Metoder

 • Förberedelse för närståendevård: utvärdering av ett informations- och stödprogram

  Titel:Promoting preparedness for family caregiving – a randomised controlled intervention in palliative care.
  Maja Holm.
  Närstående som vårdar svårt sjuka patienter i hemmet åläggs ett stort ansvar som de ofta är oförberedda inför. Ett nytt informations- och stödprogram, som syftar till att ge både praktiskt och känslomässigt stöd till närstående, har utvärderats i ett avhandlingsarbete. Deltagarna i programmet upplevde ökad kompetens och kände sig mer förberedda.
 • Ojämn nationell spridning av ny kunskap inom hälso- och sjukvård

  Titel:Mellan evidens och praktik - utveckling och implementering av kunskapsbaserade arbetssätt i det svenska hälsosystemet inom prevention och mental hälsa..
  Linda Richter Sundberg.
  Trots potentiellt stor nytta tar det ofta lång tid för evidensbaserade metoder att omsättas till praktik i hälso- och sjukvården. Detta visar en ny avhandling vid Umeå universitet.
 • Evidensbaserad praktik (EBP) inom socialtjänstens missbrukarvård

  Titel:Evidence-based practice behind the scenes: How evidence in social work is used and produced.
  Alexander Björk.
  Syftet med denna avhandling är att empiriskt undersöka vad Evidensbaserad praktik (EBP) och dess standardiserade rutiner blir när de omsätts i praktik i socialt arbete. Ett för frågan särskilt betydelsefullt fall undersöks: en missbruksenhet inom socialtjänsten som har arbetat systematiskt under flera år med att införa EBP.
 • Hälsopromotion i skolan: utvärdering av DISA – ett program för att förebygga depressiva symtom hos ungdomar

  Titel:Hälsopromotion i skolan: utvärdering av DISA - ett program för att förebygga depressiva symtom hos ungdomar.
  Pernilla Garmy.
  Det övergripande syftet var att undersöka erfarenheter, betydelse och effekter av DISA.DISA syftar till att förebygga stress och depressiva symtom hos ungdomar och baseras på tekniker hämtade från kognitiv beteendeterapi (KBT). Programmet erbjuds i många högstadieskolor i Sverige.
 • Hjärnan formas om efter KBT

  Titel:Neuroplasticity in response to cognitive behavior therapy for social anxiety disorder.
  K N T Månsson, A Salami, A Frick, P Carlbring, G Andersson, T Furmark och C-J Boraxbekk.
  Med bara nio veckors kognitiv beteendeterapi via nätet omformas hjärnan på patienter som lider av social ångest. Ångesten mildras och delar av patienternas hjärnor minskar i både volym och aktivitet. Studien kan vara ett steg mot att kunna utveckla effektivare terapier mot ett av de vanligaste psykologiska problemen.
 • Starkt missnöje med utseendet kan botas med internet-KBT

  Titel:Therapist-guided Internet-based cognitive behavioural therapy for body dysmorphic disorder: A single-blind randomised controlled trial.
  Jesper Enander, Erik Andersson, David Mataix-Cols, Linn Lichtenstein, Katarina Alström, Gerhard Andersson, Brjánn Ljótsson och Christian Rück.
  Självupplevd fulhet, dysmorfofobi, kan botas med internet-baserad KBT, enligt den första randomiserade behandlingsstudien som gjorts. Den nya behandlingen har utvecklats av forskare vid Karolinska Institutet.
 • Internetbaserad depressionsbehandling i primärvården

  Titel:Internet-based Treatment of Depression in Primary Care: Effectiveness and Feasibility.
  Marie Kivi.
  Internetbaserad psykologisk behandling uppvisar stora effekter och kan frigöra terapeutresurser så att fler patienter kan få hjälp av primärvården. Det visar en avhandling från Göteborgs universitet.
 • Utvärdering av internetbaserad KBT mot social fobi

