

  Titel:Brottsoffers ohälsa – om hotade och våldsdrabbade ur ett socialförsäkringsperspektiv.
  Karin Améen.
  För många brottsoffer tar det lång tid innan de lyckas återgå till ett normalt arbetsliv. Det visar studien Brottsoffers ohälsa.
 • Stalking i Sverige. Omfattning och åtgärder.

  Anna Mia Dovelius, Stina Holmberg, Jonas Öberg.
  Rapport från BRÅ som beskriver omfattningen av s k stalking i Sverige och söker metoder för att förebygga och motverka sådana trakasserier.
 • Katalysatormodellen i brottspreventiv samverkan

  Titel:Katalysatormodellen i brottspreventiv samverkan. Utvärdering av Ung och Trygg i Göteborgs första fas.
  Torbjörn Forkby och Theresa Larsen.
  Satsningen Ung och Trygg i Göteborg syftar till att bryta
  nyrekryteringen till kriminella nätverk. Medlet är att etablera
  ett partnerskap mellan ett fl ertal aktörer i den kommunala organisationen, hos polisen och i rättsväsendet.
  I den här rapporten fokuseras Ung och Tryggs första fas från
  starten 2004. Rapporten utmynnar i en
  modell för hur man kan förstå denna typ av satsning.
 • Alkohol triggar våld

  Titel:The role of alcohol and drugs in triggering criminal violence: a case-crossover study.
  Ulrika Haggård-Grann, Johan Hallqvist, Niklas Långström, Jette Möller.
  Intag av alkohol ökar risken för att begå ett våldsbrott kraftigt. Personer dömda för våldsbrott har undersökts av forskare vid Karolinska Institutet. Av 133 personer dömda för våldsbrott hade 78 (58 procent) druckit alkohol under dygnet före brottet. En stor majoritet av de dömda var män med en psykiatrisk diagnos och de allra flesta våldshandlingarna begicks mot personer som de kände.
 • De allra flesta brott begås av personer födda i Sverige

  Titel:Brottslighet bland personer födda i Sverige och i utlandet.
  Brottsförebyggande rådet.
  De allra flesta brott begås av personer födda i Sverige. De som är födda utomlands har en högre risk att misstänkas för brott, än personer födda i Sverige av svenskfödda föräldrar. Men 88 procent av dem var inte misstänkta för brott överhuvudtaget under en femårsperiod. Motsvarande andel bland dem som var födda i Sverige av svenskfödda föräldrar var 95 procent. Det konstaterar Brottsförebyggande rådet (Brå) i en rapport som publiceras i dag.
 • Utvärdering av föräldrarådslag i Botkyrka

  Titel:Mer makt åt folket!? - en utvärdering av föräldrarådslag i Botkyrka.
  Joacim Hagman & Eva Nyberg.
  Föräldrarådslag handlar om att samla föräldrar kring en grupp barn eller ungdomar där vuxna, som skolpersonal eller socialarbetare, fått signaler om att barnen begått något brott eller på annat sätt agerat olämpligt tillsammans. Oron över barnens agerande kan vara allmän eller bero på en särskild händelse. Målet med modellen är att göra föräldrarna delaktiga i planeringen för hur man ska komma tillrätta med ett problem och förhindra att liknande händelser upprepas.
 • Inför frigivningen

  Titel:Inför frigivningen. Livssituationen inför frigivningen och egenbedömningen av framtida återfall..
  Birgitta Rydén-Lodi.
  För att öka kunskapen om hur vilka livssituationer som bidrar till att avbryta en kriminell
  karriär har Kriminalvårdens forskningskommitté delfinansierat en studie över vad som särskiljer
  de personer som framgångsrikt tar sig ur en tungt belastad kriminell karriär från dem
  som fortsätter. I denna studie undersöks vilka livssituationsfaktorer som har betydelse
  för ett upphörande av en kriminell karriär. Vilka är det som inte återfaller i brott trots
  brottsbelastning? Vilka livssituationer har betydelse inför frigivningen?
Sida 7 av 9678»|