  Titel:Evaluation of internet-based CBT for social anxiety disorder.
  Samir El Alaoui.
  Syftet med avhandlingen var att utvärdera den kliniska effektiviteten för internetbaserad KBT – IKBT – i behandlingen av social fobi.
 • Motiverande samtal underlättar arbetet med livsstilsförändring

  Titel:Motivational Interviewing in Primary Care – Nurses´ experiences and actual use of the method.
  Ann-Sofi Östlund.
  Landstingen satsar på motiverande samtal för att få till en livsstilsförändring hos patienter, när det gäller t ex tobaksanvändande, riskbruk med alkohol eller för lite fysisk aktivitet. Det handlar om att så frön, inte om att predika, säger Ann-Sofi Östlund, doktorand vid Högskolan i Gävle.
 • KBT i grupp effektivt mot både sömnproblem och depression

  Titel:Group cognitive behavioural therapy for insomnia: Effects on sleep and depressive symptomatology in a sample with comorbidity.
  Annika Norell-Clarke, Maria Tillfors, Markus Jansson-Fröjmark, Fredrik Holländare och Ingemar Engström.

  Kognitiv beteendeterapi, KBT, för sömnbesvär hjälper även mot depression. Det visar en ny Örebrostudie publicerad i Behaviour Research and Therapy. ”Att vi såg så tydliga förbättringar efter våra behandlingar i grupp bådar väl. Det ger oss möjligheten att hjälpa många på ett effektivt sätt”, säger Annika Norell-Clarke, forskare i psykologi.

 • Internetförmedlad KBT för barn med ångeststörningar – utveckling och förutsättningar för implementering

  Titel:Internet-delivered CBT for Children with Anxiety Disorders - Effect and Prerequisites for Implementation within Public Health Care.
  Sarah Vigerland.
  Kognitiv beteendeterapi (KBT) är en rekommenderad behandling för barn med ångeststörningar. Internetförmedlad KBT (IKBT) har visat sig vara en effektiv metod för att behandla vuxna med en rad olika psykiatriska problem och skulle kunna vara ett sätt att öka tillgängligheten till behandling även för barn. Syftet med den här avhandlingen var att utveckla och utvärdera IKBT för barn (8-12 år) med ångeststörningar, och att undersöka några viktiga förutsättningar för implementering inom reguljär vård.
 • Förbättrad vård av patienter med icke-kardiell bröstsmärta

  Titel:Improving care for patients with non-cardiac chest pain: Description of psychological distress and costs, and evaluation of an Internet-delivered intervention.
  Ghassan Mourad.
  Avhandlingens övergripande syfte var att förbättra vården av patienter med icke-kardiell bröstsmärta genom att beskriva relaterad psykisk ohälsa, vårdkonsumtion och sociala kostnader, samt genom att utvärdera en internet-baserad kognitiv beteende-intervention.
   
 • Sektorsövergripande samverkan vid kriser

  Titel:Sektorsövergripande samverkan vid kriser.
  Erna Danielsson, Jörgen Sparf, Robin Karlsson och Olof Oscarsson.
  Syftet med denna rapport har varit att studera den sektorsövergripande samverkan som sker mellan räddningsorganisationer och organisationer vars verksamhet är att ha omsorg om äldre eller barn, när dessa organisationer möts under en räddningsinsats. Resultatet visar att sektorsövergripande samverkan försvåras av att det i mötet mellan dessa organisationer saknas kunskap om de rutiner som styr den plats där händelsen sker och förståelse för den uppkomna situationen. Vidare att ansvaret för räddningsinsatsen ofta helt lämnas över till räddningsorganisationerna.
 • Vad är mindfulness och vilken betydelse kan det ha för äldres möjligheter att leva ett meningsfullt liv?

  Titel:Conceptualizing and contextualizing mindfulness: New and critical perspectives.
  Håkan Nilsson.
  Mindfulness har en historia och en teoretisk bakgrund i österländsk buddhism, men används också i nutid med en västerländsk förståelse för begreppet. Avhandlingsförfattaren undersöker detta, men också om äldres möjligheter att leva mer meningsfulla liv med hjälp av mindfulness.
 • Ökad risk för psykisk ohälsa bland dem som överlevde tsunamin

  Titel:Psychiatric disorders and suicide attempts in Swedish survivors of the 2004 southeast Asia tsunami: a 5 year matched cohort study.
  Dr Filip K Arnberg, Ragnhildur Gudmundsdóttir, Agnieszka Butwicka, Fang Fang, Paul Lichtenstein, Christina M Hultman och Unnur A Valdimarsdóttir.
  Svenskar som var med om tsunamin 2004 får oftare psykiatriska diagnoser och självmordsförsök är vanligare i gruppen än bland befolkningen i stort, enligt en svensk studie.
 • Tre av fyra slapp sömnproblem när de fick KBT via internet

  Titel:Internet-vs. group-delivered cognitive behavior therapy for insomnia: A randomized controlled non-inferiority trial.
  Kerstin Blom, Hanna Tarkian Tillgren, Tobias Wiklund, Ewa Danlycke, Mattias Forssén, Alexandra Söderström, Robert Johansson, Hugo Hesser, Susanna Jernelöv, Nils Lindefors, Gerhard Andersson och Viktor Kaldo.
  Sömnproblem är inte endast ett symtom vid annan sjukdom, utan ofta ett eget problem som är viktigt att behandla. Det anser forskare vid Karolinska Institutet som tillsammans med kollegor från Linköpings universitet visat att KBT via internet har god effekt vid allvarliga sömnproblem, lika god som gruppbehandling. Studien är publicerad i den vetenskapliga tidskriften Behaviour Research and Therapy.
 • Är multidimensional treatment foster care (MTFC) mer effektivt än konventionell social vård i en tre års uppföljning? Resultat om MTFC i en svensk miljö

  Titel:Is multidimensional treatment foster care (MTFC) more effective than treatment as usual in a three-year follow-up? Results from MTFC in a Swedish setting.
  Martin Bergström och Lotta Höjman.
  Lunds universitet har gjort en uppföljning tre år efter genomförd MTFC-behandling (19 ungdomar) och jämfört med en kontrollgrupp (27 ungdomar) som fått traditionell institutionsbehandling. Studien visar att de ungdomar som fått MTFC-behandling hade begått färre våldsbrott och hade färre dagar i låsbar vård under uppföljningsperioden än de som fått traditionell institutionsbehandling.
 • Individens förmåga att ta ansvar för sin egen säkerhet

  Titel:Individens förmåga att ta ansvar för sin egen säkerhet.
  MSB.
  En viktig och ofta debatterad fråga inom svensk krisberedskap är enskildas förmåga att ta ansvar för sin egen och anhörigas säkerhet. Men möjligheten att ta ett sådant ansvar varierar mellan individer och grupper. En ny studie från MSB visar att privatekonomi, hälsa och sociala nätverk är avgörande för hur människor klarar sig vid allvarliga händelser.
 • Utvärderingar av psykosociala interventioner i doktorsavhandlingar

  Titel:Utvärderingar av psykosociala interventioner i doktorsavhandlingar 2 334 avhandlingar från sju ämnen åren 1997–2012 .
  Socialstyrelsen.
  Rapporten beskriver i vilken omfattning som doktorander från sju akademiska ämnen forskat om psykosociala interventioners effekter. Rapporten tar upp 2 334 doktorsavhandlingar som gavs ut åren 1997–2012.
 • Med kompetens och uttalade arbetsmetoder kan man undvika tvång

  Titel:Skapa trygghet utan tvång Rapport om tillsynsinsats vid verksamheter där personer med nedsatt beslutsförmåga bor eller vistas.
  Inspektionen för vård och omsorg.
  Personal som arbetar utifrån uttalade arbetsmetoder använder mindre tvång och begränsningar i vården och omsorgen av personer med nedsatt beslutsförmåga. Kompetens och en medvetenhet om metoder är av stor betydelse, visar en granskning av IVO.
Sida 1 av 71235»|


Copyright SocialVetenskap 2012